KR3j0004 尹文子-周-尹文 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十
 提要
 尹文子    雜家類一雜學之屬/
  臣/等謹案尹文子一卷周尹文撰前有魏黄
  初末山陽仲長氏序稱條次撰定為上下篇
  文獻通考著録作二卷此本亦題大道上篇
  大道下篇與序文相符而通為一卷蓋後人
  所合併也莊子天下篇以尹文田駢並稱顔
[000-1b]
  師古註漢書謂齊宣王時人考劉向說苑載
  文與宣王問荅顔蓋據此然吕氏春秋又載
  其與湣王問荅事殆宣王時稷下舊人至湣
  王時猶在歟其書本名家者流大㫖指陳治
  道欲自處於虚静而萬事萬物則一一綜核
  其實故其言出入於黄老申韓之間周氏涉
  筆謂其自道以至名自名以至法蓋得其真
  晁公武讀書志以為誦法仲尼其言誠過宜
[000-2a]
  為髙似孫緯畧所譏然似孫以儒理繩之謂
  其淆雜亦為未允百氏争鳴九流並列各尊
  所聞各行所知自老莊以下均自為一家之
  言讀其文者取其博辨閎肆足矣安能限以
  一格哉序中所稱熙伯蓋繆襲之字其山陽
  仲長氏不知為誰李獻臣以為仲長統然統
  卒於建安之末與所云黄初末者不合晁公
  武因此而疑史誤未免附㑹矣
[000-2b]
 慎子    雜家類一雜學之屬/
  臣等謹案慎子一卷周慎到撰到趙人中興
  書目作瀏陽人陳振孫書録解題曰慎到趙
  人見於史記瀏陽在今潭州呉時始置縣與
  趙南北了不相涉蓋據書坊所稱不知何謂
  也則稱瀏陽者非矣明人刻本又云到一名
  廣陸徳明莊子釋文田駢下註曰慎子云名
  廣然則駢一名廣非到一名廣尤舛誤也莊
[000-3a]
  子天下篇曰慎到棄知去已而縁不得已冷
  汰於物以為道理曰知不知將薄知而後鄰
  傷者也謑髁無任而笑天下之尚賢也縱脫
  無行而非天下之大聖椎拍輐斷與物宛轉
  舍是與非苟可以免不師智慮不知前後魏
  然而已矣推而後行曳而後往若飄風之還
  若羽之旋而磨石之隧全而無非動静無過
  禾嘗有罪是何故夫無知之物無建已之患
[000-3b]
  無用知之累動静不離於理是以終身無譽
  故曰至於若無知之物而已無用聖賢夫塊
  不失道豪傑相與笑之曰慎到之道非生人
  之行而至死人之理適得怪焉云云是慎子
  之學近乎釋氏然漢志列之於法家今考其
  書大㫖欲因物理之當然各定一法而守之
  不求於法之外亦不寛於法之中則上下相
  安可以清净而治然法所不行勢必刑以齊
[000-4a]
  之道徳之為刑名此其轉關所以申韓多稱
  之也語見漢書/萟文志其書漢志作四十二篇唐志
  作十卷崇文總目作三十七篇書録解題則
  稱麻沙刻本凡五篇已非全書此本雖亦分
  五篇而文多刪削又非陳振孫之所見蓋明
  人捃拾殘剰重為編次觀孝子不生慈父之
  家忠臣不生聖君之下二句前後兩見知為
  雜録而成失除重複矣乾隆四十六年正月
[000-4b]
  恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-5a]
尹文子原序
尹文子者盖出於周之尹氏齊宣王時居稷下與宋鈃
彭蒙田駢同學於公孫龍公孫龍稱之著書一篇多所
彌綸荘子曰不累於物不茍於人不忮於衆願天下之
安寧以活於民命人我之養畢足而止之以此白心見
侮不辱此其道也而劉向亦以其學本於黄老大較刑
名家也近為誣矣余黄初末始到京師繆熙伯以此書
見示意其玩之而多脱誤聊試條次撰定為上下篇亦
[000-5b]
未能究其詳也仲長統撰