KR2n0015 法帖釋文-宋-劉次莊 (master)


[002-1a]
欽定四庫全書
 法帖釋文卷二
      宋 劉次莊 撰
 漢張芝
知汝殊愁且得還為佳也冠軍蹔暢釋當不得極蹤可
恨吾病來不辨行動潜不可耳終年纒比當治何理耶
且方有諸分張不知比去復得一㑹不講竟不竟可恨
汝還當思更就理一昨遊悉誰同故數徃虎丘不此甚
[002-1b]
蕭索祖希時面因行藥欲數處看過還復共集散耳不
見奴粗悉書云見左軍彌數論聼故也今欲歸復何適
報之遣不知總散 侍郎耶言别事有及過謝憂

二月八日復得鄱陽等多時不耳為慰如何平安等人
當與行不足不過彼與消息
八月九日芝白府君足下不日秋凉平善廣深彌邁想
思無違前比得書不逐西行望逺懸想何日不懃捐業
[002-2a]
漂沒不當行李又去春送舉䘮到美陽須待伴比故遂
簡絶有縁復相聞餐食自愛張芝幸甚幸甚
 崔子玉
賢女委頓積日治此為憂懸憔心今已極佳足下勿復
憂念有信來數附書知聞以解其憂
 魏鍾繇
 吳皇象
文武將墜乃俾俊臣整我皇綱董此不䖍古君子即戎
[002-2b]
從身昭其果毅尚其桓桓師尚七十氣冠三軍詩人作
歌如鷹如鸇天有泰一五將三門地
臣象言頑闇容薄加以年老凡百乖穢無所聞宜特䝉
哀傷殊異之遇安感騎乗之懽遊息之燕淳和足使忘
軀命榮觀足以光心膂延望翹翹念在効報而 走垂
須終何才力以答新恩唯尚有借近趙走文過首貧尚
尋天恩智方當私成無任顔愛自彌文唯
 晉張華
[002-3a]
得書為慰僕諸惛疾己甚蹔西臥歸還乃悉比將念反
不具張華呈
 桓温
大事之日僕在都謂無所復見慰勞又計時事也逐節
郎來已具言意餘所慰勞諸相具答邊將粗當尔耳僕
無所使治度意
 王導
省示具卿辛酸之至吾甚憂勞卿此事亦不蹔忘然書
[002-3b]
足下所欲致身處尚在彀中王制正自欲不得許卿當
如何導亦天明徃
導白改朔情増傷感濕蒸自何如頗小覺損不帖有應下
懸耿連哀勞懣悶不具王導
 王敦
敦頓首頓首蜡節忽過嵗暮感悼傷悲今邑想自如常
比苦腰痛憒憒得示知意反不以悉王敦頓首頓首
 王洽
[002-4a]
洽白辱告承問洽故爾劣劣冀以復叙還日不具王洽
再拜
洽白向感塞不成叙得告承問殊乏劣白不具王洽再

 王珉
十八日珉白以二書蹔至未更近問懸情不適似可不
吾羸疾故爾憂深力書不具王珉敬問 得書至之
吾亦
[002-4b]
今欲出耳吾此月急遣廿四是王濟祖日欲必赴卿可
尅過明吾當下解相待餐出亦遣報既至王家畢卿可
豫檄光公令作一頓美食可投其飯也王珉相報
 王珣
三月四日珣頓首未冬衆感得七月書知問即日何如
秋弊憂之劣不具王珣頓首白
 王廙
廿四日廙白唯久白想適妙來行未面遲想得示知同
[002-5a]
云冀何生相見近及不多王廙白
七月十三日告藉之等近日遣王秋書不言月行復半
念汝 思不可堪居柰何柰何雨涼不差
㛐何如汝所患遂差未懸心不可言阿母䝉恩上下悉
佳宜可行 瘧如復斷要取未斷愁人宜復具日發與
別罔罔不可言今遣使未北反書不足白復㑹日消息
廙疏
 郗鑒
[002-5b]
 郗愔
九月七日愔報比得章知弟漸佳至慶想今漸勝食進
不新差難將適猶懸憂遣不具愔報
廿四日愔報比書想悉達日諒弟佳不及數字愔報逺
近何 王右軍竟去不付石首干一節
想親親悉如常敬豫何當來耶道祖故未善差恒在尚
書不見來多日
 郗超
[002-6a]
 衛瓘
頓州民衛瓘惶恐死罪中闕音敬望想想懐在外累年
始爾得還情甚踴躍旦望卅里上領節度明日乃入奉
說欣承福祚得白不具瓘惶恐死罪
 衛恒
一日有恨知問未面為歎欲七日去耶恒白
 謝安
柰何柰何臨書悽悶
[002-6b]
 謝萬
汝等各可可知近聞邑邑吾渉道動下疹乏劣力及不
具具告父疏
 
 
 
 
 法帖釋文卷二