KR3e0041 三因極一病證方論-宋-陳言 (master)


[005-1a]
欽定四庫全書
 三因極一病証方論卷五
       宋 陳言 撰
 壊傷寒証治
壊傷寒者以醫者不辨隂陽錯謬汗下致病不解壊証
亂經又傷寒過經熱留臟府病候數變久而不瘥隂陽
無復紀律皆名壊病
知母麻黄湯 治壊傷寒以傷寒瘥後經久精神不守
[005-1b]
 言語謬或潮熱頰赤寒熱如瘧昏沉不愈皆由汗下
 不正毒在心包間所致也
 知母一兩/五錢麻黄去/節甘草炙/芍藥黄芩 桂心各兩/半
 右剉散每服五錢水一盞半煎七分去滓溫服日三
 四服若心煩欲飲水稍稍與之
無憂散 治傷寒調理失序毒氣内結胸腹脹滿坐卧
 不安日久不瘥狂妄譫語大小便不通或復吐逆
 臘月黄牛胆一個以天南星為末入胆内缚令緊
[005-2a]
 當風避日懸之候乾取用
 右為末以人參五錢煎湯七分分半盞調末二錢熱
 服遲遲更以熱人參湯投之或腄便溺下黄黑惡物
 取效為度
黑奴丸 治傷寒調理失宜醫所不治及時行疫病六
 七日不汗脉洪數面赤目瞪身熱煩躁狂言欲走大
 渇或口噤精魂已散但心下煖挖開口灌藥下咽即
 活并治陽毒發斑
[005-2b]
 麻黄去節/二兩小麥奴一/兩大黄二/兩芒硝一/兩釡底煤一兩/另研
 上塵一兩/另研灶突墨一兩/另研
 右末煉蜜為丸桐子大新汲水研下二丸渇者與冷
 水盡量飲之須臾當寒寒竟汗出便瘥若日移五尺
 不汗依前法再服病人大渇乃可與之不渇者莫服
 狐惑証治
狐惑証者黙黙欲眠目不得瞑惡飲食面目乍赤乍白
乍黑齒無色舌上白聲啞咽乾此因大病後腸胃空虚
[005-3a]
三蟲求食食人五臟食其咽則為惑其聲啞食下部則
為狐其咽乾當看上唇有瘡蟲食其臟下唇有瘡蟲食
其肛
桃仁湯
 桃仁去皮/尖槐子研/各一/兩
 右剉散每服五錢水一大盞姜三片棗二枚煎七分
 去滓食前服
黄連犀角湯 治傷寒及諸病後有瘡出下部
[005-3b]
 黄連五/錢犀角一兩無則/以升麻代烏梅七/個木香一/分
 右剉散每服五錢水盞半煎七分去滓食前服
雄黄銳散 治下部䘌瘡
 雄黄研/青葙子 苦參 黄連各二/分桃仁去皮尖/研一分
 右末以生艾搗汁和丸棗核大綿裹納下部扁竹汁
 更佳無艾只用綿裹散子亦得
 譫語症治
病有言語錯謬者其証有二有虚有實虚則鄭聲實則
[005-4a]
譫語傷寒胃熱及三陽合病婦人熱入血室及下利而
譫語者皆屬實熱大小便利手足逆冷脉㣲細言語鄭
重者皆屬虚寒治之各有方虚寒宜溫如四逆湯之類
胃實宜下承氣湯之類婦人熱入血室小柴胡湯若譫
語而反四肢逆冷脉沉細者不治
四逆湯方見/兩感
柴胡湯方見少/陽証
大承氣湯方見陽/明証
[005-4b]
 病後虚煩証治
大病後心虚煩悶發熱與傷寒相似但不惡寒與不頭
疼為異汗下後人參竹葉湯嘔者橘皮湯諸病後多有
此症各見本門
人參竹葉湯 治汗下後表裏虚煩不可攻者
 竹葉兩/把人參 炙草各三/兩半夏二兩/半石膏 麥冬
 各五/兩
