KR4e0139 圭峯集-明-羅𤣱 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 圭峯集    别集類五明/
 提要
  臣/等謹案圭峯集三十巻明羅玘撰玘字景
  鳴江西南城人成化丁未進士官至南京吏
  部右侍郎贈禮部尚書諡文肅事迹具明史
  本傳玘以氣節重一時其乞定宗社大計二
  疏及土李東陽書皆言人之所難言其文規
[000-1b]
  橅韓愈戛戛獨造多掩抑其意迂折其詞使
  人思之于言外陳洪謨稱其為文必嘔心積
  慮至扄户牖或踞木石隠度逾旬日或嵗時
  神生境具而後命筆雖數易稿不憚葢與宋
  陳師道之吟詩不甚相逺其幽渺奥折也固
  宜而磊落嶔﨑有意作態不能如韓文之渾
  噩亦縁於是殆性躭孤僻有所偏詣歟然在
  明人之中亦可謂為其難者矣明制以翰林
[000-2a]
  教習宦官謂之内館據玘所作白江墓碑葢
  嘗充是任者故集中諸文為宦官作者頗多
  雖玘之風槩可以共諒于後世然其為微瑕
  不止陶集之閒情顧一一録之是所不可解
  也周亮工書影稱玘集一刻于旴𣅿再刻于
  南國子監又有武進孫氏本今皆未見據此
  本所敘則初刻于常州再刻于荆州板皆佚
  嘉靖五年陳洪謨得荆州本六巻又得續集
[000-2b]
  二巻奏議一巻彚而重刋後其鄉人黄端伯
  又於玘曾孫寛處求得逸稿合原集編為三
  十巻是其集輾轉增加已非其舊兹數篇者
  毋乃端伯所增入歟此本為康熙庚午玘八
  世從孫美才所刋編次頗無體例如文以夀
  文為冠而以奏議列襍著後詩亦以夀詩為
  冠而名之曰古樂府又以詞置賦之後詩之
  前皆為顛舛云乾隆四十三年七月恭校上
[000-3a]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