KR2k0024 昌國州圖志-元-馮福京 (master)


[008-1a]
昌國州圖志後序
昌國州志成於是鄉儒而耆者之編視舊志寓詳於約
有是事則有是辭凡異時荒唐繆悠之載悉皆刪去而
其良法羙意則謹書之子曰殷因於夏禮所損益可知
也周因於殷禮所損益可知也猗歟盛哉聖朝本三代
之仁是用車書混一統綱制度以漸舉行觀是集者亦
粗可知是州之所損益也志之成實達嚕噶齊阿嚕缺/
    之力皆可書戊戌之秋八月告朔馮福京跋