KR4e0204 存家詩稿-明-楊巍 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  集部六
 存家詩稿   别集類五明/
 提要
  臣/等謹案存家詩稿八巻明楊巍撰巍字伯
  謙號夢山海豐人嘉靖丁未進士累官吏部
  尚書贈少保巍敭歴中外居官有能聲自跋
  稱幼習舉子業不知詩至嘉靖乙夘外補晉
  臬提學曹忭始導之為詩歸田後與山人吕
[000-1b]
  時臣相倡和得詩六百餘篇屬邢侗鄒觀光
  評隲而存之盖其中嵗學詩與唐髙適事頗
  相類而天分超卓自然拔俗故能不染埃壒
  獨發清聲王士禎池北偶談稱其五言簡古
  得陶體為明人所少又舉其前年視我山中
  病落日獨騎驄馬來記得任家亭子上連翹
  花發共銜杯一絶盖其神韻清雋與士禎論
  詩宗旨相近故尤賞之然其他髙曠簡古之
[000-2a]
  作尚復不少固與當時嘈雜之音相去逺矣
  士禎嘗選訂其詩為三巻屬謝重輝刻之今
  未見此即鄒觀光刪定之本也乾隆四十六
  年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