KR4c0067 會昌一品集-唐-李德裕 (master)


[034-1a]
後序
唐有天下幾三百年賢相名儒接武而出固未易歴
數也然考其功烈文章光朙偉大卓然足以垂不腐
者盖亦無幾自房杜姚宋之後相之有聲者衞公李
文饒而王楊燕許之後儒之可宗者文公韓退之而
巳故世之論衞公者必以功烈言而鮮及於文章論
文公者必以文章稱而或畧於功烈殊不知衞公之
文章常出乎功烈之外而文公之功烈不在乎文章
之下借令衞公當文公時則必以文章顯矣文公得
衞公位則必以功烈著矣觀幽州紀聖功碑異域歸
[034-1b]
忠傳序㑹昌功烈非衞公孰能形容之文公論淮蔡
之敗可立而待折王庭湊之兇熖而奪之氣胸中所
藴固不止於文章也夫道之在天下操之則爲心盡
之則爲性持之則爲志養之則爲氣存之則爲神是
道也見之設施則爲功烈寓之言語則爲文章易地
皆然豈有彼此之異㢤元和十五年文公嘗爲袁州
刺史大和八年衞公亦嘗爲袁之長史文公之去袁
也崇廟貌以祀之列豊碑以記之其文集之行於世
者又鋟木於郡庠至於衞公則不然祠堂數椽地石
刻数尺許蕭然岑壑之上佛屋之側文之流傳者僅
[034-2a]
有十五賦其全集則未之見豈世之知衞公者一於
功烈鮮及於文章歟紹興巳卯冬建安
邵公来守是邦下車之初首訪韓李遺集而衞公文
集獨未有表而出之
[034-2b]