KR4d0255 絜齋集-宋-袁燮 (master)


[000-1a]
御製題袁燮絜齋集六韻
學為君子儒體用亦相符性悟雖宗陸身名未異朱燮/師
事陸九淵得其指授具有原本又少以名節自期立朝/屢進讜言所至政績皆可紀在南宋諸儒中可謂學有
體用者具詳/宋史本傳邊情言頗悉民務政多殊集中劄子幾及/三十首其料敵
論邊深得要領而陳民務述治要亦切實可見施行向/惟散見永樂大典中今為裒輯得廿四卷雖未必能盡
還原書之舊亦可存十之/六七因命刋刻以廣流傳大典昔割玉裒編今合珠虛
車祛藻繪實地有功夫傳世因在此詩文餘事乎
[000-2a]
欽定四庫全書   集部四
 絜齋集目録   别集類三宋/
 巻一
  奏疏八首
 巻二
  奏疏十一首
 巻三
  奏疏五首
[000-2b]
 巻四
  奏疏四首
 巻五
  奏狀二十首
 巻六
  策問十八首
 巻七
  論十四首
[000-3a]
  雜著九首
 巻八
  序四首
  題跋四十七首
 巻九
  記十一首
 巻十
  記二十一首
[000-3b]
 巻十一
  行狀一首
 巻十二
  行狀一首
 巻十三
  行狀一首
 巻十四
  行狀二首
[000-4a]
 巻十五
  行狀二首
 巻十六
  行狀五首
 巻十七
  墓表四首
  誌銘三首
 巻十八
[000-4b]
  誌銘五首
 巻十九
  誌銘九首
 巻二十
  誌銘十三首
 巻二十一
  誌銘七首
 巻二十二
[000-5a]
  廟碑一首
  祭文十三首
 巻二十三
  古體詩五十七首
 巻二十四
  近體詩一百二十首
 附/絜齋集書後一首
  臣/等謹案絜齋集宋袁燮撰燮字和叔鄞縣
[000-5b]
  人登進士第歴官禮部侍郎寶文閣直學士
  追諡正獻學者稱絜齋先生事蹟詳宋史本
  傳燮初與同里沈煥楊簡舒璘以道義相切
  磋後師事陸九淵得其指授具有原本又少
  以名節自期立朝屢進讜言所至政績皆可
  紀在南宋諸儒中可謂學有體用者生平著
  述有絜齋集二十六巻後集十二巻其目見
  于馬氏經籍攷久佚不傳厲鶚撰宋詩紀事
[000-6a]
  捜討未獲遂并其人而沒之今獨散見于永
  樂大典中者裒集編次得文二百三十九首
  詩一百七十七首雖未必盡合原目之數而
  所存亦云富矣燮詩文淳樸質直不事粉繪
  而眞氣流溢頗近自然其剖析義理敷陳政
  事亦極剴切詳明足稱詞達理舉盖儒者之
  言語無枝葉固未可槩以平近忽之也惟永
  樂大典内于前後二集標識未明無可辨别
[000-6b]
  謹以類排纂釐為二十四巻而以燮子甫所
  作後序一篇附之用存其舊甫舉嘉定七年
  進士第一官至兵部尚書以才畧顯亦有傳
  在宋史中盖能承其家學者云乾隆四十五
  年六月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