KR4e0151 山齋文集-明-鄭岳 (master)


[015-1a]
欽定四庫全書
 山齋文集巻十五
             明 鄭岳 撰
  行狀
   資政大夫南京工部尚書致仕進階資徳大夫
   正治上卿竹田林公行狀
嘉靖五年二月初七日南京工部尚書致仕竹田林公
以疾終于家享年七十有七其子國子生玉汝走僕至
[015-1b]
莆告訃且具公履歴事蹟請為行狀嗚呼岳為鄉晩進
且嘗為屬吏往在江西為逆濠所搆禍叵測公時在廣
嘗力拯之暨遷南部特取道于江挈予妻孥同歸所謂
生死肉骨其有徳於我甚厚狀其敢辭公諱廷選字舜
舉竹田號也世為福之長樂縣人晉招逺將軍祿之後
元季有諱萬原者生子昊生贅于築堤樊氏生二子曰
異良曰光榮因從樊姓光榮生汶號巖耕巖耕生宗禮
號梅隠俱贈右都御史為公祖若考母鄭氏累贈夫人
[015-2a]
以景泰元年十一月十五日生公于築堤公少穎異嗜
學選補郡庠弟子貟學益力梅隠公病亟以先世譜圖
授之意公必顯屬以復姓成化丁酉舉于鄉眀年禮部
㑹試第乙榜公雅志欲就教職養母所司偶遺公姓名
公訴之主者慰之曰子自是甲科器兹偶遺殆天意乎
公亦悟歸益肆力于學辛丑舉進士授蘇州府推官郡
劇訟繁悉心法理每為死獄求生有婦誤殺母黨者前
官以坐其夫陸士能乆繫未決嘗夢人語之曰爾事必
[015-2b]
遇林尚書乃白果得公辯其獄公之復姓歴官皆預兆
焉屬縣有鄧珙者累年訐訟株連百數人勘官更數輩
不能決三原王端毅公為巡撫委公親至其地訊鞠㕘
伍悉得其情列狀上報王公訝其速親覆于庭無不欵
服始大加奬歎蘇人至有青天之謠桑通判悦作賦以
紀之𢎞治改元戊申聞母鄭夫人憂既而吏部以急缺
風憲行取辛亥服闋始赴部選山東道理刑壬子實授
浙江道監察御史癸丑疏得復姓差巡按廣西時夷㓂
[015-3a]
犯永安府江道梗亟兼程至謀諸總鎮大臣討平之捷
奏孝宗詔加俸一級賜銀幣焉劾罷不職武臣貪墨郡
守凡數人還朝考三年最得封贈父母及妻丙辰陞浙
江按察司僉事已未轉副使奉勅整飭温處兵備公在
浙最久事無劇易處之裕如往來士夫稱譽籍籍前後
巡按御史交章薦達南京十三道御史㑹舉天下賢能
方面知府十七人公預焉乙丑轉廣東按察使廣俗健
訟前官多巧比文致其辜公平法以處之人無寃告正
[015-3b]
徳戊辰轉江西右布政使已巳轉左浙江尋陞南京大
理寺卿晉都察院右都御史總督兩廣軍務兼理巡撫
公歴宦其地素知地方險易土酋順逆夷獠巢穴逺近
在廣五年以地方多冦連嵗用兵倉卒應變懸合機宜
尤惓惓以嗜殺為戒前後擒斬賊級二萬三千有奇撫
而復業者甚衆薦受勑諭奬勵者八金幣之賜者五公
自以官髙地重連進五疏乞休俱荷温㫖慰留有曰林
某處置軍務方有成効有曰卿敭歴中外多效賢勞有
[015-4a]
曰林某才望素著不准休致壬申公乃上三年績例得
誥命進階資政大夫贈祖父父俱右都御史祖母母妻
俱夫人癸酉復因病乞休甲戌又乞俱不得允尋陛南
京工部尚書先是有甘露降于故里之台石山閲三月
果大拜公復疏乞休徑還家俟報武宗察其誠懇特賜
勑允致仕其制詞有曰性資清慎才識髙眀撫瘡痍而
疲民安堵治軍旅而巨冦咸銷顧委任之方隆乃累章
而求退特賜允俞以遂髙尚令有司月給食米一石嵗
[015-4b]
撥人夫二名應用嗚呼始終之際古今所難惟卿久歴
宦途人無訾議功成身退不失其時誠有未易得者蓋
是時公年僅六十五同時若太宰林泉山司徒林成齋
都憲王新齋皆以耆徳歸休稱為閩中衣冠盛事所司
為立三尚書坊于通衢今原/闕
 
 
 山齋文集巻十五