 右為剉散每服四錢水一盞半薑五片粳米一撮煎
[005-5a]
 至米熟去滓食前服
橘皮湯 治動氣在下不可發汗發之反無汗心中大
 煩骨節疼痛目運惡寒食則反嘔榖不得入宜服此方
 橘皮一兩/半炙草五/錢人參一/分竹茹五/錢
 右㕮咀每服五錢水一盞薑三片棗一枚煎七分去滓
 食前服
 料簡
凡傷寒中雜病症狀非一當隨門類酌量施治可也如
[005-5b]
發黄則多用五疸中藥只依黄疸治之發狂已見陽毒
門吐衂便利瘀血見失血門下利見滯下奔豚見五積
隂陽厥見厥論嘔噦喘咳見本門其他更不繁錄
 傷暑叙論
傷暑者乃夏至前後各三十日有竒少陽相火用事之
時也炎熱大行爍石流金草萎河涸人或傷之則發熱
自汗面垢背寒倦怠少氣以暑消氣氣消血散與傷寒
相類此是夏間即病非冬傷寒至夏發為熱病也當以
[005-6a]
脉别之傷暑脉虚無力盖因氣血消散致脉虚弱傷寒
則氣血内閉脉𦂳而有力大不同也要畧言傷寒家别
有暍病盖詮次者見其一條别在後故有是說輕重不
同識者知之
 傷暑証治
病者身熱惡寒頭痛状如傷寒或往來寒熱如瘧煩躁
渇甚眩暈嘔吐背寒面垢泄瀉昏悶不清其脉隂陽俱
虚緩而㣲弱皆由傷暑之所致也
[005-6b]
却暑散 治冐暑伏熱頭目眩暈嘔吐泄瀉煩渇背寒
 面垢
 赤茯苓 生甘草各四/兩寒食麫 生薑各一/兩
 右為末每服二錢新汲水調下或湯㸃不拘時服
五苓散 治傷暑煩渇引飲無度兼治傷寒溫熱表裏
 未解煩渇引飲水入即吐或小便不利或汗出表解
 渇不止又治霍亂吐利黄疸溫疫
 澤瀉二兩/五錢桂心一/兩猪苓去/皮赤茯苓 白术各一兩/五錢
[005-7a]
 右為末每服二錢沸湯調不拘時服服訖多飲熱湯
 汗出即愈
桂苓丸 治煩渇消痰飲寛胸膈
 桂心 白术各一/兩赤苓三/兩烏梅肉一兩/五錢乾薑一/兩
 草五/錢
 右為末蜜丸彈子大每服一丸至二丸細嚼滚湯送下
香薷丸 治大人小兒傷暑伏熱躁渇瞀悶頭目昏眩
 胸膈煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食
[005-7b]
 或發霍亂吐利轉筋並宜服之
 香薷 紫蘇俱去/梗乾木瓜各一/兩丁香 炙草 檀
 香 白茯苓 藿香
 右為末蜜丸彈子大每服一丸至二丸熟水嚼下或
 新汲水化下亦得小兒半丸
消毒丸 治中暑煩渇眩暈寒熱
 半夏湯泡令去滑/米泔煮令透茯苓 生甘草各五/錢
 右為末蜜丸桐子大每服三十丸新汲水調下不拘
[005-8a]
 時服
 傷濕叙論
經云濕為停着凡闗節疼痛重痺而弱皆為濕着若氣
不平亦使人半身不遂口眼喎斜涎潮昏塞此中濕之
候也夫寒熱風濕皆能并合為疾所謂風濕寒濕濕溫
者其証各有不同其治亦别不可不辨若治風濕寒濕
當發其汗但㣲㣲似汗出則風濕俱去若大汗出風去
濕不去則不能愈若治痺又中濕只宜利小便不宜以
[005-8b]
火攻并轉利濕家下之額上汗出㣲喘小便不利者死
若下利不止者亦死論曰治濕不利小便非其治也
 傷濕証治
病者身重脚弱闗節煩疼發熱惡寒小便秘澁大便飱
