KR3e0041 三因極一病證方論-宋-陳言 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部五
 三因極一病症方論  醫家類
 提要
  臣/等謹案三因極一病症方論十八卷宋陳
  言撰言字無擇青田人是書分别三因歸於
  一治其説出金匱要略三因者一曰内因為
  七情發自臟腑形於肢體一曰外因為六慾
  起自經絡舍於臟腑一曰不内外因為飲食
[000-1b]
  饑飽呌呼傷氣以及虎狼毒蟲金瘡壓溺之
  類每類有論有方文詞典雅而理致簡該非
  他家鄙俚冗雜之比蘇軾傳聖散子方葉夢
  得避暑録話極論其謬而不能明其所以然
  言亦指其通治傷寒諸症之非而獨謂其方
  為寒疫所不廢可謂持平吳澄集有易簡歸
  一方序稱近代醫方惟陳無擇議論最有根
  柢而其藥多不驗嚴子禮剽取其論而附以
[000-2a]
  平日所用經驗之藥則兼美矣是嚴氏濟生
  方其源實出於此宋志著録六卷陳振孫書
  録解題亦同此本分為十八卷葢何鉅重録
  所分第二卷中太醫習業一條有五經二十
  一史之語非南宋人所應見然證以諸家所
  引實為原書其詞氣亦非近人所及疑校正
  者不學無術但聞有二十一史之説遂妄改
  古書不及攷其時代也乾隆四十四年九月
[000-2b]
  恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官 臣/陸 費 墀