KR3g0029 焦氏易林-漢-焦贛 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  子部七
 易林     術數類四占卜之屬/
 提要
  臣/等謹案易林十六卷漢焦延夀撰延夀字
  贛梁人昭帝時由郡吏舉小黄令京房師之
  故漢書附見於房𫝊黄伯思東觀餘論以為
  名贛字延夀與史不符又據後漢小黄門譙
  君碑稱贛之後裔疑贛為譙姓然史𫝊無不
[000-1b]
  作焦漢碑多假借通用如歐陽之作歐羊者
  不一而足亦未可執為確證至舊本易林首
  有費直之語稱王莽時建信天水焦延夀其
  詞葢出偽託鄭曉嘗辨之審矣贛嘗從孟喜
  問易其其學不出於孟喜漢書儒林𫝊記其
  始末甚詳葢易於象數之中别為占候一派
  者實自贛始所撰有易林十六卷又易林變
  占十六卷並見隋志變占久佚惟易林尚存
[000-2a]
  其書以一卦變六十四六十四卦之變共四
  千九十有六各繫以詞皆四言韻語考漢藝
  文志所載易十三家蓍龜十五家不及焦氏
  隋經籍志始著錄於五行家唐王俞始序而
  稱之似乎後人所附㑹故鄭曉古言疑其眀
  夷之咸林似言成帝時事節之觧林似言定
  陶傅太后事皆在延夀後顧炎武日知錄亦
  摘其可疑者四五條然二家所云某林似指
[000-2b]
  某事者皆揣摩其詞炎武所指彭離濟東遷
  之上庸者語雖出漢書而事在武帝元鼎元
  年不必漢書始載又左傳雖西漢未立學官
  而張蒼等已久相述説延夀引用𫝊語亦不
  足致疑惟長城既立四夷賔服交和結好昭
  君是福四句則事在元帝竟寜元年名字炳
  然顯為延夀以後語然李善注文選任昉竟
  陵王行状引東觀漢記曰沛獻王輔永平五
[000-3a]
  年秋京師少雨上御雲臺詔尚席取卦具自
  卦以周易卦林占之其繇曰螘封穴户大雨
  将集明日大雨上即以詔書問輔曰道寧有
  是耶輔上言曰案易卦震之蹇蟻封穴户大雨
  将集蹇艮下坎上艮為山坎為水出雲為雨
  蟻穴居而知雨将雲雨蟻封穴故以蟻為興
  文云云今書蹇繇實在震林則書出焦氏足
  為明證昭君之類或方技家輾轉附益竄亂
[000-3b]
  原文亦未可定耳崇文總目言其推用之法
  不𫝊而黄伯思記王佖占程迴記宣和紹興
  二占皆有竒騐則其術尚有知之者惟黄伯
  思謂漢書稱延夀易分六十四卦更直日用
  事者乃變占法非易林法薛季宣易林序則
  謂易林正用直日法辨伯思之説為謬並為
  圖例以明之其説甚辨今錄季宣序與王俞
  序以存一家之言俞序本名大易通變與諸
[000-4a]
  本不同疑為後來卜筮家所改非其舊也此
  書隋唐宋志俱作十六卷今本四卷不知何
  時所併季宣序稱毎卷四林毎林六十四變
  今仍據以分卷存其舊焉乾隆四十八年六
  月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-5a]
易林原序
大凡變化象數莫逃乎易惟人之情偽最為難知筮者
尚占憂者與處贛明且哲乃留其術俞巖耕東鄙目前
困蒙客有枉駕蓬廬以焦辭數軸出示俞嘗讀班史列
傳及歴代名臣譜系諸家雜説之文盛稱自夫子授易
於商瞿僅餘十軰延壽經傳於孟喜固是同時當西漢
元成之間凌夷厥政先生或出或處輒以易道上干梁
王遂為郡察舉詔補小黄令而邑中隱伏之事皆預知
[000-5b]
其情得以寵異蒙遷秩亦卒於官次所著大易通變其
卦總四千九十六題事本彌綸同歸簡易辭假出於經
史其意合於神明但齊潔精專舉無不中而言近意遠
易識難詳不可瀆蒙以為辭費後之好事知君行者則
子雲之書為不朽矣峕聖唐㑹昌丙寅歲周正主白靈
越之雲溪漢王俞序
[000-6a]
較定易林原序
承議郎行秘書省較書郎臣黄伯思所較焦延壽易林
中或字誤以快為怏以羊為手以喜為嘉以鶴為鵲義
可兩存焦延壽者名贛梁人以好學得幸梁王王供其
資用令極意學既成為郡吏舉補小黄令但有盜先知
盜遂無敢舉者考最當遷吏民上書乞留詔許増秩卒
于小黄世人謂延壽之法凡筮得某卦則觀其所之卦
林以占吉凶或卦爻不動則但觀本卦林辭爻本影有
[000-6b]
王佖者於雍熙二年春遇異人筮得觀之賁林云東行
無門西出華山道塞於難遊子為患之語最為有準後
之觀者不可不辨延壽所著雖卜筮之書出於隂陽家
流然當西漢中葉去三代未遠文辭雅淡頗有可觀覽
謹録上