KR4d0116 樂靜集-宋-李昭玘 (master)


[024-1a]
欽定四庫全書
 樂靜集巻二十四
            宋 李昭玘 撰
  濟州天寧請觀禪師開堂䟽
諸佛以因縁出世我法以方便為門發菩提心行本願
力六度萬行如筏濟河十地三乘隨根得雨惟生實相
無佛衆生合寳綱珠光光相入盡大地水滴滴同歸從
無始已來為一念所染波生海濁塵落鏡迷顛倒色空
[024-1b]
流轉生死乃至大疑未判小智自私趼足山溪腐脣貝
葉萬里尋天竺國窮年轉法華經未離妄想情塵不見
本來面目有右佛子為人道師不由心外千開直指言
下一路金箆刮膜更無隔地懸天黄葉止啼祗在拈搥
舉拂方今聖神紹述海宇熈平共傾臣子之一心願祝
君王之萬壽徧闗梵刹大暢宗風兼收善利之功永作
無疆之福恭惟觀公和尚惠林麟鳳覺路梯航携隻履
以遊方警紫雲而駐錫頋惟敝里乆仰髙風薝蔔花開
[024-2a]
欣逢此日醍醐味羙未副夙心伏望憐惻有情敷揚妙
㫖登師子坐作海潮音華亭手中篙臨濟坐上喝衝風
巻浪送巨艦於長川强弩發機斃群鹿以一箭然後雲
收霧散同觀自在之天虎嘯龍吟競唱太平之曲聖君
賢相長轉法輪百辟庶民供依福地毋懐謙黙幸副懇

  天寧請化老住持䟽
逹磨傳心特來震旦曹溪得法終返南州各有因緣共
[024-2b]
成契㑹化公和尚辨才無礙行業素髙駿馬一鞭萬縁
俱斷寳花纔出四衆同傾揚睂大振於宗風隨器盡霑
於法雨間遊京輦暫寄叢林黄檗清凉須垂巨䕃牛頭
氣象為指真棲永懐佛祖之恩不忘父母之國某乆沉
迷網夙乏利根幸枌社之相依愧潮音之禾接老之至
耳敢逃抱足之譏聞斯行諸猶希刮膜之賜
  天寧請首座賛直傳法開堂䟽
伏以雲出岫以時行終歸無住火傳薪而迭照本自相
[024-3a]
生天寜和尚系出黄龍化流上國錘鑪不倦夏臘寖髙
坐却天下舌頭養得窟中獅子將忘言於宴坐毎寄相
於中林授此信依囑吾嫡嗣大川得濟舟楫方閒利劍
不呈煙塵俱息首座大師求心無墮見道不疑胷前猛
得一椎豁開宿障肋下連遭三築唤出菩提既從這箇
了知當與大家受用比者寳憧圍繞香象奔騰共看出
世機縁必有驚人語句莫但掲眉展手戯弄學人便應
刮膜開光通流祖意儻許尋蹤見鹿寜辭立雪齊腰多
[024-3b]
生曾是作緣此日定求得佛大空法界從初不限東西
無量度門何處獨無能秀願垂悲濟永脫迷流普集妙
因上崇聖筭
  同前
伏以空性不遷法縁無盡求佛得佛故葉葉相承以心
傳心故燈燈迭照不住常住是無非無窺索根原必自
思維外入流通消息終由語句中來雖諸聖有情如人
父母而一言不契非我子孫天寧和尚臨濟别支黄龍
[024-4a]
髙足自曹溪而下薝蔔同林留滄海以西麒麟一角疚
心搥拂注想雲泉須要猛脫閒名未可輕論法器千人
衮衮罕逢入闕/將軍四句惺惺獨有當春獠子首坐大
師乆親巾錫夙悟機縁曽經虎口捋鬚奪得钁頭在手
不待三敵入室便能一㸃成金直透重闗更無遺照比
者宻傳空印親奉法衣掛皎月於髙臺鑑洪鍾於廣坐
師子出窟百獸吞聲馬駒踏人千里無跡十年趺坐不
將拄杖它遊一日花開真見老婆心切自昔張弓捉箭
[024-4b]
見敵横行從今劈浪鑚風看師自渡伏望以自利利物
以先覺覺人開無碍門唱第一義庶使隨根得潤見指
知迷上去階梯既許承當大事後來津濟莫教辜負宗
門願憑佛子之因共作聖人之祝金輪永御髙視泰平
法界無邊一歸清淨
 
 
 樂靜集巻二十四