KR2k0009 大清一統志-明-和珅 (master)


[052-1a]
大清一統志
 寕武府在山西省治北少西三百四十里東西距一/百五十里南北距二百七十七里東至朔平
府朔州界二十五里西至太原府岢嵐州界一百/二十五里南至代州崞縣界七里北至水泉營邊
牆界二百七十里東南至崞縣界九十五里西南/至忻州靜樂縣界一百四十里東北至朔平府平
魯縣界二百里西北至保德州河曲縣界一/百十五里自府治至/京師九百五十里
︹分野︺天文參井分野實沈之次
︹建置沿革︺春秋樓煩地戰國屬趙漢雁門郡樓煩縣
 地後漢末廢後魏置神武太平二郡屬朔州北齊
 并神武郡入太平周廢隋爲馬邑樓煩雁門三郡
 地唐末置寕武軍通鑑唐乾符五年李克用進擊/寕武注云寕武軍在嵐州東北
[052-1b]
百里/後廢宋太平興國五年置寕化軍領寕化縣金大
 定二十二年升爲寕化州仍領寕化縣元初並廢
 入管州明景泰元年置寕武關屬代州崞縣
 本朝雍正三年改置寕武府隸山西省領縣四
 寕武縣附郭東西距一百五十里南北距二十四/里東至朔平府朔州界二十五里西至太
原府岢嵐州界一百二十五里南至代州崞縣界/七里北至神池縣界十七里東南至崞縣界八十
五里西南至崞縣界一百里東北至朔州界三十/五里西北至五寨縣界九十里漢樓煩縣地後魏
置太平郡領太平太清永寕三縣屬朔州周廢隋/爲雁門郡崞縣樓煩郡靜樂縣地唐末置寕武軍
後廢宋太平興國五年置寕化縣爲寕化軍治崇/寕三年縣廢爲鎮金大定二十年復置縣爲寕化
州治元廢明初置寕化所/本朝/雍正三年升爲縣爲寕武府治偏關縣在府西/北一百
[052-2a]
八十里東西距一百二十里南北距一百四十里/東至朔平府平魯縣界一百里西至保德州河曲
縣界二十里南至五寨縣界六十里北至邊牆八/十里東南至神池縣界六十里西南至河曲縣界
二十里東北至邊牆一百里西北至邊牆一百里/漢置美稷縣屬西河郡後漢末省五代北漢置偏
頭砦宋屬火山軍遼置寕邊州鎮西軍屬西南招/討司金正隆三年置寕邊縣為州治元州縣俱省
改偏頭砦為偏頭關明初屬鎮西衞成化二年置/偏關所/本朝雍正十三年升為縣屬寕武府
 神池縣在府北三十里東西距一百十五里南北/距一百五里東至寕武縣界二十五里西
至五寨縣界九十里南至寕武縣界十五里北至/偏關縣界九十里東南至寕武縣界五里西南至
五寨縣界五十里東北至朔平府朔州界六十里/西北至偏關縣界九十里漢置樓煩縣屬雁門郡
後漢末廢後魏置神武郡屬朔州北齊併郡入太/平後周改置神武縣隋因之屬馬邑郡唐省入善
陽遼重熙九年復置并置武州屬西京道金省縣/入州元屬大同路明廢入代州崞縣嘉靖十八年
[052-2b]
建神池堡/本朝雍正/三年升為縣屬寕武府五寨縣在府西一百里東/西距五十里南北
距一百里東至神池縣界三十里西至太原府岢/嵐州界二十里南至寕武縣界三十里北至偏關
縣界七十里東南至寕武縣界三十五里西南至/岢嵐州界四十里東北至神池縣界五十里西北
至保德州河曲縣界七十里漢汾陽縣地建安以/後為新興郡地後魏為秀容神武二郡地隋唐以
後為朔州地宋熙寕初置寕遠砦後為遼所取置/寕遠縣屬朔州尋廢入神武縣金復置屬武州元
省明為岢嵐州地嘉靖十六年建五寨堡屬/鎮西衞/本朝雍正三年升為縣屬寕武府
 ︹形勢︺倚山傍河背高南下東倚臺山之勝西含汾水
 之源六盤踞其前黄花枕其後層巒合抱鳥道紆
 迴寕武/關志
 ︹風俗︺境臨邊塞耕鑿少而絃誦稀俗尚剛直儇巧不
[052-3a]
 作亦有樸實遺風寕武/關志
 ︹城池︺寕武府城周七里有奇門四明成化初土築萬/厯中甃甎/本朝乾隆三十三年修
寕武/縣附郭偏關縣城周五里有奇門三明洪武中因/舊土城改築宣德天順成化嘉
靖中相繼展築萬厯中甃甎/本朝乾隆三十二年增修神池縣城周五里有/奇門三西
門外有池明成化中土築嘉靖中/展築萬厯中甃甎/本朝初增修五寨縣城周四/里門
三明成化中土築嘉靖中展築萬/厯中甃甎/本朝雍正十年修
 ︹學校︺寕武府學在府治西北/本朝雍正/九年建入學額數十五名寕武縣學
在縣治東明寕武所學嘉靖中建/本朝初增修入學額數八名偏關縣學在縣/治東
北明偏關所學宏治中建/本朝順/治康熙中屢修入學額數十五名神池縣學在/縣
治北/本朝雍正九/年建入學額數八名五寨縣學在縣治中街/本/朝雍正九年建入
[052-3b]
學額數/八名鶴鳴書院在府治内/本/朝乾隆四年建清漣書院在五/寨縣
本朝乾隆/十五年建蘆秀書院在五寨縣/本朝/嘉慶十一年建
 ︹户口︺原額人丁一萬六千九百二十二今滋生男婦/共二十三萬八千六百九十二名口計三萬二
百一十/九户
 ︹田賦︺四地一萬六千六百六十九頃九十七畝八分/有奇額徵地丁正雜銀八千二百九兩四錢一
分八釐糧二萬二千五百/八十九石七斗五升有奇
 ︹山川︺鳳凰山在寕武縣南七里府志鳳凰山去郡/城七里接六盤嶺跨代州崞縣界
 華山在寕武縣南六十里山/下有水西南流入汾水黄嵬山在寕武縣南/跨代州崞縣
蘆芽山在寕武縣西南一名蘆芽尖山見寰宇/記新志在縣西南九十里周百餘里跨
神池五寨靜樂岢嵐諸州縣界/按通志蘆芽山/一名大峪山引水經注中陵川水出中陵縣東南
[052-4a]
山下北俗謂之大峪山云云此山跨諸州縣皆非/漢中陵縣地固不待辨又云一名太古牢山引遼
史耶律頗的使宋求天池之地詔蕭迂魯統軍屯/太古牢山以備之爲證亦非考遼史道宗獵於太
古牢山問頗的邊事乃令使宋求之今考寕武宋/寕化軍地也五寨偏關火山軍地也熙寕後割地
入遼乃以寕武東北境爲邊塞蘆芽山在其南不/下百里遼安能越境而獵乎竊疑太古牢山自當
在遼西京道界内/不應牽合此山也管涔山在寕武縣西南山海經/北次二經之首在河之
東其首枕汾名曰管涔山汾水出焉水經注闞駰/曰汾水出武州之燕京山亦管涔之異名其山重
阜修巖有草無木新志在縣西/南六十里跨五寨靜樂二縣界樓子山在寕武縣/西南管涔
諸峯之一也上有神祠祠下汾/水源所出有古碑曰汾源靈沼岢嵐山在寕武縣/西南接五
寨縣及岢/嵐州界神林山在寕武縣西南府志北接蘆芽/西連荷葉坪東通州湖口林木
阻/深棋盤山在寕武縣西南六/十里上有石坪清真山在寕武縣西/五十里高八
[052-4b]
里山形似屏/上有水簾泉石門山在寕武縣/西五十里林溪山在寕武縣/西七十里
跨五寨/縣界虎頭山在寕武縣西七十五里高/峻難陟盛夏常有積雪華蓋山
在寕武縣北府志華蓋山郡北倚郭山也俯瞰城/陰一峯特秀形若華蓋明時築護城墩樓於上
 翠屏山在寕武縣北接朔平府/朔州界一名翠峯山東靈山在寕武縣/北明統志
金初蕭融為武州刺/史建臺亭於其上禪房山在寕武縣東北二十/五里東連雁門山府
志山有洞石/佛龕其中九龍山在偏關縣城/外周環九峯雙鳳山在偏關/縣東七
里通志兩峯對峙形似/雙鳳下有二泉名鳳眼馬鞍山在偏關縣東七十/里以形似名通志
明嘉靖四十三年俺荅由馬鞍山入老營堡㳺/擊梁平守備祁謨禦之伏發七百餘人胥没
 窠山在偏關縣東/七十五里馬家山在偏關縣東八十里有/朝陽洞府志朝陽洞中
有隂陽二穴隂穴燭以炬可窺其底/陽穴深不可極近穴如聞風雨聲好漢山在偏/關縣
[052-5a]
東一百里接朔/平府平魯縣界南堡山在偏關縣東百里府志土/山戴石所謂确也上有五
色/石霸子山在偏關縣東南三十里舊志金完顔宗/翰嘗遣羅索築城於其西南以禦夏人
羅索舊作/婁室今改正龍霸山在偏關縣南四十里/高七里周十五里明燈山
在偏關縣北五十里府志高百餘丈崖峽/中銜大鐵盞或言昔現佛燈光照山谷常勝山
在偏關縣/北六十里白龍殿山在偏關縣東北五里山環峯/繞下有石洞崖水滴沼禱雨
輒/應駱駝山在偏關縣東北七十里相傳明李文忠/北征嘗憇兵於此下有駱駝洞深數里
中有蝶/大如箕了角山在偏關縣東北一百里/接朔平府平魯縣界石炭窯山
在神池縣西南/十五里産石炭旗山在神池縣西南三十里/周二十里跨五寨縣界虎北
 山在神池縣西南四十里跨寕武五寨/二縣界府志參差斜曲狀似縿斿洪佛山在/神
池縣西南六十里蘆芽之支峯也府志山有石廟旱/時往祈有神蛾施水於瓶内火燎炙取之下山輒雨
[052-5b]
 鐵鑪山在神池縣西五里通志相/傳尉遲敬徳造鎧甲於此五連山在神池/縣西十
里通志由縣城/迤西屢起屢伏鳳凰山在神池縣西二十五里府/志山中有紅黄小鳥每雪
霽則飛翔爭鳴/按此山與寕武縣/南接六盤嶺之山同名實兩山也轆轤窯山在/神
池縣西七十里山半有洞登者/繫轆轤而上洞廣大可容萬人磨石山在神池縣/西北八十
里周十五里/山境清幽南山在五寨縣/南五里鎮口山在五寨縣南/十里通志有
河由口出古/為神武川地雪山在五寨縣南二十五里有東西/二山接岢嵐州界見寰宇記
 長城山在五寨縣/南三十里殿平山在五寨縣南四十里/神武川水經其下
 葉坪山在五寨縣西南四十里接岢嵐州界府志/荷葉坪高千餘丈終歲積冰雪四面崇峻
其頂平坦形類荷葉可容萬馬或傳/宋將楊業曾於此練兵有將臺遺址馬蹄山在五/寨縣
東北三/十五里樓煩嶺在寕武縣南七里接崞縣界省志/作六番崞縣志作六盤府志六盤
[052-6a]
嶺盤行六折而上崞志之名得實矣/按六番義/猶六盤而云樓煩則當是其本號耳三名音皆頗
近傳訛/以此石湖嶺在寕武縣南通志明嘉靖二/十年副總兵丁璋戰殁於此分水
  嶺在寕武縣西南/十里灰河出此黄花嶺在寕武縣北跨神池縣/界長二十里一名摩天
嶺府志上有/墩臺敵樓吳泉嶺在偏關縣東七十里高百餘/仭府志雖當炎暑涼風凛然
下有/泉柏楊嶺在偏關縣東百里/昔多二樹故名北石梯嶺在偏關/縣北十
里高三里許磴道盤旋山/脈連滑石澗老牛灣二堡韓光嶺在偏關縣東北/一里通志北漢
建偏頭砦遼置武/寕縣舊址胥存温嶺在神池縣/東北五里北峯巖在偏關/縣西北
