KR4e0244 陶菴全集-明-黃淳耀 (master)


[020-1a]
欽定四庫全書
 陶菴全集巻二十
            明 黄淳耀 撰
  陶菴自監録二
雲棲蓮池大師記岳忠武降筆事有士人扶乩請仙忠
武至或問之曰將在外君命有所不受王當日何以不
矯命破金而後歸神以乩振几三下曰君輩真白面書
生耳吾不奉君命將士誰奉吾命乎今夕偶讀史至李
[020-1b]
懐光養子事有感懐光與逆臣朱泚通謀其養子石演
芬告之懐光責演芬曰吾以爾為子奈何負我死甘心
乎演芬曰天子以太尉為股肱太尉以演芬為心腹太
尉既負天子演芬安得不負太尉乎此言足以証忠武
之言不謬矣忠孝一理也不忠之人為子者叛之㣲獨
養子而已李璀懐光真子也懐光欲反璀宻言扵上懐
光敗璀亦自殺夫以璀之賢而不能全其孝扵叛君之
父何有扵將士乎即忠武矯命伐金雪不共戴天之恥
[020-2a]
萬萬不可與懐光同日而語然挟其軍威以抗君命尚
得謂臣節乎忠武慷慨通大義平日在軍中必無日不
以忠孝勵其下君召不奉詔亦何以示下哉五百年来
說者紛紛非忠武自言之誰有見及此者文山云下則
為河嶽上則為日星忠武之靈固赫赫在人世也
朱子稱周子為政精宻嚴恕此四字足盡政要精宻嚴
所以行其恕也
未忙先做事至卻閒
[020-2b]
所謂將在軍君命有所不受者閫外之事不從中制也
如穰苴之斬莊賈亞夫約軍中不得馳驅天子按轡徐
行是也若夫將之生殺進退則制扵君矣苟將之生殺
進退不制扵君是無君也嗚呼宋岳侯元托克托知大
義也夫
韓魏公遇事劄定脚做張太岳與人書云二十年前有
一宏願願以其身為蓐薦使人寢處其上溲溺之垢穢
之吾無間焉二公是何等骨力吾嘗謂太岳之才似魏
[020-3a]
公但彼元氣多此霸氣多耳學行之髙不如王荆公但
荆公執著為人所欺太岳卻欺他不得大抵任天下事
識以主之膽以輔之强力以濟之缺一不可也我朝方
正學是何等骨力何等學術真聖人之徒也惜應變之
才是其所少使其處平世遇中材以上之君定有可觀
建文時如何濟事因思程正叔朱元晦處建文時不過
如方正學耳
友人談趙𤣥錫被逮事云吾兩日多憂今思做秀才勝
[020-3b]
做御史不憂矣余為一笑噫御史美官也一被逮而人
遂不願為之榮辱倚伏寧有定耶等而上之李斯相也
而至不得牽東門之犬陸機將也而至不得聞華亭之
鶴將相之為禍如此世人知將相之禍而不知逺禍扵
不為將相之先可謂愚之益愚矣
朱子曰學者視天下事以為己所當然而為之則雖甲
兵錢榖籩豆有司之事皆為已也以其可以求知扵世
而為之則雖割股廬墓敝車羸馬亦為人耳
[020-4a]
楊椒山年十一嵗即能代兄收糧收納記算夘酉㸃查
俱不錯誤我輩獨是何許人
苻堅之来其勢決不可當矣而孰知勝負不可料乎所
以謝太傅任之為髙院判之至其禍決不可逃矣而孰
知倚伏不可必乎所以劉元城安之為得
古人膽力直是可畏如覆楚復楚椎秦等事何等堅猛
沉摯子胥包胥事皆即成子房事不成而佐漢亡秦則
亦終成以三子觀之荆卿不足道矣
[020-4b]
能為流俗人所不敢為能不為流俗人所不敢不為纔
是豪傑
所謂豪傑者見得定後猛力做去更不顧人是非毁譽
韓魏公是也然須看是非我者為何等人王介甫不分
賢愚一以為流俗所以謂之執抝
 
 
 陶菴全集巻二十