KR2k0009 大清一統志-明-和珅 (master)


[078-1a]
大清一統志
 南陽府
︹人物︺︹漢︺陳恢宛人沛公圍宛城三帀南陽守欲自剄/舍人陳恢踰城見沛公曰為足下計莫
若約降封其守因使止守引其甲卒與之西諸城/未下者聞聲爭開門而待足下通行無所累沛公
乃以宛守為殷侯封陳恢/千户引兵西無不下者直不疑南陽人文帝時/為郎有同舍告
歸誤持其同舍郎金去亡金者疑不疑不疑買金/償之後告歸者至歸金亡金郎大慚以此稱為長
者或毁其盜嫂不疑曰吾乃無兄然終不自/明也遷至中大夫拜御史封塞侯諡曰信張釋
 之南陽堵陽人以貲為騎郎事文帝拜謁者僕射/從登虎圈上問上林尉諸禽獸簿尉不能對虎
圈嗇夫從旁代對響應無窮者詔拜嗇夫為上林/令釋之曰陛下以嗇夫口辯而超遷之臣恐天下
隨風靡爭口辯無其實也文帝乃止拜公車令太/子與梁王共車入朝不下司馬門釋之追止太子
[078-1b]
梁王劾不/景帝時出/敬拜中大夫爲廷尉持議平天下稱之/爲淮南王相病卒子摯官至大夫免以
不能取容當世/故終身不仕杜延年南陽杜衍人𥘉補軍司空/遷諫大夫因發上官桀逆
謀封建平侯擢爲太僕右曹給事中霍光持刑罰/嚴延年輔之以寛數言宜修孝文時政以儉約寛
和順天心悦民意光纳其言舉賢良議罷酒榷鹽/鐵皆自延年發之霍光薨延年坐免宫召拜北地
太守徙西河徴入爲御史大夫病/篤賜安車駟馬就第卒諡曰敬侯杜欽延年子少/好經書目
偏盲茂陵杜鄴與欽同姓字俱以才能稱京師衣/冠謂欽盲子夏欽乃爲小冠京師更謂欽小冠子
夏王鳳奏請欽爲大將軍武庫令詔舉賢良方正/能直言士合陽侯梁放舉欽厯陳灾異爲議郎以
病免徴詣大將軍幕府國家政謀鳳常與欽慮之/欽數稱達名士救解罪過及繼功臣絶世鎮撫四
夷當世善政多出於欽者優㳺不仕以壽終/兄子業有材能爲太常數言得失不事權貴孔休
南陽宛人守新都令王莽時去官歸家莽請爲國/師嘔血託病杜門自絶光武即位求子孫賜榖以
[078-2a]
旌表/之樊重南陽湖陽人性温厚有法度三世共財/子孫朝夕禮敬常若公家其營理產業
物無所棄課役僮隸各得其宜貲至巨萬而賑贍/宗族恩加鄉閭縣中稱美推為三老年八十餘終
後光武過湖陽祠重墓追爵/諡為壽張敬侯立廟湖陽鄧晨南陽新野人娶/光武姊元更始
立以晨為常山太守光武自薊走信都晨亦間行/㑹鉅鹿下光武曰偉卿以一身從我不如以一郡
為我北道主人晨從光武追銅馬高胡羣賊於冀/州發積射士千人又遣委輸給軍不絶晨好樂郡
職厯中山汝南太守吏民稱之後拜光祿/大夫建武十九年封西華侯卒諡曰惠李休南/陽
宛人王莽竊位漢祚中移休少好學游心典謨鈞/深極奥窮覽妙㫖古今疑義前人所希論後學所
不覽者休盡剖判靡不明晣凡朝臣/優禮請者皆不就永壽三年卒于家鄧禹南陽新/野人年
十三受業長安見光武知非常人遂相親附及閒/光武安集河北即杖策北渡追及於鄴説以延攬
英雄務悦民心光武大悦常與定計議任使諸將/多訪於禹所舉皆當其才赤眉西入關光武欲來
[078-2b]
釁并關中以禹沉深有大度故投以西討之畧拜/前將軍持節西入關河東都尉守關不開禹守十
日攻破之樊參將數萬人度大陽攻禹禹逆擊於/解南大破之斬參首遂定河東拜大司徒封酇侯
時年二十四是時赤眉所過殘賊百姓不知所歸/聞禹乘勝獨克師行有紀皆望風迎降日以千數
禹所至輒停車以勞來之建武十三年定封高密/侯禹内文明篤行淳備事母至孝天下旣定常欲
逺名勢有子十三人各使守一藝修整閨門教養/子孫皆可為後世法資用國邑不修產利帝益重
之顯宗即位拜為/太傳薨諡曰元侯呉漢南陽宛人説彭寵歸光武/拜偏將軍尋拜大將軍持
節北發十郡突騎幽州牧苗曽陰敕諸郡不肯應/調漢將二十騎先馳至無終收曽斬之北州震駭
城邑莫不望風弭從光武北擊羣賊漢常將突騎/五千為軍鋒數先登陷陣拜大司馬封廣平侯束
方悉定建武十一年率岑彭等伐公孫述與述戰/於廣都成都之間八戰八克䕶軍高午殺述振旅
浮江而還漢性强力每從征伐帝未安恒側足而/立諸將見戰不利或失其常度漢意氣自若方整
[078-3a]
厲器械激揚吏士帝歎曰吳公差强人意隱若一/敵國矣嘗出征妻子在後買田業漢還讓之曰軍
師在外吏士不足何多買田宅乎遂盡以分昆弟/外家病篤車駕親臨問所欲言對曰願陛下慎無
赦而巳薨/諡曰忠侯賈復南陽冠軍人少好學習尚書光武/以為偏將軍從擊青犢於射犬大
載至日中賊堅陳不卻復𬒳羽先登所向皆靡賊/乃敗走拜執金吾遷左將軍復從征伐未嘗喪敗
數與諸將潰圉解急身𬒳十二創諸將每論功自/伐復未嘗有言帝輒曰賈君之功我自知之十三
年定封膠東侯復為人剛毅方直多大節/以列侯就第闔門養威重卒諡曰剛侯岑彭南/陽
棘陽人光武徇河内召見彭拜刺姦大將軍從平/河北拜廷尉行大將軍事圍洛陽説朱鮪面縛出
降遷征南大將軍南擊秦豐潛兵渡沔水從川谷/間伐木開道直襲黎邱擊破諸屯兵豐敗走更封
武陰侯敕彭擊蜀長驅入江關徑拔武陽使精騎/馳廣都去成都數十里公孫述大驚以杖擊地曰
是何神也乃使客夜刺殺彭彭持軍嚴整/秋毫無犯諡曰壯侯蜀人為立廟武陽朱祐南/陽
[078-3b]
宛人世祖討河北以祐為䕶軍常力戰陷陣拜建/義大將軍建武二年討延岑破之四年圍秦豐於
黎邱破其將張康於泰陽斬之擊延岑餘黨隂酇/筑陽三縣賊悉平之祐為人質直尚儒學將兵率
衆多受降以克定城邑為本不存首級之功/禁制士卒不得虜掠百姓十三年定封高侯馬武
河南湖陽人從世祖擊羣賊常為軍鋒力戰無前/為侍中騎都尉破龎萌走隗囂以功定封揚虚侯
武為人闊達敢言在御前面折同列無所/囘忌顯宗時征西羌以武為將軍屢破之劉隆南/陽
安衆侯宗室從世祖為騎都尉與馮異共拒朱鮪/李軼累拜誅寇將軍討平李憲屯田武當後以中
郎將副馬援擊交阯破之獲其帥徵貳降二萬餘/人還為驃騎將軍行大司馬事後定封慎侯卒諡
曰/靖馬成南陽棘陽人少為縣吏世祖討河北以成/為期門從征伐遷䕶軍都尉建武四年拜
揚武將軍督發㑹稽丹陽九江六安四郡兵擊李/憲盡平江淮地後屯常山中山以修北邊繕治障
塞在事五六年北方/無事定封金椒侯陳俊南陽西鄂人光武狗河/北以為安集掾從擊銅
[078-4a]
馬賊於清陽拜强弩將軍與五校戰於安次俊下/馬乎接短兵所向必破建武二年别擊金門白馬
賊於河内又拔南武陽是時大山豪傑多擁衆與/張歩連兵拜俊太山太守行大將軍事定太山與
耿弇共破張步徙琅琊太守齊地素聞俊名入界/盗賊皆解散帝美其功詔俊得專征青齊十三年
定封祝/阿侯杜茂南陽冠軍人初歸光武於河北為中/堅將軍常從征伐拜大將軍擊五校
賊於魏郡清河東郡悉平諸營保道路流通拜為/驃騎大將軍建武七年詔引兵屯田晉陽廣武鎮
守北邊十五年/定封參蘧卿侯任光南陽宛人更始初為信都太/守及王郎起郡國皆降之光
武自薊還不知所向聞信都獨為漢堅守即馳赴/之拜光為左大將軍使將兵從光移檄於他邑句
日之間兵衆大盛因攻城邑遂/屠邯鄲建武初定封阿陵侯王常潁川舞陽人/下江兵起常
説其將帥引兵與漢軍合破王尋王邑建武二年/常將妻子詣洛陽光武見常甚勤勞之拜為左曹
封山桑侯帝於大㑹中指常謂羣臣曰此家率下/江諸將輔翼漢室心如金石真忠臣也是日遷為
[078-4b]
[078-4b]
信重之多爲其言故得免而東歸八年歙將二千/人伐山開道從番須囘中逕至畧陽斬囂守將因
保其城囂鋭攻之歙堅守自春至秋帝自將上隴/圍解詔歙率馮異等入天水攻拔落門天水屬縣
皆降隴西平歙乃傾倉廩轉運諸縣以賑贍之於/是隴右遂安而涼州流通焉十一年與葢延馬成
進攻公孫述將於河池下辨陷之乘勝遂進蜀人/大懼使刺客刺歙未殊馳召葢延延悲哀不能仰
視歙叱延曰虎牙何敢然今使者中刺客故呼巨/卿欲相屬以軍事而反效兒女涕泣乎延收淚强
起受所誡又自書表投筆抽刃而絶帝省書/覽涕賜䇿贈中郎將征羌侯印綬諡曰節韓歆
南陽人光武時爲大司徒以從征伐有功封扶陽/侯好直言無隱諱帝每不能容嘗證歲將饑凶言
甚剛切坐免歸田里自殺歆素有重名死非/其罪衆多不厭帝乃追賜錢榖以成禮葬之丁綝
潁川定陵人王莽末守潁陽尉世祖畧地潁陽綝/說其宰遂與俱降因從征伐將兵先渡河移檄郡
國攻營畧地下河南陳留潁川二十一縣拜河南/太守及封功臣綝願封本鄉帝從之封新安鄉侯
[078-5a]
後復徙封/陵陽侯尹敏南陽堵陽人習歐陽尚書兼善毛/詩榖梁左氏春秋建武二年上疏
陳洪範消災之術拜郎中帝以敏博通經記令校/圖䜟敏對曰䜟書非聖人所作恐疑誤後生帝小
納敏與班彪親善每相遇輒日旰忘食夜分不寢/後三遷長陵令永平十一年遷諫議大夫卒於家
 洼丹南陽淯陽人世傳孟氏易王莽時常避世教/授專志不仕建武初爲博士遷大鴻臚作易
通論七篇世號洼君通丹學義研深/易家宗之稱爲大儒十七年卒於官孔喬南陽宛/人學古
文尚書春秋左氏傳常幽居修志鋭意典籍至乃/厯年身不出門鄉里莫得瞻見建武初公車徴不
行卒/於家李善南陽淯陽人本同縣李元蒼頭建武中/疫疾元家相繼死惟孤兒續始生數旬
而貲財千萬諸奴僕謀殺續分其財產善力不能/制乃潛負續逃去隱山陽玻邱界中親自哺食乳
爲生潼續年十嵗善與歸本縣修理舊業告奴婢/於長吏悉收殺之時鍾離意爲瑕邱令上書薦善
行狀光武詔拜善及續並爲太子舍人善以能/理劇累遷九江大守未至道病卒續至河間相
[078-5b]
 充南陽宛人舉孝亷之京師同侣馬死充到前亭/含車持馬還相迎鄉里號之曰一馬兩車茨子
河光武時為/桂陽太守張堪南陽宛人早孤讓父餘財數百/萬與兄子受業長安志美行厲
世祖召拜郎中遷謁者詣大司馬吳漢伐公孫𫐠/在道追拜蜀郡太守時漢軍餘七日糧陰具船欲
去堪馳説漢不宜退師成都旣拔堪慰撫吏民蜀/人大悦後領驃騎將軍擊破匈奴於高柳拜漁陽
太守/卒樊仲華南陽新野人與光武少游舊建武初/徵為侍御史遷河東都尉厯揚州牧
卒天水太守顯宗追思其政詔賜家錢/百萬子融有俊才好黃老不肯為吏樊宏南陽/湖陽
人少有志行赤眉多所殘殺聞宏仁厚皆稱曰樊/君素善何心攻之引兵而去世祖即位拜光祿大
夫位特進建武十五年定封壽張侯宏為人謙柔/畏慎不求苟進斫上便宜及言得失輒手自書寫
毁削草本宗族染其化未嘗犯法/帝甚重之卒遺令薄葬諡曰恭陰識南陽新野/人光烈皇
后前母兄建武元年為騎都尉遷侍中十五年定/封原鹿侯帝每巡郡國識甞留鎮守京師人雖極
[078-6a]
言正議及與賓客語未嘗及國事帝敬重之常指/識以敕戒貴戚激厲左右焉顯宗即位拜識為執
金吾位特進/卒諡曰貞陰興光烈皇后母弟建武二年為黄/門侍郎守期門僕射將武騎從
征伐平定郡國雖好施接賓然門無俠客與同郡/張宗上谷鮮于裒不相好知其有用猶稱所長而
達之張汜杜禽與興厚善以為華而少實但私之/以財終不為言是以世稱其忠平九年遷侍中帝
欲封之興固讓後拜䘙/尉領侍中卒追諡翼侯任延南陽宛人年十二顯/名太學號為任聖童
更始元年拜㑹稽都尉建武中拜武威太守帝戒/之曰善事上官無失名譽延對曰履正奉公臣子
之節上下雷同非階下之福善事上官臣不敢奉/詔帝歎息曰卿言是也顯宗時又厯潁川河内二
郡太守/病卒郭丹南陽穰人少從師長安嘗為都講諸/儒咸敬重之王莽徴之逃於北地更
始初徴拜諫議大夫更始敗諸將悉歸光武獲封/爵丹獨保平氏不下為更始發喪盡哀建武十三
年大司馬吳漢辟舉高第再遷并州牧轉為左馮/翊永平三年為司徒在朝廉正公直與侯霸杜林
[078-6b]
張湛郭伋齊名相善出典/州郡入為三公家無遺産趙憙南陽宛人少有節/操更始徵為郎中
拜中郎將更始敗亡走遇更始親屬皆饑困不能/前憙見之悲感所装縑帛資糧悉以與之將䕶歸
鄉里時鄧奉反於南陽憙與奉善數遺書切責之/光武得憙書乃驚曰趙憙長者也即以憙守簡陽
侯相累拜太尉帝崩憙受遺詔典喪禮時舊典不/存皇太子與東海王等雜止同席熹正色階殿扶
下諸王以明尊卑整禮儀嚴門䘙内外肅然封節/鄉侯肅宗即位進太傅錄尚書事建初五年薨諡
曰正/侯宋均南陽安衆人以父任為郎好經書善論/難調補辰陽長後為謁者詔均監馬援
軍討武陵蠻援卒軍士多病死乃矯制調伏波司/馬吕种入賊營告以恩信因勒兵隨其後蠻夷共
斬其大帥降扵是散其衆遣歸本郡為置長吏而/還累遷九江太守永平七年徴拜尚書令每有駮
議多合上㫖出為河内太守以疾上書乞免均性/寛和不喜文法常以為吏能宏厚雖貪汚放縱猶
無所害至於苛察之人身或廉法而巧黠刻削毒/加百姓災害流亡所由而作帝後聞其言追悲之
[078-7a]
 朱暉南陽宛人早孤有氣節初光武與暉父岑俱/學長安及即位岑已卒召暉拜為郎尋以疾
去卒業於太學性矜嚴進止必以禮新陽侯隂就/慕暉賢自往候之暉避不見致禮閉門不受就歎
曰志士也勿奪其節後為䘙士令再遷臨淮太守/坐法免建初中南陽大飢盡散其家資以分宗里
故舊之貧羸者元和中拜尚書僕射上便宜陳密/事深見嘉納尚書張林請封錢用布帛為租暉言
不可施行帝發怒切責暉等皆自繫獄詔出之遷/為尚書令以老病乞身拜騎都尉和帝時竇憲北
征暉復上疏諫頃之病卒子/佶修儒術安帝時至陳相馮魴南陽湖陽人有/方畧建武三年
徴詣行在所見於雲臺拜虞令遷郟令再遷魏郡/太守以高第入為太僕中元元年為司空二年封
陽邑鄉侯永平七年為執金吾魴性矜嚴公正在/位數進忠言多所納用子柱為侍中以恭肅謙約