五十里高數百仞下臨黄河有石/洞數十處通志相傳僧北峯棲此染峪在寕武縣/東十五里
山色如染山半有洞下有泉水甚甘通/志澗産蝦寕武關志所謂染谷流蝦也囘春谷在/寕
武縣西百里府志谷中周廣數里巨石盤旋峭壁/千仞四時如春近正月時蟄蟲皆振衆草巳綠
[052-6b]
  仙人洞在寕武縣西三十里有大石門少石門/洞側有懸巖香鑪峯環山皆生香草
  洞在偏關縣南三十五里迤西村洞中怪/石錯峙入二里許聞水聲不復能前矣萬佛洞
在五寨縣東北蘆芽山明僧福登居此神宗賜號/真來佛子為造萬佛鐵塔鑿萬佛石洞神工備具
  昭君塢在偏關縣西北二十/里相傳王昭君過此看花臺在五寨縣東/南四十里蘆
芽山上通志上多異卉葳㽔播颺駭緑糅/紅又有北峯臺北嶽臺統謂之蘆芽三臺汾水在/寕
武縣西南六十里管涔山下水經注汾水源出/管涔山南麓又南與東西温谿合又南逕代城
  芽水源出寕武縣西南蘆芽山/中東流至壩門口入汾灰河在寕武縣西/源出汾水嶺
北流經陽方營入朔平府朔州/界古馬邑川水也亦稱恢河關河在偏關縣南/門外舊志源
出縣東五眼井堡西流入黄河府志官河即關河/自朔州流入縣境其源有三遠者出朔州狐狸溝
鴨子坪近者出老營堡東鴉兒崖下最近者出縣/中馬站堡西沙窊寺萬泉滙流逕城南繞而西北
[052-7a]
至關河隘口入黄河後多淤塞惟沙窊諸泉湧流/按五眼井馬站二堡毗連河源蓋出於其間非
歧誤/也黄河在偏關縣西二十里自塞外南流入又/南流入保德州河曲縣界河之西岸即
蒙古/地興隆河在神池縣西本名義井河/本朝康/熙三十六年/聖祖仁皇帝西
征駐蹕於此河水驟溢以飲牛馬/槖駝俱足翼日如故因名興隆河大㵎河在神池/縣西西
流入保德州/河曲縣界達沐河源出神池縣北辛窯衬山麓/湧泉其水澄澈冬月常温岸
草不枯西南流入五/寨縣界與南山水合清漣河在五寨縣北源出縣/東南西北流逕縣城
北入河曲縣界即/沙泉河之上流天池在寕武縣西南六十里管/涔山上水經注有大池在
燕京山上世謂之天池其水澄渟鏡淨潭而不流/池中無片草及其風蘀所淪輒有小鳥翠色投淵
銜出其水陽旱不耗陰霖不溢莫能測其淵深相/傳昔有人乘車池側遇風飄入水後獲其輪於桑
乾泉故知二水潛通流注池東隔阜有一石池方/可五六十步清深鏡潔不呉大池元和郡縣志池
[052-7b]
周八里後魏孝文帝以金珠穿魚七頭於此池後/於桑乾河得之今池側有祠謂之天池祠寰宇記
池俗名祁連汭/按水經注云桑乾泉即溹涫水/耆老云其水潛承燕京山之大池云云則天池乃
桑乾河源/之最遠者神池在神池縣治西門外環城西南冬/夏不涸一名西海子明劉養志文
昌祠記寕武北距黄花嶺皆崇嶺曡嶂鳥道虬盤/踰嶺而下自巔抵麓十五里地少平有水一浤出
無源去無迹旱不涸雨不/盈魚藻胥不生名曰神池瀰漣池源出五寨縣東/南荷葉坪東或
云彌勒池水深丈餘廣盈數丈澄空/見底㳘光若金故又謂之金蓮池釀泉在寕武/縣南里
許瀵出土阜上/可釀酒故名秋泉在寕武縣東北通志謂之古/泉山麓甃石一浤澄澈春夏
漸涸立秋日始盛七月/後水與階平取之不竭白龍泉在五寨縣南三十/里其味甘美冬温
夏涼西流/入岢嵐河馬園嘴溝在偏關縣南三十里源出龍/眼泉會樊家墕溝火頭溝入
關/河大泉溝在偏關縣北七十里府志地有湧/泉每雨泉溢會紅水溝流入關河青羊
[052-8a]
 渠在神池縣東北匯諸山/谷之水流入朔州灰河
 ︹古蹟︺寕化舊城在寕武縣西南宋置寕化軍及寕化/縣文獻通考本嵐州地劉崇置固軍
太平興國四年徙軍城稍南改為寕化縣五年置/寕化軍屬河東路宋史地理志寕化軍寕化縣熙
寕三年縣廢元祐元年復置崇寕三年復為鎮金/史地理志大定二十二年升寕化軍為州元史地
理志太祖十六年寕化州併入管州新志明洪武/三年置寕化所/本朝雍正三年併入寕武縣舊
城在縣西/南一百里太平舊城在寕武縣東北後魏置太平/郡領太平太清永寕三縣屬
朔州北齊併神武郡入後周廢寰宇記朔州有太/平城後魏穆帝所理冀州圖云城東西南北各十
里内有統萬所送大釡二口各/受二百石舊志今名太平村寕邊舊城在偏關/縣東本
名唐隆鎮五代時北漢置偏頭砦遼置安邊州鎮/西軍屬西南招討司不領縣金正隆三年增置寕
邊縣為州治元省其地半入武州半/入東勝州舊志即今之安邊河墩神武舊城在/神
[052-8b]
池縣東北後魏置神武郡屬朔州領尖山殊頽二/縣北齊併入太平郡後周併二縣為神武縣隋屬
馬邑郡唐初省入鄯陽貞元中朱邪執宜居定襄/神武川之新城即此遼重熙九年置武州號宣威
軍屬西京道兼置神武縣為州治宋宣和五年金/人以武州歸宋六年築固疆堡尋復入金省神武
縣入州仍曰武州屬西京路元至元二年以/寕邊州之半屬武州仍隸大同路明初省古長
 城在寕武縣東南樓子山上有古長城遺蹟府志/明正德中兵備張鳳羾立石山下曰紫塞長城
或疑為六國時/趙所築之舊伏伐城在寕武縣西南元和志在/靜樂縣北八十里隋樓煩
郡所/治遮虜城在五寨縣西北四十里通鑑唐乾符/五年李克用陷遮虜軍進擊寕武及
岢嵐軍注云遮虜軍在/洪谷東北亦曰遮虜坪汾陽宫在寕武縣西南管/涔山上隋書煬帝
紀大業四年起汾陽宫元和志/宫在靜樂縣北一百二十里托邏臺在寕武縣/西北一名
陀羅臺亦曰槖蓮臺兩鎮三關志云今陽方口河/西高山謂之槖蓮臺/按北魏既滅赫連氏遷其
[052-9a]
子孫散處雁門代北依山谷以居故其地有赫連/臺此云槖蓮或轉為托邏為陀羅皆音近而訛
 ︹關隘︺寕武關在寕武縣西南據雁門偏頭兩關之中/明初為軍屯景泰元年築城北臨雲朔
西帶偏保最為要衝之地/按隋書煬帝紀大業/三年北巡入樓煩關元和志在靜樂縣北一百五
十里今寕武關當/即古樓煩關也通邊關在偏關縣東北六十里/明成化閒築東起老營
堡之了角墩西抵老牛灣南折黄河岸抵河曲石/梯隘口袤二百四十餘里/按此即所謂偏頭關
縣所由以/得名也視遠隘在偏關縣東北一百里乃五眼/井堡邊隘去堡西一十五里戍
樓遠眺下有石/洞名視遠洞寕化所巡司在寕武縣西一百里/明洪武初築所城方
二里餘高三仞建門樓三隸山西都司嘉靖十九/年改隸寕武領石&KR0309榆會川湖大峪屯四堡馬頭
山呉家溝小横溝牛心三坌定河蔥園楊房子房/石佛細窯灰窯石家賀家屯一十四寨/本朝雍
正三年設巡/司於所城内老營堡巡司在偏關縣東八十里/本朝雍正四年置/按
[052-9b]
老營堡北去邊牆一里明成化初築堡城方五里/高三仭建門樓三領賈家五眼井馬站永興四堡
最為扼要之地/本朝/順治初並設參將防守大河堡在寕武縣/東二里陽方口
 堡在寕武縣東二十五里明嘉靖十八年巡撫陳/講築九邊輯畧寕武關之陽方口極衝敵窺東
西二路必由此入近移總戎於此以為適中之地/三關志陽方口晉邊第一要地又五花營堡在縣
朔安堡在寕武縣東南二十里明嘉靖十四年/築又燕兒水堡在縣東南四十里西溝
口堡在縣東南四十五里雕/窠梁堡在縣東南六十五里安文堡在寕武縣西/一里明正德
中建於西山巔以扼險護城/又三馬營堡在縣西六十里大水口堡在寕武縣/北三十五
馬站堡在偏關縣東四十里東至老營所四十/里明正德中築周四里高三丈五尺地
界偏老水泉三路之衝又賈家堡在縣東一百里/西至老營所二十里明嘉靖中築周一里有奇
 永興堡在偏關縣東南四十里明/正德中築周一里有奇樓溝堡在偏關/縣南四
[052-10a]
十里明隆慶初/築周不及一里滑石㵎堡在偏關縣北六十里東/至邊牆三里北至邊牆
一里明宣德九年築隆慶三年重/修周一百八十丈堡前有滑石㵎老牛灣堡在偏/關縣
北八十里北至邊牆一里明崇禎九年築周一/百二十丈東接滑石澗西臨黄河當西北之衝
 垜山堡在偏關縣北少東六十里北至邊牆五里/明宏治中築周三百八十四丈五尺堡突
出崇山直望三十餘/里為沿邊傳烽之首水泉營堡在偏關縣東北六/十里北至邊牆二
里明宣德九年築廣三里一百七十步其營在堡/城東/本朝初設遊擊防守乾隆二十八年改設
守/備紅門口堡在偏關縣東北八十餘里東西俱至/邊牆口近水泉營乃廠溝也明宣德
九年以溝通塞外建敵臺橋洞一座外設邊牆一/道壕塹品窖三層萬厯中增左右甎臺以備偵望
 五眼井堡在偏關縣東北一百里北至邊牆三里/明崇禎十年築周百丈為外邊内邊之
要/樞黄花嶺堡在神池縣/南十三里義井堡在神池縣/西四十里八角堡
[052-10b]
在神池縣西北六十里明宏治中築周四里有奇/城樓八座故名舊志神池堡與老營堡均係要地
而八角堡介於其間勢成/鼎足誠據險扼塞之北得勝堡在神池縣北五/十五里又利民
堡在縣北六十里北出荍麥川口爲朔州井坪孔/道明成化中築周三里有奇又乾柴溝堡在縣北
九十里/邊牆外三岔堡在五寨縣北六十里明嘉靖中築/東達神池西達岢嵐北達偏關當
三路之/衝故名石湖水口在寕武縣東二十里明翁萬達/疏自石湖嶺起西至野猪溝止
爲垣七里增敵臺二十八自野猪溝起東至石湖/嶺止爲垣六里有奇增敵臺九十二通計水口三
又自石湖嶺起東至雕窠梁小西溝止爲垣/六里有奇增敵臺八十六通計水口十一水門
 溝口在偏關縣北七十里滑石澗東上有敵/樓下有湧泉向稱險隘相近有𧖟虎口驢皮
 窯口在偏關縣東北六十五里兩崖/石山逕道平衍爲邊衝要地窖兒墕在偏/關縣
東北八十里又塌崖溝在縣東/北八十五里皆偏頭東北要道靳家窊在寕武縣/東南四十
[052-11a]
里又金家嘴在/縣東南八十里
 ︹津梁︺鞏西橋在偏關縣西一里明嘉靖中建上/有飛樓環眺山河為關西勝境廣濟
 橋在偏關縣西迤東五里為/府省通衢明嘉靖中建二道河橋在五寨縣/東三里久
圯/本朝康/熙中重建鎮口山大橋在五寨縣/東南五里店坪山橋在/五
寨縣南四十里深/溝峭壁賴以涉險河兒橋在五寨縣/西北三里官莊橋在五/寨縣
東北六/十里唐家會渡在偏關縣西七/十里通陜西界
