KR4e0171 升菴集-明-楊愼 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 升菴集    别集類五明/
 提要
  臣/等謹案升菴集八十一巻明楊慎撰慎字
  用脩新都人大學士廷和之子正徳辛未進
  士第一授修撰以議大禮杖謫事蹟具明史
  本傳此集萬厯中四川巡撫張士佩所訂賦
  及襍文十一巻詩二十九巻又襍記四十一
[000-1b]
  巻葢士佩取慎丹鈆録譚苑醍醐諸書刪除
  重複分類編次附其詩文之後者也慎以博
  學冠一時其詩含吐六朝於明代獨立門户
  文雖不及其詩然猶存古法賢於何李諸家
  窒塞艱澁不可句讀者至於論説攷證往往
  恃其強識不及檢核原書致多疎舛又負氣
  求勝每説有窒礙輙造古書以實之遂為陳
  耀文等所詬亦可為不善用長矣乾隆四十
[000-2a]
  三年七月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