稱位至將/作大匠樊儵宏之子謹約有父風事後母至孝/及母卒哀思過禮毁病不自支世
祖常遣中黄門朝暮送饘粥永平元年拜長水校/尉與公唧雜定郊祀禮儀北海周澤琅琊承宫並
[078-7b]
海内大儒儵皆以爲師友而致之於朝二年徙封/儵燕侯廣陵王荆有罪詔偹與任隗雜理其獄事
竟奏請誅荆帝怒曰諸卿以我弟故欲誅之即我/于卿等敢爾耶儵對曰天下高帝天下臣等以荆
屬托母弟故敢請耳如令陛下子臣等專誅而已/帝歎息良久十年卒諡曰哀初儵删定公羊嚴氏
春秋章句世號樊侯學教授門徙前後三千餘人/次子梵爲郎二十餘年三署服其重慎悉推財物
二千餘萬與孤兄/子官至大鴻臚鄧訓禹第六子少有大志樂施/下士永平中理虖沱石臼
河以通漕運拜訓謁者使監領其事訓考量隱括/知大功難立奏罷其役更用驢輦歲省費億萬計
全活徒士數千人厯官至䕶羌校尉訓雖寛中容/衆而於閨門甚嚴兄弟莫不敬憚諸子進見未嘗
賜席接以温色永元四/年卒官諡曰平壽敬侯鄧彪南陽新野人彪少勵/志修行父卒讓國與
異母弟鳳顯宗高其節後仕州郡厯遷太尉在位/清白爲百僚式和帝即位以彪爲太傅錄尚書事
當時宗其禮讓以老病上還/樞機職詔賜養牛酒而許焉韓稜潁川武陽人四/嵗而孤以孝友
[078-8a]
稱顯宗時徴辟五遷為尚書令以才能稱肅宗嘗/賜寶劒自手署其名曰韓稜楚龍淵竇憲為大將
軍威震天下尚書以下議欲拜之伏稱萬嵗稜正/色曰上交不諂下交不瀆禮無人臣稱萬嵗之禮
議者慙而止在朝數薦良吏應順吕昌周紆等皆/有名當時及竇氏敗棱典案其事數月不休沐遷
南陽太守後為司空卒孫演順/帝時為丹陽太守官至司徒丁鴻綝之子年十/三從桓榮受
歐陽尚書善論難綝卒鴻當襲封讓國於弟盛顯/宗甚賢之永平十年徵拜侍中建初四年詔鴻及
諸儒論定五經同異於白虎觀鴻以才高論難最/明時人歎曰殿中無雙丁孝公和帝即位厯遷為
司徒時竇憲兄弟擅權鴻因日/食上封事收憲印綬憲自殺孔嵩南陽人家貧/親老乃變姓
名為新野縣阿里街卒正身厲行街中子弟皆服/其訓化遂辟公府之京師道宿下亭盗共竊其馬
尋問知其嵩也乃相責讓曰孔仲山善士/豈宜侵盜乎於是送馬謝之官南海太守高鳳南/陽
葉人少為書生專精誦讀晝夜不息妻嘗之田曝/麥於庭令鳳䕶雞時天暴雨而鳳持竿誦經不覺
[078-8b]
潦水漂麥其後遂為名儒乃教授於西唐山中鄰/里有爭財者持兵而鬬鳳往解之不已乃脱巾叩
頭固請於是爭者懷感投兵謝罪建初中舉直言/到公車託病逃歸推其財產悉與孤兄子隱身漁
釣終/於家宋意均族子顯宗時舉孝亷拜阿陽侯相建/初中徵為尚書肅宗親親恩篤故叔父
濟南中山二王特加恩寵及堵昆弟並留京師意/以為人臣有節不宜踰禮過恩乃上疏諫帝納之
鮮卑擊破北匈奴南單于乘此請兵北伐因欲還/歸舊庭議欲從之意復諫止後遷司隷校尉永元
初竇憲兄弟貴盛羣黨負勢放縱/意隨違舉奏無所迴避二年病卒賈宗復少子少/有操行多
智畧初拜郎中建初中為朔方太守敵畏之不敢/入塞徵為長水校尉宗兼通儒術每讌見帝使與
丁鴻等議論於/前章和二年卒任隗光子少襲父封淸靜寡欲所/得奉秩常以賬恤宗族收養
孤寡擢羽林左監厯官司空隗義行内修不求名/譽而以沈正見重於世竇憲擊匈奴國用勞費隗
奏議徴憲還前後十上獨與司徒袁安同心畢/力持重處正鯁言直議無斫回隱永元四年卒
[078-9a]
 勤南陽人篤信好學屏居人外荆棘門生時人重/其節和帝時為司空後以定䇿立安帝封福亭
杜安潁川定陵人少有志節年十三入太學號/奇童京師貴戚慕其行或遺之書安不發
悉壁藏之及後捕案貴戚賓客安開壁出書卬封/如故竟不罹其患時人貴之公車特徵拜宛令厯
仕至巴郡/太守卒杜根安子性方實好絞直永初元年舉/孝亷為郎中時和熹鄧后臨朝權
在外戚根以安帝年長宜親政事乃上書直諫太/后大怒今撲殺之執法者以根知名私語行事人
使不加力旣而載出城外根蘇因得逃竄及鄧氏/誅根方歸鄉里徵詣公車拜侍御史順帝時遷濟
隂太守子翊世拜議郎遷/尚書在朝正色百僚敬之鄧隲訓長子少辟大將/軍竇憲府及女弟
為皇后累遷車騎將軍定䇿立安帝隲謙遜不欲/久在内連求遷第嵗餘許之永初元年封上蔡侯
隲辭讓不獲遂逃避使者詣闕自陳太后不聽疏/至五六乃許之拜大將軍時人士荒飢盜賊羣起
隲崇節儉罷力役推進賢/士揚震等故天下後安鄧閶訓㓜子和熹皇后/立以閶為黄門侍
[078-9b]
郎永初元年封西華侯母新野君寢病上書求還/侍養太后以閶最少孝行尤著特聽之新野君卒
閶至孝骨立有聞當時元初五年/卒遺言薄葬不受爵贈太后從之鄧康禹孫少有/操行紹封
為越騎校尉康以太后久臨朝政宗門盛滿數上/書諌爭太后不從遂謝病不朝安帝徵康為侍中
順帝立為太僕有方正/稱名重朝廷卒諡曰義樊準宏之族曾孫少勵志/行修儒術以父產業
數百萬讓孤兄子永元十五年召見拜郎中鄧太/后臨朝儒學陵替準上疏以為宜傳求幽隱寵進
儒雅太后深納其言是後屢舉方正敦樸仁賢之/士再遷御史中丞復言災異陳時政擢守光祿大
夫使冀州到部開倉廩食慰安生業流人咸得蘇/息還拜鉅鹿太守三轉為尚書令明習故事元𥘉
三年為光/祚勳卒官左雄南陽涅陽人安帝時舉孝廉遷冀/州刺史永建𥘉徵拜議即數言事
其辭深切拜尚書再遷尚書令言守相長吏惠和/有顯效者可就增秩勿使移徙鄉部親民吏皆用
儒生清白任從政者又言孝廉年不滿四十不得/察舉皆先詣公府諸生試家法文吏課戕奏副之
[078-10a]
端門練其虚實以觀異能自是牧守畏慄察選清/平多得其人帝封宋娥為山陽君梁冀襄邑侯雄
再上封事自雄掌納言多所匡肅遷司/隸校尉坐法免後為尚書永和三年卒張衡南陽/西鄂
人少善屬文通五經貫六藝時天下承平日久王/侯以下莫不踰侈乃擬班固兩都作二京賦因以
諷誎精思傅㑹十年乃成安帝雅聞衡善術學徴/拜郎中再遷為太史令遂乃研覆隂陽妙盡璇璣
之正作渾天儀著靈憲算罔論言甚詳明復造候/風地動儀皆服其妙後遷侍中順帝引在帷幄諷
議左右宦官懼其毁巳䜛之永和初出為河間相/徴拜尚書四年卒所著詩賦銘七言靈憲應間七
辯巡誥懸圖/凡三十二篇來厯歙曽孫永元中為侍中延光二/年遷太僕中常侍樊豐等共讒
陷太尉楊震厯惡其傷害忠良絶不與通豐又搆/䜛太子厯與光祿勳祋諷等十餘人俱詣鴻都門
證太子無過帝使中常侍奉詔脅羣臣諫者失色/各稍自引起厯獨守闕連日不肯去帝大怒免厯
官順帝即位拜車騎將軍復/為大鴻臚陽嘉二年卒官趙康南陽人隱於武/當山清靜不仕
[078-10b]
以經傳教授同郡朱穆年五十奉/書稱弟子及康殁穆葬之如師朱穆暉之孫年/五歲便有
孝稱及壯耽學鋭意講誦初舉孝廉梁冀辟之使/典兵事因推災異奏記以勸戒冀舉高第為侍御
史嘗感時澆薄慕尚敦篤作崇厚論又著絶交論/梁冀驕暴不悛奏記切諫擢冀州刺史徵詣廷尉
輸作左校居家數年徴拜尚書穆深疾宦官及在/臺閣志欲除之帝不納自此中官數毁之憤懣發
疽卒祿仕數十年蔬/食布衣家無餘財董班南陽宛人少游太學宗/事李固才高行美不交
非類嘗耦耕澤畔惡衣蔬食聞固死乃星行走赴/哭泣盡哀殉屍不肯去桓帝嘉其義烈聽得襚歛
歸葬班遂送喪到漢中葬畢面/還三公並辟隱身莫知所歸韓韶潁川舞陽人/少仕郡辟司
徒府尚書選三府掾能理劇者以韶為嬴長病卒/同鄉李膺陳實杜密荀淑等為立碑頌焉子融少
能辨理而不為章句學五/府並辟獻帝初官至太僕宗資南陽安衆人均之/孫學孟氏易歐陽
尚書舉孝廉拜議郎補御史中丞/後拜汝南太守署范滂為功曹宗慈南陽安衆/人舉孝廉
[078-11a]
九辟公府有道徴不就後為修武令時太守出自/權豪多取貨賄慈遂棄官去徵拜議郎未到道疾
卒南陽羣士/皆重其義行岑晊南陽棘陽人有高才郭林宗朱/公叔等皆為友李膺王暢稱其
有幹國器太守成瑨請為功曹時語曰南陽太守/岑公孝宏農成瑨但坐嘯宛富賈張汎用勢縱横
晊勸瑨收捕過赦竟誅之汛妻上書訟寃帝震怒/晊亡匿齊魯之閒㑹赦出後州郡察舉三府交辟
並不/受賈彪潁川定陵人志節慷慨與同郡苟爽齊/名舉孝廉𥙷新息長延熹元年黨事起
彪謂同志曰吾不西行大禍不解乃入洛陽説竇/武霍諝大赦黨人後以黨禁錮卒於家初彪兄弟
三人並有高名而彪最優故天/下稱曰賈氏三虎偉節最怒張璣南陽涅陽人/靈帝時舉孝
亷官長沙太守深於醫侍中王仲宣年二十餘璣/見之曰子年至四十當有疾鬚眉脱落後半年且
死豫服五石湯可免仲宣聞而惡之受方不飲後/二十年果如璣言其神異如此著傷寒論二十二
何進南陽宛人靈帝時以女弟為貴人累遷虎/賁中郎將出為潁川太守黃巾賊張角起
[078-11b]
以進為大將軍鎮京師角别黨馬元義謀起洛陽/進發其姦封慎侯弟苗擊盜有功孫晏少知名好
老莊言著述/凡數十篇︹三國︺︹漢︺黄忠南陽人從昭烈入蜀自/葭萌還攻劉璋常先登
陷陣勇毅冠三軍建安二十四年於漢中定軍山/擊魏夏侯淵一戰斬之遷征西將軍賜爵關内侯
卒諡/曰剛傅肜義陽人為將軍從昭烈征吳次猇亭昭/烈退軍肜斷後拒戰呉將詰令降肜罵
曰何有漢將軍降者遂戰死子僉為都督景/耀六年臨危授命論者嘉其父子奕世忠義陳震
南陽人隨昭烈入蜀建興三年遷尚書令奉命使/吳諸葛亮與兄瑾書曰孝起忠純之性老而益篤
及其贊述東西歡樂和合/有可貴者還封城陽亭侯王連南陽人為梓潼令/昭烈起事葭萌進
軍來南連閉城不降昭烈義之成都平以為什邡/令轉廣都遷司鹽校尉較鹽鐵之利有裨國用於
是簡取良材以為官屬若吕人杜祺劉幹等終皆/至大官自連所拔也厯官領丞相長史封平陽亭
侯/卒來敏義陽新野人來歙之後也涉獵書籍善左/氏春秋尤精於倉雅訓詁好是正文字昭
[078-12a]
烈定益州署敏典學校尉後主踐阼/累遷光祿大夫子忠博覽有父風鄧芝義陽新/野人漢
司徒禹之後也昭烈與語奇之擢郫今遷廣漢太/守入為尚書呉嘗請和諸葛亮遣芝修好吳遂絶
魏與蜀連和封陽武亭侯延熙六年遷車騎將軍/涪陵國人殺都尉叛率軍征討即梟其渠帥百姓
安堵為大將軍二十餘年賞罰明斷善䘏卒伍身/之衣食資仰於官不苟素儉然終不治私產妻子
不免饑寒死之日家無餘財性剛簡/於時人少所敬貴惟器異姜維云吕人南陽人/少好讀
書鼓琴為緜竹令累遷巴西蜀郡太守入為尚書/令衆事無留門無停賓厯職内外治身儉約謙靖
少言為政簡而不煩號為清能子/雅清厲有文才著格論十五篇董厥義陽人為/丞相亮府
令史亮稱之曰董令史良士/也吾每與之言思慎宜適胡濟義陽人為丞相/亮主簿有忠藎
之效亮嘗曰從事/於偉度數有諌止宗預南陽安衆人丞相亮以為/主簿遷參軍右中郎將將
命使吳孫權嘉其抗直甚愛待之延熙中/復東聘呉賜爵關内侯累拜鎮軍大將軍︹魏︺文聘
[078-12b]
南陽宛人為劉表大將魏武征荆州琮舉州䧏聘/欷歔流涕魏武愴然曰卿真忠臣也以為江夏太
守使典北兵文帝時累功遷後將軍封新野侯孫/權以五萬衆圍聘於石陽甚急聘堅不動權乃解
去聘追擊破之在江夏數十年/有威恩名震敵國卒諡曰壯韓嵩南陽義陽人/少稱好學雖
貧不改操為劉表别駕從事正諫不從漸見違迕/遣嵩詣魏武觀虛實嵩還深陳魏武威德表大怒
欲殺嵩考殺隨嵩行者知嵩無他意乃止/荆州平嵩疾病就在所拜授大鴻臚印綬杜襲根/之
子避亂荆州劉表待以賓禮襲南適長沙建安初/魏武以為西鄂長時長吏皆斂民保城郭不得農
桑襲自知恩結於民遣老弱分散就田留丁壯備/守吏民感恩咸為用命後領丞相長史隨魏武討
張魯留督漢中軍事綏懷開導百姓自出徙洛鄴/者八萬餘口魏武東還當選留府長史鎮守長安
選多不當魏武令曰釋騏驥而不乘焉皇皇而更/索遂以襲為之夏侯尚暱於太子襲謂尚非益友
不足殊待以聞魏武太子初甚不脱後乃追思文/帝踐阼為尚書明帝時封平陽鄉侯為大將軍師
[078-13a]
以疾徴還/卒諡曰定韓暨南陽堵陽人舉孝亷司空辟皆不/就同縣豪右陳茂譖暨父兄幾至
大辟暨結死士擒茂以首祭父墓由是顯名太祖/平荆州辟為丞相士曹屬後遷樂陵太守黃初七
年遷太常進封南鄉亭侯崇明正禮廢/去淫祀多所匡正後拜司徒卒諡曰恭劉廙南陽/安衆
人魏國𥘉建為黃門侍郎上疏諫征蜀後徙署丞/相倉曹屬著書數十篇及與丁儀共論刑禮皆傳
於世文帝即位為/侍中賜爵關内侯鄧艾義陽棘陽人為典農綱紀/上計吏司馬懿奇之辟為
掾遷尚書郎時欲廣田蓄榖使艾行陳項已東至/壽春艾以為宜開河渠引水澆溉大積軍糧又通
運漕之道乃著濟河論以喻其指事皆施行出參/征西軍事行安西將軍解雍州刺史王經圍於狄
道姜維趣上邽艾與戰於叚谷大破之以為鎮西/將軍都督隴右諸軍事封鄧侯又破維於侯和景
元四年諸軍征蜀艾自隂平道行無人之地七百/餘里鑿山通道造作橋閤山高谷深至為艱險艾
以氊自裹推轉而下将士皆攀木緣崖魚貫而進/軍到雒蜀主降艾檢御將士無所虜掠綏納降附
[078-13b]
蜀人稱焉詔進太/尉增邑二萬戸州泰義陽棘陽人好立功業善/用兵官至征虜將軍假節
都督江南諸軍/事卒諡曰壯︹呉︺趙咨南陽人博聞多識應對辯/㨗仕呉為中大夫使魏魏
主嘉美之遂/拜騎都尉︹晉︺滕修南陽西鄂人仕吳孫皓時為/廣州刺史甚有威惠㑹晉師
伐呉修率衆赴難至巴邱而皓已降乃縞素流涕/而還入晉拜安南將軍廣州牧封武當侯委以南
方事在南積年為邊夷所附卒諡曰忠孫舍為庾/冰輕車長史討蘇峻有功封夏陽縣侯授平南將
軍廣州刺史曾孫恬之為龍驤將軍/魏郡太守戍黎陽為翟遼所執死之鄒湛新野人/少以才
