KR2n0015 法帖釋文-宋-劉次莊 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部十四
 法帖釋文    目錄類二金石之屬/
 提要
  臣/等謹案法帖釋文十巻宋劉次莊撰次莊
  字中叟長沙人崇寧中嘗官御史曹士冕法
  帖譜系云臨江戲魚堂帖元祐間劉次莊以
  家藏淳化閣帖十巻摹刻堂上除去巻尾篆
  題而増釋文曽敏行獨醒集志曰劉殿院次
[000-1b]
  莊自幼喜書嘗寓於新淦所居民屋忩牖牆
  壁題寫殆徧臨江郡庫有法帖十巻釋以小
  楷他法帖之所無也觀二書所記則次莊之
  作法帖釋文本附注石刻之中未嘗别為一
  集此本殆後人於戲魚堂帖中鈔合成帙而
  仍以閣本原第編之者也陳振孫書録解題
  又稱武岡人嘗傳刻絳州潘氏帖嘉定中汪
  立中又取劉本分入二十巻中官帖所無者
[000-2a]
  増附之葢絳帖本閣帖而廣之故立中釋文
  亦因次莊釋文而廣之與此又别一書矣乾
  隆四十五年七月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