 ︹陵墓︺︹明︺周遇吉墓在寕武縣東南一里/許有明劉玉瓚碑萬世德墓在/偏
關縣/界内
 ︹祠廟︺忠武祠在寕武縣城内有新舊二祠祀/明總兵周遇吉及其夫人劉氏天池神
 祠在寕武縣南二十里燕京山通志隋開皇間建/唐志有天池祠宋史載遼人求天池廟地河東
[052-11b]
帥龎籍訪於都監郭逵逵以太平/興國中故牘證為宋土遼人愧服忠義祠在寕武/縣西一
里安文堡内祀明總兵丁/璋遊擊周宇總兵李淶蘆嶽神祠在寕武縣北/九十里蘆芽
山通志由陽曲西北至偏關保德羣山/以蘆芽為宗故尊之曰嶽而立祠焉瀰漣池神
 祠在五寨縣南六十里蘆芽/山通志水最靈異故祀之臺駘廟在寕武縣東/南寕化舊城
南二十餘里定河村鄉人至今祀之/按臺駘汾/神也郡有汾源故祠之通志作昌安公廟非是
 李牧廟在偏關縣東八/十里老營堡
 ︹寺觀︺鐵佛寺在偏關縣城内通志世傳唐開元時有/自來鐵佛一尊至羅漢坪而止土人建
清漣寺在五寨縣東南六/十里清漣河上華嚴寺在五寨縣南/六十里蘆芽
山明萬厯中重修相近有紫峯秀峯小天㵎乾元/諸寺又乾元寺左有西照庵明嘉靖間釋月空建
又於老營堡建圓對庵印/造大藏經二部分貯二庵經堂寺在五寨縣北一/百里元至元間
[052-12a]

 ︹名宦︺︹宋︺劉永錫中山人咸平中知寕化軍製手礮以/獻詔邊塞造之以充用/按府自漢
以來乃雁門諸郡之邊鄙耳遼宋以後始專置軍/城故遠代名宦人物著稱頗少今志名宦自宋始
人物自金始欲以/覈實未敢夸多也楊延昭太原人咸平中為寕邊/軍部署率兵抵遼境破
古城俘/馘甚衆趙滋開封人仁宗時管勾河東經畧司公/事建言代州寕化軍有地萬頃皆肥
美可募人田作教戰/射為堡砦人以為利何灌祥符人知寕化/軍治聲著聞︹金︺康公
 弼宛平人為寕逺令縣中隕霜殺禾漕司督賦急/繫之獄公弼上書朝廷乃釋之因免縣中租賦
縣人為/立生祠郭秀為武州軍判官興定三/年元兵下武州秀死之玖住金宗室/為武州
刺史唐古博克遜軍事判官貞祐二年十一月元/兵取玖住子姪抵城下謂之曰不速降且殺之玖
住曰以死報國遑恤家為無何城破力戰死唐古/博克遜亦不屈死焉/玖住舊作九住唐古博克
[052-12b]
遜舊作唐括孛/果速今改正︹明︺林忠會州人以武弁起家累官/後軍右都督正統十二年
以本官鎮守偏頭關綜理周密號令嚴明又以關/城狹隘不足容衆乃增築之屹為巨鎮威名甚盛
套部望/風遠去滕淵祥符人正統間以嵐縣典史戍偏頭/關草宿枕戈與士卒同甘苦及滿去
惟琴書/而已陳經正德間以太原左衞指揮僉事任寕/武守備值邊警戰死勅賜昭勇將軍
立祠春/秋祀之孫呉初名國寶其先當塗人後家於老營/嘉靖中以武畧登進士任廣武守備
時以斬級功賜名吳累遷都督僉事為協守老營/副總兵官呉以老營地當絶塞屢經大敵乃大修
城垣守禦之具畢備且請建立學校訓/練之暇則以講藝敵屢入優多所斬獲秦可大咸/寕
人隆慶中山西行太僕/寺卿備兵寕武有政績李采菲河間人萬厯閒山/西行太僕寺卿兼
整飭寕武兵備道踰年以/外艱歸百姓遮道泣留陳昌祚福建長樂人萬/厯中偏關兵備
道有清廉譽安輯兵民尤/加意學校所部咸德之李修吉同州人萬厯中/以户部主事出
[052-13a]
理寕武糧儲度支明允宿弊一清又條議/時宦四事皆經國要務疏上深見采納王允懋
霸州人寕武兵備副使李自成既陷太原遣使説/降允懋斬之與周遇吉固守城陷自刎死妻楊氏
投井/殉之呉鋐貴州人太原中路同知與/周遇吉守關城城陷死之高日晄保德/人寕
武關遊擊同周遇/吉拒賊力戰死之
 ︹本朝︺金光祥奉天人順治五年任寕武兵備僉事道/姜瓖之亂寕武兵應之光祥自縊死後
贈光祿寺少/卿祀忠烈祠李吉寕武副將姜瓖之亂部下徧從/賊執使降吉力斥之投繯死
 張國纓京衞人偏關㕘將姜瓖變作時巳告病得/請聞變不去官出戰被殺時寕武營把總
邱登戎亦死之/詔恤其家祀忠烈祠
 ︹人物︺︹金︺虞仲文字質夫寕遠人第進士累任州縣以/廉能稱舉賢良方正對策優等擢起
居郎史館修撰三遷主太常少卿宰相薦文行第/一權知制誥天會間累官翰林侍讀學士卒謚文
[052-13b]
︹明︺萬世德字伯修偏關人隆慶進士授南陽知/縣厯元城寶坻皆以能名生有膂力
知兵法善騎射厯西寕兵備僉事遇敵入邊每戰/皆捷時出塞搗其巢穴累遷右布政使倭奴犯朝
鮮以僉都御史經理朝鮮大敗倭兵持命總督/薊遼在任寛大簡靜以息兵安人為務卒於官
 文寕武人萬厯進士知漢中府礦賊俞士乾聚衆/數千肆為刦奪文設䇿招之使充牙兵未一載
殺人如故大以計/擒之一日殱焉劉舉寕武人以世襲百户積功/官河保營㕘將流賊入境
時舉已擢右衞副總兵需代者或勸疾趨右衞以/避其鋒舉慨然曰吾家世為將種志在滅賊報國
敢託辭避事以負初心乎召麾下勵以大義咸為/感奮迎戰於土溝賊衆大至舉衆寡不敵突陳死
賈三光字孟明偏關人客寕武周遇吉所李自/成圍城遇吉促之行三光曰公為君死
吾敢不為公死乎賊陷自盡/又寕化張學李霖俱殉節死
 ︹本朝︺韓萬善字復初偏關諸生母楊性嚴少有拂即/加笞扑卧病十餘年萬善朝夕奉事無
[052-14a]
少懈比卒常慟曰求母扑/責不可得矣學使旌之趙玉字小河偏關人鹽/賈萬某之客姜瓖
之變萬欲從逆玉力諫不聽涕泣繼之卒不聽遂/走郊外古廟中自縊死懷中自書一紙曰吾妻賢
子孝無可死緣主人禍將作故先期/死蓋以尸諫也萬訖不悟遂罹禍弓大成字樂/天偏
關人姜瓖之亂其黨攻圍老營堡堡將羅他出求/援大成登城呼曰堡小無兵願降但昏夜難辨俟
黎明啟門賊信之屯城外已潛發大礮撃賊多死/羅亦引兵還賊衆大潰堡獲全羅給守備劄固辭
不/受張化樞偏關人順治初以明經為右衞訓導姜/瓖之亂守官多遁化樞獨詣明倫堂再
拜自/縊楊光祖寕武人少從軍厯官江西南昌水師/遊撃有平撫州功進兵駐南豐討賊
賊知其單弱以數萬衆来攻城陷光祖/率兵巷戰奪門出走間道竞為賊所殺武揚偏關/人四
世同居人以百計量才授任家無閒言弟名/能守其教又王家賓亦四世同居以義稱
 ︹列女︺︹明︺潘政妻施氏寕化所人夫亡守節子姓四世/同居施親為撫育嘉靖閒旌表
[052-14b]
 任桐妾王氏偏關人桐亡請於桐妻郝氏曰家貧/無養守節不能改適不可不若殉夫
地下相持大慟同縊棺側郝繩㫁/墜地復蘇王即死時年二十九
 ︹本朝︺萬鉞妻孫氏偏關人年十九夫亡守節四/十年姜瓖之變殉難焚死王翊
 鼎妻宋氏偏關人鎮西指揮使宋興女姜瓖之變/夫隨父投河死宋日夜號泣絶飲食遂
自縊時/年十九毛宏吉妻屈氏偏關人宏吉為營兵調防/呉越行月餘復調妻子偕
往屈泣曰婦人無夫獨行數千里即見夫面能保/其為完人乎不若以一死謝之遂自縊又營兵趙
自旺妻胡氏奉調南/行與屈氏同日縊死高㨒妻史氏偏關人年二十/一夫亡姑憐其
少且貧諭改適史絶粒自誓姑/慰而撫之織絍奉養憂勞早卒郭命宏妻李氏五/寨
人家貧動遵禮法一日出掃墓遇强暴/李拒不從遂被害康熙五十年/旌薛文耀妻
 顧氏文耀偏關人顧江寕人年二十三夫卒都門/顧攜子至京負骸歸里事舅姑盡力營葬六
[052-15a]
棺夫從弟文熙暨姪女二人俱失/怙恃撫字如已出雍正七年/旌岳林光妻喬氏
五寨人年二十八夫故夜卧不解衣常佩利刃以/防不測又李朝杜妻賈氏年二十九夫故無子置
木主於寢室晨夕侍側每事必告而後行男子年/逾十歲不通言語並守節三十餘年雍正八年
王廷柱妻祁氏寕武人守正被戕同縣烈婦高/有珍妻田氏楊有林妻趙氏節
婦李如柏妻郭氏吕先聲妻張氏張忠妻宋氏楊/瑞麟妻李氏劉永清妻張氏張致中妻王氏潘世
林妻鞏氏呉毓琦妻王氏閻維屏妻/范氏趙鋭妻張氏俱乾隆年間/旌白英奇妻張
 氏偏關人守正𬒳牋同縣烈婦楊正妻黄氏/節婦萬中遴妻張氏俱乾隆年閒/旌宫音
 聲妻周氏神池人夫亡守節同縣節婦李/祥文妻韓氏俱乾隆年閒/旌彭德普
 妻周氏五寨人夫亡守節同縣節婦賈秉乾妻/武氏李堯弼妻李氏俱乾隆年閒/旌
 校妻馮氏寕武人夫亡守節同縣節婦王好古妻/劉氏鞏冕妻劉氏劉應元妻趙氏俱嘉
[052-15b]
[052-15b]
[052-15b]
[052-15b]
[052-15b]
[052-15b]
[052-15b]
[052-15b]
[052-15b]
[052-15b]
大清一統志
 朔平府在山西省北六百七十里東西距二百三十/五里南北距五百十五里東至大同府大同
縣界一百六十五里西至邊牆七十里南至寕武/府寕武縣界二百九十五里北至察哈爾鑲藍旗
遊牧地二百二十里東南至大同府山隂縣界二/百七十里西南至寕武府偏關縣界一百四十里
東北至大同府豐鎮廳界二百六十里西北至和/杯格爾廳界一百六十里自府治至/京師九百
六十/里
︹分野︺天文昴畢分野大梁之次
︹建置沿革︺禹貢冀州之域周并州地戰國屬趙秦為
 雁門郡地漢置雁門郡後漢建武二十七年改為
 定襄郡建安末廢後魏天平二年置善無郡北齊
[052-16a]
  省隋為馬邑郡地唐以後為朔州地遼置順義軍
  金屬西京路元改屬大同路明洪武二十五年置
  定邊衞後裁永樂七年設大同右衞正統間以玉
  林衞併入名右玉林衞
 本朝初改右玉衞雍正三年置朔平府隸山西省領
  廳一州一縣四
  右玉縣附郭東西距一百三十里南北距一百七/十里東至左雲縣界六十五里西至平魯
縣界六十五里南至朔州界一百五十里北至殺/虎口邊牆二十里東南至大同府懷仁縣界一百
六十里西南至平魯縣界九十五里東北至邊牆/二十里西北至邊牆三十里漢置善無縣為雁門
郡治後漢為定襄郡治建安末郡縣俱廢後魏復/置善無縣兼置善無郡北齊省隋唐以後為朔州
[052-16b]
地明洪武中置定邊衞於此永樂七年改置大同/右衞正統十四年改名右玉林衞/本朝初名右
王衞雍正三年升/為縣為朔平府治寕遠廳在府北邊牆外六十里/東西距二百二十里南