泄自汗腰脚冷痺腿膝浮腫小便或自利不渇皆久坐
卑濕或為雨露所襲或汗出沾衣受濕漸漬得之名曰
濕痺
腎着湯 治身重腰冷如坐水中形如水狀反不渇小
[005-9a]
 便自利飲食如故病屬下焦從身勞汗出衣裏冷濕
 久而得之名曰濕痺腰以下冷痛腰重如帶五千錢
 炙甘草 白术各二/兩炮薑 茯苓各四/兩
 右為剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓空心服
滲濕湯 治坐卧濕地或為雨露所襲身重脚弱闗節
 疼痛發熱惡寒或小便秘澁大便飱泄或汗出衣裏
 漬濕漸得之腿膝或腫小便利反不渇
 蒼术米泔/浸白术 甘草炙各/二兩乾薑炮/茯苓各四/兩
[005-9b]
 皮 丁香各五/錢
 右為剉散每服四錢水盞半薑三片棗二枚煎七分
 去滓溫服
 寒濕証治
病者身體煩疼無汗惡寒發熱脉浮緩細皆寒濕相并
所致
麻黄白术湯 治寒濕身體煩疼無汗惡寒發熱者
 麻黄去節/三兩桂心二/兩甘草炙一/兩杏仁二十五粒/去皮尖白术四/兩
[005-10a]
 以上㕮咀每服四錢水一盞半煎七分去滓空心溫服
 風濕証治
病者身疼日晡發熱不能轉側短氣汗出惡風不欲去
衣或身㣲腫脉浮弦細此風濕相搏或汗出當風所致

桂枝附子湯 治風濕相搏身體煩疼掣痛不得屈伸
 汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身㣲腫
 桂枝四/兩白术 附子炮去皮臍/各三兩甘草二/兩
[005-10b]
 右㕮咀每服四錢水盞半薑五片棗二枚煎七分去
 滓空心溫服或大便秘則去桂小便不利悸氣加茯
 苓三兩痺加防己四兩腹痛加芍藥四兩
 風濕寒証治
病者汗出身重惡風喘滿腹内不和下氣上衝臍下連
足冷痺不能自屈伸骨節煩疼近之則痛極如歴節狀
此由冐風寒濕三氣雜至而為病也
防己黄茋湯 治傷風濕寒脉浮𦂳細身重汗出惡風
[005-11a]
 并治風水脉浮身重不渇
 防己四/兩黄茋五/兩炙草三/兩白术三/兩
 右㕮咀每服五錢水盞半薑五片棗四枚煎七分去
 滓空心服喘者加麻黄胃中不和加芍藥氣上衝加
 桂下有積寒加細辛服藥後當如蟲行皮中從腰以
 下如水浸坐被中又以一被繞腰下溫之令㣲汗出
 乃瘥
 風濕溫証治
[005-11b]
病者煩渇引飲心腹冷痛躁悶面垢口乾惡寒惡風飢
不能食眩暈嘔噦此伏暑中風濕所致也治之各有方
白术茯苓乾薑湯 治伏暑中風濕煩渇引飲心腹疼
 躁悶口乾面垢洒洒惡寒淅淅發熱惡風㣲汗飢不
 能食
 白术 乾薑 茯苓 細辛 桂心乾葛 甘草
 橘皮 烏梅 香豉
 右等分為細末每服二錢白湯㸃下
[005-12a]
 暑濕風溫証治
暑者六經氣之一能與風濕併合為病循經流入諸臟
但與寒不相得故有暑濕風溫之証暑濕者惡寒反熱
自汗闗節盡痛頭目昏眩手足倦怠不自勝持此併傷
暑濕所致也風溫者頭痛身熱常自汗出體重喘息心四
肢不收嘿嘿欲眠此由先傷風後傷暑所致也治之各
