KR2l0008 祕書監志-元-王士點 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書
 秘書監志
 提要
  臣/等謹按秘書監志十一卷元王士㸃商企
  翁同撰士㸃有禁扁已著録企翁字繼伯曹
  州人官著作佐郎其書成於順帝至正中凡
  至元以來建置沿革典章故事無不具載司
  天監亦附録焉盖元制司天監隷秘書省猶
[000-1b]
  漢制以太史令兼職天官之義也後列職官題
  名與南宋館閣録例同其兼及直長令史
  皆纎悉詳録則以金源以後以椽吏為士人
  登進之階往往由此起家洊至卿相其職重
  於前代耳其所紀録多可以資考核朱彛尊
  嘗據以辨呉鄹即張應珍以大德九年改名
  厯仕秘書少監非宋遺民證吉安府志之誤
  則于史學亦多所禆矣乾隆五十四年 月
[000-2a]
  恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官臣/陸 費 墀