北距二百一十里東至大同府豐鎮廳界一百六/十里西至和林格爾廳界六十里南至和林格爾
界七十里北至察哈爾鑲藍旗遊牧地一百四十/里/本朝初為太僕寺牧廠雍正三年隸直隸宣
化府張家口理事廳管理十二年改屬山西省設/寕朔衞並懷遠所乾隆十五年裁衞所改設寕遠
廳屬朔平府移舊駐左/雲縣之理事通判駐此左雲縣在府東南七十五/里東西距一百十
里南北距一百十里東至大同府大同縣界九十/五里西至右玉縣界十五里南至大同府懷仁縣
界七十里北至邊牆四十里東南至懷仁縣界五/十里西南至平魯縣界五十里東北至邊牆九十
里西北至右玉縣界四十里漢置武州縣屬雁門/郡後漢末廢後魏復置曰武周縣屬代郡北齊省
唐為定邊軍地明洪武二十五年設鎮朔衞後裁/永樂七年改設大同左衞正統十四年移雲川衞
[052-17a]
併入名左雲川衞/本朝初名左/雲衞雍正三年升為縣屬朔平府平魯縣在府西/南一百
十五里東西距六十里南北距一百里東至右玉/縣界三十里西至邊牆三十里南至朔州界七十
里北至右玉縣界三十里東南至朔州界三十里/西南至寕武府偏關縣界四十里東北至左雲縣
界二十里西北至邊牆五十里漢置中陵縣屬雁/門郡後漢屬定襄郡建安末省後魏為善無縣地
隋唐以後為朔州地明正統三年置平魯衞於大/同城内嘉靖中移此/本朝因之雍正三年升為
縣屬朔/平府朔州在府南二百四十里東西距一百四/十五里南北距一百九十里東至大
同府山陰縣界八十五里西至寕武府神池縣界/六十里南至寕武府寕武縣界六十里北至右玉
縣界一百三十里東南至代州界八十里西南至/神池縣界九十里東北至大同府懷仁縣界二百
十里西北至寕武府偏關縣界一百三十里戰國/時趙地秦置馬邑縣漢屬雁門郡後漢末廢晉復
置仍屬雁門郡永嘉五年地入於代後魏孝昌後/僑置朔州及大安廣寕二郡北齊置北朔州及廣
[052-17b]
安郡又置招遠縣為郡治隋開皇初郡廢置總管/府大業初州府俱廢改縣曰善陽置代郡尋改為
馬邑郡唐武德四年復曰朔州開元五年分置馬/邑縣屬之天寶元年復曰馬邑郡乾元初仍為朔
州屬河東道建中初移州治馬邑縣尋復故天佑/末改置振武軍於此五代晉天福初割入契丹遼
升為順義軍節度屬西京道宋宣和五年復歸於/宋改曰朔寕府屬雲中路尋入於金仍為朔州屬
西京路元屬大同路明初省州治鄯陽縣入州屬/大同府/本朝初因之雍正三年改屬朔平府嘉
慶元年并馬/邑縣入州
 ︹形勢︺東接恒山西距黄河雁門峙其前桑乾繞其後
舊/志
 ︹風俗︺節用勤農士務淳實舊/志
 ︹城池︺朔平府城周九里有竒門四池廣三丈明洪武/中土築萬厯初甃甎/本朝康熙中
[052-18a]
增修雍正七年重/修/右玉縣附郭左雲縣城周十里有竒門三池/深二丈明洪武中土
築正統間甃甎/本朝/乾隆三十二年重修平魯縣城周六里有竒門/三池廣二丈明
成化中土築萬厯中甃甎/本朝乾隆三十二年修朔州城周七里門四池/廣十二丈元至
正末因舊址土築明洪武中甃甎/本朝順治中修乾隆十二年重修
 ︹學校︺朔平府學在府城東門内本衞學明嘉靖中/建/本朝重修入學額數十五名
 玉縣學在縣城内鼓樓東本衞學明成化初建在/鼓樓西萬厯中徙今所/本朝康熙六十
年修入學額/數十二名左雲縣學在縣城内鼓樓西本衞學/明成化中建在南城隅萬
厯中徙今所/本朝/重修入學額數八名平魯縣學在縣治東本衞學/明嘉靖中建/本
朝雍正二年修/入學額數八名朔州學在州治西北明洪武中建/成化中重建/本朝順治
十五年修入學/額數十五名馬邑鄉學本縣學元至元中建/本朝康熙中修嘉慶元
[052-18b]
年改為郷學入/學額數八名華林書院在府城内東南隅/本/朝乾隆二十七年建
 寶鳳書院在左雲縣城内/本/朝乾隆二十七年建朔州書院在朔州/城内
本朝乾隆二/十四年建
 ︹户口︺原額人丁二萬六百五十八今滋生男婦共五/十三萬六十六名口計十一萬二千七百八十
二/户
 ︹田賦︺田地二萬六千八百三十七頃四畝有竒額徴/地丁正雜銀二萬八千三百九十一兩五錢四
分六釐糧一千五百/四十石五斗有竒
 ︹山川︺楊鐵山在右玉縣西/南二十里邊家山在右玉縣西/南二十一里玉林
 山在右玉縣/西二十里東團山在右玉縣/西三十里聖山在右玉縣/西三十里
 青山在右玉縣/西五十里黄土山在右玉縣/西五十里黄家山在右王/縣西北
[052-19a]
十/里平桓山在右玉縣西/北三十五里雕嶺山在左雲縣/東六十里焦山在/左
雪縣東南三十/四里頂有石塔龍王堂山在左雲縣/西三十里黑龍山在左/雲縣
北邊牆外崇巖/邃壑易於藏伏小青山在平魯縣/西三十里了角山在平魯/縣西四
十五里南接/乃河堡界吕梁山在平魯縣西邊牆外水經/注善無水西流厯吕梁山
  公山在平魯縣西/北四十里磨兒山在平魯縣西北五十里/山形險峻周環如磨古
用武之地昔單于把秃王與漢兵轉戰數日/於此今建廟傍有碧峯古洞幽邃人莫敢入西平
  山在平魯縣西北五十里/西去火水口堡一里七介山在平魯縣西北/魏書世祖紀大
延五年蠕蠕犯/塞遂至七介山栲栳山在平魯縣西北明紀事本/末景泰元年大同總兵郭
登敗寇於/栲栳山呉二山在平魯縣北威/遠城西十五里紅山在平魯縣/北三十里
土石/皆紅大南山在平魯縣北威遠城南三十里/又小南山在威遠城西三十里尖山
[052-19b]
在平魯縣北威遠城西四十里五代史/唐莊宗紀同光三年九月射雁於尖山句注山在/朔
州東南接代州界元和/志在鄯陽縣東八十里神武尖山在朔州東南六/十里即武州山
之别/峯翠屏山在朔州西南七十里一名西山晉太/元十二年慕容垂擊劉顯顯奔馬邑
西山即此山東連石碣谷北接馬[騣-凶+鬯-匕]山西至陀羅/臺南通寕武府盤踞二百餘里州志山有石洞洞
有石佛盛夏翠色曜目/寒氣逼人陰崖有積雪蔣山在朔州西/南八十里黑垛山在/朔
州西北二十里高三百/餘丈特出郡山之表三塔嵬山在朔州西北二/十五里周五十
里山半有泉/旱禱輒應另山在朔州西/北六十里元姬山在朔州北三/十里寰宇記
後魏道武侍人李/善謳死塟此山寶峯山在朔州北/四十里玉屏山在朔/州北
六十/里彈子山在朔州北/八十里苗家山在朔州東北三十/里石徑﨑仄僅通
人/行契呉山在朔州東北五十里/東與洪濤山相接馬頭山在朔州馬/邑鄉南二
[052-20a]
十五里山/形似馬紫金山在朔州馬邑鄉南五十里/周三十八里形勢險峻筆架
 山在朔州馬邑/鄉南五十里雷山在朔州馬邑/鄉西北十里洪濤山在朔州/馬邑鄉
西北十里桑乾水出焉縣志/山有七泉湧出俗名洪濤泉盤石嶺在右玉縣/東四十里
 土嶺在右玉縣東/南十五里忙牛嶺在右玉縣/西二十里長安嶺在右/玉縣
北二十/五里焦家嶺在左雲縣西北三十里又啼/窟嶺在縣西北三十五里達速
 嶺在平魯縣西北北史齊文宣紀天保五年十/二月巡達速嶺親覽山川險要將起長城
 陽嶺在平魯縣西北邊牆外通鑑唐貞觀四年李/靖帥驍騎三千自馬邑進屯惡陽嶺胡三省
注惡陽嶺在/定襄古城南雙化嶺在朔州西三十里有石道東/西盤踞一百餘里嶺下有古
寺又門家嶺亦/在州西三十里西華嶺在朔州西五十里盛暑尚/寒又鞍子嶺在州西六十
里形如/馬鞍太和嶺在朔州馬邑鄉東南六十里金史/地理志鄯陽縣有太和嶺元史成
[052-20b]
宗紀大德四年幸上都置西京太和嶺屯田舊志/明初傅友德克大同巡太和嶺西北至宣德府嘉
靖十九年吉囊由/白泉口至太和嶺松子嶺在朔州馬邑鄉西南通/鑑唐武德六年突厥攻
馬邑總管劉世讓至松/子嶺不敢進還保崞城石香爐峯在平魯縣北威/遠城西十里高
二十/四丈滴水崖在平魯縣東北威遠城/東南十里高九十六丈陳家峪在朔/州南
宋史潘美傳雍熙三年美拔寰朔雲應等/州内徙其民遼兵奄至戰於陳家谷口小峪在/朔
州西三十里秋冬/常暖草木不變沃水在右玉縣東北邊牆外水/經注中陵水又北分為二
水一水東北流謂之沃水又東逕沃陽縣故城南/又東北逕沃陽城東又東合可不埿水又東逕叅
合縣南又東合災豆渾/水又東北流注鹽池樹頺水在平魯縣西北邊/牆外源出右玉縣
北邊牆外西南流入黄河今名烏藍木楞河水經/注樹頺水西南流合中陵川水又西南流合誥升
袁水又西南分為二水左水南出謂之太羅/河右水西逕昆新城自城西南流注於河庵曷
[052-21a]
 下水在平魯縣西北邊牆外俗稱羊圈海遼史天/祚帝紀保大四年帝率諸軍出夾山南下武
州遇金人戰於奄遏下水大同府志奄遏下水在/府西北二百里水潮無常納大/小&KR1697大匯小匯
四海及銀海水諸/細流合而入黄河南大河在右玉縣南二十里源/出平魯縣南東北流入
右玉縣南界東南流合兔毛河入左雲縣/界又有南小河在縣南關流入南大河兔毛河
在右玉縣西源出平魯縣南繞流府城西分為二/一會南河東流經雲陽堡東五十五里入左雲縣
西北一北流逕殺虎堡出口外西流入烏藍木楞/河古名中陵川水水經注中陵川水出中陵縣東
南山下北俗謂之大浴山東北流逕中陵縣故城/東北又西北合貸敢山水又西北流逕善無縣故
城西又西北會吐文水又北分為二水一水東北/流謂之沃水一水西北合誥升袁河又西南合樹
頺/水蕭官人河在右玉縣/西二十里王石匠河在右玉縣西/四十五里
 家河在左雲縣北源出縣西南東北流徑城北又/東流入大同府懷仁縣界為十里河即古武
[052-21b]
周川水水經注武周川水出縣西南山下二源翼/導俱發一山東北流合成一川北流逕武周縣故
城/西黄河在平魯縣西邊牆外自湖灘河所南流至/縣西界又南入寕武府偏關縣界水經注
河水又南樹頺水注之又南太羅水注之又左得/湳水口元和志河水在鄯陽縣西三百里元史世
祖紀至元元年十二月命選善水者一/人沿黄河計水程達東勝可通漕運湯旗河在/平
魯縣西北/三十里金河在平魯縣西北邊牆外一名金川/北史蠕蠕傳齊天保五年文宣帝