有方法
茯苓白术散 治冐暑毒加以着濕或汗未乾即浴皆
[005-12b]
 成暑濕
 茯苓一/兩炮薑 甘草 白术 桂心各一/兩
 右㕮咀每服四錢水一盞煎七分去滓空心服
萎𬎼湯 治風濕兼療冬溫及春月中風傷寒發熱頭
 眩痛咽喉乾舌強胸内疼痛痞滿腰背拘急
 葛根 麻黄 炙草 白薇 川芎 羌活 杏
 仁去皮尖/各五錢石膏一/兩萎㽔三/分青木香一/分
 右㕮咀每服五錢水盞半煎七分去滓空心服木香
[005-13a]
 冬用一兩春用五錢
 君火論
五行各一惟火有二者乃君相之不同相火則麗於五
行人之日用者是也至于君火乃二氣之本原萬物之
所資始人之初生必投生於父精母血之中而成形精
藏腎腎屬水故天一而生水血藏心心屬火故地二而生
火識為𤣥𤣥屬木故天三而生木乃太乙含三引六之
義也亦道生一一生二二生三之數也則知精血乃裁
[005-13b]
成於識以識動則暖靜則息靜則無象暖觸可知故命
此暖識以為君火正内典所謂暖識息三連持夀命者
也然其所以謂之君火者以其行炎暑象君之徳萬物
資始象君之化位居少陽象君之政神明出入象君之
令故君亦天也天亦君也乾以元亨利貞而運行於其
上君以徳化政令而輔成於其下天道順序而生長化
收藏不失其時君道助順故進退存亡不失其正其實
皆一理也成象成法雖主配于心腎推而明之一㸃精
[005-14a]
誠無物不備是宜君火之用上合昭昭下合𡨕𡨕與萬
物俱生而無所間斷也醫者茍不明此皆墮於術數技
藝焉夫瞽史之用易拘拘于卜筮休咎之中吾見其大
蔽聖人之道未聞有益于天下後世也悲夫
 五運論
夫五運六氣乃天地隂陽運行升降之常道也五運流
行有太過不及之異六氣升降則有逆從勝復之差凡
不合於徳化政令者則為變𤯝皆能病人故經云六經
[005-14b]
波蕩五氣傾移不及太過及專勝兼并所謂治化人之
應也或遇變𤯝聿興災沴鬱發以亂真常不徳而致折
復隨人臟氣虚而為病者謂之時氣與夫感冐中傷天
行疫沴頓然不同前哲知夫天地有餘不足乖戾之氣
還以天道所生徳味而平治之經論昭然人鮮留意恐
成湮没故叙而紀之
 五運時氣民病証治
凡遇六壬年發生之紀嵗木太過風氣流行脾土受邪
[005-15a]
民病飱泄食減體重煩寃腸鳴脇支痛甚則忽忽喜怒
眩冐顛疾為金所復則反脇痛而吐甚則衝陽絶者死
苓术湯 治脾胃感風飡泄注下腸鳴腹滿四肢重滯
 忽忽喜怒眩冐顛暈或左脇偏疼
 白茯苓 厚朴姜汁/炒白术 青皮 乾薑炮/半夏
 湯泡/去滑草果去/皮炙草各等/分
 右㕮咀每服四錢水盞半薑三片棗二枚煎七分去
 滓空心服
[005-15b]
凡遇六戊年赫曦之紀嵗火太過炎暑流行肺金受邪
民病痎瘧少氣咳喘血溢泄瀉嗌燥耳聾中熱肩背熱
甚胸中痛脇支滿背髀并兩臂痛身熱骨痛而為浸滛
為水所復則反譫妄狂越咳喘息鳴血溢泄瀉不已甚
則太淵絶者死
麥門冬湯 治肺經受邪上氣咳喘咯血痰壅嗌乾耳
 聾泄瀉胸脇滿痛連肩背兩臂膊痛息髙
 麥冬去/心白芷 半夏 竹葉 甘草 鍾乳粉
[005-16a]
