KR4e0111 平橋藁-明-鄭文康 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 平橋藁    别集類五明/
 提要
  臣/等謹案平橋藁十八巻明鄭文康撰文康
  字時乂號介菴崑山人其先世徙自開封故
  集中亦自署曰開封平橋者其所居地也登
  正統戊辰進士釋褐後絶意仕進閉門講學
  手定所作詩文為十八巻天順辛巳葉盛為
[000-1b]
  序而傳之舊板久佚康熙癸酉其裔孫起泓
  又為重刻凡詩五巻文十三巻文康篤志經
  史下筆頃刻千百言丹鉛矻矻雖病不少休
  其詩意主勸懲詞㫖質直頗近擊壤集體而
  温柔敦厚藹然可挹要不失為風人之遺文
  章亦不屑以修詞為工而質朴之中自中繩
  墨較其詩為尤勝朱彞尊以比之石介尹洙
  雖其所造之境地淺深不同而意度波瀾亦
[000-2a]
  庶幾近之者矣乾隆四十四年八月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