KR4d0186 郴江百詠-宋-阮閱 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 郴江百詠    别集類三宋/
 提要
  臣/等謹案郴江百詠一巻宋阮閲撰閲字閎
  休舒城人建炎初官至知袁州所撰有詩話
  總龜别著錄又有松菊集今佚不傳此郴江
  百詠則其宣和中知郴州時作其詩多入論
  宗葢宋代風氣如是而閲素留心吟詠多識
[000-1b]
  遺篇故尚不落為酸腐之語如東山詩云藜
  杖芒鞵過水東紅裙寂寞酒樽空郡人見我
  應相笑不似山公與謝公又乾明寺詩云直
  松曲棘都休道庭下山茶為甚紅往往自有
  思致又如愈泉一首所謂古來詩病知多少
  試問從來療得無語雖著相然自為其詩話
  一編而作是亦詩中有人異乎馬首之絡者
  矣此本出自厲鶚家百詠尚缺其八考郴州
[000-2a]
  志亦不載呉之振選宋詩鈔及曹庭棟選宋
  詩存均未及收存之亦可補各家選本之遺
  惟每題之下不註本事非對圖經而讀之有
  茫不知為何語者或傳寫佚之歟袁州府志
  載其宣風道上詩一首題春波亭詩一首鮑
  氏知不足齋本錄于此集之末以補松菊集
  之遺今亦從鮑本並錄存之焉乾隆四十六
  年五月恭校上
[000-2b]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
郴江百詠原序
郴古桂陽郡陳迹故事盡載圖史亦間見于名人才士
歌詠如杜子羙寄聶令入郴州韓退之郴江桞子厚登
北樓沈佺期望仙山戴叔倫過郴州之類是也山川寺
觀之勝城郭臺榭之壯未經品題者尚多亦可惜爾余
官于郴三年常欲補其闕愧無大筆雅思可為然因暇
日時強作一二小詩遂積至於百篇雖不敢比迹前軰
使未嘗到湖湘者觀之亦可知郴在荆楚自是一佳郡
[000-3b]
也宣和甲辰二月中和日舒城阮閱序