帥輕騎於金川下邀擊蠕蠕通典金河上承紫河/水南流入大河郡國志云雲中郡有紫河鎮界内
有金河水其泥色紫故云金河通鑑隋大業三年/車駕發榆林厯雲中溯金河胡三省注單于都䕶
府秦漢雲中郡地治/金河縣縣有金河紫河在平魯縣西北邊牆外/一名紫塞河隋書地理
志定襄郡大利縣有紫河通典勝州榆林縣有紫/塞河自馬邑郡善陽縣界流入通鑑隋大業三年
築長城西距榆林東至紫河文獻/通考朔州善陽縣紫河發源於此滄頭河在平魯/縣北威
[052-22a]
遠城南又有姚趙二河在縣/北三十里俱流入滄頭河鄯河在朔州東東流/至馬邑鄉入桑
乾/河黄水河源出朔州東南東北流逕馬邑鄉又東/北流入大同府山陰縣界即古治水一
名濕水一名灅水漢書地理志雁門郡陰館縣累/頭山治水所出東至泉州入海過郡六行千一百
里水經注濕水出於累頭山泉發於山側㳂坡厯/澗東北流出山逕陰館縣故城西又東北流左會
桑乾水通鑑注治水出累頭山當時亦有累水之/名酈道元所謂濕水即灅水也金史地理志馬邑
縣有灅水按治水乃濕水溹涫水乃桑乾/水二水各出而合流或以治水即桑乾誤沙楞河
在朔州東南三十里朝夕有潮水/流經賈家莊引水灌田東入灰河灰河在朔州西/南自寕武
府寕武縣北流入又北至馬邑故縣南入桑乾河/即古馬邑川水經注馬邑川水出馬邑西俗謂之
磨川東逕馬邑故城/南東流入桑乾水七里河在朔州北七里源出/洪濤山流經酸刺村
東南入/灰河屽𡼏河在朔州北十里源出州西北石槽/村平地湧泉成池東流逕城北東
[052-22b]
南入/灰河臘河在朔州北二十里洪濤山之陽南流合/屽𡼏河注灰河通鑑唐武德六年苑君
璋寇馬邑李高千禦/之戰於臘河谷破之泥河在朔州北東流入馬/邑故縣界入桑乾河
  乾河源出朔州東北流經馬邑鄉南又東入大同/府山陰縣界水經注陰館縣西北上平洪源
七輪謂之桑乾泉即溹涫水耆老云其水潛承太/原汾陽縣北燕京山之天池自源東南流右會馬
邑川又東南流水南有故城南北臨河又東南右/合濕水元和志桑乾河在馬邑縣東三十里寰宇
記源出馬邑縣北山下舊志桑乾水自靜樂縣天/池伏流至洪濤山下匯爲七源曰上源曰玉泉曰
三泉曰司馬泊曰金龍池曰小盧曰/小蒲合爲一流是爲桑乾河之源牛川在右玉/縣北邊
牆外魏書太祖紀登/國元年大會於牛川野馬川在右玉縣北邊牆外/明洪武初藍玉出山
西敗王保/保於此鹽池在左雲縣東北邊牆外漢書地理/志雁門郡沃陽縣鹽澤在東北水
經注鹽池西南去沃陽故城六十五里/池水&KR0697渟東西三十里南北二十里金龍池在/朔
[052-23a]
州馬邑鄉西北十里明統志在洪濤山下其水淵/深莫測唐初有一馬從池中出朝則奔騰郊坡夜
則復投水中尉遲敬德/收之遂以金龍名池彌澤在朔州西南魏書太/祖紀登國二年帝親
征劉顯於馬邑南/追至彌澤大破之九十九泉在右玉縣北邊牆外/黑山上魏書太祖紀
天賜三年登武要/北原觀九十九泉三泉在朔州東南六十里有泉/三所深不可測合流而東
北為黄水河/入馬邑鄉界南泉在朔州/南五里楊泉在朔州西南九十/里寰宇記冀州圖
云後魏太和中文明皇太后幸楊泉釣得鯉魚一/雙皆長三尺以黄金為鎖穿腮放池内後皆長五
尺其一浮為五色虹而去一在池至孝昌元年六/月行臺元淵北伐頓此決池取魚鱗甲非常淵殺
之得金二觔八兩淵/來年為葛榮所殺泥河泉在朔州西五里其水/東流匯為西湖南入
灰/河小蒲泉在朔州馬邑鄉西北五里泉水淵深源/出不竭蒲葦茂盛又黄道泉在州西北
八里即司馬泊/也其深莫測大水濼在左雲縣北邊牆外元史/太祖紀六年帝自將南伐
[052-23b]
敗金將定薜於野/狐嶺取大水濼東井在朔州東南又南井在州/南門内西井在西門内御
井在北門内諸井皆苦澁獨/四井水味清甘居人取汲
 ︹古蹟︺善無故城在右玉縣南漢置縣為雁門郡治後/漢為定襄郡治靈帝末廢後魏復置
魏書太祖皇始元年大蒐於定襄之虎山因東幸/善無北陂太宗永興五年南巡次定襄之洛城東
踰七嶺山田於善無川地形志天平二年/於縣置善無郡舊志北齊時郡縣俱廢武州故
 城在左雲縣南漢置武州縣晉省後魏復置曰武/周隋省通鑑唐武德七年突厥寇代州之武州
城胡三省注武州縣漢屬雁門郡後魏屬代郡隋/廢入朔州雲内縣/按今代州又有武州城蓋後
魏所置之武/州非武周縣馬邑故城今朔州治秦築晉太康地/記秦建此城輒崩不成有
馬周旋反覆父老異之因依以築城遂名馬邑漢/置馬邑縣屬雁門郡高祖六年匈奴圍韓王信於
馬邑信降匈奴武帝時使馬邑人聶翁壹與匈奴/交易陽誘單于單于以十萬騎入武州塞漢伏兵
[052-24a]
三十餘萬馬邑傍尉史知漢課具告單于單于乃/引兵還後漢永和五年中郎將張躭等敗南匈奴
於馬邑晉永嘉五年劉琨以馬邑等五縣地與拓/跋猗盧遂入於魏水經注馬邑川水東逕馬邑縣
故城南蓋漢舊縣也後魏孝昌後僑置朔州於此/領大安廣寕等郡北齊置招遠縣為北朔州及廣
安郡治隋大業初改曰善陽縣為馬邑郡治唐曰/鄯陽縣元和志鄯陽縣本漢馬邑縣舊志明初始
省鄯陽縣入州今州城外西/北隅有古城即古馬邑城寰州故城在朔州東/馬邑鄉西
關灰河南岸五代史職方考寰州唐明宗置通鑑/注後唐明宗天成元年以興唐軍置寰州領寰清
一縣屬應州彰國節度遼史地理志寰州統和中/為宋將潘美所破廢入應州又聖宗紀統和四年
三月寰州刺史趙彦章以城叛附於宋六月耶律/色欽奏復寰州七月耶律色欽入寰州/耶律色
欽舊作耶律/斜軫今改正中陵廢縣在平魯縣北漢置屬雁門/郡後漢屬定襄郡建安末
省水經注中陵縣故城俗謂之北右突城/闞駰曰善無縣南七十五里有中陵縣馬邑廢
[052-24b]
 縣在朔州東四十五里漢馬邑縣地隋善陽縣地/唐貞觀中置大同軍開元五年於軍城置馬邑
縣屬朔州建中中嘗爲川治旋復屬朔州五代梁/唐因之晉天福初入於遼金貞祐二年升爲固州
元復爲馬邑縣仍屬朔州明屬大同府/本朝初/因之雍正三年改屬朔平府嘉慶元年并入朔州
 陰館廢縣在朔州東南漢書地理志雁門郡陰館/縣本樓煩鄉景帝後三年置縣後漢自
善無縣移雁門郡來治後廢魏書地形志原平縣/有陰館城水經注濕水逕陰館縣故城西寰宇記
陰館城今名下館城舊/志在朔州東南八十里長安廢縣在朔州界北齊/置縣隋書地理
志馬邑郡領開陽縣舊曰長安開皇十九年改曰/開陽唐曰常安舊唐書地理志武德四年朔州兼
領常安縣其年/省入善陽縣定邊廢衞在右玉縣西明洪武二/十六年置永樂七年改
置大同右衞十四年又移玉林衞於此/本朝順/治七年因改曰右玉衞雍正三年置右玉縣舊志
右衞分邊三十二里有黒嘴/子口孤懸西北實爲要衝鎮朔廢衞今左雲縣/治明洪武
[052-25a]
二十六年置永樂七年改置大同左衞正統十四/年又移雲川衞於此/本朝順治七年因改曰左
雪衞雍正三年升為縣舊志左衞舊分邊十四里/有竒又黑龍王墩水泉兒墩為最衝邊外威安海
子寇巢也嘉靖三十七年設備兵使者於此分堡/十四分邊一百二十四里東起安鹵西至鐵山堡
為大同/中路長城東接大同府北境亘左雲右玉平魯/三縣北西沿黄河接寕武府偏關縣
界北史齊文宣帝紀天保七年自西河總秦戍築/長城東至於海八年又於長城内築重城自庫洛
拔東至烏紇戍凡四百餘里隋書高祖紀開皇六/年修築長城葢因齊之舊崔豹古今注秦漢所築
長城土色皆紫故曰紫塞遼史地理志天德軍有/秦長城唐長城舊志明成化二十一年總督余子
俊築長城起大同中路至偏頭關界六百里嘉靖/二十五年築長城三百餘里二十六年築長城自
了角山以東至陽和靖/魯堡舊長城悉增修大同軍城在朔州東即馬/邑故縣治唐書
地理志大同軍本大武軍調露二年曰神武軍天/授二年曰平狄軍大足元年復更名元和志開元
[052-25b]
五年分鄯陽縣於川東三十里大同軍城内置馬/邑縣通鑑注大同軍去太原八百餘里開元五年
置大同軍以戍/邊在代州北新城在朔州西南史記秦本紀莊/襄王三年蒙驁攻趙新城括
地志新城一名小平城在善陽縣西南四十七里/通典北齊置朔州於故郡西南新城一名新平城
後移馬邑寰宇記北齊天保六年於今州南/四十七里新城置朔州八年徙馬邑即今城鎮威
 城在朔州西南宋置戍/於此與遼分界處梁郡城在朔州西北寰宇/記冀州圖云梁郡
城在鄯陽縣北二十里即爾朱榮所居秀容川/東北接恒州南接肆州西限大河北接朔州
 臺在朔州東七里州志河中有/洲若臺洪濤巨浪不能没魯臺在朔州馬邑/鄉城内西北
隅相傳李靖/築以觀星古峯臺在朔州馬邑鄉莊頭村其/臺高四大中空可藏百人
 遲敬德故宅在朔州南石碣/峪村遺址尚存崔斌故宅在朔州馬/邑鄉司馬
泊門前石/獅尚存故戰場在朔州馬邑鄉南五十里/相傳宋楊延昭屯兵處
[052-26a]
 ︹關隘︺下關在朔州東馬邑鄉東南三十五里與/代州接界府志在雁門關下因名後營
 子村巡司在寕遠廳東一百四十里/本/朝乾隆四十年由東鄉移駐威遠堡
 巡司在右玉縣南五十里明正統三年置衞築城/周四里五步高三丈五尺門四俱有月城濠
深一丈八尺嘉靖三十九年分設威遠路轄城堡/五分邊三十九里有竒東抵右衞西直平魯道塗
隔越岡阜﨑嶇/本朝順治十年廢為威遠城雍/正七年設巡司乾隆三十年裁三十八年復設
 殺虎口巡司在右玉縣北二十里/本朝雍正七/年置/按殺虎口西至邊牆三里北
至邊牆一里明嘉靖中築殺虎堡城周二里相近/又有殺虎新堡亦周二里分邊二十里有竒形勢
最為扼要/本朝乾隆三十年/設副將並都司以下各官駐守助馬路巡司在左/雲縣
東北/本朝雍正七年置/按邊防考助馬路轄/堡九分邊自北東路之拒牆堡至中路之破虎堡
長七十七里是為大同北西路舊志助馬堡分邊/二十里零西至邊牆二里北至邊牆八里明嘉靖
[052-26b]
[052-26b]
三十七年築周一百四十丈當右玉左雲二縣/之中北有黒龍王等山重岡曡嶂形勢險要
 城堡在右玉縣南二十五里周一百九丈又大柳/樹堡在縣南三十里周一百九十六丈俱有