 桑白皮 紫苑去/茸人參各等/分
 右㕮咀每服四錢水盞半薑二片棗一枚煎七分去
 滓空心服
凡遇六甲年敦阜之紀嵗土太過雨濕流行腎水受邪
民病腹痛清厥意不樂體重煩寃甚則肌肉痿足痿不
收胻善瘈脚下痛中滿食減四肢不舉為風所復則反
腹脹溏泄腸鳴甚則太谿絶者死
附子山茱茰湯 治腎經受濕腹痛寒厥足痿不收腰
[005-16b]
 膝痛行歩艱難甚則中滿食不下或腸鳴溏泄
 附子 山茱茰各一/兩乾木瓜 烏梅各五/錢半夏
 肉豆蔲各三/分丁香 藿香各一/分
 右㕮咀每服四錢水盞半薑七片棗一枚煎七分空
 心服
凡遇六庚年堅成之紀嵗金太過慘氣流行肝木受邪
民病脇肋小腹痛目赤背痒耳無聞體重煩寃胸痛引
背脇滿引小腹甚則喘咳逆氣背肩尻隂股膝髀腨胻
[005-17a]
足痛為火所復則暴痛胠脇不可反側咳逆甚而血溢
太衝絶者死
牛膝木瓜湯 治肝虚遇嵗氣慘溫更勝脇連小腹拘
 急疼痛耳聾目赤咳逆肩背連尻隂股膝髀脇胻皆
 痛悉主之
 牛膝酒/浸木瓜各一/兩芍藥 杜仲薑汁炒/去絲枸杞 黄
 松節 兔絲子酒/浸天麻各三/分炙草五/錢
 右㕮咀每服四錢水盞半薑三片棗一枚煎七分去
[005-17b]
 滓空心服
凡遇六丙年流衍之紀嵗水太過寒氣流行邪害心火
民病身熱煩心躁悸隂厥上下中寒譫妄心痛甚則大
脛腫喘咳寢汗增寒上氣為土所復則反腹滿腸鳴溏
泄食不化渇而痿冐甚則神門絶者死
川連茯苓湯 治心虚為寒冷所中身熱心躁手足反
 寒心腹腫痛喘咳自汗甚則大腸便血
 黄連 茯苓各一/兩麥冬去/心車前子 通草 逺志
[005-18a]
 去心薑汁/製各五錢半夏 黄芩 甘草炙各/一錢
 右㕮咀每服四錢水盞半薑七片棗一枚煎七分去
 滓空心服
凡遇六丁年委和之紀嵗木不及燥乃盛行民病中清
胠脇小腹痛腸鳴溏泄為火所復則反寒熱瘡瘍痤疿
&KR1012腫咳而鼽
蓯蓉牛膝湯 治肝虚為燥熱所傷胠脇并小腹痛腸
 鳴溏泄或發熱偏體瘡瘍咳𠻳肢滿鼻鼽
[005-18b]
 肉蓯蓉酒/浸牛膝酒/浸乾木瓜 白芍藥 熟地黄
 當歸 炙草各等/分
 右㕮咀每服四錢水盞半薑三片烏梅半個煎七分
 去滓空心服筋痿脚弱鎊鹿角屑同煎
凡遇六癸年伏明之紀嵗火不及寒乃盛行民病胸滿
脇支滿膺背肩髀兩臂肉痛鬱冐䑃昧心痛暴瘖甚則
屈不能伸寛髀攣痛為土所復則反騖溏食飲不下寒
中腸鳴泄注腹痛暴攣痿痺足不能任身
[005-19a]
黄茋茯苓湯 治心虚挾寒心胸中痛兩脇連肩背肢
 滿噎塞鬱冐曚昧寛髀攣痛不能屈伸或下利溏泄
 飲食不進腹痛手足痿痺不能任身
 黄茋 茯苓 逺志肉薑汁/炒紫河車 棗仁炒等/分
 右㕮咀每服四錢水盞半薑三片棗一枚煎七分去
 滓空心服
凡遇六已年卑監之紀嵗土不及風氣盛行民病飱泄
霍亂體重腹痛筋骨繇併肌肉瞤酸喜怒為金所復則
[005-19b]
反胸脇暴痛下引小腹善太息氣客於脾食少失味
白术厚朴湯 治脾虚風冷所傷心腹脹滿疼痛四肢
 筋骨重弱肌肉瞤動酸髓善怒霍亂吐瀉或胸脇暴
 痛下引小腹善太息食少失味
