KR3f0018 御製歷象考成-清-允祿 (master)


[048-1a]
 欽定四庫全書
御製厯象考成表卷十四
  恒星表
   恒星黄道經緯度表
   恒星赤道經緯度表
   恒星赤道經緯度歲差表
   凌犯恒星黄道經緯度表
[048-2a]
  恒星黄道經緯度表
恒星黃道經緯度表以厯元康熙二十三年甲子之黃
道經緯度列之上列星名次列黃道經度次列黃道緯
度下列星等
用表之法設康熙甲子年日躔黃道初宮八度求黃道
宿度則察恒星黃道經緯度表斗宿第一星黃道經度
為初宮五度五十分取相近畧/小者用與日躔黃道經度相減
餘二度一十分即太陽入斗宿二度一十分也若求厯
[048-2b]
元後各年之黃道宿度則以所求之年距厯元若干年
與歲差五十一秒相乘得數加於各宿黃道經度然後
與諸曜黃道經度相減餘即為諸曜黃道宿度也
[048-3a]


[048-4a]


[048-5a]


[048-6a]


[048-7a]


[048-8a]


[048-9a]
  恒星赤道經緯度表
恒星赤道經緯度表亦以厯元康熙二十三年甲子之
赤道經緯度列之上列星名次列赤道經度次列赤道
緯度下列星等
用表之法設康熙甲子年月離赤道一宮二度四十分
求赤道宿度則察恒星赤道經度表牛宿第一星赤道
經度為一宮初度五十一分取相近畧/小者用與月離赤道
經度相減餘一度四十九分即太陰入牛宿一度四十
[048-9b]
九分也若求厯元後各年之赤道宿度則以所求之年
距厯元若干年與各星每年赤道歲差之數相乘察赤/道歲
差/表得數加於各星赤道經度然後與諸曜赤道經度相
減餘即為諸曜赤道宿度也
[048-10a]


[048-11a]


[048-12a]


[048-13a]


[048-14a]


[048-15a]


[048-16a]
  恒星赤道經緯度歲差表
恒星赤道經緯度歲差表以各星每年應加減之數列
之上列星名次列經度歲差次列緯度歲差
用表之法設康熙六十一年壬寅求斗宿第一星赤道
經緯度則以壬寅年距厯元甲子年三十八年與斗宿
經度歲差加五十七秒零八微相乘得三十六分一十
一秒零四微即赤道經度應加之數與厯元甲子年斗
宿第一星赤道經度初宮六度三十三分相加得初宮
[048-16b]
七度零九分一十一秒零四微即所求壬寅年斗宿第
一星之赤道經度也又以三十八年與斗宿一星緯度
歲差減二秒二十五微相乘得一分三十一秒五十微
即赤道緯度應減之數與厯元甲子年斗宿第一星赤
道緯度南二十七度一十二分相減餘二十七度一十
分二十八秒一十微即所求壬寅年斗宿第一星之赤
道南緯度也
[048-17a]


[048-18a]


[048-19a]


[048-20a]


[048-21a]


[048-22a]


[048-23a]
  凌犯恒星黃道經緯度表
凌犯恒星黃道經緯度表取黃道南北十度以内之恒
星黃道經緯度列之葢七政出入黃道不過十度故列
十度以内之恒星為取凌犯之用其經度皆以厯元康
熙二十三年甲子為定若求厯元後各年之凌犯須依
法每年加歲差五十一秒推之
用表之法設本日太陰黃道經度申宮八度二十分次
日太陰黃道經度申宮二十度三十一分緯度在黃道
[048-23b]
南二度一十分則察本表内自參旗第一星黃道經度
五宮九度零三分起至天關星黃道經度五宮二十度
二十二分止皆為本日太陰所經厯之星乃察其間各
星緯度惟天高第一星緯度在黃道南一度五十分與
太陰緯度相減餘二十分即為本日太陰犯天高第一
星太陰在下相離二十分太陰在星之/南故為下又天關星緯度
在黄道南二度一十四分與太陰緯度相減餘四分即
為本日太陰凌天關星太陰在上四分也太陰在星之/北故為上
[048-24a]
其餘諸星雖與太陰有經度相同之時求時刻/詳本法而緯度
之南北相去甚遠不得相凌犯矣
[048-25a]


[048-26a]


[048-27a]


[048-28a]


[048-29a]


[048-30a]


[048-31a]


[048-32a]


[048-33a]


[048-34a]


[048-35a]


[048-36a]


[048-37a]


[048-38a]


[048-39a]


[048-40a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[048-40b]
 
 
 
 
 
 
 
御製厯象考成表卷十四