KR3h0089 西清古鑑-清-梁詩正 (master)


[031-1a]
欽定四庫全書
 西清古鑑卷二十八
 敦二
  周
  田敦有銘/
  鎬敦冇銘/
  休敦有銘/
  魯士敦有銘/
[031-1b]
  季&KR3740有銘/
  仲姬敦有銘/
  仲惠敦有銘/
  仲阜敦有銘/
  仲駒敦有銘/
  拱敦有銘/
  兕敦有銘/
  子敦有銘/
[031-2a]
  亞敦有銘/
  &KR2938有銘/
  舟敦有銘/
  寶敦一有銘/
  寶敦二有銘/
  乳敦有銘/
  䕫足敦有銘/
  蟠䕫敦一
[031-2b]
  蟠䕫敦二
  蟠䕫敦三
  鳳文敦
  環紋敦一
  環紋敦二
  環紋敦三
  獅首敦
  麟文敦
[031-3a]


[031-4a]
右高四寸六分深三寸四分口徑六寸腹圍一尺七寸
重五十七兩兩耳有珥銘一字曰田田字義見前尊類
博古圖載田卣謂田者粢盛所自出云云其説迂曲未
可據
[031-5a]


[031-6a]
右高五寸二分深四寸五分口徑五寸八分腹圍二尺
一寸八分重九十一兩兩耳有珥曰鎬作非邑名矣
[031-7a]


[031-8a]
右高三寸深二寸八分口徑六寸腹圍二尺二分重六
十兩兩耳有珥銘休字與周錫貝鼎同蓋一時作也
[031-9a]


[031-10a]
右通蓋高七寸九分深三寸七分口徑六寸二分腹圍
二尺四寸八分重一百七十九兩兩耳有珥三足攷諸
禮大夫士祭器各不同銘稱士蓋士所用魯字作小篆
與文王鼎異然鐘鼎欵識所載三代物俱間有之先賢
謂小篆多原本古文非盡創為也
[031-11a]


[031-12a]
右高五寸一分深三寸七分口徑五寸八分腹圍二尺
一寸四分重一百一兩兩耳三足&KR3740士咸切廣韻謂鳥
&KR3740物也周人命名如蠆如獳羊肩如黑臀殊不可解此
曰季&KR3740固難强為之説矣
[031-13a]


[031-14a]
右高五寸五分深三寸七分口徑六寸一分腹圍二尺
四寸五分重一百二十五兩兩耳有珥銘稱叔皇父按
詩皇父卿士注皇父字也博古錄亦有孟皇父匜孟叔
為序則皇父乃其氏耳固難求其人以實之矣昔劉原
父得古器銘曰張伯乃引詩張仲孝友謂是其兄前人
附㑹處可發一噱銘首辛字蓋紀日仲姬則其所祀也
[031-15a]


[031-16a]
右通蓋高七寸五分深三寸八分口徑六寸腹圍二尺
四寸二分重一百二十九兩兩耳有珥三足仲惠不可
考銘曰惟王正月則知春秋之書春王正月係史策舊
文胡氏謂繫王於月以為夫子特筆鑿矣曰餗敦與後
餗簠同
[031-17a]


[031-18a]
右高三寸一分深二寸九分口徑五寸八分腹圍二尺
六分重七十兩兩耳有珥鎏金好如式相好矣之好蓋
寓洽比之意曰仲阜與仲阜卣同
[031-19a]


[031-20a]
右通葢高八寸八分深四寸三分口徑六寸腹圍二尺
四寸重一百九十一兩兩耳有珥三足銘見博古圖又
仲駒尊文並同
[031-21a]


[031-22a]
右高三寸六分深三寸口徑五寸三分腹圍一尺八寸
六分重五十三兩兩耳有珥
[031-23a]


[031-24a]
右高八寸一分深三寸七分口徑七寸三分腹圍二尺
三寸三分重一百八十九兩兩耳有珥古器銘兕者多
作象形此獨泐為字鐘鼎欵識云上為屋室之狀下一
字曰已當讀作兕今從之
[031-25a]


[031-26a]
右高四寸六分深三寸八分口徑七寸腹圍二尺一寸
七分重一百七兩兩耳有珥
[031-27a]


[031-28a]
右通蓋高三寸七分深一寸九分口徑二寸八分腹圍
一尺二寸五分重二十三兩兩耳有珥三足
[031-29a]


[031-30a]
右通蓋高八寸六分深三寸七分口徑七寸一分腹圍
二尺五寸一分重二百六十三兩兩耳有珥三足器銘
與博古圖商&KR2938彞同按字傍加阜古文多如此蓋鬳字
説文謂鬲屬周禮尊字往往作&KR3291字至飾以䕫龍則周
器尤多而舊圖云作字取象皆商制未盡然也
[031-31a]


[031-32a]
右高四寸四分深三寸六分口徑六寸五分腹圍二尺
二分重一百七兩兩耳有珥周寶鼎銘曰周作寶鼎與
此合按篆法周與舟同云舟作則與他銘取象舟車者
異矣
[031-33a]


[031-34a]
右高四寸深三寸二分口徑五寸四分腹圍一尺六寸
重五十五兩兩耳有珥
[031-35a]


[031-36a]
右高五寸深三寸七分口徑七寸四分腹圍二尺二寸
三分重一百一兩兩耳有珥
[031-37a]


[031-38a]
右高五寸二分深四寸一分口徑七寸腹圍二尺二寸
八分重一百二十五兩兩耳有珥
[031-39a]


[031-40a]
右通蓋高七寸二分深三寸五分口徑五寸九分腹圍
二尺三寸九分重一百六十三兩兩耳有珥三足
[031-41a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[031-41b]
右通蓋高六寸一分深三寸二分口徑六寸腹圍二尺
三寸重九十五兩兩耳有珥
[031-42a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[031-42b]
右高五寸二分深三寸七分口徑五寸九分腹圍二尺
三寸八分重一百六十兩兩耳三足
[031-43a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[031-43b]
右高五寸一分深三寸七分口徑六寸四分腹圍二尺
三寸七分重一百二十三兩兩耳有珥三足
[031-44a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[031-44b]
右通蓋高七寸四分深三寸七分口徑五寸九分腹圍
二尺二寸六分重一百三十九兩兩耳有珥三足
[031-45a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[031-45b]
右通蓋高七寸三分深三寸四分口徑五寸一分腹圍
二尺一分重一百七十一兩兩耳三足
[031-46a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[031-46b]
右通蓋高七寸一分深三寸四分口徑五寸二分腹圍
二尺一分重一百六十五兩兩耳三足
[031-47a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[031-47b]
右高三寸七分深三寸口徑四寸九分腹圍一尺八寸
九分重六十七兩兩耳有珥三足
[031-48a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[031-48b]
右通蓋高七寸一分深三寸三分口徑四寸六分腹圍
一尺九寸七分重一百二十二兩六足金銀錯
[031-49a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[031-49b]
右通蓋高三寸二分深二寸口徑二寸五分腹圍一尺
一寸三分重二十兩
 
 
 
 
 
 西清古鑑卷二十八