KR4d0070 樂全集-宋-張方平 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  集部三
 樂全集    别集類二宋/
 提要
  臣/等謹案樂全集四十巻宋張方平撰方平
  字安道宋城人舉茂材異等為校書郎歴官
  參知政事卒贈司空諡文定事迹具宋史本
  傳其自號樂全居士因以名集葢取莊子樂
  全之謂得志語詳所作樂全堂詩中其集見
[000-1b]
  于宋史藝文志者四十巻與此本合東都事
  略王鞏行狀尚載有玉堂集二十巻而方平
  在翰林時代言之文如立太子除宗諤節度
  使韓琦守司徒吕公弼樞密使李昭亮殿前
  副都指揮使諸制見于宋文鑑者此集皆無
  之知當在玉堂集中而今已亡佚所存惟此
  集而已凡詩四巻頌一巻芻蕘論十巻襍論
  二巻對語策一巻論事九巻表狀三巻書一
[000-2a]
  巻牋啟一巻記序一巻襍著一巻祭文碑誌
  六巻方平頴悟于書一覽不忘善為文數千
  言立就才氣本什伯于人而其識又能灼見
  事理剸斷明決故集中論事諸文無不豪爽
  暢達洞如龜鑑不獨史所載平戎十策論新
  法疏為切中利弊蘇軾作序以孔融諸葛亮
  比之論者不以為私亦可信其卓然無愧立
  言之選矣遺集流傳甚少此本首尾頗完善
[000-2b]
  慎字下皆注今上御名四字葢從孝宗時刋
  本抄存者特不載蘇軾原序疑傳寫者所遺
  脱今併為録補冠于巻首以存其舊焉乾隆
  四十四年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
樂全集序
孔北海志大而論高功烈不見於世然英偉豪傑之
氣自為一時所宗其論盛孝章郗鴻豫書慨然有烈
丈夫之風諸葛孔明不以文章自名而開物成務之姿
綜練名實之意自見於言語至出師表簡而盡直而不
肆大哉言乎與伊訓說命相表裏非秦漢以來以事君
為恱者所能至也常恨二人之文不見其全今吾樂全
先生張公安道其庶幾乎嗚呼士不以天下之重自任
[000-3b]
久矣言語非不工也政事文學非不敏且博也然至於
臨大事鮮不忘其故失其守者其器小也公為布衣則
頎然已有公輔之望自少出仕至老而歸未嘗以言徇
物以色假人雖對人主必同而後言毁譽不動得䘮若
一真孔子所謂大臣以道事君者世逺道散雖志士仁
人或少貶以求用公獨以邁徃之氣行正大之言曰用
之則行舍之則藏上不求合於人主故雖貴而不用用
而不盡下不求合於士大夫故恱公者寡不恱者衆然
[000-4a]
至言天下偉人則必以公為首公盡性知命體乎自然
而行乎不得已非蘄以文字名世者也然自慶厯以來
訖元豐四十餘年所與人主論天下事見於章疏者多
矣或用或不用而皆本於禮義合於人情是非有考於
前而成敗有驗於後及其他詩文皆清逺雄麗讀者可
以想見其為人信乎其有似於孔北海諸葛孔明也軾
年二十以諸生見公成都公一見待以國士今三十餘
年所以開發成就之者至矣而軾終無所效尺寸於公
[000-4b]
者獨求其文集手校而家藏之且論其大畧以待後世
之君子昔曽魯公嘗為軾言公在人主前論大事他人
終日反覆不能盡者公必數言而決粲然成文皆可書
而誦也言雖不盡用然慶厯以來名臣為人主所敬莫
如公者公今年八十一杜門却掃終日危坐将與造物
者㳺於無何有之鄉言且不可得聞而況其文乎凡為
文若干巻若干首蘇軾撰