學知名仕魏厯通事郎太學博士晉泰始初轉廷/尉平征南從事中郎深為羊祜所器重元康中拜
祭酒轉少府所著書及論事議二十五首為時/所重子㨗亦有文才為㪚騎侍郎太傅參軍
 廣清陽人性沖約有遠識寡嗜慾與物無競裴楷/辟為太尉掾轉太子舍人䘙瓘見而奇之曰此
人之水鏡見之瑩然若披雲霧而覩青天也累遷/侍中河南尹凡論人必先稱其所長則所短不言
[078-14a]
自見人有過先盡宏恕然後善惡自彰廣與王衍/俱名重於時故天下言風流者謂王樂爲稱首焉
時王澄胡母輔之等皆任放爲達或至躶體廣聞/而笑曰名教内自有樂地何必乃爾位終尚書令
 魯襃南陽人好學多聞以貧素自立元康末襃傷/時貪鄙乃隱姓名而著錢神論以刺之時共
傳其文哀不/仕莫知所終劉喬南陽人少爲秘書郎以誅楊駿/功賜爵關中侯累遷散騎常侍
御史中丞時齊王冏腹心董艾勢傾朝廷百僚莫/敢忤喬二旬之中奏劾艾罪者六張吕之亂喬與
劉宏共討昌惠帝西幸長安喬復與諸州郡舉兵/迎大駕後爲都督豫州諸軍事鎮東將軍豫州刺
史卒/於官王豹順陽人少而扢直初爲豫州别駕齊王/冏爲大司馬以豹爲主簿冏驕縱失天
下心豹兩致牋極諫遂被殺將死曰懸吾/頭大司馬門見兵之攻齊也衆庶冤之張輔南/陽
西鄂人少有幹局初補藍田令不爲豪强所屈累/遷尚書郎封宜昌亭侯轉御史中丞多所糾劾及
孫秀執權將繩輔以法輔以牋與之秀/雖凶狡知輔雅正乃止後爲秦州刺史郭舒順陽/人始
[078-14b]
為領軍校尉坐擅放司馬彪繫廷尉世多義之夏/侯含辟為主簿含坐事舒自繫理含事得釋劉宏
收荆州引為治中宏卒舒率將士推宏子璠為主/討滅逆賊郭勱保全一州王澄引為别駕荆土士
人宗/嘗因酒忤澄澄怒叱左右棒/舒厲色謂/左右曰使君過醉汝輩何敢妄動澄恚因遣搯其
鼻炙其眉頭舒跪而受之澄意少釋而/遂得免/後為王敦參將敦謀為逆舒諫不從仕至梁州刺
趙彭南陽人為晉故東萊太守張賓薦之於石/勒勒徴為魏郡太守彭泣辭曰受人之榮
復事二姓臣志所不為亦明公/之所不許也徴辟再四卒不受范汪晷之孫少孤/貧年十三喪
母居喪盡禮及長布衣蔬食燃薪寫書遂博學多/通善談名理解褐參䕶軍事蘇峻平賜爵都鄉侯
復為庾亮平西參軍從討郭黙徵拜中書侍郎時/庾翼將悉郢漢之衆以事中原汪上疏諫桓温西
征蜀委以留府蜀平進爵武興縣侯温頻請為長/史皆不就自求為東陽太守温甚恨焉在郡有惠
政累遷徐兗二州刺史旣而桓温北伐令汪率文/武出梁國以失期免為庶人朝廷憚温不敢執談
[078-15a]
者為之嘆恨汪屏居吳郡講肄不言/枉直卒於家贈散騎常侍諡曰穆范堅汪之從/父博學
屬文拜佐著作郎撫軍參軍討蘇峻賜爵都亭侯/累遷尚書右丞䕶軍長史子啟以才義顯終黄門
侍郎父子並有/文筆傳於世朱序義陽平氏人世為名將累遷/兗州刺史寕康初拜梁州刺
史鎮襄陽苻堅遣其將苻丕率衆圍序序累戰破/賊督䕶李伯䕶密與賊相應襄陽遂没序陷於堅
太元中堅悉衆南侵謝石拒之堅遣序説石使降/序至謂石曰若堅百萬之衆悉到莫可與敵及其
未㑹擊之可以得志於是石選勇士八千涉淝水/挑戰堅衆小卻序時在其軍後倡云堅敗衆遂大
奔序乃得歸拜龍驤將軍加都督司/雍梁秦四州諸軍事豫州刺史卒劉驎之南陽/人少
尚質素虚退寡欲好游山澤志存遯逸車騎將軍/桓沖聞其名請為長史固辭不受沖嘗到其家驎
之於樹條桑使者致命驎之曰使君旣枉駕光臨/宜先詣家君沖聞大愧於是乃造其父父使驎之
於内自持濁酒蔬菜供賓冲敕人代驎之斟酌父/辭曰若使從者非野人意也沖慨然至昏乃退去
[078-15b]
驎之家百餘里有一孤姥病將死嘆息謂人曰誰/當埋我惟有劉長史耳何由令知驎之先聞其有
患故往候之值其命終乃身為/營棺殯送之其仁爱惻隱若此劉耽喬之孫少有/行檢為宗族
所推博學明習詩禮三史厯度支尚書加散騎常/侍在職公平廉慎所在著績桓靈寶耽女壻也及
輔政以耽為尚書令加侍中不拜卒贈左光祿大/夫子栁有名譽厯尚書左右僕射徐兗江三州刺
范甯汪之子少篤學多所通覽時以浮虚相扇/儒雅日替甯以為其源始於王弼何晏著
論斥之解褐為餘杭令遷臨淮太守封陽遂鄉侯/徴拜中書侍郎在職多所獻替有益政道時博求
明堂辟雍之制寗據經傳奏上皆有典證孝武雅/好文學甚被親愛朝廷疑議輒咨訪之出𥙷豫章
太守又大設庠序遣人往交州採磬石以供學用/遠近至者千餘人資給衆費一出私錄并取郡四
姓子弟皆充學生課讀五經免官卒於家初寗以/春秋穀梁未有善釋沈思積年為之集解其義精
審為世/所重云韓延之南陽堵陽人初拜建威將軍荆州/從事轉平西府錄事參軍劉裕伐
[078-16a]
司馬休之未至江陵密與書招之延之報書辭甚/激厲以裕父名翹字顯宗於是已字顯宗名子為
翹蓋示不/臣劉氏也︹南北朝︺︹宋︺范泰寗之子仕晉位至御史/中丞入宋拜金紫光禄
大夫加散騎常侍時議建國學以泰領國子祭酒/泰上表陳將進之道又言事者以國用不足欲更
造五銖錢泰極諫其不便景平初加位特進致仕/泰博覽篇籍好為文章愛獎後生孜孜無倦撰古
今善言二十四篇及文集傳於世卒諡曰宣子蔚/宗少好學善為文章能隸書刪衆家後漢書為一
家之作自以為博贍不/及班氏整理未必愧也宗炳南陽涅陽人居喪過/禮為鄉閭所稱武帝
辟為主簿又召為太尉行參軍俱不就家貧無以/相贍身營稼穡武帝數致餼賚悉不受好山水愛
遠遊西陟荆巫南登衡岳疾還嘆曰老疾俱至名/山恐難徧覩惟當澄懷觀道卧以遊之凡所游履
皆圖之於室謂人曰撫琴動操欲令衆山皆響古/有金石弄為諸桓所重桓氏亡聲遂絶惟炳傳焉
 宗或之炳從弟早孤事兄恭謹家貧好學州辟主/簿舉秀才不就公弘餼遺一無所受元嘉
[078-16b]
初帝使陸子真觀采風流三詣彧之辭疾不見子/真還表薦之徴拜員外散騎侍郎亦不就卒於家
 師覺授南陽涅陽人與宗少文並有素業以琴書/自娱母殁一號而絶良久乃蘇後撰孝子
傳八卷臨川王義慶辟/為州祭酒主簿並不就宗越南陽葉人父為蠻所/殺讐嘗出郡越於市
中刺殺之太守夏侯穆擢為隊主蠻有為寇盜者/常使越討伐往輒有功元嘉中隨柳元景伐魏還
補後軍參軍累立戰功封始安縣子後領南濟隂/太守下獄死越善立營陣每數萬人止頓自騎馬
前行使軍人隨其後/馬止營合未嘗參差宗慤炳從子少時炳問其志/答曰願乘長風破萬里
浪元嘉中江夏王義恭舉慤有膽勇除振武將軍/遣攻林邑林邑王傾國来拒以具裝𬒳象前後無
際士卒不敢當慤曰吾聞獅子威服百獸乃製其/形與象相禦象果驚奔衆潰亂遂克林邑收其珍
異雜物不可勝計慤一無所取孝武初以功進/左衞將軍封洮陽侯後為雍州刺史卒諡曰肅
 修之序之孫初為州主簿元嘉中累遷司徒從事/中郎隨到彦之北伐留戍滑臺太武嘉其守
[078-17a]
節以為侍中修之潛謀南歸及至以為黄門侍郎/孝武初累遷荆州刺史以功封南昌縣侯修之治
身清約凡所贈貺一無所受惟以撫納羣蠻為務/官至崇憲太僕加特進金紫光祿大夫卒諡曰貞
 ︹齊︺劉虬南陽涅陽人少而抗節好學須得祿便隱/宋泰始中為當陽令罷官歸家靜處斷穀
餌术及胡麻齊建元初豫章王嶷為荆州辟為别/駕不應命永明三年詔徴為通直郎建武二年徵
國子博士皆不就其冬虬病正畫有白雲/徘徊檐户之内又有香氣及磬聲其日卒庾震新/野
人喪父母居貧無以葬賃書以營事至手掌/穿然後葬事獲濟南陽劉虬為撰孝子傳庾蓽
新野人仕齊為驃騎功曹史博涉羣書有口辯後/為荆州别駕清身率下杜絶請託皮被蔬食妻子
飢寒累遷㑹稽郡丞行郡府事清節愈厲/太守永陽王饋之謝不受天監元年卒庾杲之
蓽從子少有貞立學涉文義仕齊為尚書駕部郎/清貧自業食惟有並葅[卄/瀹]韮生並雜菜或戲之曰
誰謂庾郎貧食鮭常有二十七種言三九也累遷/尚書左丞出為王儉䘙軍長史時人呼入儉府為
[078-17b]
芙蓉池後為太子右䘙率加通直常/侍厯在上府以文學見遇卒諡曰貞樂頤南陽涅/陽人少
而言行和謹仕為京府參軍時父在郢病亡頤忽/思父涕泣因請假還中路得凶問徒跣號咷水漿
不入口數日嘗遇病與母隔壁忍痛不言嚙被至/碎恐母之憂已也吏部郎庾杲之往候頤為設食
惟枯魚菜葅杲之不能食母聞之自出膳魚羹數/種杲之曰卿過於茅季偉我非郭林宗仕至郢州
治中/卒劉渢南陽人母早亡父紹仕宋為中書郎𬒳/敕納路太后兄女為繼室渢年數嵗路
氏不以為子路氏生溓渢憐愛之不忍舍恒在床/帳側輒被驅捶終不肯去路氏病經年渢晝夜不
離左右每有增加輒流涕不食路感其意慈愛遂/隆溓事渢過於同產事無大小必諮而後行渢後
為始安王遥光諮議遥光有異志風諫不從事敗/渢靜坐圍舍溓為度支郎亦奔亡遇渢仍不復肯
去以衣帶結兄衣俱見殺何蔭聞/之嘆曰兄死君難弟死兄禍美哉宗元卿南陽人/早孤為
祖母所養祖母病元卿在遠輒心痛大病則大/痛小病則小痛以此為常鄉里號曰宗曾子
[078-18a]
  測炳之孫少靜退不樂人間居母喪身负土植松/柏豫章王辟為參軍永明三年詔徴太子舍人
皆不就遂往廬山止祖炳舊宅魚復侯子響命駕/造之測避不見後子響奄至所住測不得已巾褐
對之竟不交言建武二年徵為司徒/主簿亦不就卒著有續高士傳三卷庾易新野人/志性恬
靜不交外物齊臨川王映表薦之餉麥百斛易辭/不受以文義自樂建武三年詔徴為司徒主簿不
就/卒︹梁︺范縝南陽舞隂人少孤貧事母孝謹及長博/通經術尤精三禮性質直好危言高論
仕齊位尚書殿中郎永明中與魏氏和親簡才學/之士為行人縝將命著名鄰國後為宜都太守遷
尚書左丞坐事徙廣州還為/國子博士卒有文集十五卷范雲縝從弟六嵗讀/毛詩日誦九紙
性機警有識善屬文下筆輒成時人每疑其宿搆/沈攸之兵圍郢城雲父抗為府長流入城固守劉
家屬居外雲為軍人所得攸之召與語聲色甚厲/雲容貌不變徐自陳説攸之笑曰卿定可兒仕齊
厯除尚書殿中郎㑹文惠太子幸東田觀穫雲時/從文惠顧雲曰此刈甚快雲曰三時之務亦甚勤
[078-18b]
[078-18b]
卒諡/曰壯張惠紹義陽人少有武幹仕齊為竟陵横桑/戍主母喪歸鄉聞梁武帝起兵乃自
歸累有戰功武帝踐阼封石陽縣侯遷驍騎將軍/時東昏餘黨作亂惠紹馳率所領赴戰賊乃敗走
遷太子右䘙率天監六年魏軍攻鍾離惠紹與馮/道根等攻斷魏連橋短兵接戰魏軍大潰以功為
冠軍將軍後為司州刺史在州和理吏民親愛之/徴還為右䘙將軍加通直散騎常侍卒諡曰忠子
澄以軍功厯遷䘙尉郷/太子左䘙率卒諡曰愍樂藹南陽淯陽人方頤隆/準舉動醖藉仕齊為
豫章王嶷驃騎行參軍嶷常問䔽城隍風俗山川/險易藹隨問立對若葉圖牒嶷益重焉永明八年
巴東王子響反及敗焚燒府舍官曹文書一時蕩/盡武帝見藹問以西事藹占對詳敏帝悦用為荆
州中從事梁天監初累遷御史中丞性/公彊居臺憲甚稱職出為廣州刺史宗夬炳之/孫少
勤學有局幹仕齊為驃騎行參軍時竟陵王子良/集學士於西邸並見圖畫夬亦預馬鬰林為南郡
王居西州使夬掌書記以筆札貞正見許後出為/秣陵令遷尚書都官郎與傳昭俱以清正免禍入
[078-19a]
梁為太子右䘙率五/兵尚書參掌大選庾域新野人少沈靜有名鄉/曲梁文帝為郢州辟為
主簿嘆美其才曰荆南杞梓其在斯乎長沙宣武/王為梁州以為錄事參軍帶華陽太守時魏軍攻
圍南鄭州有空倉數十所域手自封題指示將士/曰此中粟皆滿足支二年但努力堅守衆心以安
軍退以功拜羽林監遷懷寕太守罷仕還家妻子/猶事井白域身衣大布餘俸專充供養母好鶴唳
域在位營求孜孜不怠一旦雙鶴來下論者以為/孝感所致入梁為寕朔將軍巴西梓潼二郡太守
魏襲巴西域固守魏軍退/封廣牧縣伯遷寕蜀太守庾子與域之子㓜而岐/嶷五歲讀孝經
乎不釋卷齊永明末除州主簿時父在梁州遇疾/子輿奔侍醫藥言淚恒并尋丁母憂哀至輒嘔血
梁天監初為尚書郎父出守巴西子輿以蜀路險/難啟求侍從以孝養獲許父卒寕蜀子輿哀慟將
絶者再奉喪還鄉經灎預瞿塘秋水猶壯子輿撫/心長叫其夜五更水忽退減安流南下及渡水復
舊行人為之語曰灎預如幞本不通/瞿塘水退為庾公後除巴陵内史庾黔婁易之/子少
[078-19b]
好學多所講誦性至孝不曾失色於人仕齊為編/令政有異績先是縣境多猛獸暴黔婁至猛獸皆
度往臨沮界時以為仁化所機徙孱陵令到官未/旬父易在家遘疾黔婁忽心驚流汗即日棄官歸
至時易疾始二日醫云欲知差劇但嘗糞甜苦易/泄利黔婁輒取嘗之味轉甜滑心愈憂苦至夕每
稽顙北辰求以身代居喪過禮廬於冢側/後除蜀郡太守入梁累遷至散騎常侍庾於陵
黔婁弟七歲能言元理及長清警博學有才思齊/隨王子隆為荆州召為主簿使與謝朓宗夬抄撰
羣書永元末除東陽遂安令為人吏所稱梁天監/初拜太子洗馬時論以為美累遷中書黄門侍郎
終鴻/臚卿劉之遴虬之子八嵗能屬文十五舉茂才明/經對䇿沈約任昉見而異之調為太
學博士時張稷新除尚書僕射託任昉為讓表昉/令之遴代作操筆立成昉曰荆南異氣果有異才
後為荆州中從事之遴篤學明審博覧羣籍時劉/顯韋陵並稱强記之遴每與討論或不過也累遷
都官尚書太常卿鄱陽王範得班固所撰漢書真/本獻東宫令之遴等參校異同之遴錄其狀數十
[078-20a]
事及著春秋大義十科左氏十科三傳同異十科/合三十事上之帝大悦尋避難還鄉湘東王繹嘗
嫉其才學乃密送藥殺/之前後文集五十卷劉之亨之遴弟好學美風/姿善占對梁武帝
嘗曰之遴必以文章顯之亨當以功名著後舉秀/才除太學博士累遷步兵校尉大通六年出師南