鐵山堡在右玉縣西南七十里明嘉靖三十/八年築周一里有奇分邊十里有奇
 虎堡在右玉縣西五十里東至邊牆二里北至邊/牆三百步明嘉靖二十三年築周二里舊志
破虎堡分邊十四里有奇/内平梁鎮静二處極衝馬營河堡在右玉縣西/北十餘里明
萬厯初築周不及一里分邊/五里有奇内小水口最衝殘狐堡在右玉縣北/三十里明嘉
靖二十三年築周一里有奇分邊十五里零又馬/堡在殘狐堡東明嘉靖二十五年築周一里有奇
分邊十/里零破魯堡在左雲縣東六十里明嘉靖二十/二年築周三里有奇屬助馬路又
威魯堡在縣東北東至邊牆三里北至邊牆二/里明嘉靖二十一年築周二里有奇屬助馬路
 屯堡在左雲縣北明隆慶三年築周不及一里分/邊一里有奇堡雖臨邊而山險足恃實左雲
[052-27a]
之屏/障安魯堡在左雲縣北三十里明嘉靖二十一/年築周二里有奇有重城屬大同西
路/本朝屬助馬路舊志/安魯堡分邊十一里零拒門堡在左雲縣東北/助馬路東十餘
里明嘉靖二十四年築周一里有奇分邊十五里/零又保安堡在助馬路西十餘里亦明嘉靖二十
四年築周一里有奇分邊十四里零又滅魯堡在/助馬路西南二十餘里明嘉靖二十二年築周二
里有奇分邊四里零又雲岡堡在助馬路南四十/里有新舊二堡嘉靖中以舊堡地形卑下築新堡
於北崖仍存舊堡以便行旅各周一里有奇東通/鎮城爲雲西孔道又雲西堡在助馬路西南五十
里明嘉靖三十七/年築周一里有奇拒牆堡在左雲縣東北西至邊/牆三里北至邊牆一里
明嘉靖二十四年築周一里有奇屬大同北西路/本朝屬助馬路舊志拒牆堡分邊十二里零
 阻虎堡在平魯縣西三十里西至邊牆六里明嘉/靖二十三年築周一里有奇舊志阻虎堡
分邊八/里有奇敗虎堡在平魯縣西北三十里西至邊牆/六里明嘉靖二十三年築周一里
[052-27b]
有奇舊志敗虎堡/分邊八里有奇大水口堡在平魯縣西北四十/里西至邊牆二里明
嘉靖中築周/一里有奇雲石堡在平魯縣北少西七十里西/至邊牆二里明萬厯十年改
築周一里有奇有重城舊志/雲石堡分邊十四里有奇威平堡在平魯縣北/威遠城西三
十里明嘉靖四十五年築周一里有奇後又築土/堡一座與此相接堡稍近腹裏介威遠平魯之間
又威虎堡在威逺城西北六十里明嘉靖二十三/年築周一里有竒相近有淨水瓶堡明宣德中築
周一里/有奇祁家河堡在平魯縣東北威遠城東南五/十里明嘉靖四十一年築周二
里西藩威遠東蔽左/雲為往來接應處東邵莊堡在朔州東二十五/里又賈家莊堡安
子村堡皆/在州東羅家疃堡在朔州馬邑鄉東二十五里/又吉家莊堡在州北沙家疃
堡在州東北/六十五里小代堡在朔州東南又東/南有王東莊堡臭溝村堡
在朔州西南五十里又馬圈頭堡/在州西北其東北有泉武營堡乃河堡在朔州/西北東
[052-28a]
[052-29a]
 ︹陵墓︺︹唐︺豐王墓在朔州西北二十里黒垜山通考云/唐昭宗第三子名祁天祐元年封墓
前有石砌神道周/圍有濠塹遺跡︹明︺孝子呉順墓在朔州/東八里
 ︹祠廟︺蘇武廟在右玉縣北四十里曹學佺名勝志舊/大同右衞城北有蘇武廟蓋奉使匈奴
時過此後人/立祠祀之桑乾河神廟在朔州馬邑鄉西北十/里洪濤山下金天會間
鄂國公廟在朔州馬邑鄉西北金龍/池之南祀唐尉遲敬德
 ︹寺觀︺顯明寺在右玉縣南三十里大南山元魏/時建明成化間修正德間增修崇福
 寺在朔州東門内州志唐高宗麟德二年契丹爲/林太師建府遼統和間以其地爲僧居金天德
二年賜名/崇福寺寶峯寺在朔州西北四十里寶峯山通/志明嘉靖間山現石佛二一耄
一稚神工俱足其光如/玉其響如金因建寺棲雲寺在朔州馬邑鄉南/四十里寺頭村元
龍泉寺在朔州馬邑鄉西北十里司馬泊金龍/池之西北通志一名水圍寺舊有水月
[052-29b]
如來扁額四圍皆水中搆蘭/若曲榭廽廊雅號勝地今廢玉泉觀在朔州馬邑/鄉西北十里
元/建玉虚宫在左雲縣城内通志一名鼎榆宫宫内/有古榆根無緣著生大鐵爐上根下火
常不絶四時青翠/謂之火鼎神榆
 ︹名宦︺︹漢︺李廣成紀人以驍騎都尉厯上谷雲中雁門/等七郡太守屢將擊匈奴善撫下得士
卒死力遇大敵持重不驚意氣/自如威震匈奴號為飛將軍郅都大陽人景帝/時為雁門太
守匈奴素聞郅都節竟都死不近雁門匈奴至/為偶人象都令騎馳射莫能中其見憚如此
 伯長安人河平中定襄大姓石李羣輩報怨殺追/捕吏伯請願試守期月拜定襄太守至郡請問
耆老父祖故人有舊恩者迎延滿堂日為供具執/子孫禮郡中益弛諸所賓禮皆名豪懷恩醉酒共
諫伯宜頗攝録盜賊具言本謀亡匿處伯曰是所/望於父師矣迺召屬縣長吏選精進掾史分部收
捕及它隱伏旬日盡得/郡中震慄咸稱神明︹南北朝︺︹魏︺司馬楚之温人/太武
[052-30a]
時為雲中鎮大將朔州刺史/在邊二十餘年以清儉著聞源懷樂都人宣武初/為使持節巡行
北邊六鎮恒燕朔三州銜命撫導存恤有方懷朔/鎮將元尼須與懷有舊貪穢狼籍置酒請懷乞相
寛貸懷曰今日之集源懐與故人飲酒之坐明日/公庭始為使人檢鎮將罪狀之處既而表劾尼須
時百姓積年枉滯一朝見申者日百數所/上事宜便於邊者三十餘條皆見嘉納婁寶代/人
明帝時朔州刺史時邊事屢興人多流散寶安集/之殘壞舊宅皆命葺構人歸繼路歲考為天下最
 ︹北齊︺高叡趙郡王琛子天保八年除都督北朔州/刺史撫新遷置烽戍防禦有法大為兵
民所安無水處禱而掘井/泉源湧出號趙郡王泉︹隋︺源雄懷之孫開皇初/遷朔州總管突
厥來攻雄輒捕斬/之為北夷所憚李充成紀人開皇中拜朔州總/管甚有威名為敵所憚
 郭衍本介休人後居關中開皇中朔州總管部有/恒安鎮北接番境常勞轉運衍選沃饒地置
屯田歲贏栗萬餘/石民免轉輸之勞吐萬緒代人開皇中突厥寇邊/以緒有威畧徙朔州總
[052-30b]
管甚為北/狄所憚裴肅聞喜人開皇中遷朔/州總管長史有能名宇文㢸洛陽/人開
皇末朔州總/管有能名王仁恭上邽人大業初領馬邑太守/其年始畢可汗率數萬騎攻
馬邑復令二特勒將兵南過時郡兵不滿三千仁/恭簡精鋭逆擊破之二特勒衆潰仁恭乘之獲數
千級并斬/二特勒︹唐︺李靖三原人貞觀中突厥部種離畔/以靖為定襄道行軍總管率勁
騎三千由馬邑趨惡陽嶺襲破之頡利可汗遣使/謝請舉國内附以靖為定襄道總管往迎之靖乘
機復襲破之/頡利亡去張儉新豐人高祖起兵以儉為朔州/刺史時頡利可汗方彊每有求
取所遺書輒稱詔敕遣使奉承不敢卻儉獨拒不/受教民營田歲收穀數十萬斛雖霜旱勸百姓相
賑贍免饑殍州以完安李靖既平突厥有思結部/者窮歸於儉儉受而安輯之其在磧北者親戚私
相過省儉不禁示羈縻而已儉徙勝州後將不察/遽奏思結叛朝廷議進討時儉以母喪奪服為使
者單騎入其部召西帥/慰諭之咸匍匐歸命裴行儉聞喜人調露元年/突厥阿史德温傅
[052-31a]
反單于營二十四州叛應之詔行儉為定襄道行/軍大總管往討行儉用兵持重料敵制勝屢戰皆
捷突厥阿史那伏念執/温傅來降餘黨悉平︹金︺耶律懷義遼宗室天會/中為西北路
招討使在西陲幾十年撫御有/恩及去老幼遮攀數日不得發蕭仲宣遼人皇統/初為順義
軍節度使為政平易小吏不敢為姦賄賂禁絶/奴婢入郡人莫識其面百姓為立祠刻石頌之
  顔永元太宗子大定六年為順義軍節度使朔州/西境多盜猾吏大姓蠧獄訟瞀亂賦役永
元剔其宿姦/百姓安之富察哲琳東京路斡坦必喇明安人/大定間為順義軍節度使
西京人李安兄弟爭財府縣不能決按察司移富/察哲琳平理月餘不問會釋奠孔子廟乃引安兄
弟與諸生齒坐會酒陳友悌數事安兄弟感悟謝/日節使父母也誓不復爭乃相讓而歸朔州多盜
富察哲琳禁絶游食多蓄兵器因行春撫諭之盜/乃衰息獄空賜錫宴錢以襃之/富察哲琳舊作
蒲察鄭留斡坦必喇明安舊/作斡底必喇猛安今並改正完顔宗道上京人章/宗時除西
[052-31b]
北路招討使故事諸部駕馬八百餘/匹宗道辭不受諸部悦服邊鄙以治移喇福森東/北
路烏楞古河明安人章宗時為順義軍節度副使/部内世襲明安穆騰掠民婦女藏之窟室移喇福
森跡得所在率衆索之得婦女四十三人明安穆/騰抵罪/移喇福森舊作移刺福僧烏楞古河明
安舊作烏連苦河猛安明安穆/騰舊作猛安木吞今並改正︹明︺石亨鳳翔人洪/武中知朔
州勸民力穡訟至立得其情兩諭解之民皆感悦/後坐事免官父老爭赴闕頌其治行乞留詔從之
 朱榮沂州人永樂十三年以左都督充總兵官鎮/大同修玉林衞之忙牛嶺兔毛河赤山榆楊
口來勝諸城/敵不敢近李邦直曹州人宏治中知朔州清慎/公直為當道重一時難決之
獄悉委之皆能/辦理民以不冤張俊宣府衞人為大同游擊將軍/宏治中以功進都指揮同知
霍什入大同左衞大掠俊依河結營擊卻三萬餘/騎帝大喜立擢都督僉事/霍什舊作火篩今改
崔世榮寕夏人為大同叅將嘉靖四十五年敵/入威遠衞世榮以兵二百禦之與子大
[052-32a]
朝大賓俱/死樊皮嶺申其學山東人萬厯中知朔州深悉民/隱治理得宜當時稱循良第一
 元之偉崇禎中為朔州兵備/道闖賊入寇殉節璩宏基漢中人崇禎/中大同西路
通判闖賊/陷城死之
 ︹本朝︺宋子玉奉天人順治間大同兵備道駐朔州姜/瓖之亂密與通判楊逵知州王家珍謀
靖内患既而變猝起謀不克遂手刃愛子以死家/珍亦奉天人殉節死吏目王京順德人亦死難
 徐一范蕪湖人左衞兵備道聞姜瓖變私念從子/明弼知馬邑縣可密藉起兵馳車至城下
而賊已圍城一/范遂為所殺楊逵太康人朔州通判姜瓖之亂/逵諭衆城守而守備張英通
賊逵密計擒之錮於獄翼日登陴有康某者英黨/也怒目視逵逵立奪其刀英子復鼓譟賊黨乘之
入城遂被執誘之降怒罵不絶口賊/桀殺之奏入後贈山西按察司僉事李向堯鐵嶺/人順
治間助馬路叅將姜瓖之亂殉/節死贈左都督僉事祀忠烈祠佟國仕奉天人順/治間井坪
[052-32b]
路㕘將姜瓖之亂巷戰/死贈副總兵祀忠烈祠
