KR3j0108 却掃編-宋-徐度 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十
 却掃編    雜家類三雜説之屬/
 提要
  臣/等謹案却掃編三卷宋徐度撰度字敦立
  穀熟人父處仁靖康時宰相書中稱先公者
  皆處仁也度南渡後官至吏部侍郎此編所
  紀皆國家典章前賢故事言頗詳核説部中
  之有禆史學者陸㳺渭南集有是書跋曰此
[000-1b]
  書之作敦立猶少年故大抵無紹興以後事
  葢其書成扵髙宗初年也王明清揮麈後録
  載明清訪度于霅川度與考定創置右府與
  揆路議政分合因革筆于是書又載其論哲
  宗實録及論秦檜刋削建炎航海以後日厯
  起居注時政記諸書二事則度之究心史學
  可以槩見至謂新唐書所載事倍于舊書皆
  取小説因欲史官博采異聞則未免失之泛
[000-2a]
  濫此書上卷載葉夢得所記俚語一條中卷
  載王鼎嘲謔一條下卷載翟㢲詼諧一條為
  例不純自穢其書是亦嗜博之一證矣然大
  致纂述舊聞足資掌故與揮麈諸録石林燕
  語可以鼎立而文簡于王事核于葉則似較
  二家為勝焉乾隆四十三年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