鄭之亨以司農卿為行臺承制大致克復軍士有/功皆錄惟之亨為蘭欽所訟執政因而陷之故封
賞不行久之帝讀陳湯傳因感悟乃封為臨江子/固辭不拜代兄之遴為南郡太守有異績子廣德
亦好學位/湘東太守庾詵新野人幼聰警篤學經史百氏無/不該綜而性托夷簡特愛林泉十
畝之宅山池居半蔬食布衣不修產業梁普通中/詔為黄門侍郎不起卒諡貞節處士撰帝厯二十
卷易林二十卷子曼倩亦早有令譽為荆州諮議/參軍所著喪服儀文字體例老子義疏算經七曜
厯術並所著文/章凡九十五卷樂法才藹之子㓜與弟法藏俱有/美名仕為建康令不受奉
秩比去將至百金縣曹啟輸臺庫武帝嘉其清節/除南康内史厯位少府卿江夏太守表求還鄉棲
[078-20b]
心物表尋卒法藏位征西錄事參軍法藏子子雲/美容貌善舉止以江陵令除光祿卿魏克江陵子
雲守/節死胡僧祐南陽冠軍人少勇決有武幹仕魏為/銀青光祿大夫以大通三年避尒朱
氏之雞歸梁頻上封事武帝器之侯景之叛圍王/僧辯於巴陵元帝拜僧祐武猛將軍封新市縣侯
以援僧辯前至赤沙亭㑹陸法和至乃與并軍大/敗景將任約軍擒約送江陵景聞之遂遁累遣車
騎將軍及魏軍至以僧祐都/督城東諸軍事中流矢卒庾肩吾易之子八歲/能賦詩初為
安王國常侍隨在雍州𬒳命與劉孝威等抄撰衆/籍號高齋學士累遷太子率更令中庶子簡文即
位為度支尚書後宋子仙破會稽購得肩吾欲殺/之先謂曰吾聞汝能作詩令可即作若能將貸汝
命肩吾操筆便成辭采甚美子仙乃釋以為建昌/令仍間道奔江陵厯江州刺史封武康縣侯卒
 ︹陳︺岑之敬棘陽人五嵗讀孝經每焚香正坐親戚/咸加歎異年十六䇿春秋左氏孝經㩁
為高第梁武帝召入而試之敬剖釋縱横左右莫/不嗟服除童子奉車郎尋為壽光學士入陳累遷
[078-21a]
征南府諮議參軍之敬博涉文史雅有詞筆性謙/謹未嘗以才學矜物接引後進怐恂如也每母忌
日營齋必躬自灑掃涕泣/終日士君子以篤行稱之樊毅湖陽人家本將門/少習武善騎射仕
梁為右中郎將隨簫循討陸納以功封夷道縣伯/尋除天門太守進爵為侯陳大建初為豐州刺史
轉左䘙將軍五年衆軍北伐毅攻廣陵楚子城拔/之擊走齊軍詔以毅為大都督後改封逍遥郡公
入為侍中䕶軍將軍弟猛膽氣過人為湘州司馬/㑹武陵王紀叛猛率軍拒之手擒紀父子三人斬
於䑽中以功累封安山縣/侯入陳累遷南豫州刺史︹魏︺張燿南陽西鄂人仕/魏為步軍校尉
後為别將以功封長平男厯岐東荆東刺史天平/初鄴都草創以燿忠直素著有稱一時轉營構左
都將勤於其事宫殿成除/東徐州刺史卒諡曰懿︹周︺趙文深宛人少學楷/隸初仕魏為
大丞相府法曹參軍文深雅有鍾王之則筆勢可/觀當時碑牓惟文深及冀㒞而已大統中追論立
義功封白石縣男太祖以隸書紕繆命文深與黎/季明沈遐等依説文及字林列定六體成一萬餘
[078-21b]
言行/於世庾信肩吾子㓜聰敏博覽羣書起家梁湘東/王國常侍與東海徐陵並為抄撰學士
文並綺艶故世號徐庾體梁元帝使聘於周遂留/不遣江陵平累遷驃騎大將軍開府儀同三司進
爵義成侯明帝武帝並雅好文學信特蒙恩禮信/雖位望通顯常有鄉關之思乃作哀江南賦以致
其/意宗懔南陽涅陽人少聰敏好讀書晝夜不倦語/輒引古事鄉里呼為小兒學士梁元帝鎮
荆州以為記室嘗夕被召宿省使製龍川廟碑一/夕便就帝嘆美之後厯臨汝建城廣晉三縣令遭
母憂去職哭輒嘔血每旦有烏數千集於廬舍候/哭而來哭止而去時論以為孝感所致魏破江陵
入關周太祖以懔名重南土甚禮之拜車騎大將/軍世宗即位詔與王襃等刋定羣書於麟趾殿
 ︹隋︺樂運淯陽人少好學涉獵經史事母及寡嫂甚/謹以孝義聞周天和中為露門學士前後
犯顏屢諫武帝多被納用宣帝嗣位輿櫬詣廟堂/陳帝八失帝怒將戮之内史元巖諫獲免隋開皇
初為&KR1267陽令轉高唐令運長願處一諫官從容諷/議而性訐直為人所排抵遂不被任用乃發憤錄
[078-22a]
夏殷以來諫爭事集而部之凡四十一/卷名曰諫苑奏上之文帝覽而嘉焉︹唐︺韓思彥
鄧州南陽人授監察御史昌言當世得失巡察益/州㑹蜀大飢開倉賑民然後以聞璽書襃美後太
白晝見勸帝修德答天譴帝讓中書令李義府曰/八品官能言得失而卿冒没富貴主何事耶後義
府譖思彦出為山陽丞至官閲月自免去上元中/復召見詆外戚擅權武后惡之遷賀州司馬子琬
開元中為殿中侍/御史强直敢言張巡鄧州南陽人博通羣書曉/戰陣法氣志高邁畧細節
開元中擢進士第出為清河令治績最更調真源/令天寶中安祿山反巡起兵討賊遂人雍邱賊四
萬薄城巡每戰輒克拔衆至睢陽與太守許逺城/父令姚問等合賊將尹子奇合衆十萬來攻巡属
士固守日中二十戰氣不良逺自以材不及請禀/軍事居其下詔拜巡御史中丞數敗賊固守數月
救兵不至食盡巡殺爱妾以饗士乃使南霽雲冒/圍至臨淮告急賀蘭進明忌巡聲威不肯救城遂
陷見執子奇謂巡曰聞公督戰大呼輒眥裂血面/嚼齒皆碎何至是曰吾欲氣吞逆賊顧力屈耳遂
[078-22b]
大罵𬒳害巡讀書不過三復終身不忘守㫿陽士/卒居民一見問性名其後無不識待人無所疑賞
罰信與衆共甘苦寒暑故下爭致死力能以一當/百巡死後十日收東京咸謂蔽遮江淮巡有功云
贈揚州/大都督趙雲鄉穰人少嗜學履尚清鯁開元中擢/進士第累官秘書少監敦友誼不
以夷險恩操與殷寅顏真卿柳方陸據蕭穎士/李華邵軫善時為語曰殷顏枊陸蕭李邵趙
  建封南陽人父玠少任俠安祿山使李廷偉狥山/東玠率豪傑斬之建封喜文章慷慨尚氣自
許以功名顯代宗時盜起蘇常間李光弼討之建/封請前喻賊開譬禍福一日降數千人由是知名
擢監察御史出為壽州刺史屢拒李希烈賊平累/拜御史大夫除泗濠節度使貞元中來朝時宦者
主宫市誎章列上皆不納建封得間言之帝頗順/聽及還鎮帝賦詩以餞又以鞭賜之曰卿節誼嵗
寒弗渝卒/贈司徒韓翃南陽人與盧綸吉中孚錢起司空/曙苗發崔峒耿湋夏侯審季端皆
能詩齊名號大厯十才子家居無聊一日夜將旱/客扣門賀曰員外除駕部郎中知制誥翃愕然曰
[078-23a]
誤矣客曰制誥闕人中書請補御批曰與韓翃時/有同姓名者為江淮刺史又批曰與詩人韓翃
 趙宗儒驛子第進士授校書郎貞元六年以司勲/員外郎領考功事黜陟詳當無所回憚累
遷檢校右僕射守太常卿太和初進太子太傳帝/召訪政理對曰堯舜之化慈儉而已帝納其言二
嵗授司空/致仕卒庾敬休新野人夷澹多容可不飲酒食/肉不通聲色擢進士第又中宏
辭辟宣州幕府厯官翰林學士文宗將立魯王為/太子慎選師傳敬休以户部侍郎兼魯王傅言蜀
道米價騰涌百姓流亡請以本道闕官/職田賬貧民詔可再為尚書左丞卒范傳正順/陽
人好古性精悍舉進士宏辭皆高第授集賢殿校/書郎厯歙湖蘇三州刺史有殊政拜宣歙觀察使
改光祿/卿卒︹宋︺周湛穰人舉進士授祕書省著作佐郎/鄧州美陽堰歲役工數十萬溉州
縣職田而利不及民湛奏罷之為鹽鐵判官立勘/同法嵗減天下許帳七千厯江南西路䕫州路轉
運使治煩劇能得其要所至條上利害前後/至數十百事拜右諫議大夫徙知相州卒賈黯
[078-23b]
欀人擢進士第一遷左正言果於言事首論韓琦/富弼范仲淹可大用尋擢知制誥請召史臣同侍
經筵除翰林學士唐介等坐言陳升之皆外補黯/奏介等敢言請寛之英宗即位遷給事中權御史
中丞上用人五事後議以濮王為皇伯執政弗從/數爭論以病求出知陳州未行卒口占遺奏數百
言黯修潔自喜在朝/數言事人稱其介直王襄南陽人擢進士第以軍/器監主簿言事稱㫖擢
庫部員外郎遷顯謨閣待制權知開封府縲繫滿/獄襄晝夜決遣閲月獄空大觀中為兵部侍郎使
高麗厯吏部尚書同知樞密院/事後以延康殿學士罷知亮州︹元︺暢師文南陽人/幼警俉
家貧無書手錄口誦過目輒不忘弱冠謁許衡與/姚燧高凝相友善至元五年陳時政十六䇿丞相
安圖奇其才辟為三部令史尋拜監察御史糾劾/不避權貴上所纂農桑輯要書至大初修成宗實
錄賜鈔百錠不受時制作多出其乎累官/至翰林學士卒/安圖舊作安同今改白景亮
南陽人明法律善書算由征東行省譯史有勞超/遷南恩知州陞沔陽府尹奏最於朝特授衢州路
[078-24a]
總管有惠政性亷介勤苦自奉甚薄妻尢儉約惟/以脱粟對飯而巳部使者上其事特詔襃美賜以
宫錦改台州/路總管卒博都里翀其先隆安人祖德從憲宗/南征因家鄧之順陽翀勤
學隱居不仕學行為州里所敬大德十一年用薦/授襄陽縣教諭累遷集賢直學士兼國子祭酒作
屋以居學者有六年未及釋褐者皆使就試而官/之帝師至京有㫖朝臣皆郊迎大臣俯伏進觴帝
師不為動惟翀舉鵤立進曰帝師釋迦之徒天下/僧人師也余孔子之徒天下儒人師也請各不為
禮帝師笑而起舉觴卒飲衆為之慄然除江浙行/省參知政事卒翀狀貌魁梧不妄言笑其為學一
本於性命道德而記問宏博文章簡奥與雅深合/古法學者仰為儀表所著有文集六十卷子逺以
廕除授秘書郎轉襄陽縣尹需次居南陽賊起遠/以忠義自奮傾財募丁壯得千餘人與賊戰俄而
賊大至/遠被害成遵穰人㓜敏悟讀書日記數千言至順/辛未至京師虞集見之曰公輔器也
元統中進士第授翰林國史院編修官至正二年/拜監察御史是歲言事並舉劾凡七十餘事皆指
[078-24b]
訐時弊執政者惡之出為陜西行省員外郎改禮/部郎中奉使山東淮北察守令賢否得循良者九
人貪懦者二十一人奏之遷中書右司郎中時刑/部獄案久而不決者積數百遵與其僚分閲之共
議輕重各當其罪/累官中書左丞︹明︺郭雲南陽人武勇有材畧狀/貌魁梧元季聚鄉人為
義兵保裕州元主北奔河南郡縣皆下雲獨堅守/徐達圍之雲出戰𬒳執植立不跪且罵且求死達
壯之繫送京師太祖奇其狀貌用為溧水知/縣民皆稱之擢南陽指揮僉事兼知府事卒李仁
唐縣人以常遇春薦知黄州府事由給事中擢吏/部侍郎時銓法未畫一仁詳考舊典參以時宜按
地劇僻為設官煩簡凡庶司黜陟及課功覈實之/法皆精心籌畫銓法秩然進尚書謫青州知府政
最擢户/部侍郎周炳舞陽人事母孝謹母常病甚哀號籲/天願以身代母思獐肉炳求之不得
悲痛愈切晩忽有獐入室殺以/啖母病遂愈洪武間詔旌其門劉淳南陽人洪武/末為原武訓
導周王聘為世子師薦於朝𥙷右長史以正輔王/時端禮門槐盛夏而枯淳引咎徵陳戒王用其言
[078-25a]
修省枝枯復榮因/旌其槐曰攄忠鐵鉉鄧州人洪武中由國子生/授禮科給事中調都督府
斷事嘗讞疑獄立白太祖喜字之曰鼎石建文初/為山東參政李景隆北伐鉉督餉無乏燕兵攻濟
南鉉乘城守禦以計盡毁其攻具燕遂隄水灌城/衆懼鉉令軍士偽降燕王喜亟下令退軍自乘駿
馬入甕城鉉伏兵城上急下鐵板中王馬首王大/驚取他馬疾馳去鉉率衆掩擊大敗之擢山東布
政使尋進兵部尚書已而燕師渡淮鉉猶屯淮上/被執不屈令一回顧終不得遂磔於市福王時贈
太保諡/忠襄李賢鄧州人舉郷試第一宣德進士授驗/封主事遷文選郎中上正本十䇿景
帝命翰林寫置左右備省覽超擢兵部侍郎轉吏/部採古二十二君行事可法者曰鑑古錄上之英
宗復位命兼翰林學士入直文淵閣尋進尚書賢/氣度端疑奏對皆中機宜帝深春之遇事必召問
可否務持大體尤以惜人才開言路為急憲宗即/位進少保華益殿大學士知經筵事卒諡文達
 季擴唐縣人天性孝友由貢生為任縣知/縣累表陳情挂冠歸養天順中旌表李震南/陽
[078-25b]
人襲指揮使從征有功進都指揮僉事尋充貴州/右參軍擊苗於偏橋收之又從方瑛大破天堂諸
苗進武岡克牛欄等五十四砦瑛卒即以震充總/兵官鎮貴州湖廣成化年間破賊征苗斬獲無算
威震西南呼為金牌/李以功封興寕伯王鴻儒南陽人舉鄉試第一/成化進士授南京户
部主事累遷山西副使督學政九年士風甚盛正/德時升南京吏部侍郎清正自持門無私謁卒諡
文莊鴻儒為學務窮理致用宏博淵粹為世所推/弟鴻漸鄉試亦第一累官山東右布政使以廉靖
柴昇内鄉人成化進士授工科給事中宏治時/陳國家大體二當時急務四直聲藉甚厯
廣東布政使討南海賊有功正德間進吏部侍郎/劉瑾誅昇署部事釐正瑾所行苛政二十四事擢
南京兵部尚書陳積弊十三事多裁抑中貴/尼不行遂致仕歸世宗即位賜璽書存問劉宗
  周裕州人為諸生性至孝母疾籲天/祈代父卒廬墓三年宏治中旌表喬璣新野人/與弟璋
俱為諸生父卒兄弟哀毁踰禮及/葬同廬墓三年正德二年旌表任賢裕州人為/監察御史
[078-26a]
正德六年流賊掠裕州賢方里居招邑子三千/共守城陷𬒳執罵賊死一家殉難者十三人
 豫淅川人為諸生以孝行著正德九年流賊過其/門不敢犯里人多賴以全父母喪廬墓六年嘉
靖中/旌表梁震新野人襲榆林䘙指揮使嘉靖七年充/延綏遊擊廉勇好讀兵書善訓士力挽
强命中數先登擢延綏副總兵敗敵於黄甫川論/功進右都督移鎮大同大同兵驕不循約束震至
嚴申軍令鎮兵帖服毛伯温督師與震俢鎮邊諸/堡不數月工成卒諡武壯震有機畧號令明審前
後百十戰/未嘗少挫何天縉浙川人親殁家貧無以葬以衣/抱土為墳廬墓三年天啟間旌
張鳳翷王明揚俱南陽人先後舉於卿崇禎中/流寇至二人俱罵賊死又周讜
孟繼孔同時死難/本朝乾隆四/十一年俱/予祀忠義祠許曰琮唐縣人/早喪父
母殁廬墓三年崇禎中城破遁居南山賊招之不/出脅以死自鐫其背曰擔不從賊嘔血而卒/本
朝乾隆四十年/予祀忠義祠許宣内卿人崇禎中為者生及/二弟宷宫俱悚慨好義賊
[078-26b]
陷鄧州宣兄弟結里中/堅守許家寨賊怒攻破/壯士直入其城擒斬偽官/之寀從母常氏先投井死
