KR3h0089 西清古鑑-清-梁詩正 (master)


[040-1a]
欽定四庫全書
 西清古鑑卷三十七
 錞
  周
  虎錞
  素錞一
  素錞二
  錞虎鈕
[040-1b]
 戚
  周
  舞戚一
  舞戚二
  舞戚三
  舞戚四
  片雲戚
  龍首戚
[040-2a]
 鐃
  周
  舞鐃一
  舞鐃二
  舞鐃三
  舞鐃四
  舞鐃五
  舞鐃六
[040-2b]
  舞鐃七
  舞鐃八
  舞鐃九
  舞鐃十
 鼓
  漢
  銅鼔一
  銅鼔二
[040-3a]
  銅鼔三
  銅鼓四
  銅鼔五
  銅鼔六
  銅鼔七
  銅鼔八
  銅鼔九
  銅鼓十
[040-3b]
  銅鼓十一
  銅鼓十二
  銅鼓十三
  銅鼔十四
[040-4a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-4b]
右髙一尺四寸二分上縱六寸八分横八寸二分下口
縱五寸八分横六寸八分鈕髙二寸二分濶一寸三分
重四百一十一兩按周官鼔人以金錞和鼔鄭康成曰
錞錞于也圓如碓頭大上小下樂作則鳴之以和鼔而
南史乃謂灌之以水又以器盛水于下以芒莖當心跪
注云云語不可曉蓋古人用以節樂亦叩之則鳴如鐘
類耳南史之説未盡然也
[040-5a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-5b]
右髙一尺四寸八分上縱七寸八分横九寸二分下口
縱五寸六分横六寸八分重三百四十七兩缺鈕
[040-6a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-6b]
右髙一尺三寸三分上縱九寸三分横一尺四分下口
縱六寸二分横七寸八分鈕髙八分濶一寸五分重三
百六十三兩
[040-7a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-7b]
右髙三寸七分通長一尺八分濶一寸五分重三十七

[040-8a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-8b]
右長九寸一分濶五寸四分重五十二兩與博古圗所
載製相類而此稍長濶中更作圎孔戚斧屬樂舞所執
舊説以象其武也
[040-9a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-9b]
右長五寸八分濶二寸七分重一十三兩博古圗片雲
戚與此合此特作圓竅七安柄處亦微不同耳
[040-10a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-10b]
右長五寸三分濶一寸六分重一十三兩
[040-11a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-11b]
右長六寸一分濶二寸三分重一十三兩
[040-12a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-12b]
右長五寸六分濶三寸四分重一十九兩若片雲狀兩
端微卷與博古圗所載合微異者柄旁有鈴製如鐃振
之有聲此則樂記謂鐘鼓干戚所以和安樂者是已
[040-13a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-13b]
右長七寸二分濶四寸二分重一十九兩又受柄處為
柲重三兩按左傳昭公十二年君王命剥圭以為鏚柲
注鏚斧也柲柄也
[040-14a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-14b]
右長五寸六分徑三寸二分柄濶一寸六分重一十六
兩按周禮地官封人以金鐃止鼔注鐃如鈴無舌有柄
執而鳴之以止擊鼔禮記所謂始奏以文復亂以武文
謂鼓武即鐃也
[040-15a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-15b]
右長五寸五分徑三寸二分柄濶一寸三分重一十七

[040-16a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-16b]
右長五寸五分徑三寸五分柄濶一寸四分重一十八

[040-17a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-17b]
右長五寸二分徑二寸六分柄濶一寸一分重八兩
[040-18a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-18b]
右長五寸一分徑二寸五分柄濶一寸重八兩
[040-19a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-19b]
右長五寸一分徑二寸六分柄濶一寸一分重八兩
[040-20a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-20b]
右長五寸一分徑二寸七分柄濶一寸一分重七兩
[040-21a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-21b]
右長四寸六分徑二寸五分柄濶一寸三分重十兩博
古圗有漢舞鐃二形製並彷彿特云有舌則殊不可曉
[040-22a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-22b]
右長四寸七分徑二寸五分柄濶一寸一分重六兩
[040-23a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-23b]
右長四寸三分徑二寸六分柄濶一寸一分重八兩
[040-24a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-24b]
右髙一尺八寸面徑二尺五寸三分腹圍八尺四分重
一千二百六十兩此器今世多謂之諸葛鼓蓋武侯渡
瀘後所鑄然考馬伏波平交趾亦鑄銅為鼔則先諸葛
有之矣今嶺南一道亷州有銅鼔塘欽州有銅鼔村博
白有銅鼔潭則因以為地名矣大抵兩川所出為諸葛
遺製而流𫝊於百粤羣峒者則皆伏波為之今未能差
别統名為漢銅鼔云又按唐嶺南節度使鄭絪出鎮時
春州守林靄得之峒户以獻絪納諸廟面濶五尺臍隱
[040-25a]
起羅布海魚蝦蟇等紋旁設兩耳語與此合而是鼓更
作騎士科洗乗而馳旁挾一馬則舊説所未有也
[040-26a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-26b]
右髙二寸七分面徑三尺五寸五分腹圍九尺八寸重
三千二百五十兩
[040-27a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-27b]
右髙一尺二寸七分面徑三尺七分腹圍八尺四寸重
二千五十兩
[040-28a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-28b]
右髙一尺八寸六分面徑二尺六寸腹圍六尺九寸二
分重一千七百三十兩
[040-29a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-29b]
右髙一尺四寸四分面徑二尺五寸腹圍七尺一寸二
分重一千二百二十兩
[040-30a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-30b]
右髙一尺一分面徑二尺四寸五分腹圍七尺八分重
九百二十四兩
[040-31a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-31b]
右髙一尺二寸九分面徑二尺二寸腹圍六尺六寸二
分重八百三十六兩
[040-32a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-32b]
右髙九寸一分面徑一尺五寸五分腹圍四尺四寸九
分重四百九十四兩
[040-33a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-33b]
右髙八寸八分面徑一尺四寸七分腹圍四尺五寸四
分重四百三十五兩
[040-34a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-34b]
右髙一尺六分面徑一尺五寸六分腹圍四尺三寸五
分重四百三十兩
[040-35a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-35b]
右髙八寸六分面徑一尺五寸一分腹圍四尺六寸五
分重四百一十九兩
[040-36a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-36b]
右髙九寸面徑一尺五寸七分腹圍四尺七寸五分重
三百九十五兩
[040-37a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-37b]
右髙九寸面徑一尺五寸四分腹圍四尺六寸八分重
三百六十六兩
[040-38a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[040-38b]
右髙八寸五分面徑一尺五寸腹圍四尺二寸五分重
三百一十五兩
 
 
 
 
 
 西清古鑑卷三十七