KR2m0047 捕蝗考-清-陳芳生 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部十三
 捕蝗考    政書類三邦計之/
 提要
  臣/等謹案捕蝗考一卷
  國朝陳芳生撰芳生字潄六仁和人螽蝝之害
  春秋屢見於策書詩大田篇去其螟螣及其
  蟊賊無害我田穉田祖有神秉畀炎火毛鄭
  之説以炎火為盛陽謂田祖不受此害持之
[000-1b]
  付與炎火使自銷亡並非實火是漢時尚未
  詳除蝗之制也至唐姚崇作相遣使捕蝗引
  詩此語以為證朱子本義亦從其説於是捕
  蝗之法始稍稍見於紀述芳生此書取史冊
  所載事迹議論彚為一編首備蝗事宜十條
  次前代捕蝗法而明末徐光啟奏疏最為詳
  核則全録其文附以陳龍正語及芳生自識
  二條大㫖在先事則預為消弭臨時則竭力
[000-2a]
  剪除而責成於地方有司之實心經理條分
  縷晰頗為詳備雖卷帙寥寥然頗有禆於實
  用也乾隆四十六年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