KR4d0177 屏山集-宋-劉子翬 (master)


[021-1a]
屏山集原䟦
屏山先生文集二十巻先生嗣子玶所編次已定可繕
寫先生啓手足時玶年甚幼以故平生遺文多所散逸
後十餘年始復訪求以補家書之闕則皆傳寫失真同
異叅錯而不可讀矣於是反復讎訂又十餘年然後此
二十巻者始克成書無大譌謬熹以門牆洒掃之舊幸獲
與討論焉竊以為先生文辭之偉固足以驚一世之耳
目然其精微之學静退之風形於文墨有足以發䝉蔽
[021-1b]
而銷鄙吝之萌者尤覽者所宜盡心也因書其後以告
後之君子云乾道癸巳七月庚戌門人朱熹謹書