 ︹人物︺︹漢︺王霸馬邑人字元伯避王莽亂棄官後從光/武起兵屢著戰功明帝五年追論中興
功臣以霸為第二/十三人圖形雲臺︹三國︺︹魏︺張遼字文遠馬邑人本/聶壹之後以避怨
變姓少為郡吏後歸曹氏拜中郎將賜爵關内侯/封盪寇將軍數有戰功及屯合肥孫權率衆十萬
圍之遼先登陷陣斬二將衝壘入至權麾下權/退追撃幾獲權拜征東將軍文帝立封晉陽侯︹南
 北朝︺︹齊︺斛律金字阿六敦朔州勅勒部人性敦直/善騎射行兵用匈奴法望塵知馬
步多少嗅地知軍度遠近以戰功累官大司馬封/石城郡公文宣帝立封咸陽郡王進位左丞相金
子孫皆封侯貴達一門一皇后二太子妃三公主/金嘗曰我家直以立勲抱忠致富貴豈藉女也辭
不獲免嘗/以為憂斛律光字明月金子工騎射厯位太子/太保河清三年周尉遲迥等攻
洛陽戰於芒山大敗之遷太尉天統中襲爵咸陽/三屢敗周兵拜左丞相光居家嚴肅見子弟若君
[052-33a]
臣性節儉杜絶饋餉不肯預政事每會議常獨後/言言輒合理行兵嘗為士卒先自結髮從戎未嘗
失律深為鄰敵懾憚後被祖珽等譖死弟羨字豐/樂為都督幽州刺史善備邊禦敵封高城縣侯羨
厯事數帝以謹直稱憂合門貴盛上書推/讓解職詔不許進爵荆山郡王與光同死︹唐︺尉遲
  敬德名恭以字行善陽人為劉武周偏將秦王遣/使諭之降引為統軍從擊王世充世充將單
雄信直趣王敬德横刺雄信墜翼王出還戰大敗/之討劉黑闥王被圍又出之破竇建德及徐圓朗
以功授王府䕶軍隱太子招之贈金皿一車辭曰/若私許則懷二心徇利棄忠將焉用之後與長孫
無忌決策定隱巢之亂論功為第一除右武侯大/將軍封呉國公改封鄂國卒贈司徒并州都督諡
忠/武︹五代︺︹唐︺周德威字鎮遠馬邑人勇而多智能望/塵知敵數事晉王為鐵林軍使
累以戰功遷振武節度使同中書門下平章事天/祐中大敗梁將王景仁於鄗邑破劉守光於幽州
拜盧龍節度使德威雖身為大將常與士卒馳騁/矢石間又務持重以挫人之鋒常伺敵之隙以取
[052-33b]
勝胡柳陂之戰莊宗不從其/謀遂殁於陣明宗時贈太尉︹宋︺黨進馬邑人少淳/謹開寶中從
征太原有功厯官至忠武節度使進形貌魁/岸居常恂恂每擐甲胄毛髪皆豎卒贈侍中︹金︺李
 完字全道馬邑人登詞賦進士第由澄城主簿補/尚書省令史世宗選能吏八人按行天下完其
一也累遷南京按察使卒完長於/吏治所至姦惡屏迹民皆便之楊沃衍一名噶/理朔州
人貞祐初由武州刺史升岢嵐節度使自奉詔即/以身許國累有戰功正大二年厯拜陜西元帥左
監軍三峯山之敗沃衍走鈞州其部曲白留奴呆/劉勝既降元請招沃衍大帥令勝入鈞誘沃衍大
官沃衍拔劍斫之望汴京拜且哭即自縊/從死者十餘人/噶理舊作幹烈今改正︹元︺崔斌
字仲文馬邑人工文學達政術中統元年授西京/叅議宣慰司事世祖嘗召斌問為政大體今當何
先斌以任相對帝曰汝為我舉可為相者斌以安/同史天澤對帝黙然良久斌乞采輿言因颺言問
羣臣衆皆呼萬歲帝悦遂以二人並為相除斌左/右司郎中每論事帝前羣臣終日不決者斌以數
[052-34a]
言決之出莅外任咸著威惠下襄陽取潭州皆有/力焉尋被召入覲㑹阿哈瑪擅權日甚斌極言其
姦蠧帝遣使按問之海内稱快阿哈瑪因誣搆以/罪竟爲所害至大初贈太傅追封鄭國公諡忠毅
阿哈瑪舊作/阿合馬今改正李膺完孫少孤事母以孝聞太宗/時詔郡國設科選試膺弱冠
與選遂以薦爲翰林修/撰終集賢學士諡文穆︹明︺孫祥大同右衞人正統/進士由兵科給事
中擢右副都御史以才幹忠讜稱後守備紫荆關/額森入寇督戰被殺/額森舊作也先今改正
 呉順朔州衞卒父病閉結藥不能通泣而䑛之又/病痩嘗其糞苦喜曰可無患矣果愈父思雞
羮遽索不得忽雞飛墮其家遂取以供父卒順年/七十矣猶哀毁廬墓三載正統中被旌年百餘歲
而/殁鄭本公朔州人正德進士厯御史請武宗慎選/親賢正位東宫不報世宗初欲加興獻
帝皇號力言不可論救給事中劉最忤㫖切責時/享太廟帝不親行極言遣代非宜報聞尋帝欲考
興獻帝且立廟禁中偕同官屢争之不得遂/伏闕哭陳繫獄廷杖後終南京太僕少卿劉漢
[052-34b]
平魯衞人嘉靖中以署都督僉事充大同總兵官/三十九年北兵聚喜峯口將攻薊鎮漢乘其虚自
鎮河堡出塞搗其帳於灰河尋又大破之於豐州/時邊師積弱北兵易之駐近塞出没無所忌漢始
再挫之諸鎮亦往往乘閒出搗始/稍移其帳帝悦進漢都督同知麻貴大同右衞/人父祿宣
府副總兵兄錦宣府總兵皆善戰立功塞外貴由/舍人積功至寕夏副總兵萬厯中以平布巴功遷
延綏總兵累敗套賊病歸復起備倭總兵征日本/事乎進右都督旋鎮遼東屢振軍聲綽哈諸部皆
遠遁求款貴驍果善用兵以邊功先後承恩賜者/七予世廕者六稱一時良將子承勛從子承恩皆
以勇力聞承宗戰死廣安麻氏多將才人以方鐵/嶺李氏曰東李西麻/布巴舊作哱拜綽哈舊作
炒花今/並改正何廷魁威遠衞人萬厯進士知涇縣累官/遼陽副使城破率其妾高氏金氏
投井死婢僕從死者六人贈大理卿諡忠愍與/張銓高邦佐同祀京師宣武門外號山右三忠
 之麟威遠衞人崇禎中知真寕縣時流賊猖獗之/麟練鄉勇守禦卒保孤城尋升九江府監紀
[052-35a]
同知殉節死/十一年/本朝乾隆四/賜諡節愍霍鍈字中明馬邑人/萬厯進士知任
邱縣擢監察御史題豁本邑荒糧千餘石又以雲/中歳饑請發帑金三萬兩賑濟出按甘肅忤魏忠
賢奪職歸崇禎初起御史督/學畿輔稱得人終右通政柳毓榮字含金朔州/人父病侍湯
藥衣不解帶者三年崇禎中任宿州衞指揮使十/七年流賊陷城被執罵不絶口賊怒殺之/本朝
乾隆四十一年/賜諡節愍史朝顯朔州人世襲副千户闖/賊陷城大罵不屈死
 ︹本朝︺麻振揚右玉衞人少有智畧順治元年以㕘將/隨豫親王征潼關厯懷慶甘肅象山副
總兵胥有功績後擢/京口總兵軍民安之霍之琯字玉官馬邑人順治/進士授柳州府推官
以缺裁改范縣知縣皆有治績范人祠之/擢中書舍人假歸蠲金為馬邑甃東城焉史成字/薦
章朔州人幼有大志康熙中謁大同總兵康調元/願隸麾下立功補中營把總後以遊擊遷辰州副
將剿紅苗突入大小天星等寨生擒八人斬馘四/百九十三人以奇功遷寕台總兵剿大盗陳君元
[052-35b]
俘其黨海/盗以平郭建朔州人有孝行時有葉成才者違/法論斬建父鳳林伯父鳳山連坐
當死建曰父生我身願以身代遂斬建赦鳳林鳳/山子安亦乞代父監者謂鳳山年老一子不許時
咸以/為難盧時泰字靖寰朔州人書樓臨貿易地有閆/某攜五十金來醉遺於梯時泰以告
父父曰汝藏之時泰曰兒不以五十金/易平生父喜曰是吾心也翼日還之趙亨清左/雲
人營兵劉朝選領餉歸遺於路/亨清拾而還之雍正八年/旌葉凰朔州人孝行/著聞乾隆年
間/旌
 ︹流寓︺︹明︺解縉吉水人謫戌河州過朔遂寓/居焉與里人蕭廣為詩友李佐修吉/水
人福建僉事正統六年謫戍威遠衞以/經學淑人孫祥郭紀輩皆受業其門王彰潮陽/人刑
部主事正統七年謫戍威遠衞以春/秋授徒大同士之習春秋自彰始盛曹邦輔定陶/人嘉
靖中巡撫應天禦倭有功趙文華欲攘之不/得搆繫獄謫戍朔州隆慶初起右副都御史
[052-36a]
 ︹列女︺︹北齊︺︹斛律光女朔州人樂陵王百年妃也百年/被召自知不免割帶玦留與妃
百年既斬妃把玦哀號不肯食月餘死玦猶在/手拳不可開時年十四其父光自擘之乃開︹元︺
 賈賢妻劉氏朔州人年二十二夫亡子㓜守節撫/孤勤女工以供祭養居五十餘年至
正間/旌表︹明︺尉章妻王氏右衞人章耕於田為部人所/掠王年十八母令改適弗聽
與母絶往來異日母至門見女為鄰媪辦籸米斥/之曰汝不吾從今自苦乃爾女不答遂投井死
 郝紀妻楊氏朔州人紀病楊黙禱願代紀卒時年/二十餘每謂所親曰計惟一死奈堂
上二老何盡心事之生卒盡禮/守節三十五年正德間旌表張太倉妻宋氏左/衞
人夫貧且病宋傭針黹醫藥三年無倦容夫殁/姑欲奪其志宋佯諾晚縊於室事聞詔旌其門
 天保妻倪氏朔州人年少有姿饁夫于田為惡/少所逼倪以死拒歸訴其事自縊
 經妻李氏右衞人年十九夫亡守節翁謹陣亡/負骸歸葬巡按旌其門年七十八卒
[052-36b]
 通妻温氏平魯衞人少寡子女俱幼依兄嫂以居/兄嫂令他適温涕泣明志兄嫂終迫之
乃撫子女泣曰我躬不閲遑恤我後遂投繯/死子女亦自縊官論兄嫂如法以旌其節張調
 元妻鄭氏馬邑人調元父名世兵備薊州死于難/調元與兄體元奔購父屍歸葬欲請卹
典不果未幾以悲憤卒鄭方少艾仰天嘆曰翁死/忠夫死孝吾雖婦人獨不能死節乎投繯飲藥家
人悉力救解之砥/志四十餘年卒
 ︹本朝︺范鼎鉉妻趙氏右玉衞人姜瓖之亂與夫弟范/台鉉妻陳氏同居左雲衞城破
各抱幼女投井死數日出其屍面如生/時左衞城中井屍皆滿惜姓名無孝王璧妻李
 氏平魯人年十七夫故家貧姑與母皆勸之嫁/李不從姑潛許配某娶有日李聞自縊死
 世弼妻張氏朔州人夫亡子幼即自縊舅姑救之/甦涕泣以諭張乃忍死侍奉翁殁力
襄喪塟姑失明色養尤/謹守節四十餘年卒董宏祥妻趙氏朔州人婚/八月夫亡
[052-37a]
苦節逾六載有媒氏求婚趙嘆曰/少婦守志多不諒於人遂自盡王善敎妻劉氏
朔州人夫亡守節夫兄善績迫之轉/適劉不從投井死雍正八年/旌鄭之寛妻霍
  氏右玉人夫亡守節同縣節婦史旌直妻李氏王/大昇妻繆氏賈懷德妻龎氏俱乾隆年間/旌
  劉秉仁妻蘇氏寕遠廳人守正捐軀/乾隆三十九年/旌劉鴻業妻穆
  氏左雲人守節撫孤事親克孝同縣節婦喬佳士/妻雷氏曹稷妻夏氏張閏妻武氏張秉智妻章
氏成珍妻白氏錢象翀妻穆氏徐大訓妻張氏王/朝棟妻張氏徐象乾妻李氏廖銘妻姚氏曹光岐
妻謝氏王鳳祥妻康氏常榮妻劉氏王賀氏/李喬氏郭張氏關徐氏俱乾隆年間/旌周世
  悳妻趙氏平魯人夫亡守節同縣節婦楊烈妻薛/氏黒待旦妻李氏俱乾隆年間/旌
  羅經妻王氏朔州人夫亡守節同州節婦羅汝璧/妻蔚氏麻福妻黄氏蔚乃實妻蒯氏
王士美妻霍氏劉元英妻/鄭氏俱乾隆年間/旌霍煜妻王氏馬邑人夫/亡守節同
[052-37b]
