KR4d0417 滏水集-金-趙秉文 (master)


[017-1a]
閑閑老人滏水文集卷第十七
 箴
 御史箴
太㣲執法御史象之周官小宰則維其司耳目之
寄綱之紀之爲其舉措戚休係之爲其邪正善敗
隨之抑濁揚清時汝之休吐剛茹柔時汝之羞無
玩法以偷無怙勢以仇斁我彛憲時汝之尤無皦
皦沽名無容容保禄無毛舉細事無蝟興大獄剛
果正直神介爾福隂賊狡險天厚其毒于氏父子
[017-1b]
世象其賢尔有延年盖父之愆持斧作威幸寵一
時冤魂塞路持此安歸有鉄斯冠有朱斯衣徳不
稱服中心耍而神草指佞神羊觸邪頋忌畏避汝
之職邪勁松不屈鷙鳥無朋如霜之清如䋲之平
萬幸遇患亦全令名既銘汝前寔銘汝心敢告司
僕敬服斯箴
 驪山銘
驪山之勢其址不大其禍則大驪山之泉其流不
長其禍則長嗚呼周秦暨唐兮相與垂戒于不忘
[017-2a]
 少華崩石銘
有夏之季兮漦流于唐三川皆震兮基周之亡
熈豊之間兮變亂舊章少華崩石兮兆宋之亡
 時習齋
朝乎則習夕乎則習惟學之日益惟道徳之日積
 日省齋銘
言得無有非耶行得無有違耶君子之棄小人之
歸耶
 習齋銘
[017-2b]
御習則惟慣射習則惟貫學者之習君子之所選
 思齋銘
金惟錬乃精水惟澄則清克之又克則天理自眀
 誠齋銘
惟學乃明兮惟明乃誠匪顔則曽兮是謂坐右銘
 冨義堂銘
冨于利者惟日不足冨于義者尔惟日不足不足
于利者多辱不足于義者無欲多辱之辱其禍常
酷無欲之欲其樂也獨是謂不亀而卜
[017-3a]
 娱室銘
外樂者逐物而䘮氣内樂者忘已而無累逐物之
積至于與禽獸無擇忘已之積至于與天地相侣
然則可以擇所嗜矣故曰少年娱于酒色冨者娱
于利仕者娱于禄而君子娱乎徳與義道不同則
尔從其志飬心以淡泊之樂飬口以淳和之味夫
是以謂為名教之樂地
 賛
 東坡真賛
[017-3b]
坡仙西来自峨嵋手抉雲漢披虹霓天庭射策如
孤羆奔走魍魎號狐狸大儒彂蒙揮金鎚要觀赤
壁窺九嶷南宫玉堂鬂成絲鴻文大册帝載熈入
海簸弄明月璣歸来貌悴文益竒荒坟不朽骨興
皮何况問望江河馳壁間倐睹軒鬚眉無乃示吾
横氣機褁粮問道徃從之人言画圗君絶痴
 闕里升堂圗賛
大哉聖人之道天麗且彌地溥而深形容頌嘆非
愚則狂七十子之徒髙者臻堂奥下者及門墻譬
[017-4a]
猶㤗山之髙滄海之深魚龍禽獸紛錯以披猖其
俯㐲駭汗不敢以盻視者但望見其蒼然之色淵
然之光然皆自以為天池之冨地媪之藏盖其一
氣之所春大地時至莫不奮迅而發揚倬乎其明
如引星辰而上也窈然而幽如窺鬼神之情状也
根而幹之為徳行政事枝而葉之為言語文章其
精神為道徳性命之説其教人有序不外起居飲
食之間進退洒掃之末及其仰之而彌髙測之而
益深然後知可不量也嗚呼七十子之後曰况曰
[017-4b]
愈曰孟曰楊淂十一于千百猶自以為比肩而相
望攀龍鱗附鳳翼何闕望之洋洋至今讀其書拜
其像尚想遺風餘韵如在乎洙泗之郷也
 張清獻公賛
治身以敬無欲以静此清獻公之素行也事君以
誠立朝以正此公之見于臨政也兩朝人物之清
選一代典章之詳訂此公家之青毡而朝廷之亀
鏡也至于伯承帝㫖仲貳國柄則又公之餘慶也
[017-5a]


閑閑老人滏水文集卷第十七
[017-5b]