宣宫與其妹俱罵賊被殺宫妻鍾氏寀妻陳氏並/自經時人稱許氏七烈/本朝乾隆四十一年宣
及宷宫俱/予祀忠義祠陳預抱舞陽人母段氏早寡撫預/抱及其弟預養預懷皆為
諸生力田好學善承母志流賊陷城母先赴井三/子從之預抱妻黄氏子默通預養及妻馬氏子黙
恒黙言亦相攜入井三世九人一時盡節/本朝/乾隆四十一年預抱等六人/予祀忠義祠
 ︹本朝︺彭而述鄧州人由陽曲知縣厯官雲南左布政/使常與平獞賊莫扶豹而述少孤事母
有孝行流寇餘孽猶熾率家衆捍䘙保全鄉里鄧/人避亂僑寓楚省而述官楚時悉力貲給鄉人德
之子始搏博極羣書康熙時官/御史終浙江學使入祀鄉賢祠許宸内鄉人父惟/清明李流寇
七經内鄉清毁家糾衆登陴固守城賴以全宸由/丹陽知縣厯擢商雒道計擒巨寇何儕山升江南
按察使拒絶請託翦除吏/蠧告歸卒入祀鄉賢祠于肖龍内鄉人順治乙/未進士授新化
[078-27a]
知縣擢户部主事居官淡泊不求温飽/絶請謁時人謂之大隱入祀鄉賢祠王業鞏浙/川
人邑諸生父瞽順治二年賊過邑境羣負父奔逃/賊射殺其父鞏憤罵不絶聲賊割其耳鼻至斷舌
而死又孟廷詔鎮平縣貢生性至孝值寇至廷詔/負母走山中與寇遇寇憐其孝釋之順治十五年
安信鄧州人由嵗貢除封邱訓導至性肫篤事/親孝聞愛異母弟不殊同產施及鄉黨及
鄰省飢民到境求/食者賑救甚至沈得榮南陽人任南陽千總嘉/慶二年隨剿陜西教匪
於梅子壩陣亡事/聞/議卹/予雲騎尉世職王珝𥙿州人貢生分/發甘肅州判嘉
慶二年珝家居值賊匪入墝偕弟舉人玫捐貲團/練鄉勇悉力抵禦𬒳執不屈死之其家同時遇害
者十人事/聞議卹靳丕周南召人武生嘉慶二年教匪/入境丕周率衆拒賊被執不
屈死又武生靳丕承靳丕顯生員/賀書賀清鎮俱同時罵賊遇害裴涑桐泌陽人/候選從
九品嘉慶二年賊世入境罵賊死事/聞議/卹同縣監生崔枚與子永逺永安永壽等均以禦
[078-27b]
賊被/害党象三桐柏人武生嘉慶二年教匪竄入邑/境象三率義勇首先迎拒殺賊數人
賊蜂擁圍困身受重傷自刎死時同縣首先奮勇/陂賊殺害者徐標鄒虎徐盛東黃居敬焦文榮呉
明三易祥王念侯邦富周朝佐張志從馮國龍劉/發黄光禮樂榮富張約曹珠周方臣江東海許兼
修張朝楷任懷暢陳乾陳謀孫貴陳儒馬法/璜楊立成陳彥禮關國太夏從貴陶十金何中
 魁南陽人武生任撫標千總嘉慶四年隨剿陜西/教匪於高垣子擊賊陣亡事/聞議卹同
縣外委徐景太馬進孝同時/戰殁並/賞卹如例許天貴南陽人由雲/騎尉在南陽
鎮標效/力嘉慶十八年隨剿滑縣教匪擊賊陣亡/恩賞騎都尉世職同縣外委馮國楝任源
潭鎮同時陣亡/賞卹如例李有時淅川人任荆子關外委/嘉慶十八年隨剿滑縣
教匪擊賊陣亡/賞卹如例
[078-28a]
大清一統志
 南陽府
 ︹流寓︺︹三國︺︹漢︺諸葛亮珢邪陽都人漢末避亂寓居南/陽躬耕隴畝好為梁父吟每自
比管樂建安中昭烈屯/新野詣亮凡三往乃見︹宋︺李之儀無棣人徽宗時/編管太平久之
徙唐/川︹金︺胡德新河北士族也言禍福有奇驗與燕/入王鉉邂逅葉縣邨落中鉉謬以
兵官對胡曰公當科甲衆愕然以實告遂邀鉉至/野田密謂曰某行宛葉道中見往來者十且八九
有死氣陳許閒亦有大半當死者若吾目可用時/事可知矣某亦不逃此阨明年元兵起所過廬舍
蕭然胡亦/舉家及難
︹列女︺︹漢︺鄧閶妻耿氏有即操痛鄧氏誅廢子忠早喪/乃養河南尹豹子嗣為閶後教
之書學遂以通博稱永壽中嗣與伏/無忌延篤著書東觀官至屯騎校尉樊調妻梁氏
[078-28b]
名嬺梁竦女嫁南陽樊調肅宗時諸竇陷竦以惡/逆考死獄中家屬徙九眞永元九年嫕上書自訟
帝覽章感悟令驗問之嫕辭證明審遂得/引見具陳其狀加號梁夫人徵還竦妻子︹晉︺朱序
  母韓氏序鎭襄陽苻堅遣其將苻丕等率衆圍序/韓登城行視謂西北角當先受弊遂領百
餘婢并城中女子於其角斜築二十餘文賊攻西/北角果潰衆逐固守新築城賊引退襄陽人謂此
城為夫/人城︹唐︺陸家姑張巡姊嫁陸氏號王巨自彭城/東走臨淮巡姊遮王勸勿行不
納賜百縑不受為巡𥙷縫行/閒軍中號陸家姑先巡𬒳害︹元︺喜同妻邢氏喜同/守南
陽見賊勢盛與家人訣曰吾與汝等不熊相顧矣/已而城陷氏聞同力戰死帥家入數人岀走遇賊
奪刀砍之且罵且前亦見/殺一家死者二十餘人博都里遠妻雷氏遠戰/死雷
為賊所執欲妻之乃詆賊曰我參政冡婦縣令謪/妻肯從汝狗彘以生乎賊醜其言將辱之雷大罵
不從遂見殺舉家皆被殺/博/都里遠舊作孛术魯遠今改李青妻張氏名春/兒葉
[078-29a]
縣人青殁一慟幾絕囑匠曰棺宜極寛大以納死/者衣服弓箭之屬匠如其言既殮乃自縊死同棺
葬之/八年/本朝雍正/旌表其墓︹明︺張誦妻丁氏鄧州人誦卒丁/與妾王氏茹苦
撫孤事聞旌表仍免/二丁供掃除塋域于傅妻賈氏裕州人初許字/傳傳貧不能娶
母陰許富人/女覺自縊死李瓊妻許氏名婉妹葉縣人未嫁瓊/死於寇父母欲奪其志
遂縊事聞旌表仍賜其弟以諸生奉祀府屬之以/殉夫著者南陽王家士妻蘇氏王可敬妻趙氏南
召辛存妻臧氏唐縣謝紀妻朱氏郭屏翰妻趙氏/張宗性妻趙氏吳之龍妻項氏鄧州李永茂妻周
氏内鄉韓宗信妻李氏張宏基妻許氏新野李澄/妻王氏趙文表妻張氏馬廷銳妻范氏浙川彭光
澤妻李氏馮世泰妻李氏全光妻李氏謝調元妻/王氏尉其志妻王氏裕州度宏信妻趙氏劉賜妻
趙氏邢繼宗妻趙氏舞陽張偉妻傅氏孟子學妻/張氏未婚而殉者南陽䘙李澤妻郭妙才唐縣張
某妻宋氏鎭平龔熙姜妻張氏鄧州程子/通妻申氏浙川張邦彥妻全氏皆被旌李占鼇
[078-29b]
  妻許氏内郷人兄宣宷等倡義殺賊賊怒攻許氏/寨破之一家皆遇害氏早寡依母兄自縊
未絶賊斷繩墜欲脅辱之/大罵賊刃交下析骸而死馬一變妻張氏新野人/崇禎九
年夫婦皆被寇掠張紿賊曰釋吾夫即從汝寇信/之張度夫遠去就㸑下舉火自焚死有子未晬賊
憐其節卑金老嫗囑撫養而去南陽自正德崇禎/兩遭寇亂女子不受汚死賊者南陽王統妻熊氏
史洛書妻曹氏四陽生妻徐氏熊文煃妻周氏南/召黄文獻妹唐縣趙天𥙿妻朱氏趙應麟妻安氏
李氏女沈鑾妻趙氏許田女泌陽關河靜妻焦氏/子婦焦氏徐翺妻高氏吉應正妻焦氏鄧文炳妻
張氏桐柏張整妻劉氏楊憲妻吳氏涂士明妻楊/氏鄧州李雙桂妻彭氏王之蕃妻李氏金時輝妻
李氏唐壯行妻李氏丁之正母喬氏妻王氏唐瑾/妻張氏子婦楊氏温茂葉妻楊氏丁如汴妻劉氏
賈漢相妻高氏泰東海女内鄉封安民妻關氏符/尚國妻郭氏高攀妻胡氏張愼忠妻李氏王震妻
劉氏新野常憲妻陳氏馬鳴遠妻黄氏鄭剛妻夏/氏齊毓泰妻李氏李勝梓妻劉氏陶爾鏳妻李氏
[078-30a]
郝天蒼女浙川李芳馨妻李氏顧行妻蕭氏魏國/昌妻趙氏裕州李樂妻楊氏懽信妻胡氏余光妻
劉氏田萃妻余氏侯璋妻余氏崔世祿妻鄭氏吳/璲妻梁氏馮昌妻郭氏張素妻杜氏張鼎垣妻王
氏趙旦妻宋氏朱色正妻陳氏樊中萃妻辛氏舞/陽張鸑妻楊氏楊彪女焦佐女戴海女郭氏女臧
世英妻苗氏葉縣鄭榮女李氏二/女張氏女苗氏女馬肇圖妻鄭氏
 ︹本朝︺孟良玉妻張氏鎭平人良王早殁撫遺腹子/廷詔成立廷詔以孝行聞
 應琦妻周氏唐縣人應琦仕總兵駐江西金聲桓/叛氏與妾白氏子文煥文炳文煐皆
自殺事平/封夫人杜六妻段氏葉縣人夫亡守節侍姑疾/者八年姑思食肉段貧無
一錢即割臂肉以進姑立愈同縣唐/希堯妻何氏亦守志割股療姑疾任龍妻孫氏
葉縣人龍殁氏撫孤子之魁娶李氏婦生二子鏡/欽之魁殁與李偕守爲鏡娶杜氏鏡殁杜殉之爲
欽娶孫氏欽復早世孫誓/志不二節烈萃於一門王其楫妻于氏舞陽人/未婚而
[078-30b]
其楫殁于年十四自製縞素往哭投繯者三以救/免乃毁容操作以事孀姑閲九年夫之兩弟皆娶
于曰姑有奉矣題絶命詩/&KR2297樓死康熙年閒/旌張天章聘妻白氏南陽/人未
婚天章商於外八年父母議將改適氏自縊死同/縣節婦馬士元妻母氏烈婦郭振江妻李氏王玉
良妻曾氏均雍/正年閒/旌李元善妻史氏南陽人早寡舅姑/繼殞子復殤家業
耗盡孤苦守志舅有少子氏撫之以/延一綫卒至成立雍正年閒/旌蔣玉潤妻趙
 氏唐縣人守正捐軀同縣烈婦劉宗妻邱氏胡/守義妻魏氏烈女李侮姐均雍正年閒/旌
 洪恩妻魏氏泌陽人夫亡殉節同縣烈女/牛舜姐均雍正年閒/旌王烈女
鄧州人父文秀遠傭欲攜女去其姊尤許陳氏陳/慮有他意往篡取之女望見退避陳誤以為是媳
也牽之碎其衷衣女抱憤自殺雍正年/閒/旌同州王氏女亦遇暴不辱死謝郿妻陳
 氏淅川人夫亡殉節同縣烈婦李/士龍妻張氏均雍正年閒/旌張德妻孫氏裕/州
[078-31a]
人守正捐軀雍/正年閒/旌劉氏女羣姐葉縣/縣烈/人守正捐軀同/婦王錫样妻王
氏龔良翰妻陳氏/均雍正年閒/旌藍瑞寛妻朱氏南陽人夫亡守/節同縣節婦任
三賢妻王氏傅江妻/妻谷氏韓之傑妻阮/馬氏劉懷玉妻張氏魏明德/氏張採妻劉氏李兀珽妻高
氏陳桂芳妻夏氏白登科妻韓氏楊鎭國妻韓氏/邢民式妻梁氏李維楫妻劉氏賈天錫妻王氏王
國璽妻王氏王建若妻何氏李鵬舉妻王氏李榮/妻吳氏武文舉妻翁氏冉良玉妻劉氏范信妻華
氏李守龍妻孫氏李立妻/爾魁妻馬氏鄭成貴妻王/閻氏許兆鰲妻劉氏許/氏李德全妻王氏白雲
潔妻朱氏馬亨妻李氏孫希武妻唐氏張友桂妻/李氏胡忠妻郭氏張玉璞妻李氏袁宏基妻張氏
王宣妻許氏許楷妻熊氏任守信妻蔡氏張維貞/妻丁氏袁自華妻徐氏王立妻閻氏又李氏馬瑞
圖妻黨氏謝宜陞妻魏氏許可望妻賈氏徐京䇿/妻吳氏吳文彪妻梁氏周正子妻杜氏張樞妻章
氏呉起敬妻李氏袁則天妻吳氏金琮妻吕氏李/棫妻孫氏張治妻嚴氏徐文妻唐氏古玉書妻劉
[078-31b]
氏裴有勳妻王氏徐大鵬妻李氏王瑚妻韓氏李/從雲妻高氏郭廷顯妻邵氏徐良臣妻張氏吳長
榮妻邢氏徐琳妻周氏崔天福妻馬氏賈秉禮妻/徐氏蔡玉妻姚氏傅啓昌妻王氏烈婦周正海妻
李氏邢雲妻徐氏梁素妻畢氏李光宗妻劉氏常/十妻董氏栗大妻張氏萬瑞徵妻周氏邢二妻許
氏尹全妻高氏張梅妻王氏陳鋭妻張氏吕氏高/氏兩王氏陶氏暴史氏烈女屈氏女籍氏女馮氏
女均乾隆/年閒/旌唐氏女南召人守正捐軀同縣烈婦孔/某妻王氏劉某妻王氏牛某妻
屈氏均乾隆/年閒/旌羅萬化妻王氏唐縣人夫亡守即同/縣節婦毛之錦妻劉
氏趙吉妻張氏方際剛妻周氏方至妻王氏曲元/善妻仝氏陳法聖妻張氏路必逵妻許氏李文英
妻梁氏䘙增妻馬氏李閥妻湯氏廉希賢妻余氏/仝榮妻馬氏張艾妻韓氏徐同翰妻杜氏仝梓妻
劉氏白璜妻趙氏張邦相妻曲氏田錫爵妻陳氏/石玉田妻劉氏韓鵬城妻丁氏馬世信妻楊氏馬
瑞雲妻王氏曲上元妻曹氏王瑚妻韓氏李廷英/妻邵氏陳東陽妻劉氏劉漢選妻宋氏田節妻韓
[078-32a]
氏方堆憲妻仝氏趙九德妻楊氏張璟妻王氏李/梓妻謝氏惠秉智妻楊氏烈婦劉墨妻王氏鍾鴻
博妻張氏谷祿妻喬氏白士雅妻趙氏王魁妻馮/氏岳大妻王氏閆坤妻王氏王某妻郭氏張曲氏
羅天才妻李氏靖同妻史氏貞女杜氏女烈女方/維銓聘妻段氏張氏女喬氏女均乾隆年問/旌
  邱烒妻郭氏必陽人夫亡守節同縣節婦邱鐸妻/馮氏烈婦曹三妻赤氏劉洪瑞妻王
氏鄭某妻江氏閆某妻楊氏烈女李迎/姐宋妮孝女張桂姐均乾隆年閒/旌李登瀛妻
  鄭氏桐柏人夫亡守節問縣節婦劉作昌妻楊氏/關文妻唐氏烈婦張克義妻朱氏王茂林妻
黎氏高國柱妻陳氏徐國至妻曹氏李天成妻張/氏梁應武妻樊氏烈女賀郡姐均乾隆年閒/旌
  侯文遠妻牛氏鎭平人夫亡守節同縣烈婦魏某/妻時氏丁某妻李氏均乾隆年閒
劉顯妻王氏鄧州人夫亡守節同縣節婦孫宗/咸妻梁氏劉天祿妻徐氏馬震妻
李氏鄧顯章妻史氏趙必得妻段氏趙敞妻張氏/胡在慤妻劉氏孫雲錦妻梁氏丁崇鑅妻孫氏廖
[078-32b]
元良妻史氏廖鳯池妻歸氏王卓妻孫氏彭瑞圖/妻黄氏烈婦劉登妻賈氏吕少美妻武氏錢四妻
高氏高黄衣妻習氏妾某氏曹某妻周氏李某/妻蕭氏烈女香姐王周姐均乾隆年閒/旌
  廷璽妻鞏氏浙川人夫亡守節同縣節婦䝉起瑞/妻劉氏博良棟妻徐氏烈婦石基妻
李氏何林妻趙氏胡從魁妻王氏/烈女宋嬌女均乾隆年閒/旌酆大慶妻焦氏
新野人夫亡守節同縣節婦劉鎮漢妻趙氏韓錫/章妻張氏楊琈妻平氏徐有林妻魯氏張雲章妻
陳氏喬聚秀妻陳氏喬千秋妻廖氏喬千常妻閆/氏樊恬妻馬氏趙篤明妻高氏魯仕任妻宋氏王
曰詩妻張氏張又繹妻史氏劉洵妻張氏劉深妻/杜氏郭玉瑞妻陳氏齊士連妻鄭氏董之屏妻魯
氏鮑擢用妻樊氏陳言妻田氏王曰緒妻張氏張/某妻信氏美懷信妻張氏周世篤妻匡氏齊朝佐
妻田氏陳生輝妻田氏馬獻瑞妻樊氏張星瑞妻/左氏趙必昌妻史氏蔡文煥妻何氏郭坤載妻王
氏烈婦趙景鮮妻于氏張/信氏均乾隆年閒/旌鄭坦妻侯氏内卿人夫/亡守節同
[078-33a]
縣節婦陳白妻謝氏龎鳴皐妻李氏齊允興妻沈/氏杜元勳妻許氏劉方慶妻張氏張/妻楊氏孫
玠妻李氏王志誠妻别氏烈婦馮玉妻田氏李桐/妻程氏馬誨妻陳氏烈女戴六姐均乾隆年閒
朱世法妻程氏裕州人夫亡守節同州節婦景/入朝妻霍氏賈藻妻唐氏袁坤
妻彭氏齊於龠妻劉氏賈心讓妻張氏張大成妻/劉氏王翰城妻賈氏孟長明妻王氏屈龍美妻侯
氏張如莫妻荆氏張如楠妻李氏烈婦陳三妻劉/氏姚五妻王氏婁希印妻盧氏又楊氏李秀成妻
王氏魏某妻楊氏/均乾隆年閒/旌蔡勳妻吳氏舞陽人夫亡守節/同縣節婦趙愷妻
王氏張易妻黃氏郭述儀妻李氏郭追儀妻高氏/蔡日融妻高氏烈婦王仲舉妻張氏范小起妻辛