 白术 厚朴炒/半夏 桂心 藿香 青皮各三/兩
 炮薑 炙草各五/錢
 右㕮咀每服四錢水盞半薑三片煎七分去滓食前
 服之
[005-20a]
凡遇六乙年從革之紀嵗金不及火乃盛行民病肩背
瞀重鼽嚏便血注下為水所復則反頭腦户痛延及腦
頂發熱口瘡心痛
紫苑湯 治肺虚感熱咳𠻳喘滿自汗衂血肩背瞀重
 便血注下或腦户連腦頂痛發熱口瘡心痛
 紫茸 白芷 人參 甘草 黄茋 地骨皮
 杏仁 桑皮炙各/等分
 右㕮咀每服四錢水盞半棗一枚薑三片煎七分去
[005-20b]
 滓空心服
凡遇六辛年涸流之紀嵗水不及濕乃盛行民病腫滿
身重濡泄寒瘍腰膕踹股膝痛不便煩寃足痿清厥脚
下痛甚則跗腫腎氣不行為木所勝則反面色時變筋
骨并臂肉瞤瘈目視荒荒肌肉胗發熱并膈中痛干心

五味子湯 治腎氣虚坐卧濕地腰膝重着疼痛腹脹
 濡泄無度行歩艱難足痿清厥甚則浮腫面色不常
[005-21a]
 或筋骨併臂瞤瘈目視荒荒膈中及咽痛
 五味子 附子 巴㦸去/心鹿茸燎去毛/酥炙山茰肉
 熟地 杜仲薑汁炒/各等分
 右㕮咀每服四錢水一盞薑七片鹽少許煎七分去
 滓食前服以效為度
凡六壬六戊六甲六庚六丙嵗乃木火土金水太過為
五運先天六丁六癸六巳六乙六辛嵗乃木火土金水
不及為五運後天民病所感治之各以五味所勝調和
[005-21b]
以平為期
 六氣叙論
夫隂陽升降在天在泉上下有位右左有紀地理之應
標本不同氣應異象逆順變生太過不及悉能病人世
謂之時氣者皆天氣運動之所為也今能次地理本氣
然後以天氣加臨為勝為復隨氣主治則悉見病源矣
 本氣例
自大寒後至春分厥隂風木/為一主氣春分至小滿少隂君火/為二主氣
[005-22a]
滿至大暑少陽相火/為三主氣大暑至秋分太隂濕土/為四主氣秋分至小
陽明燥金/為五主氣小雪至大寒太陽寒水/為六主氣
凡一氣所管六十日八十七刻為本氣後之天之六氣
臨御觀其逆從以藥調之使上下合徳無相奪倫此天
地之紀綱變化之淵源不可不深明之
 六氣時行民病証治
辰戌之嵗太陽司天太隂在泉氣化運行先天初之氣
少陽相火加臨厥隂木民病瘟癘身熱頭痛嘔吐肌腠
[005-22b]
瘡瘍二之氣陽明燥金加臨少隂君火民病氣鬱中滿
三之氣太陽寒水加臨少陽相火民病寒反熱中&KR1012
注心中熱瞀悶四之氣厥隂風木加臨太隂濕土風濕
交爭民病肉痿足痿注下赤白五之氣少隂君火加臨
陽明燥金民迺舒終之氣太隂濕土加臨太陽寒水民
病慘悽治法宜用甘温以平水酸苦以補火抑其運氣
挾其不勝
靜順湯 治辰戌嵗太陽司天太隂在泉民病身熱頭
[005-23a]
 痛嘔吐氣鬱中滿瞀悶少氣足痿注下赤白肌腠瘡
 瘍發為&KR1012
 白茯苓 木𤓰各一/兩附子 牛膝酒浸各/三分防風
 訶子炮去/核炙草 炮薑各五/錢
 右㕮咀每服四錢水盞半煎七分去滓空心服其年
 自大寒至春分宜去附子加枸杞五錢自春分至小
 滿依前入附子枸杞自小滿至大暑去附子木𤓰乾
 薑加人參枸杞地榆香白芷生薑各三分自大暑至
