KR2n0029 吳中金石新編-明-陳暐 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部十四
 吳中金石新編   目錄類二金石之屬/
 提要
  臣/等謹案呉中金石新編八卷明陳暐撰暐
  字耀卿河南人宏治中官蘇州通判與呉縣
  知縣鄺璠舉人浦應祥祝允明等采郡中石
  刻彚而錄之自校校官宇倉驛水利橋梁以
  及祠廟寺觀諸碑碣分類編輯區為七目凡
[000-1b]
  一百餘篇皆具載全文用朱珪名蹟録之例
  採輯金石文字者原主於搜剔幽𨼆考核舊
  聞故歐陽趙洪諸家惟主於搜求古刻是編
  以漢唐舊跡多見諸書獨取明初諸碑體例
  雖不免少隘然其所録如濟農永農倉諸記
  則備陳積貯之經許浦湖川塘諸記亦具列
  䟽濬之要皆取其有闗郡中利弊者而於頌
  徳之文諛墓之作並削而不登其用意頗為
[000-2a]
  謹嚴且多有志乗文集所未載獨賴此以獲
  傳者亦頗足為守土者考鏡之資以是作輿
  記外篇固未嘗無所禆益也乾隆四十四年
  二月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