氏張永恭妻王氏韓成文妻賈氏鄭寒時妻惠氏/李德立妻陳氏安二白妻陳氏宋振王妻周氏安
珩妻李氏烈女閻勤姐連氏女宋/氏女劉氏女均乾隆年閒/旌杜宗歐妻王氏
葉縣人夫亡守節同縣節婦李天祥妻程氏任欽/妻孫氏王九齡妻牛氏李&KR1256與妻程氏王九德妻
[078-33b]
李氏祁衍中妻王氏韓生妻米氏劉士驥妻王氏/毛喜盛妻馮氏趙珩妻韓氏徐样妻鄭氏杜國妻
任氏王元祚妻高氏杜廷楫妻張氏霍文壁妻高/氏樊枝桂妻侯氏毛時省妻李氏毛之龍妻劉氏
張振漢妻高氏劉玉琦妻鄭氏王廷讚妻陳氏張/修妻孫氏萬士刖妻程氏趙泰妻杜氏席居宸妻
魏氏高巖妻徐氏魏&KR1267妻/顯仕妻陳氏岳體中妻魏/陳氏王廷䇿妻岳氏鄭/氏楊偉妻譚氏任永福
妻魏氏任岱年妻劉氏毛翼妻陳氏沈士林妻程/氏焦珻妻呉氏程浩妻馬氏孫世鑑妻杜氏李庚
妻杜氏張文彩妻徐氏劉元墀妻樊氏孫偔妻馬/氏烈婦裴華妻張氏史良妻趙氏又呉氏石勇妻
王/均/氏司連妻莊氏/乾隆年閒/旌徐珠妻盧氏南陽人夫亡守節/同縣節婦王明妻
胡氏吕蘭妻白氏韓周侯妻戴氏劉淳喜妻蕭氏/李汝林妻李氏劉士煥妻楊氏李龍見妻邢氏劉
大運妻張氏周銘妻王氏張樹聲妻劉氏楊秉秀/妻趙氏陸德元妻樊氏許順妻蘇氏宋喜需妻王
氏尹佳妻王氏張樹烈妻邱氏郭希賢妻王氏鄧/明妻尚氏吕振綱妻翟氏郭維城妻史氏烈婦侯
[078-34a]
敬妻袁氏謝國榮妻李氏張元妻趙氏郭岳氏牛/氏吳氏喬氏旧氏趙珩妻劉氏烈女邵大女李氏
女周氏女均乾/隆年閒/旌焦存誠妻劉氏南召人夫亡守節/同縣節婦李志道
妻王氏禇景曾妻王氏王度賢妻任氏李榮清妻/王氏烈婦馬某妻丁氏烈女屈氏女均嘉慶年閒
姚志灝妻蔡氏唐縣人夫亡守節同縣節婦盧/振德妻薛氏曲廷奇妻周氏李
如林妻馬氏常宏振妻郝氏呉彩妻惠氏劉元潮/妻李氏朱英妻喬氏同變妻侯氏趙連元妻郭氏
吕音律妻趙氏趙鐸妻劉氏李思賢妻楊氏姚經/常妻方氏謝樹熙妻李氏王家讓妻郭氏趙魁方
妻任氏毛振翮妻李氏姚階敔妻王氏烈婦黄馬/氏張架妻李氏李小羣妻王氏又郭氏烈女張五
女趙氏女高氏女/均嘉慶年閒/旌吳肇姬妻韓氏泌陽人夫亡守/節同縣節婦李
鐸妻曹氏王煥章妻禹氏崔涵性妻段氏烈婦李/榛妻喬氏張計貴妻裴氏陳牛妻韓氏燕文舉妻
董氏張郝氏朱謝氏張高氏楊氏張氏胡/氏宋氏烈女馬氏女均嘉慶年閒/旌魏遴妻
[078-34b]
  王氏桐柏人夫亡守節同縣烈婦湛/可富妻劉氏均嘉慶年閒/旌袁中榜妻王
  氏鎭平人守正捐軀同縣烈婦李氏袁天和妻到/氏王三妻時氏節婦侯德彰妻牛氏張常氏徐
李氏均嘉慶/年閒/旌王肅極妻周氏鄧川人年八十七嵗/嘉慶二年教匪驟至
氏姪孫王永坤率衆堵禦爲賊所執立時遇害氏/罵賊不屈亦遭慘殺其同時婦女殉難者唐縣則
侯某妻郭氏陳氏陳某妻崇氏姜某妻靄氏管某/妻王氏王某妻劉氏喬某妻李氏桐柏則焦某妻
趙氏易某妻周氏江某妻陰氏陳某妻葉氏陶某/妻李氏新野則張某妻張氏張某妻馬氏葉縣則
顧某妻郝氏均/嘉慶年閒/旌彭留銓妻李氏鄧州人夫亡守節/同州節婦孫天民
妻丁氏彭沖霄妻程氏彭登瀛妻曹氏孫皋妻郭/氏孫理順妻華氏李彬妻王氏丁大綱妻劉氏彭
應元妻陳氏林安妻孔氏劉達盧妻丁氏劉超妻/曾氏程武妻劉氏彭瑞芝妻涂氏安明遠妻張氏
李德泰妻劉氏初嵩峻妻陽氏烈婦陳宗瑤妻胡/氏王國泰妻劉氏孫廣平妻楊氏劉趙氏烈女李
[078-35a]
氏女均嘉慶/年閒/旌張登妻王氏淅川人夫亡守節同縣/節婦陳錫爵妻冠氏楊
際乾妻趙氏陳尚選妻楊氏孫固佑妻李氏孫耀/祖妻杜氏李克顯妻白氏姚從聖妻岳氏烈婦鄭
殿華妻桂氏解玉寛妻/張氏均嘉慶年閒/旌陶恪修妻吳氏新野人夫/亡守節同
縣節婦李紹文妻樊氏韓泰恒妻錢氏齊國相妻/陶氏韓忝來妻藺氏李明業妻樊氏馬國全妻盧
氏孝柱妻高氏劉月妻李氏曹應廷妻曹氏李顯/璞妻葛氏李林紹妻宋氏楊若敏妻閻氏劉洽妻
翟氏李國楠妻韓氏趙維明妻湯氏馮廷耀妻夏/氏烈婦吳氏李氏呉氏俞氏均嘉慶年閒/旌
 黃思躋妻陳氏内鄉人夫亡守節同縣節婦李宗/文妻陳氏龎擎天妻周氏何泰來
妻黃氏高平心妻徐氏烈婦王氏/烈女張氏女均嘉慶年閒/旌賈雲鴻妻劉氏
裕州人夫亡守節同州節婦吳儿熊妻王氏王琢/妻郭氏烈婦賈淮洛妻李氏楊某妻馬氏烈女趙
靜妮均嘉慶/年閒/旌温某妻董氏舞陽人守正捐軀同縣/烈婦王佃妻師氏孟王
[078-35b]
氏烈女王氏女均/嘉慶年閒/旌孫峻妻張氏葉縣人大亡守節/同縣節婦孫士磊
妻雷氏張鎬妻王氏孫克𫐠妻杜氏陳鴻儒妻孫/氏孫世瑄妻陳氏屈自當妻崔氏祁有章妻魏氏
祁珩妻孫氏烈婦王二住妻余氏孫羊羣妻齊氏/蘇保妻董氏李星妻楊氏張駱駝妻盧氏張秉元
妻朱氏又宋氏黃氏劉起運媳杜遂/姐貞女張氏女均嘉慶年閒/旌
 ︹仙釋︺︹漢︺南陽公主下嫁王咸綏和閒王莽秉政公主/謂咸曰國危世亂但當退而修身
咸不能從公主遂於華山結廬嵗餘精思丹道乗/雲氣冉冉而去咸追之於嶺上見遺朱履一雙取
之已化為石後/人名曰公主峯陰長生新野人不好榮位潛居隱/身專務道術聞馬明生者
得度世之法乃求見於太和山中執役二十年不/懈偕入青城山以太清金液神丹授之丹成著九
篇目云漢興以來高士得仙/者四十五人迨余為六云王喬河東人顯宗時/為葉令喬有神
術每月朔望嘗自縣詣臺闕帝怪其來數而不見/車騎密令太史伺望之言有雙鳬從東南飛來舉
[078-36a]
羅張之但得一雙舄則四年中所賜尚書官屬履/也後天下王棺於堂前吏人推排終不摇動喬曰
天帝獨召我也乃沐浴服師寢其中葢便立覆宿/昔葬於城東土自成墳其夕縣中牛皆流汗喘乏
而人無/知者︹晉︺麻衣子姓李名和生而紺髮美姿稍長/入終南山忽遇一道者授以道
術戒之曰南陽之閒湍水之陽有山靈堂巖洞其/旁神開汝鄉汝則往之可以翕神功於蒼茫麻衣
往求之居洞中十有九年義熙閒大旱忽有少年/十三人謂麻衣曰吾屬龍也上帝以師道業成敇
令輔師令化耳翼日雨果大至宋/大明初年百有一嵗儼坐而逝︹梁︺法聰新野人/八嵗出
家至襄陽&KR0987葢山白馬泉築石以棲境内虎災聰/入定須臾十七大虎至聰令弟子以布繩繫項而
去自是無害又見白龜自聰手取食曰此雄龍也/所居夜放光明不假燈燭年九十二端坐而化
 ︹唐︺慧忠諸暨冉氏子得去曹溪居南陽白崖山黨/子谷四十餘年道行升聞肅宗以師禮迎
居千福寺大厯十年冬示寂/本朝/雍正十二年加封眞寶大澄禪師天然𥘉習儒/業將舉
[078-36b]
進士第道遇禪客曰選官何如選佛天然悟即謁/馬大師大師曰我子天然遇留即止後振錫南陽
見山巒疊出方四顧之頃一老人云此大留二留/三留之山也師遂棲止之唐景慶中示寂寶厯初
諡知通/禪師︹宋︺景知常鄧州人少從趙氊襖學道顏如/丹渥太宗知其名召至俄辭去
常遇吕眞人時或語唐昭宗以來事殆數百嵗人/或祁寒浴谿或大暑偃地有書生病憊噓酒飲之
即能行所居夜神光滿室卒舉其/棺甚輕開視惟衣衾有異香焉張虛白鄧州南/陽人通
太乙六壬術遇眞人得祕訣徽宗召管太乙宫入/禁中終日論道無一言及時事金人尤重之以爲
神仙忽語人曰某年月/日我當化去至期果然張仙姑南陽人有祕術人/有疾仙姑輒瞑目
潛爲布氣攻之雖沈痼無不愈/徽宗嘗召至東都後不知所終︹明︺智通燕人自幼/神清貌秀
穎悟善記初慕全眞謁道人不合遂落髮入法門/禮璧峯金師即聞奧旨夙契脗合往遊大乗山因
駐錫焉久之緇素雲集永樂中召/至京師居天界寶刹端坐而化
[078-37a]
 ︹土產︺鐵南陽内鄉二/縣俱有冶裕州出/有洞寰宇記/土貢絲布元和/志土
木綿麻靛境内/皆出南陽淅川/二縣出礬紅舞陽/縣出石青南/陽
縣鐵朶山岀一名/石綠一名青綠屏風石岀桐柏縣北二十里山/石瑩白有文綵如繪者
 香橙鄧州/出羊桃内鄉/縣出白菊花内鄉縣出風俗通南/陽酈縣有甘谷其山
多菊水自山上流得其滋/液谷旁人悉飲此水多壽白花蛇南陽/出綠毛龜岀/唐
縣雙鳳山聖母池中或/曰内鄉縣清泉亦有之紫石英鄧州覆釜山出/滑石裕州當陽縣出鶴
虱唐縣出杜仲鎭平縣出牛蒡子飛生急靈皮内/鄉縣岀/按舊志南陽府土産銅寰宇記鎭平縣
騎立山岀有銅礦今/無開採者附記於此
[078-37b]


           前總纂官張 琴恭纂輯
           提凋官王廣蔭恭覆輯
           校對官潘 斌恭 校
           校對官章詒燕恭覆校
[078-38a]
[078-39a]
[078-40a]
[078-41a]
[078-42a]
[078-43a]
[078-44a]
[078-45a]
[078-46a]
[078-47a]
[078-48a]
[078-49a]
[078-50a]
[078-51a]
[078-52a]
[078-53a]
[078-54a]
大清一統志
 汝寕府在省治南四百六十里東西距二百四十五/里南北距五百九十五里東至陳州府項城
縣界七十五里西至南陽府泌陽縣界一百七十/里南至湖北黃州府黄陂縣界四百八十里北至
陳州府西華縣界一百十五里東南至光州息縣/界一百八十五里西南至湖北德安府隨州界三
百七十里東北至陳州府項城縣界八十里西北/至許州郾城縣界一百九十里自府治至/京師
二千三/百里
︹分野︺天文角亢分野夀星之次
︹建置沿革︺禹貢豫州之域周為蔡及房沈道柏諸國
 地戰國屬楚秦為潁川郡地漢置汝南郡屬豫州
 後漢魏晉因之魏為豫州刺史治晉/移義陽郡於西南境宋元嘉末僑
[078-54b]
 置司州郡境後入魏南境仍屬宋置司州齊因之/元和志宋文帝於懸瓠城今理置司州
 後魏皇興中改為豫州東魏置行臺後周置總管
 府大象二年改豫州為舒州隋開皇初郡廢仍改
 舒州為豫州仁壽四年改溱州大業二年改蔡州
 尋復為汝南郡元和志隋文改為豫/州移入懸瓠城今理唐武德四年
 復為豫州置總管府貞觀元年府罷天寶初仍曰
 汝南郡乾元初復為豫州寶應初又改蔡州元和/志寶
應元年以避/代宗廟諱改屬河南道置彰義軍節度五代因之
 宋曰蔡州汝南郡淮康軍節度屬京西北路金曰
 蔡州鎮南軍屬南京路元初亦曰蔡州至元三十
[078-55a]
 年升汝寕府屬河南行省明屬河南布政使司
 本朝屬河南省領州二光信/陽縣十二汝陽正陽上蔡/新蔡西平遂平
確山羅山光山/固始商城息雍正二年升光州為直隸州割光
 山固始商城息四縣屬之今領州一縣八
 汝陽縣附郭東西距一百四十里南北距一百二/十五里東至新蔡縣界九十里西至遂平
縣界五十里南至正陽縣界九十里北至上蔡縣/界三十五里東南至光州息縣界一百二十里西
南至確山縣界四十五里東北至陳州府項城縣/界九十里西北至西平縣界六十里周蔡國漢上
蔡縣地晉為上蔡之懸瓠城東晉移汝南郡治懸/瓠後魏又移上蔡縣於此隋大業初改曰汝陽仍
為汝南郡治唐初為豫州治寶應後為蔡州治五/代宋金因之元至元三十年為汝寕府治省平輿
縣入焉明仍為汝寕/府治/本朝因之正陽縣在府南一百二十里/東西距一百五里南
[078-55b]
北距一百十三里東至新蔡縣界七十里西至確/山縣界三十五里南至羅山縣界九十里北至汝
陽縣界二十三里東南至光州息縣界四十五里/西南至信陽州界七十里東北至汝陽縣界五十
里西北至確山縣界三十五里漢置慎陽縣屬汝/南郡後漢晉宋因之後魏永安三年於縣置郢州
東魏天平四年廢州置義陽郡北齊廢郡隋開皇/十一年廢縣十六年置真邱縣大業初改曰真陽
屬汝南郡唐載初元年改曰淮陽神龍初復故屬/蔡州五代及宋因之金泰和八年改屬息州元至
元三年省入息州/省入汝陽宏治十/尋復置屬汝寕府明洪武四年/八年復置屬汝寕府/本朝因
之雍正/改曰正/元年/陽上蔡縣在府北七十里東西距一百/三十五里南北距八十里東
至陳州府項城縣界一百里西至西平縣界三十/五里南至汝陽縣界三十五里北至陳州府西華
縣界四十五里東南至新蔡縣治一百八十里西/南至遂平縣治六十里東北至陳州府商水縣治
九十里西北至許州郾城縣界七十里周蔡國戰/國屬楚為上蔡邑秦置上蔡縣漢屬汝南郡後漢
[078-56a]
及晉宋齊因之後魏神龜三年改置臨汝縣仍屬/汝南郡北齊廢隋開皇中置武津縣屬溱州大業
三年復曰上蔡屬汝南郡唐屬蔡州五代/及宋金因之元明屬汝寕府/本朝因之新蔡縣
在府東南一百四十里東西距一百十里南北距/七十里東至安徽潁州府阜陽縣界五十里西至
汝陽縣界六十里南至光州息縣界二十五里北/至陳州府項城縣界四十五里東南至光州固始
縣治一百八十里西南至正陽縣界五十里東北/至陳州府沈邱縣界五十里西北至上蔡縣治一
百八十里春秋時蔡徙都此秦置新蔡縣漢屬汝/南郡後漢因之晉分屬汝陰郡惠帝分立新蔡郡
劉宋因之後魏仍為新蔡郡治東魏置蔡州北齊/州廢改置廣寕郡隋開皇初郡廢十六年縣改廣
寕置舒州仁壽初改縣曰汝北大業初州廢縣復/曰新蔡屬汝南郡唐武德𥘉復置舒州貞觀初州
廢縣屬豫州寶應初屬蔡州五代及宋因之金泰/和八年改屬息州元至元三年省入息州明洪武
四年復置屬汝寕/府/本朝因之西平縣在府西北一百二十里/東西距一百十里南北
[078-56b]
距七十里東至上蔡縣界三十里西至南陽府舞/陽縣界八十里南至遂平縣界四十里北至許州