[005-23b]
 秋分依正方加石榴皮五錢自秋分至小雪依正方
 自小雪至大寒去牛膝加當歸芍藥炒阿膠各三分
卯酉之嵗陽明司天少隂在泉氣化運行後天初之氣
太隂濕土加臨厥隂風木此下尅上民病中熱脹面目
浮腫善眠鼽衂嚏欠嘔吐小便黄赤甚則淋二之氣少
陽相火燥合交民病寒熱三之氣陽明燥金加少陽相
火此下尅上民病燥熱交合涼風間發寒熱頭痛作渇
四之氣太陽寒水加臨太隂濕土此下土尅上水民病
[005-24a]
暴仆振慄譫妄少氣咽乾引飲心痛&KR1012腫瘡瘍骨痿便
血五之氣厥隂風木加陽明燥金民病氣餒終之氣少
隂君火加臨太陽寒水此下尅上民病温瘧治法宜鹹
寒以抑火辛甘以助金汗之清之散之安其運氣
審平湯 治卯酉之嵗陽明司天少隂在泉民病中熱
 面浮鼻腫&KR0864嚏小便黄赤甚則淋或癘氣行善暴仆
 振慄譫妄寒瘧&KR1012腫便血
 逺志肉薑汁/炒紫檀香各一/兩天門冬去/心山茰肉各三/兩
[005-24b]
 白芍藥 白术 炙草 生薑
 右㕮咀每服四錢水盞半煎七分去滓食前服自大
 寒至春分加白茯苓半夏紫蘇生薑各五錢自春分
 至小滿加𤣥參白薇各五錢自小滿至大暑去逺志
 山茰白术加丹參澤瀉各五錢自大暑至秋分去逺志
 白术加酸棗仁車前子各五錢自秋分至大寒並依
 正方
寅申之嵗少陽相火司天厥隂風木在泉氣化運行先
[005-25a]
天初之氣少隂君火加厥隂風木民病溫氣拂于上血
溢目赤咳逆頭痛血崩脇滿膚腠生瘡二之氣太隂濕
土加少隂君火民病熱鬱咳逆嘔吐胸膈不利頭痛身
熱昏憒膿瘡三之氣少陽相火加少隂君火民病熱中
聾瞑血溢膿咳嘔鼽嚏衂渇呵欠喉痺目赤善暴死四
之氣陽明燥金加太隂濕土民病腹滿身重五之氣太陽
寒水加陽明燥金民避寒邪君子周密終之氣厥隂風
木加太陽寒水民病開閉不禁心痛陽氣不藏而欬治
[005-25b]
法宜鹹寒以平其上辛溫以治其内宜酸滲之泄之清
之發之
升明湯 治寅申之嵗少陽相火司天厥隂風木在泉
 病者氣鬱血溢目赤欬逆頭痛嘔吐胸臆不利耳聾
 瞑渴身重心痛陽氣不藏瘡瘍煩躁
 紫檀香 車前子炒/青皮 半夏 酸棗仁 薔
 蘼 生薑 甘草炙各/等分
 右㕮咀每服四錢水盞半煎七分去滓空心服自大
[005-26a]
 寒至春分加白薇𤣥參各五錢自春分至小滿加丁
 香一錢自小滿至大暑加漏蘆升麻赤芍各五錢自
 大暑至秋分加茯苓五錢自秋分至小雪依正方自
 小雪至大寒加五味子五錢
丑未之嵗太隂濕土司天太陽寒水在泉氣化運行後
天初之氣厥隂風木加厥隂風木民病血溢筋絡拘強
闗節不利身重筋痿二之氣少隂君火加少隂君火民
病溫癘盛行逺近咸若三之氣太隂濕土加少陽相火
[005-26b]
民病身重跗腫胸腹滿四之氣少陽相火加太隂濕土
民病腠裏熱血暴溢瘧心腹䐜脹甚則跗腫五之氣陽
明燥金加陽明燥金民病皮膚寒氣及體終之氣太陽
寒水加太陽寒水民病闗節禁固腰椎痛治法用酸以
平其上甘溫以治其下以苦燥之溫之甚則發之泄之
賛其陽火令禦其寒
