KR2n0008 授經圖義例-明-朱睦㮮 (master)


[012-1a]
欽定四庫全書
 授經圖義例卷十三
            明 朱睦㮮 撰
  春秋
左傳世傳丘明所著觀其文辭不類丘明其傳他國事
略楚國事詳或為左史倚相之作倚相楚人故紀楚獨
詳也今姑依舊圖為丘明以俟知者
何休傳稱與其師羊弼追述李育以難二傳註疏又稱
[012-1b]
公羊夀四傳而至何休經學大明以此知休受於弼弼
受於育育受於仲舒當是一派兹略著其梗概
褚大殷忠吕步舒漢書俱稱事胡母子都而叙述亦未
詳及考史記乃為仲舒一派子都别有傳者今圖從史

樓望舊圖從嚴彭祖及考漢書本傳受學丁恭今圖從
本傳
翁君按本傳尹更始字舊圖列為二人今從史汰去
[012-2a]
丁褚大按本傳無丁字段仲温本傳無温字或傳寫之
誤今圖俱從史改正
房鳳字子元漢九江太守侯霸受學於房元史氏或書
名或書字其例不一故繫霸於房氏之派
段仲殷忠舊圖為二人史記徐廣注曰殷作段仲忠聲
相近當是一人今圖從之
舊圖張敞受學荀卿按史記荀卿六國時人張敞宣帝
時人相去年代頗逺非的傳今圖不載
[012-2b]
 
 
 
 
 
 
 
 授經圖義例巻十三