郾城縣界三十里東南至上蔡縣界三十里西南/至南陽府泌陽縣界一百十里東北至陳州府商
水縣治一百二十里西北至許州郾城縣治六十/里春秋時柏國漢置西平縣屬汝南郡後漢建初
七年置西平國章和二年仍為縣晉宋因之後魏/分置襄城郡北齊改為文城郡隋開皇初郡廢大
業末縣廢唐武德初復置貞觀初省入郾城天授/二年復置屬豫州寶應初屬蔡州元和十二年改
屬溵州尋復故五代及宋金因/之元明屬汝寕府/本朝因之遂平縣在府西北/九十里東
西距一百里南北距六十里東至上蔡縣界三十/里西至南陽府泌陽縣界七十里南至確山縣界
三十里北至西平縣界三十里東南至汝陽縣界/四十里西南至泌陽縣治一百八十里東北至上
蔡縣治六十里西北至南陽府舞陽縣治一百二/十里春秋時房國漢置吳房縣屬汝南郡後漢及
晉因之宋省後魏改置遂寕縣屬襄城郡北齊因/之隋大業初復曰吳房仍屬汝南郡唐貞觀初廢
[078-57a]
八年復置屬豫州寶應𥘉屬蔡州元和十二年改/曰遂平屬唐州長慶初還屬蔡州五代及宋金因
之元至元七年省入汝陽大德八/年復置明屬汝寕府/本朝因之確山縣在府西/南九十
里東西距一百二十里南北距一百五十里東至/汝陽縣界五十里西至南陽府泌陽縣界七十里
南至信陽州界九十里北至遂平縣界六十里東/南至正陽縣界五十五里西南至信陽州界九十
里東北至汝陽縣界四十五里西北至遂平縣治/九十里周為道國漢置朗陵縣屬汝南郡後漢晉
因之宋分置初安郡尋廢後魏改置安昌縣及初/安郡隋開皇初郡廢十八年改安昌縣曰朗山屬
蔡州大業初屬汝南郡唐初置北朗州貞觀初州/廢縣屬豫州寶應初屬蔡州五代因之宋大中祥
符五年改曰確山屬蔡州金因之元屬汝寕府明/洪武初省入汝陽十四年復置仍屬汝寕府/本
朝因/之信陽州在府西南二百七十里東西距一百/八十里南北距一百八十里東至羅
山縣界六十里西至南陽府桐柏縣界一百二十/里南至湖北德安府應山縣界九十里北至確山
[078-57b]
縣界九十里東南至應山縣界九十里西南至德/安府隨州界七十里東北至正陽縣界七十里西
北至南陽府泌陽縣治一百四十里春秋楚㝠阨/地漢置鄳鍾武二縣俱屬江夏郡後漢省鍾武増
置平春縣皆屬江夏郡晉屬義陽郡東晉孝武改/平春曰平陽後又移義陽郡治平陽劉宋泰始中
於義陽郡置司州齊因之後魏正始元年改曰郢/州梁大通二年改曰北司州東魏武定七年改曰
南司州後周平齊改州曰申州/廢改縣曰義陽大業初改州曰/郡曰宋安隋初郡/義州尋復曰義陽
郡唐初復曰申州天寶初亦曰義陽郡乾元初復/曰申州屬淮南道五代因之宋開寶九年降爲義
陽軍大平興國元年改曰信陽軍信陽縣屬京西/北路端平後荒廢元至元十四年升爲信陽府明
年降爲州屬汝寕府明洪武十五年降州爲縣/成化十二年復爲州仍屬汝寕府/本朝因之
  山縣在府南二百三十里東西距九十里南北距/二百里東至光州光山縣界三十里西至信
陽州界六十里南至湖北黃州府黄安縣界一百/八十里北至正陽縣界二十里東南至光山縣界
[078-58a]
七十里西南至湖北漢陽府孝感縣界一百二十/里東北至光州息縣界三十里西北至正陽縣界
九十里漢鄳縣地宋孝建三年分置寶城縣屬義/陽郡南齊曰保城縣後魏屬齊安郡北齊改置高
安縣隋開皇初縣廢十六年改置羅山縣屬義陽/郡唐武德四年於縣置羅州八年州廢縣屬申州
五代因之宋開寶九年縣廢雍熙二年復置屬信/陽軍元屬信陽州至元二十年移州來治明洪武
初復故四年改屬鳳陽府七年屬汝寕府/成化十六年屬信陽州/本朝屬汝寕府
 ︹形勢︺北接陳汝控帶許洛通/典三關之險九塞之雄與/地
豫州居四方之中汝南又居豫州之中元統/志
 水洄曲其地平舒圖/經
 ︹風俗︺汝南之俗皆急疾有氣勢漢書地/理志尚淳質好儉
 約隋/志猶有申伯遺俗元和/志信陽其習俗近荆楚宋/史
[078-58b]
地理/志尚氣力好商賈寰宇/記
 ︹城池︺汝寕府城周九里門四池廣十丈開南隄石門/引汝水為濠明洪武八年築/本朝
康熙元年修雍正七年/重修/汝陽縣附郭正陽縣城周四里有奇門/四池廣三丈外
有隄隄外復為小濠明正德二年築七/年甃甎/本朝順治康熙年間屢修上蔡縣城
周九里門四池廣一丈明正德六年築嘉靖六年/甃甎/本朝順治三年修康熙二十五年乾隆二
十九年/重修新蔡縣城周二里有奇門四池廣一丈二/尺明洪武五年築正德十一年
甃甎/本朝順治十三年/修康熙二十七年重修西平縣城周五里門四/池廣二丈明
正德十四年築/本朝雍正/二年修乾隆二十九年重修遂平縣城周九里門/四池廣一
丈五尺明正統十二年築正德八年甃甎/本/朝順治康熙年間屢修乾隆二十九年重修
 山縣城周六里有奇門三池廣二丈五尺明成化/間築正德中甃甎/本朝順治十六年修
[078-59a]
康熙二十六年乾/隆二十八年重修信陽州城周九里門四又有小/南門池廣六丈五尺
明洪武十三年築/本朝順治十五年/修康熙四十五年乾隆二十八年重修羅山縣城
周五里門四南面臨小黃河三面為濠廣三丈明/景泰元年築/本朝順治十七年修雍正七年重

 ︹學校︺汝寕府學舊在府治西南金皇統中建元徙建/府治東南明洪武六年重建/本朝
屢修入學額/數十六名汝陽縣學舊在縣治西南元建明洪/武八年重建成化九年徙
建於縣治西/本朝屢/修入學額數十五名正陽縣學在縣治南明正/德二年建/本
朝順治十七年修康熙二十五年乾/隆二十五年重修入學額數八名上蔡縣學在/縣
治南明洪武四年建/本朝康熙/二十五年修入學額數十五名新蔡縣學舊在/縣治
南元大德八年建明天順間改建於城外嘉靖三/十三年徙建縣治南/本朝順治五年修康熙二
[078-59b]
十七年重修入/學額數十二名西平縣學在城内東南隅明洪武/三年建/本朝乾隆二
十八年修入學/額數十二名遂平縣學在縣治東元大德中建/明洪武三年修/本朝
順治七年修康熙十年/重修入學額數十二名確山縣學在縣治東元至/元二十二年建
明洪武七年重建/本朝順治七/年修十五年重修入學額數八名信陽州學舊在/城内
東北隅明洪武四年改建州治東/本朝順治六年修入學額數十五名羅山縣學在/縣
治東北元延祐四年建明洪武四年重建/本朝/順治四年修乾隆十二年十九年重修入學額數
十二/名天中書院舊在府城北門外明嘉靖十三年/建/本朝順治十八年徙建於府
治東南康熙四十五/年復徙建南門外汝南書院在府城北明成化/七年建崇禎中徙
建於城/北隍池新建書院在府/城東大吕書院在新蔡縣城内/本朝廉熙三
十年/建慎獨書院在正陽縣城内/本朝康/熙三十九年知縣安圻建
[078-60a]
[078-61a]
山前為馬鞍山府志山空洞百孔風嘘則鳴/故又名玲瓏山縣志馬鞍山在縣西六十里㠗崍
  山在遂平縣西七十里石色蒼翠天氣晴朗輒有/彩雲出又西三十里為平頭垜山有石磴攀援
可至其頂平衍可佃旁有二池/水常不涸相連者為牛心山嵢峰&KR4402在遂平/縣西七
十里山頂北拱下有黑龍池即石洋/河之源也又有洪山龍陂之水出焉確山在確山/縣東南
二里宋以此名縣亦曰浮石/山相近有登高山峯巒聳秀黃山在確山縣東南/二十五里相近
又有驚/牛山朗陵山在確山縣東南四十里漢以此名/縣漢書地理志註應劭曰朗陵山
在縣西南元和志一名大/朗山府志一名月明山佛光山在確山縣東南/五十里勢極高
峻府志春時天氣晴霽常現/圓光初如明鏡漸如車輪蟠山在確山縣南二/里環繞城郭其
狀若龍亦/名蟠龍山三山在確山縣南二十/里三峯並峙因名大儀山在確山/縣西南
十五里十/里河出焉平頂山在確山縣西南四十里頂平約/一頃餘有營壘舊址又十里為
[078-61b]
盧莊山相近為九/里山旁有摩旗嶺中泉山在確山縣西十里三里/河出焉又南泉山在縣
西十五里北泉山在縣西北十/里三山脈絡相接延互數十里金頂山在確山縣/西四十五
里山頂雲霧多緋紫色望若金/光又五里有峰子山狀若駝峰秀山在確山縣西/北十里飛煙
積翠視諸/山特秀樂山在確山縣西北四十里舊曰朗山/隋以此名縣宋時避諱改今名山
麓有李愬營壘遺跡府志山頂有皓月池及雙龍/泉泉流為馬莊河又東一泉名紫花磵流為黃酉
河即練/水也義陽山在信陽州東本名武山後依山立/義陽郡因更名寰宇記義陽山在
信陽縣東/五十步震雷山在信陽州東二十里府志上有/二石沼旱澇水不增減人或以
石投之則聲如震雷相傳有龍潛於内/又響山在州東十五里履之有聲如鼓龜山在信/陽州
東南五里以形似名又五里為/劈破山兩峰雙峙狀若中劈鍾山在信陽州東/南十八里隋
以此名縣寰宇記鍾山在/廢鍾山縣西信陽縣界麒麟山在信陽州東南/三十里又有筆
[078-62a]
架山亦在州/東南三十里石城山在信陽州東南七十里即古/之冥山也亦名因城山山上
有石城莊子南行至郢北而不見冥山戰國策蘇/秦説韓昭侯曰韓卒之劒㦸皆出於冥山水經注
溮水東逕石城山山甚高峻魏書地形志鄳有石/城山括地志石城即楚之冥阨元和志石城在鍾
山縣西南二十一里石城山上寰宇記石城山在/故鍾山縣東南吕氏春秋之九塞此其一也晉於
此山上置義陽郡今廢城猶/在石城山南有天井闊百步士雅山在信陽州南/六里通志晉
祖逖字士雅嘗避兵於此因名通鑑梁天/監三年後魏元英圍義陽結壘於士雅山萬善山
在信陽州南五十里衆山競秀一水環流/上有普濟寺相近又有龍爬山紫雲山金山在/信
陽州南五十六里山勢連環五十餘里通鑑後魏/永平元年梁將胡武城攻郢州於州南金山之上
連營輿地紀勝金山在信陽軍東南十里/按府/志有釡山在州南五十六里釡與金字形相近而
訛/也峴山在信陽州南七十里通鑑梁天監三年魏/圍義陽詔曹景宗王僧炳馳救僧炳將二
[078-62b]
萬人據鑿峴景宗為後繼既而景宗頓鑿峴不/進義陽遂降於魏注鑿峴在關南即峴山也
 翅山在信陽州南七十里一名鷄頭/山水經注九渡水出鷄翅山賢首山在信/陽州
西南七里峰巒秀麗亦名賢隱山水經注溮水東/北流逕賢首山西通鑑齊建武二年魏遣劉昶攻
義陽蕭衍赴救率精兵從間道夜發逕上賢首山/梁天監二年魏元英寇義陽司州刺史蔡道恭遣
將楊由帥城外居民保賢首山即/此地山上有梁王壘以蕭衍得名秀峰山在信陽/州西南
十里山峰圓秀狀若連珠又三/十里為臘梅山山多臘梅故名董奉山在信陽州/西南五十
里今名董峰山峰巒峻起高出羣山上有黒龍潭/寰宇記董奉山在信陽州西南六十里昔董奉居
於此山學道得/仙有祠在焉三角山在信陽州西五十里高峰/插雲狀若鼎足又十里有
七盤山七峰相峙頂平如盤又十里有四望山/可眺數百里外相近有鴉山又十里為觀音山
 斧山在信陽州西五十里寰宇記/卓斧山上有寺下有石潭堅山在信陽州/西五十里
[078-63a]
高聳如/俗呼尖/削/山大木山在信陽州西北一百二十里晉/書祖逖在雍邱置家口於大木
山下府志謂之天目山/詳見南陽府桐柏縣老君山在羅山縣東一百/八十里相傳老子
嘗停車/故名牢山在羅山縣東南九十里/層巒叠嶂勢極險峻羅山在羅山/縣南十
里亦名龍山亦名小羅山隋縣治在此山下因以/名縣魏書地形志保城有羅山廟元和志羅山在
羅山縣西南九里縣志又/有大羅山在縣南一百里獨山在羅山縣南五十/里突兀挺峙又二
十里爲小確山又/九里爲大確山掘山在羅山縣南八十里一名/窟籠山竹竿河月兒灣河
皆出/於此鵲山在羅山縣南九十里相傳昔有羣鵲/棲其上風雨至鵲先噪人常以爲候
  爪山在羅山縣南一百六十里山形如指/爪又有翻車山在縣南一百四十里仙居山
在羅山縣南/二百三十里子路山在羅山縣西/南五十里黃神山在羅山/縣西南
九十/里靈山在羅山縣西南一百二十里與信陽州/接界山視衆山獨高下有白馬洞小黃
[078-63b]
河出/焉霸山在羅山縣靈山東魏書/地形志鄳有霸山廟六斗山在羅山/縣西南
一百三十里六峰並/峙形如南斗因名紅山在羅山縣西南一百/四十里土石皆赤
 馬嶺有二一在西平縣西一在確山縣南五十里/確山又有痩驢嶺路最髙險在縣西南隅
 重光嶺在信陽州西南八十/里有怪松懸瀑之勝東岡在汝陽縣東三/十里又中岡在
城東南六十里南岡在城南/三十里西岡在城西五里南龍岡在正陽縣南/三里勢甚高
峻拱峙/如屏蔡岡在上蔡縣東三/十里周二十里蘆岡在上蔡縣西五/里俗名原王岡
南北迤延/四十餘里冢岡在新蔡縣西四里今名仰止岡岡/勢聳峙上多古家又縣東二十五
里有頓/家岡猴兒崖在確山縣西南五十里山/勢聳仄惟猿猴棲止其間大滴水
 崖在信陽州西五十里懸流如噴雪/又州西南有小滴水崖俗名潭溝白雲洞在上/蔡縣
城内東北隅高二丈餘周數/百步相傳嘗有白雲出洞中烏龍洞在信陽州震/雷山東其中
[078-64a]
深邃風過/有聲如雷金邱在新蔡縣東五十里宋泰始二年/汝南人周伯符將兵侵淮西至金
邱即/此琥珀邱在新蔡縣寰宇記/在縣南三十里穆家河在汝陽縣/東南五里
源出城南黑龍潭/繞城東北入荆河荆河在汝陽縣東北二里源出/天中山流經石羊橋匯懸
瓠池水經城北大隄受穆家河至射橋南入澺水/又縣西北十二里有馬常河經金鄉店南東流入
澺/水朱馬河有二一在上蔡縣西二十里名西朱馬/河一在縣東三十里名東朱馬河二水
分流南至龔家橋合流過潴滸鎮入洪河又三十/里有小茅河東入洪河又枯河在東岸鎮東北俗
