KR4d0110 姑溪居士前集-宋-李之儀 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部三
 姑溪居士前集   别集類二宋/
 提要
  臣/等謹案姑溪居士前集五十巻後集二十
  巻宋李之儀撰之儀字端叔宋史稱滄州無
  棣人而呉芾作前集序乃曰景城人考元豐
  九域志熙寜六年省景城入樂夀則當為樂
  夀人史殆因滄州景城郡横海軍節度治平
[000-1b]
  九年嘗由清池徙治無棣遂誤以景城即無
  棣也陳氏書録解題據所題郡望稱為趙郡
  人蓋失之矣之儀元豐中舉進士元祐初為
  樞密院編修官通判原州元符中監内香藥
  庫以嘗從蘓軾幕府為御史石豫劾罷崇寜
  初提舉河東常平坐草范純仁遺表過於鯁
  直忤蔡京意編管太平是編前集五十巻為
  乾道丁亥呉芾所輯並為之序姑溪居士之
[000-2a]
  儀南遷後自號因以名其集也後集二十巻
  不知誰編然文獻通攷巳著録則亦出宋人
  手矣之儀在元祐熙寜間文章與張耒秦觀
  相上下王明清揮麈後録稱其尺牘最工然
  他作亦皆神鋒俊逸徃徃具蘓軾之一體蓋
  氣類漸染與之化也其詩名稍不及黄陳論
  者因蘓軾題其詩後有暫借好詩消永夜每
  逄佳處輒叅禪句遂以為諷其過於僻澁今
[000-2b]
  觀集中諸詩雖魄力雄厚不足敵軾然大抵
  軒豁磊落實無郊島鉤棘艱苦之狀註蘓詩
  者殆附㑹其詞非軾本意矣乾隆四十六年
  五月恭校上
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
姑溪居士前集序
李公端叔以詞翰著名元祐間余始得其尺牘頗愛其
言思清婉有晉宋人風味恨未覩他製也乾道丁亥假
守當塗因訪古來文士居此邦而卓然有聲于世者惟
李太白郭功父與端叔三人郡舊有太白功父集而端
叔獨闕然求于其家而子孫往往散落無復遺稿間得
之邦人類而聚之命郡士戴翬訂正釐為五十巻鋟板
于學昔二蘇于文章少許可尤稱重端叔殆與黄魯直
[000-3b]
晁無咎張文潛秦少游輩頡頏于時今觀其文信可知
已或謂端叔晩節鋭于進取有所附麗雖若可疑然范
忠宣公遺奏極于鯁切詆斥不顧一時用事者欲寘忠
宣之子于理端叔慨然自列謂實出其手既而公所為
忠宣行狀復出由是得罪南遷廢錮終身曽不少悔其
勇于義若此詎可以微瑕掩之哉余固愛其文又表其
行誼之可嘉者并以詔于後云端叔名之儀其先景城
人既謫而南始居姑溪自號姑溪居士今以名其集天
[000-4a]
台呉芾序