KR3j0118 示兒編-宋-孫奕 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  子部十
 示兒編    雜家類三雜説之屬/
 提要
  臣/等謹案示兒編二十三巻宋孫奕撰奕字
  季昭號履齋廬陵人其厯官無可考第十巻
  中稱紹熙丁巳三月侍讌春華樓聞大丞相
  周益公議論考之宋史紹熙元年為庚戍至
  五年甲寅即内禪丁巳實慶元三年殆寧宗
[000-1b]
  時嘗官侍從傳冩誤為紹熙歟是編凡總説
  一卷經説五卷文説詩説共四卷正誤三卷
  雜記四卷字説五卷中第九卷前為文説後
  為詩説李維楨序謂文説三卷詩説二卷誤
  也前有開禧元年自序稱考評經傳漁獵訓
  詁非敢以汚當代英明之眼姑以示之子孫
  故名曰示兒編其書雜引衆説往往曼衍又
  徵據既繁時有筆誤如經説類中以廣雅博
[000-2a]
  雅並言而皆云張揖作詩説類中以杜甫襲
  用白居易詩雜記類中謂唐太宗納巢刺王
  妃為妻嫂字説類中謂詩有陳佗案陳佗之/名見于詩
  序奕以為/詩則非皆失于考訂以至荆舒是懲句經
  説類中反覆論僖公無此事故孟子歸之周
  公正誤類中又謂僖公之事孟子誤以為周
  公王安石字説霸字條下稱其學務穿鑿無
  定論藝苑雌黄一條又稱熙豐間定有成書
[000-2b]
  是正舛錯學者不能深考類以穿鑿嗤之亦
  間或自相矛盾文説類中契丹空紙祭文一
  事尤委巷不根之談其經説類中于竊比老
  彭訓彭為旁于黽勉從事訓黽為蛙王士禎
  古夫於亭雜録深取之實亦附㑹之論然其
  中字音字訓辨别異同可資考證者居多其
  冗雜者可削其精核者䆒不可廢也乾隆四
  十五年六月恭校上
[000-3a]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-4a]
示兒編自序
杜子美示宗武有詩韓退之示兒有詩學者至令誦之
而東坡先生一以為聖賢事一以為利禄事殆若有所
區别然君子茍不能忘其子則隨其資而示以意使之
知學則一而已余之少也猶不如人今老矣所望者惟
子與孫然嬾惰無匹聞學褊隘上不能進之於聖賢之
域下不能引之於利禄之塗則以平生之末學者示之
是亦使之知學之意也茍籯無金教無經一再世不為
[000-4b]
君子之歸可不懼哉於是攷評經傳漁獵訓話以立總
説經説文説詩説正誤雜記字說凡七條大抵論焉而
不盡盡焉而不确非敢以汚當代英明之眼姑以示之
子孫耳故名曰示兒編使後世賢廣吾意不賢毋謂不
汝誨也吾子其懋戒之哉開禧元祀九月上浣廬陵孫
奕序