傳魏都許昌時運河又二/十里有包河在洪河北流堰河源出西平縣西/南五十里螺翅
坑東流經上蔡縣界為朱里橋河又金水河在西/平縣西南十八里雙义河左縣南二十里皆入流
堰/河閼泥河在西平縣北十五里發源黄龍池東流/與白波河俱入周家泊又官橋河在縣
西二十里沙溝河在縣/東八里俱流入周家泊呉寨河在確山縣南四十/里發源竹溝截軍
[078-64b]
山至三河尖入淮又十里河在縣南十里源出大/儀山又三里河源岀中泉山楊村河在縣北十里
皆流入吳寨河又黑河在城/北源出秀山東流合三里河塘下溝河源出確山/縣金牛山
東流合淇河經正陽縣北又東北入汝淇河源/出確山縣横山東流至正陽縣匯塘下溝河
  灣河在信陽州南六十里源出湖北/應山縣界東北流合溮水入淮九渡河在信/陽州
南七十里亦名九曲河源出鷄翅山經州東南二/十里有卧牛河合流謂之雙河又東北流合於溮
水水經注九渡水出鷄翅山溪澗瀯委沿泝九渡/於溪之東山有一水發自山椒下數丈素湍直注
頽波委壑可數百丈望之若霏幅練/下注九渡水九渡水又北流注於淮洋河在信陽/州東北
六十里一名旴河源出大/埠關之西港東流入淮濼清河在羅山縣北二/十里一名濼水
澗北流/入淮慎水在正陽縣南一里流繞縣城東北入/汝漢置慎陽縣以此水得名漢志注
應劭曰慎水出縣東北入淮水經注慎水源出慎/陽縣西東流逕慎陽縣故城南又東南積爲上慎
[078-65a]
中慎下慎等陂元和志/慎水出縣西南二十里汶水在正陽縣東北五十/里慎水分流也水經
注汶水首受慎陽故城南陂陂水兩分一水逕慎/陽城一水東北流注七陂又東入汝明統志汶水
在府城南九十里水自/青龍陂入汝今稱汶口汝水自南陽府舞陽縣界/流入經西平縣北又
東南經上蔡縣東又南經汝陽縣東北又束南流/經新蔡縣北又東南入光州息縣界即潕水本流
俗謂之洪河/按汝源出天息山由許州郾城縣/流入經西平縣水經注汝水逕酆城西又東南流
潕水注之又東逕懸瓠城北又東南合溱水又東/南逕平與縣南安城縣故城北又東南汶水注之
又東南逕平陵亭北又東南逕陽遂鄉北又東逕/樂亭北又東南逕新蔡縣故城南又東南左㑹澺
水又東南逕壺邱城北又東與清陂合又東至襃/信縣元和志汝水經郾城縣西北去縣七十八里
西去上蔡縣十五里在平輿縣南四十二里經汝/南縣西南二里經新蔡縣南二里此古汝水舊道
也自元末因汝水泛溢為蔡害於舞陽堨斷故汝/遂以潕水及西平縣西諸山之水為汝水上源縣
[078-65b]
志謂汝源出舞陽縣黒龍泉下入八里河東至西/平縣合水鎮北與雲莊諸山水合流東逕西平城
北又至城東十餘里分為二一東南出㑹流堰河/入汝陽縣界一北出㑹周家泊水東入上蔡縣界
明嘉靖中西平水斷汝水祇上承遂平濯瀙諸水/流繞府城而東下郡人指流堰河及朱里河灌瀙
為汝源又非雲莊舊流葢汝源凡三易矣/本朝/乾隆二十二年二十三年濬治自蘇家樓至江南
阜陽界共三百三十五/里桃土培隄如其里數澺水亦名洪河自許州郾/城縣流入經西平縣
東北又東經上蔡縣北又東經汝陽至新蔡縣東/南五里入於汝本汝水分流也/本朝乾隆二十
二年於新蔡縣境内開濬深通加築隄堰二十三/年復於汝陽縣之謝家灣挑濬直溝一道長一百
四十餘丈又於柳家灣濬溝一道長一百十餘丈/至今河流暢達水經注澺水上承汝水别流於奇
頟城東東南流為練溝逕邵陵縣西東南流注至/上蔡西岡北為黃陵陂陂東流於上蔡岡東為蔡
塘又東逕平輿縣故城南為澺水自葛陂南逕新/蔡縣故城東而東南流注於汝九域志上蔡縣有
[078-66a]
鴻河舊志洪河岀西平縣北周家陂明嘉靖中周/家陂水淤而縣西諸山溪水仍集舊渠東流入上
蔡縣界為洪河上源又潕水自舞陽東經/西平縣北合雲莊諸山水亦為洪河上源瀙水自/南
陽府泌陽縣流入遂平縣南東北流經上蔡縣界/又東南流經汝陽縣東南入汝俗名沙河/本朝
乾隆二十三年於汝陽縣之張家橋至遂平縣唐/家岡修築兩岸土隄一千五百二十餘丈以防漲
溢漢書地理志舞隂縣瀙水東至上蔡入汝水經/瀙水東過呉房縣南又東過濯陽縣南又東過上
蔡縣南東入汝注濯水入瀙呉房縣之西北即兩/川交㑹也遂平縣志沙河在縣南里許源出泌陽
縣白/垜山東流合縣西嵖岈諸山水性善決舊/有上下河口八十處明萬厯五年知縣徐世隆築
隄捍禦後復别潰汝陽縣志沙河自遂平東北分/為二一東北至上蔡縣西南十二里蔡家埠口入
汝今涸一東至/汝陽縣界入汝灈水在遂平縣北五里一名石羊/河源出嵢峰&KR4402山之黒龍池
東南流合瀙水/本朝乾隆二十三年自吳家橋/至勒家橋築隄一萬一千九百九十丈又於靳家
[078-66b]
橋挑/縣西/濬/北/河/興/道長一/山合白/千/羊/九/淵/百/東/丈/逕/水/灈/經/陽/注灈/縣故/水出/城西/吳房/東流
入瀙水/舊河口/亂/於/流/縣/逕其/東七/縣/里/南/開/又/渠/東入/曲折/於/導/汝/南/明/流/萬/入/厯/沙/末塞/河謂
之/呼/新/玉/河/帶/俗/水練水源/里/出/俗/確山/稱黃/縣/酉/之/河/樂/東/山逕/流至/縣/汝/北/陽/三十/縣西
有斷/於汝/濟河/宋端/寨/平/河冷/初孟/水/珙/諸/與/小/元/川/人/匯/圍/入/蔡/焉至/州決/縣/練/東南入/江即此
又寨/至汝/河亦出/陽縣西/樂山/十五/一名/里北/馬莊/流入/河東流/練水溱水源出南/陽府桐
柏山/流至/流/汝/入/陽/確/縣/山/東/縣/南/境一/入汝/名/水/沙/水/河/經/又/注/名吳/溱水/寨/出/河東北/浮石嶺
北/又/青衣/南屈/山/逕/亦/其/謂之/縣南/青/又/衣水/東北/東南/逕北/逕朗/宜春/陵/縣/縣/故/故/城/城西/北又
東/縣/北/東/逕/南/馬/三/香城/十里/北/沙/又/河/東北/口入/入汝/汝又/府/東/志/南/溱/出/水入/逕平/汝陽/輿安
成/東/故/北/縣/逕/北/新/折而南/蔡縣之/入/官/正陽/津店/縣境又/三岔口/東/入/過/於/息縣/汝/境又/按府
志溱/汝以/水/灈/再入汝/瀙為汝/與/水/水/也/經/新/注異/蔡縣/汝陽/三岔/縣/口/東/入/南入/汝之/汝之/汝以
[078-67a]
潕澺為汝水也自汝水故道全失而/俗所稱汝河俱非復舊時水道矣淮水自南陽/府桐柏
縣流入經信陽州北四十五里又東經正陽縣南/羅山縣北又東入光州息縣界水經注淮水逕義
陽縣故城南九渡水注之東過平春縣北又東油/水注之又東北與大木山水合又東北流左㑹湖
水又東逕安陽縣故城南又東得溮口水又東至/谷口又東逕新息縣南元和志淮水經義陽縣東
北三十七里鍾山縣北四十里正/陽縣南八十里羅山縣北二十里溮水自湖北隨/州流入信
陽州南環抱州城又東北至羅山縣界入淮水經/注溮水源南出大潰山東北流翼帶三川亂流北
注又北逕賢首山西又北出東南屈逕仁順城南/又東南流厯金山北又東逕鍾武故城南又東逕
石城山北又逕鄳縣故城南又東逕七井岡南又/東北注於淮舊志有黃土河在州西南七十里即
溮源也流經州西南四十/里名楊栁河又名楊龍河油水在信陽州西五十/里合白鷺水至卓
斧山下入淮水經注水出平春縣西南油溪東北/流逕其縣故城南又東北注於淮隋志淮源縣有
[078-67b]
油水府志/謂之游河大木水在信陽州北九十里水經注水/西出大木山東逕城陽縣北又
東入淮府志曰明港河源出天目/山白龍潭東流至杜家灣入淮谷水源出羅山/縣掘山東
北流入光山縣界入淮水經注谷水南出鮮金山/北流合瑟水又東北入於淮府志曰竹竿河在縣
東三十里又月兒灣河亦出掘山流入竹竿河/又羊馬河在縣東南三十里亦流入竹竿河
  水源出羅山縣靈山東北流經縣城南又東流合/谷水水經注水出西南具山東北逕光掩城東
西北逕青山東羅山西又東北流注於谷水府志/曰小黄河又縣西南五里有馬寨河東流入小黃
南湖在汝陽縣南周圍千頃前互長隄後倚郡/郭為汝南遊覽勝地城東北又有三角湖
中多菱芡俗謂之菱角河城北十里有/十家湖水產魚蓮旱種秔稻居民賴之西湖在汝/陽縣
西南宋孔武仲隱居於此有翠光亭侍月臺諸勝/今廢又羅山縣西南一百三十里亦有西湖蓄水
溉/田朱湖在上蔡縣東四十五里又/黨家湖在縣北二十五里蓮花湖在新蔡/縣東二
[078-68a]
里又車輖湖在縣南六里又東湖在/縣東古城外周四十餘里明季湮姚家湖在西/平縣
南十五里又二/十里爲朱家湖菱角湖在遂平縣東二十五里周/圍五十里縣境諸水下流
皆匯入焉又有劉家湖在縣西南三十五里陳家/湖在縣西五里冷水湖在縣西北十五里孟家湖
在縣北/二里臺湖在信陽州東三十五里又有蔡家湖/在州南三十里車輞湖在州北四十
里馮家湖楊家湖在州北/六十里皆州境鍾水處武昌湖在羅山縣西五/十里蓄水灌田
凡三百/餘頃鴻郄陂在汝陽縣東十里一名鴻隙陂亦/名鴻池破又名洪池陂受淮北諸
水漢志汝南舊有鴻郄大陂郡以爲饒成帝時關/東數水陂溢爲害翟方進遣椽行視以爲決去陂
水其地肥美省隄防費而無水憂遂奏罷之後歳/旱民失其利童謠曰壞陂誰翟子畏飯我豆食羹
芋魁反乎覆陂當復誰云者兩黄鵠後漢書安帝/永初三年詔以鴻池陂假與貧民又鄧展爲汝南
太守修復鴻郄陂田數千頃起塘四百餘里汝土/以饒水經注鴻郄陂水散流其陂首受淮川左結
[078-68b]
鴻陂下合慎水元和志鴻郄陂在汝南縣東十里/宋秦觀曰鴻池陂非特灌溉之利菱芡魚蒲之饒
實一郡瀦水處也陂既廢/水無歸宿汝水散漫為害高黄陂在汝陽縣南六/十里宋史孟珙
傳珙追金兵/至高黃陂石塘陂在正陽縣西北二十里後漢/永平五年汝南太守鮑昱甃
石堰水灌田四百頃今湮金/史地理志真陽有石塘陂青陂在新蔡縣西南/接息縣界久廢
史記陳勝將吕臣與當陽軍黥布擊秦軍破之青/陂水經注青陂水上承慎陽縣之慎水於上慎陂
又東為綢陂又東結為牆陂又東為壁陂又東為/葛陂陂東對大吕亭又東分為二水一水南入淮
一水東南逕白亭北又束逕吳城南又東北逕壺/邱東而北流入於汝金石錄漢靈帝建寕三年新
蔡長河南緱氏李言上請修復青陂奏可功成於/陂塘南樹碑碑稱青陂在縣坤地源起桐柏淮川
别流入於潺湲逕新蔡牆陂/衍入襃信界灌田五百餘頃葛陂在新蔡縣北七/十里後漢書靈
帝中平五年校尉鮑鴻攻黄巾於葛陂晉書石勒/掠豫州諸郡臨江而還屯於葛陂水經注澺水左
[078-69a]
迤為葛陂陂方數十里水物含靈多所包育元和/志周迴三十里在平輿縣東北四十里費長房投
杖成龍處/按明統志葛陂在府城西南三十里/據後漢書注葛陂在新蔡縣西北以今地形考之
當在新蔡之北項城之南不/應在汝陽之西南疑明志誤二十四陂寰宇記二/十四陂在
西平縣界並魏典農/都尉鄧艾所置也杜溝在上蔡縣東舊有溝五/皆漢杜詩所浚東流入
澺水縣志蔡地西亢而東卑五溝/浚民始無泛溢之患故蹟猶存蔡溝在上蔡縣/東南三十
里一水流衍貫洪河而東入潁世傳龜/行之蹟成溝所謂白龜浮於蔡河是也上渠溝在/遂
平縣西南三十五里源出嵖岈山東流合楊奉溝/入沙河又五里溝在縣西十里五龍溝仕縣西南
三十五里三道/溝在縣南三里紫花澗在遂平縣西南四十里源/出確山縣境經馬鞍山北
流入/沙河龍陂港在正陽縣東六十里源出遂平縣洪/山流入縣境合清水港入於淮縣志
唐元和十三年以蔡州牧地/為龍陂監益因此港而名清水港在正陽縣南/四十里源出
[078-69b]
確山縣橫山通板橋河又白水港在縣西南/三十里源出確山縣張家堰俱東南流入淮柴潭
在汝陽縣南三里金史天興三年冊柴潭神爲䕶/國靈應王宋史紹定六年孟珙與元人共攻蔡州
珙進逼柴潭立柵潭上遂奪柴潭樓蔡州恃潭爲/固外即汝河潭高於河五六丈珙鑿潭隄決入汝
水潭涸實以新葦蒙古亦決練/江於是西軍皆濟蔡州旋拔龍潭有二一在上/蔡縣西流繞
縣城之北一在羅山縣/東五里上有龍王廟黑龍潭在信陽州西賢首/山麓與溮河通旁
有釣/魚臺周家泊在西平縣北三十五里亦名周家陂/縣北諸水多匯於此東流爲洪河明
嘉靖初爲汝水所/淤俱變爲良田栗渚在汝陽縣西北汝水之灣/亦名栗園水經注灣中有
地數頃上有栗園歲貢三百石以充夭府水渚即/栗洲也林中有栗堂射墩甚間敞平南王肅起髙
臺層樓下際水湄降眺栗渚左右列榭四周參差/競峙寰宇記灣中有地數頃爲栗園今謂之栗川
其旁有溪/曰錦繡溪㠗崍塘在遂平縣西五十里源/出嵖岈山東流入汝河西陽池
[078-70a]
在府治内宋劉敞詩獨有/西陽池可為賞心具即此鵞鶩池在汝陽縣北二/里汝水之曲一
名懸瓠池俗呼鵞鴨池唐書李愬入蔡州夜半至/懸瓠池旁皆鵞鶩池愬令擊之以亂軍聲即此
  蓮華池在西平縣城東八里有蓮/花數畝昔為遊觀勝地五龍池在西平/縣西南
三十里遇旱禱雨於此又白龍池在縣西北四十/五里閼泥河之源也/按晉太康地記西平有龍
淵水淬刀劒特堅利故劒/有龍泉之名或即此也黑龍池在羅山縣西南/一百二十里淵
深莫測投以石鞫然有聲又有白龍池相/去三十里池上常有白氣蓋龍所潛也北泉在/確
山縣西北十里樂秀二山之間泉水湧作蓮花狀/宋曹庠魏著夏侯冲賀填嘗隱於此又中泉在縣
西十里中泉山南泉在/縣西十五里南泉山大乘寺泉在羅山縣西南/一百二十里引
流灌田其/利甚溥扳倒井在信陽州南二/十里井水欹出雙井在信陽州/北二十里
明統志二井相/去十步而泉通
[078-70b]