KR4e0083 文毅集-明-解縉 (master)


[019-1a]
先文毅公經濟才識卓絶古今載之史册者詳矣生平
詩古文辭久己流播海内吉光片羽莫不奉為鎮圭然
晚遭䜛搆䝉禍殊酷加以時事遷移不無文獻凋殘之
感幸一輯於前明侍講黄公再輯於念菴羅公至我
朝康熙戊戌伯父腴堂先生更加裒集雕開既成逺近
懇求者甚衆板印日不暇給迄今將五十年梨棗漸成
蠧簡字畫脫落幾於亥豕魚魯之誤韜/自慚不敏未能
克迪前光顧皇皇大文奕世為昭而為之後者聴其朽
[019-1b]
蠧不復修輯非惟無以仰對先公亦何以埀示來裔也
爰與弟姪輩取舊簡訂其訛謬重付梓人惟期後之子
孫随時而新之則幸甚
乾隆三十二年丁亥仲夏十一世孫韜/謹識