KR2n0008 授經圖義例-明-朱睦㮮 (master)


[008-1a]
欽定四庫全書
 授經圖義例卷九
            明 朱睦㮮 撰
  詩
韓嬰精詩又通易舊圖兩見今以韓詩為専門特置於

毛詩謝曼卿魯詩髙嘉右師細君魏應韓詩薛漢雖無
師承而傳有次第姑識之以備咨考
[008-1b]
舊圖許晃受詩申公傳李業按漢書申公髙帝時人許
晃平帝時人相去甚逺非的傳故置别派
舊圖孔建孔僖皆治毛詩而授受未詳本傳亦無世學
之文故不載
 
 
 
 授經圖義例卷九