化備湯 治丑未之嵗太隂濕土司天太陽寒水在泉
 病者闗節不利筋脉拘急身重痿弱或溫癘盛行逺
[005-27a]
 近咸若或胸腹滿悶甚則浮腫寒瘧血溢腰椎痛
 乾木𤓰 茯神去木各/一兩牛膝酒/浸附子炮去皮臍/各三分
 地黄 覆盆子各五/錢甘草一/分生薑三/分
 右㕮咀每服四錢水盞半煎七分去滓食前服自大
 寒至春分依正方自春分至小滿去附子加天麻防
 風各五錢自小滿至大暑加澤瀉三分自大暑直至
 大寒並依正方
子午之嵗少隂君火司天陽明燥金在泉氣化運行先
[005-27b]
天初之氣太陽寒水加厥隂風木民病闗節禁固腰椎
痛中外瘡瘍二之氣厥隂風木加少隂君火民病淋目
赤氣鬱而熱三之氣少隂君火加少陽相火民病熱厥
心痛寒熱更作咳喘目赤四之氣太隂濕土加太隂濕
土民病黄疸&KR0864衂嗌乾吐飲五之氣少陽相火加陽明
燥金民乃安康伏邪於春為瘧終之氣陽明燥金加太
陽寒水民病上腫欬喘甚則血溢下連小腹而作寒中
治法宜鹹以平其上苦熱以治其内鹹以軟之苦以發
[005-28a]
之酸以收之
正陽湯 治子午之嵗少隂君火司天陽明燥金在泉
 民病闗節禁固腰痛氣鬱熱小便淋目赤心痛寒熱
 更作欬喘或&KR0864衂嗌咽吐飲黄疸甚則連小腹而作
 寒中悉主之
 白薇 𤣥參 川芎 桑皮炙/當歸 芍藥 旋
 覆花 甘草 生薑各五/錢
 右㕮咀每服四錢水盞半煎七分去滓空心服自大
[005-28b]
 寒至春分加杏仁升麻各五錢自春分至小滿加茯
 苓車前子各五錢自小滿至大暑加杏仁麻仁各一
 分自大暑至秋分加荆芥茵陳各一分自秋分至小
 雪依正方自小雪至大寒加蘇子五錢
己亥之嵗厥隂風木司天少陽相火在泉氣化運行後
天初之氣陽明燥金加厥隂風木民病寒於右脇下二
之氣太陽寒水加少隂君火民病熱中三之氣厥隂風
木加少陽相火民病淚出耳鳴掉眩四之氣少隂君火
[005-29a]
加太隂濕土民病黄疸跗腫五之氣太隂濕土加陽明
燥金燥濕相勝寒氣及體終之氣少陽相火加太陽寒
水此下水尅上火民病溫癘治法宜辛涼平其上鹹寒
調其下畏火之氣無妄犯之
敷和湯 治己亥之嵗厥隂風木司天少陽相火在泉
 民病熱中而反右脇下寒耳鳴淚出掉眩燥濕相搏
 黄疸浮腫時作溫癘
 半夏 棗肉 五味子 枳實麩/炒茯苓 訶子去/核
[005-29b]
 炮薑 橘皮 炙草各五/錢
 右㕮咀每服四錢水盞半煎七分去滓空心服自大
 寒至春分加鼠粘子一分自春分至小滿加麥冬山
 藥各一分自小滿至大暑加紫苑一分自大暑至秋
 分加澤瀉山梔仁各一分自秋分至大寒並依正方
 六氣凡例
凡六氣數起于上而終于下嵗半之前自大寒後天氣
主之嵗半之後自大暑後地氣主之上下交互氣交主
[005-30a]
之司氣以熱用熱無犯司氣以寒用寒無犯司氣以涼
用涼無犯司氣以溫用溫無犯司氣同其主亦無犯異
主則少犯之謂之四畏若天氣反時可依時及勝其主
則可犯以平為期不可太過也
 
 
 
 
[005-30b]
 
 
 
 
 
 
 
 三因極一病証方論卷五