KR4e0225 高子遺書-明-高攀龍 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 高子遺書    别集類五明/
 提要
  臣/等謹案高子遺書十二巻附錄一巻明高
  攀龍撰攀龍有周易易簡説己著錄攀龍出
  趙南星之門淵源有自其學以格物為先兼
  取朱陸兩家之長操履篤實粹然一出于正
  初自輯其語錄文章為就正錄後其門人嘉
[000-1b]
  善陳龍正編為此集凡分十二類一曰語二
  曰劄記三曰經説辨贊四曰備儀五曰語錄
  六曰詩七曰疏掲問八曰書九曰序十曰碑
  傳記譜訓十一曰誌表狀祭文十二曰題跋
  襍書附錄誌狀年譜一巻其講學之語類多
  切近篤實闡發周宻詩意冲澹文格清遒亦
  均無明末纎詭之習葢攀龍雖亦聚徒講學
  不免湔染于風尚然嚴氣正性卓然自立實
[000-2a]
  非標榜門户之流故立朝大節不愧古人發
  為文章亦不事詞藻而品格自高此真之所
  以異于偽歟乾隆四十三年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
高子遺書原序
以言為道無弗離也以身為道無弗貫也知欲侔乎上
聖而行不踰中人則知行離矣靜時彷彿若有得焉動
而失之則動靜離矣誠為之誠有之其又何離焉高子
之學不率心而率性不宗知而宗善無聲無臭之善踐
之以有形有色之身格物之日所謂知性所謂復性胥
於此乎在是故誨一學也學一識也天下之理患不一
不患不貫一則自能貫矣求一於講辨一何在哉致一
[000-3b]
於吾之為道者吾之身心一而天下疇不一者人之嗜
慾無出於色利名極之為死生高子超超乎皆蟬蜕焉
居與遊無出乎家國天下高子雝雝乎切切乎皆準繩
而無妄焉觀其坤能是以信其乾知身修於百年之内
而精神乃足動乎無窮之後世蓋本朝大儒無過文清
文成高子微妙踰於薛而純實無弊勝於王至乎修持
之潔踐履之方則一而已矣於此不一不成儒者況成
聖賢潔且方而未聞道則誠有之聞道而淄其躬毁其
[000-4a]
方者未之有也然道脈自朱陸以來終莫能合薛非不
悟也而修居多王非無力也而巧偏重一修悟一巧力
一朱陸惟吾先生其人遺言自自訂數種而外多散漫
無次恐其久而愈紛敬彚為十二卷凡於不欲垂不必
垂者胥已之寧簡毋繁為後世也所以體先生之志也
崇禎辛未九月壬申門人嘉善陳龍正謹序