KR4f0002 世宗憲皇帝御製文集-清-世宗胤禛 (master)


[010-1a]
 欽定四庫全書
世宗憲皇帝御製文集巻十
  雜著
   經筵講義
  子曰参乎吾道一以貫之曾子曰唯子出門人問曰
  何謂也曾子曰夫子之道忠恕而已矣
 忠恕二字朕以為忠者誠也恕者應也存諸己者惟一
 誠物來順應萬事自具萬理皆一以貫之至於書經云
[010-1b]
 時亮天工天道運行各因乎時而時亮即時中因時制
 宜惟忠恕方能時亮此亦一貫之理也
  其行已也恭其事上也敬其養民也恵其使民也義
 此四者雖論臣道而君道亦然恭己南面乃人君出治
 之本人君之事天即如人臣之事君也敬謹之心豈容
 一刻稍懈至於養民之惠使民之義君與臣更無二道
 也朕謂子産四端不但人臣當以為法即人君亦當以
 為法
[010-2a]
 子以四教文行忠信
講章内將文行忠信分為四端此是常觧朕以為仁義
道德之理見於詞章者為文見於躬行者為行實有諸
己則為忠誠孚於物則為信分之固為四端合之只此
一理聖人四教即謂之一教亦可
 中也者天下之大本也和也者天下之逹道也
中和一理不可視為岐二亦不可言渾一中之理本具
和但致中之時而存和之見則中必不致和之道本即
[010-2b]
中但致和之時而存中之見則和必亦不致能各盡專
功方能㑹歸一本如此則位天地育萬物參賛之功能
備矣
 致中和天地位焉萬物育焉
性曰天命天地萬物共之中為一本和乃散殊此致中
和彼各位育乃自然者聖人却不自以為功能故曰天
地無心而成化聖人有心而無為
 君子之中庸也君子而時中
[010-3a]
時中中字凢屬講章俱講成中去/聲字尚未盡時中之精
義君子之中也以敬而統庸於中君子之庸也以誠而
推中於庸不然即不能時中矣朕意如此
 唯天下至誠為能經綸天下之大經立天下之大本
 知天地之化育
經綸天下之大經立天下之大本知天地之化育向來
詮觧皆以為至誠之用朕以為此即至誠之體至誠渾
然天理真實無妄天下之大經大本天地之化育皆全
[010-3b]
備於性分之中非大經大本化育之外别有至誠亦非
至誠之外别有大經大本化育也至誠全體包含具足
自然而然若因本文能字遂指為至誠之功用恐於理
觧未融
 后稷教民稼穡樹藝五榖五榖熟而民人育
上古聖人於洪荒之世草昧初開殫心竭力以開粒食
之原養育萬民傳及後世田疇既闢成法具詳為君臣
者倘不能實盡其重農務本之道以厚民生對之古人
[010-4a]
能無深媿
 立人之道曰仁與義
天之隂陽地之剛柔人之仁義各以功能而言故有分
著之名而其實總是一理天地之道亦不外乎仁義人
之道亦即此隂陽剛柔聖人以仁義立人極而隂陽合
撰剛柔交濟遂成參贊位育之功此三才一貫之道也
 天工人其代之
天工人其代之向來講章俱言天工乃上天付與君臣
[010-4b]
當行之事也朕謂此不惟君臣代天之工即在百姓士
農工商各執一業即各有當盡之責皆上天所付與莫
非天工也君與臣必能勉教養之道與百姓同能各代
天工方可謂無曠厥職
 后克艱厥后臣克艱厥臣政乃乂黎民敏德
講章内君以天之心為心臣以君之心為心朕謂君臣
一德一心人君欽崇天道人臣寅亮天工皆當以天之
心為心也總之元首股肱原屬一體若云人君以天之
[010-5a]
 心為心人臣以君之心為心是君臣之間尚有分析矣
 朕意如此
  皇建其有極歛時五福用敷錫厥庻民
 極者萬事萬物之標凖隨地而有者也人君當立天下
 之極至於督撫則當立一省之極州縣有司則當立一
 方之極在廷臣工則當正心端本輔翼賛襄以成人君
 建極之道朕與諸臣願共勉之
  推賢讓能庶官乃和
[010-5b]
 書言推賢讓能庶官乃和朕以為和者政治之本惟公
 斯和非公必不能和或非和而假於和如同不和故推
 讓本無心因賢能而有推讓其所推所讓者若果因人
 而施則於不賢不能者不但不推不讓且當逺之斥之
 故曰乃和盖相因而成也若非一堂盡秉公忠推讓乃
 和四字豈可輕言哉
 
世宗憲皇帝御製文集巻十