KR3j0134 齊東野語-宋-周密 (master)


[000-1a]
 欽定四庫全書   子部十


 齊東野語    雜家類三雜説之屬


 提要


 等謹案齊東野語二十卷宋周宻撰宻有
武林舊事已著録宻本濟南人其曽祖扈從
南渡因家吳興之弁山自號弁陽老人然其
志趣不忘中原故自序中述其父之言謂身
雖居吳心未嘗一飯不在齊而宻亦自署歴
[000-1b]
山書中又自署華不注山人此書以齊東野
語名本其父志也中頗考証古義皆極典核
而所記南宋舊事為多如張浚三戰本末紹
熙内禪誅韓本末端平入洛端平襄州本末
胡明仲本末李全本末朱漢章本末鄧文龍
開邊安丙矯詔淳紹嵗幣岳飛逸事巴陵本
末鄧文龍本末詩道否泰景定公田景定彗
星朱唐交奏趙葵辭相二張援襄嘉定寳璽
[000-2a]
慶元開禧六士張仲孚反間諸條皆足以補
史傳之闕自序稱其父嘗出其曽祖及祖手
澤數十大帙又出其外祖日録及諸老雜書
示之曰世俗之言殊傳譌也國史之論異私
意也定哀多微詞有所避也牛李有異議有
所黨也愛憎一衰議論乃公國史凡幾修是
非凡幾易而吾書不可刪也云云今觀所記
張浚趙汝愚胡寅唐仲友諸事與講學家之
[000-2b]
論頗殊其父所言殆指此數事歟明正徳十
年來陽胡文璧重刻此書其序稱或謂符離
富平等役頗渉南軒之父若唐陳之隙生母
之服則晦庵致堂有嫌焉書似不必刻刻則
請去數事殊失宻著書之㫖文璧不從可謂
能除門户之見矣明商惟濬嘗刻入禆海刪
去此書之半而與癸辛雜識混合為一殊為
乖謬後毛晉得舊本重刻其書乃完故今所
[000-3a]
著録一以毛本為據云乾隆四十六年五月
恭校上


 總纂官紀昀陸錫熊孫士毅


 總 校 官 陸 費 墀

[000-3b]


[000-4a]
 齊東野語原序


 余世為齊人居歴山下或居華不注之陽五世祖同州
府君而上種學績文代有聞人曾大父扈蹕南來受髙
皇帝特知遍歴三院徑躋中司泰禧之間大父從屬車
外大父掌帝制朝野之故耳聞目接嵗編日紀可信不
誣我先君博極羣書習聞臺閣舊事每對客語音吐洪
暢纚纚不得休坐人傾聳敬嘆知為故家文獻也余齠
侍膝下竊剽緒餘已有敘次意嘗疑某事與世俗之言
[000-4b]
殊某事與國史之論異他日過庭質之先子出曽大父
大父手澤數十大帙示之曰某事然也又出外大父目
錄及諸老襍書示之曰某事與若祖所記同然也其世
俗之言殊傳譌也國史之論異私意也小子識之又曰
定哀多微詞有所辟也牛李有異議有所黨也愛憎一
衰論議乃公國史凡幾修是非凡幾易而吾家乘不可
刪也小子識之洊遭多故遺編鉅帙悉皆散亡老病日
至忽忽漫不省憶為大恨閒居追念得一二於十百懼
[000-5a]
復墜逸為先人羞迺參之史傳諸書博以近聞脞説務
一本無求字事之實不計言之野也異時展余卷者噱曰
野哉言乎子真齊人也余對曰客知言哉余故齊欲不
齊不可雖然余何言哉何言亦言也無所言也無所不
言烏乎言客大笑吾因以名其書歴山周密公謹父書
[000-5b]