KR3h0089 西清古鑑-清-梁詩正 (master)


[007-1a]
欽定四庫全書
 西清古鑑卷四
 鼎四
  周
  象鼎有銘/
  犧鼎有銘/
  羊鼎有銘/
  魚鼎有銘/
[007-1b]
  雞鼎有銘/
  兕鼎一有銘/
  兕鼎二有銘/
  兕鼎三有銘/
  兕鼎四有銘/
  亞鼎一有銘/
  亞鼎二有銘/
  亞鼎三有銘/
[007-2a]
  亞鼎四有銘/
  亞鼎五有銘/
  亞鼎六有銘/
  亞鼎七冇銘/
  亞鼎八有銘/
  寳鼎有銘/
  鳳文鼎有銘/
[007-3a]


[007-4a]
右髙七寸三分深三寸七分耳髙一寸五分濶一寸六
分口縱五寸横六寸四分腹縱四寸二分横五寸五分
重一百四十七兩銘曰冊昭錫命也下作象按周禮再
獻用兩象尊此當云象鼎
[007-5a]


[007-6a]
右髙七寸八分深五寸六分耳髙一寸六分濶二寸口
徑七寸四分腹圍二尺四寸八分重一百六十七兩古
人制器多象形周有犧尊有牛鼎其制不一先儒謂畫
於腹又謂其足以牛羊豕為飾不盡然也
[007-7a]


[007-8a]
右髙五寸六分深二寸九分耳髙一寸濶一寸二分口
徑五寸二分腹圍一尺五寸六分重四十七兩周制有
羊鼎此銘曰羊是也
[007-9a]


[007-10a]
右髙五寸八分深三寸六分耳髙一寸三分濶一寸五
分口徑五寸五分腹圍一尺六寸九分重七十三兩銘
與博古圗載商魚鼎三字均合篆竒古義不相屬今姑
以意疏之而辨舊說之謬於左按月字盖月日耳古器
紀年不繫以甲子後人見元年二年不能証為何王也
紀月不繫以年後人見正二三月不能証為何年也此
銘只書月疑即歳首魚字象形儀禮司馬舉羊鼎司士
舉豕鼎魚鼎此疑即魚鼎應為周制又史記契後子姓
[007-10b]
之國有目夷氏宋桓公之子名目夷字子魚則知目夷
之義盖取諸魚目夷後魚氏世為左師桓族又有公子
鱗為鱗氏又衛有史鰌公子鱄鄭公子鰌晉士魴樂王
鮒楚公子魴則魚或人名亦於商代無據基盖堂基言
所祭之地而博古圖引說文以為薦物之丌義亦未安
至其釋月魚之說曰祭月于夜明以其類求之又求其
類於物如季冬薦魚春薦鮪以其時為獻薦夫祀天神
無用鼎烹之事且月與魚迥非同類而強為附㑹君子
[007-11a]
所不取也
[007-12a]


[007-13a]
右髙五寸一分深三寸一分耳髙一寸一分濶一寸四
分口徑五寸腹圍一尺六寸二分重七十三兩周禮雞
人疏云雞人大祭祀夜呼旦雞又屬木在春銘作雞形
義盖取此
[007-14a]


[007-15a]
右髙六寸二分深三寸七分耳髙一寸四分濶一寸六
分口徑六寸腹圍一尺七寸八分重一百三兩按兕郭
璞山海經圗賛曰皮充武備角昭文徳故古人制器尚
象多用之
[007-16a]


[007-17a]
右髙五寸九分深二寸九分耳髙一寸三分濶一寸五
分口徑五寸五分腹圍一尺六寸三分重五十六兩仲
古文皆作中旁象形二亦為兕盖猛獸示威武也
[007-18a]


[007-19a]
右髙五寸二分深二寸六分耳髙一寸一分濶一寸三
分口縱三寸九分横五寸三分腹縱三寸一分横四寸
四分重六十九兩
[007-20a]


[007-21a]
右髙七寸四分深四寸九分耳髙一寸八分濶二寸五
分口徑一尺一分腹圍三尺六分重一百六十五兩金
銀錯
[007-22a]


[007-23a]
右髙六寸三分深三寸九分耳髙一寸四分濶一寸七
分口徑六寸五分腹圍二尺重八十七兩
[007-24a]


[007-25a]
右髙五寸五分深三寸五分耳髙一寸二分濶一寸三
分口縱四寸七分横五寸五分腹縱四寸横四寸九分
重七十八兩
[007-26a]


[007-27a]
右髙六寸三分深三寸一分耳髙一寸二分濶一寸三
分口縱四寸六分横五寸六分腹縱四寸横五寸重八
十九兩
[007-28a]


[007-29a]
右髙六寸五分深二寸五分耳髙一寸四分濶一寸五
分口徑六寸三分腹圍一尺九寸一分重七十五兩
[007-30a]


[007-31a]
右髙五寸三分深三寸三分耳髙一寸二分濶一寸四
分口徑五寸腹圍一尺六寸重六十六兩
[007-32a]


[007-33a]
右髙六寸五分深四寸一分耳髙一寸五分濶一寸八
分口徑六寸三分腹圍一尺九寸六分重八十四兩
[007-34a]


[007-35a]
右髙五寸七分深三寸二分耳髙一寸濶一寸一分口
徑五寸一分腹圍一尺五寸六分重五十九兩銘亞形
弗全下二字亦剥脫不可辨
[007-36a]


[007-37a]
右髙六寸二分深三寸一分耳髙一寸二分濶一寸三
分口縱四寸五分横五寸七分腹縱四寸四分横五寸
五分重九十四兩
[007-38a]


[007-39a]
右髙五寸七分深三寸五分耳髙一寸二分濶一寸四
分口徑六寸四分腹圍二尺四分重九十七兩古文周
與舟同此銘舟作不必泥他銘取義舟車之說
[007-40a]


[007-41a]
右髙五寸八分深三寸二分耳髙一寸五分濶一寸四
分口縱四寸五分横五寸六分腹縱三寸八分横四寸
七分重七十三兩
 
 
 
 
 
[007-41b]
 
 
 
 
 
 
 
 西清古鑑卷四