縣節婦田喜/妻郝氏陳敬典妻宫氐張琚繼妻/王氏武世元妻張氏張芳譽妻齊氏張星耀妻白
氏陳璿妻蔚氏霍雲慶妻田氏張建業妻李氏李/茂妻李氏王相妻賈氏霍霱妻劉氏焦鐸妻霍氏
張摇妻武氏俱/乾隆年間/旌梁瑜妻王氏右玉人守正捐軀同/縣貞女崔瞻雲未婚
妻謝氏節婦張鑾妻劉/氏俱嘉慶年間/旌張起福妻要氏左雲人夫/亡殉節同
縣節婦劉漢宗妻邢/氏俱嘉慶年間/旌鄭蔚氏朔州人守正捐軀同/州節婦賈𥙿妻李氏
石世名妻楊氏劉珙妻田氏馬文英妻蔚氏殷爝/妻蔚氏李定國妻閆氏武永琯妻李氏李如棠妻
葉氏康訓妻姜氏王士秀妻劉氏劉烜妻梁氏宣/俊德妻朱氏蔚乃容妻落氏陶興業妻李氏李堂
妻雷氏李天桂妻劉氏李天植妻王氏又馬邑鄉/節婦元之聯妻曹氏霍𥙿謙妻胡氏符玥妻林氏
元沛妻張氏俱/嘉慶年間/旌
 ︹土産︺白鵰羽府境皆有唐書地/理志朔州土貢府境皆出唐書地/理志朔州土貢甘
[052-38a]
草金史地理志朔州産鐵荆枸𣏌三稜/按唐書地理志朔州土貢豹尾今未聞
           纂修官馮 芝恭 纂
           總纂官臣顧/蒓/許應藻恭覆輯
           校對官吳思權恭 校
[052-38b]
[052-38b]
[052-38b]
[052-38b]
[052-38b]
[052-38b]
[052-38b]
[052-38b]
[052-38b]
大清一統志
 平定州在山西省治東南二百七十里東西距二百/七十里南北距二百九十五里東至直隸正
定府井陘縣界九十五里西至太原府榆次縣界/一百七十五里南至遼州和順縣界八十五里北
至代州五臺縣界二百十里東南至正定府贊皇/縣界一百八十里西南至榆次縣界九十五里東
北至正定府平山縣界二百三十里西北至太原/府陽曲縣界二百十里本州境東西距一百五十
五里南北距一百四十五里東至并陘縣界九十/五里西至夀陽縣界六十里南至遼州和順縣界
八十五里北至盂縣界六十里東南至贊皇縣界/一百八十里西南至榆次縣界九十五里東北至
平山縣界一百九十里西北至盂縣界/四十里自州治至/京師八百七十里
︹分野︺天文昴畢分野大梁之次
︹建置沿革︺古并州之域春秋晉地戰國屬趙漢置上
[052-39a]
 艾縣屬太原郡後漢屬常山國建安中分上黨郡
 地置樂平郡治沾縣又分置樂平縣屬之晉因之
 後魏太平真君九年郡廢并樂平縣入沾縣屬太
 原郡孝昌二年復置郡改沾縣曰樂平為郡治六
 年復置上艾後改名石艾仍屬樂平郡隋開皇三
 年罷郡改屬遼州十六年以樂平縣為遼州治大
 業三年省遼州縣俱屬太原郡唐武德三年復置
 遼州六年州移治遼山縣俱屬受州貞觀八年省
 受州改屬并州開元十一年屬太原府天寶元年
 改石艾曰廣陽五代因之宋太平興國四年改曰
[052-39b]
 平定於縣置平定軍屬河東路金大定二年升軍
 為平定州屬河東北路元屬冀寕路至元二年省
 二縣入州七年復置樂平縣屬州明改州屬太原
 府
 本朝初因之雍正二年升為直隸州屬山西省嘉慶
 元年并樂平縣入州領縣二
 盂縣在州西北一百里東西距一百九十里南北/距一百六十里東至直隸正定府平山縣界
七十里西至太原府陽曲縣界一百二十里南至/夀陽縣界四十里北至代州五臺縣界一百二十
里東南至本州界四十里西南至陽曲縣界一百/四十里東北至平山縣界一百四十里西北至忻
州定襄縣界八十里春秋時仇猶國後屬晉戰國/屬趙漢為上艾縣地三國魏及晉因之後魏為石
[052-40a]
艾縣地隋開皇十六年分置原仇縣大業初始改/盂縣屬太原郡唐武德三年於縣置受州六年移
州治夀陽以縣屬焉貞觀八年州廢屬并州開元/十一年屬太原府五代及宋因之金興定中升爲
盂州元亦曰盂州屬冀寕路明洪武二年降州爲/縣屬太原府/本朝初因之雍正二年改屬平定
夀陽縣在州西一百里東西距一百四十五里/南北距一百六十里東至本州界四十
五里西至太原府陽曲縣界一百里南至遼州和/順縣界一百里北至盂縣界六十里東南至本州
界九十里西南至太原府榆次縣界八十里東北/至本州界五十里西北至㿻縣界三十五里春秋
晉馬首邑漢爲榆次縣東境三國魏因之晉置夀/陽縣屬樂平郡永嘉後省隋開皇十年復置屬并
州大業三年屬太源郡唐武德三年屬受州六年/移州來治貞觀八年州廢十一年仍名曰夀陽屬
并州開元十一年屬太原府五代及宋因之金興/定二年割屬平定州元屬冀寕路明屬太原府
本朝初因之雍正/二年改屬平定州
[052-40b]
 ︹形勢︺東迫常山扼井陘之重險西馳汾曲據太原之
 上游山川環繞道路四達州/志
 ︹風俗︺少爭訟重禮義士尚文學民業耕耘州/志
 ︹城池︺平定州城有上下二城合周九里有奇門四池/深淺有差宋太平興國中築元初修
下城明成化中修上城嘉靖二十年/二城並修/本朝乾隆三十二年修盂縣城周三/里有
奇門三池深二丈又有東關外城周五里有奇門/四池深二丈明嘉靖中築/本朝順治四年修康
熙二十二/年重修夀陽縣城周四里門三池廣三丈明嘉/靖間因舊土城甃甎隆慶初
增/築
 ︹學校︺平定州學在州城東北舊在州治東南隅宋元/豐中建明洪武初徙建今所/本朝
順治八年修康熙五十三/年重修入學額數十五名盂縣學在縣治東南元/至治中建/本
[052-41a]
朝順治十二年修康熙二十/三年重修入學額數十五名夀陽縣學在縣治西/北元至元
間因宋舊址建明洪武中重建/本朝康熙/十八年修五十六年重修入學額數十二名樂平
 鄉學在州東南五十里樂平廢縣治東南金泰和/中建明天順中拓建/本朝康熙十一年修
嘉慶元年改為鄉學/入學額數十二名嘉山書院在州治西舊名石/樓書院明宣德中
建與石樓山相對故名/本朝乾隆十六年重建秀水書院在盂縣/本/朝乾隆二十
二年/建夀陽書院在夀陽縣/本/朝康熙中建沾城書院在樂平/鄉城
本朝乾隆十九年建/按舊志載冠山書院在州/城西南元吕思誠讀書於此松峯書院在樂平鄉
今並廢/謹附記
 ︹户口︺原額人丁九萬七千一百五十五今滋生男婦/共六十四萬四百八十四名口計一十三萬四
千三百三/十三户
[052-41b]
 ︹田賦︺田地一萬六百三十八頃九十四畝九分有奇/額徵地丁正雜銀七萬六千八百二十七兩八
錢六分二釐糧二千八/百八石五斗二升有奇
 ︹山川︺浮化山在州東五十里一名浮山李吉甫元和/郡縣志浮山在廣陽縣東南三十五里
金史地理志平定縣有浮山州志稱東/浮化山又有西浮化山在州西八十里鏡山在州/東五
十里由小澗崎嶇入三里許四山/環統窺天一隙圓光若鏡故名承天山在州東/八十五
里即宋之承天軍也山形峭拔有唐棐度韓愈題/名石壁上即承天寨山半為老君洞有老君堂堂
後崖上刻韓愈呉丹過此六字當/是往鎮州宣諭王庭湊時書也綿山在州東九/十里一名
紫金山周三十里澤發水出焉舊傳/介子推避晉文公處中有介子推廟故關山在州/東九
十里兩山險隘關居/其中即古井陘口藥嶺山在州東南三十五里/下有石佛洞山巔有
清涼/院晉盤山在州東南四十里北與東浮化/山對峙其山盤錯非一故名石樓
[052-42a]
  山在州南十里每遇雪霽/如白石屏亦名玉屏山冠山在州西南八里以/高冠羣山故名其
北為嘉山與冠山角峙下有/黒水泉神祠宋封為靈源公獅子山在州西二十/五里一名蒲
山有巨石數丈盤聳古松間石上有/穴深尺許中産菖蒲木冬夏不竭鵲山在州西/北五里
山下有平地泉流為池/明統志謂之靈應池卧虎山在州北/十三里四角山在/州
北三十里其勢/四起下出三泉蒙山在州東北十五里隋書地理/志石艾縣有蒙山州志在州
東北十五里土人/九日登高於此白雉山在州東北三十里周二/十四里舊有晉王廟風
土記晉主李克用與嗣昭過/此獲白雉因名有古碑存焉黄巖山在州樂平鄉/東三十里周
四十五里山石多黄故名其地乏水惟此有懸泉/流入石甕人取給焉又樂平鄉東十里有蒙山其
西十里為/牛頭山臯落山在州樂平鄉東七十里一名樂/平山隋書地理志樂平縣有臯
落山寰宇記樂平山在縣東七十六里即左傳東/山臯落氏之地漢縣因山以名縣志山周四十五
[052-42b]
里一名靈山/臯落水出焉白鶴山在州樂平鄉東七十里巖/下有石作雙鶴相顧狀
 菴山在州樂平鄉東九十里周四十五里其上平/曠可耕晴霽登之可眺臨城贊皇諸縣上有
池冬夏不竭/名洗頭盆棲霞山在州樂平鄉東南四十里一/名犀牙山以形似也又西北
二十里有板橋/山上有古石橋石梯山在州樂平鄉東南六十/里有石磴峻絶如梯
 巖山在州樂平鄉東南八十里一峯挺出俯瞰羣/山山畔有桃花洞其麓據馬嶺隘口接直隸
順德府邢臺縣界五代/時為河東守險之地少山在州樂平鄉西南二/十五里山海經清漳
水出少山淮南子謂之揭戻山水經注謂之漳山/亦曰鹿谷山元和志一名河逢山在樂平縣之西
南三十里縣志/大黽谷在其下石馬山在州樂平鄉西南三十里/其麓石馬水出焉又西二
十里為鐵/佛尖山陡泉山在州樂平鄉西四十里周九十/里鳴水出其東洞渦水出其西
 鳳凰山在州樂平鄉北八里上建神祠/本朝/康熙八年修祠神泉倐湧名靈瑞泉
[052-43a]
 霄山在盂縣東六十里高入雲霄名石城山山半/有仙人洞又北十里爲羊鈴山下有羊鈴谷
 柏橋山在盂縣東六十餘里下有一石全無/穴隙水涓涓不已相傳以爲水寶突頭
 覽山在盂縣東南接直隸/正定府井陘縣界雙鶴山在盂縣南二十/里危峯獨出上
有雙鶴洞雙鶴泉下爲細水所經又東二里爲廬/峪山北三里爲嵰溝山又東二里爲綠葉腦山又
東八里爲宴龕山接/本州界下有驗心泉李賓山在盂縣南二十里一/名神福山周二十里
唐李長者隱此因名/李賓山上有神祐泉龍翻石山在盂縣西南四十/里相傳有龍翻石
於/此幞頭山在盂縣西一百二十里接太原府陽曲/縣界下有天靈橋烏河北流經此入於
滹/沱重門山在盂縣西北三里一名慈氏山金大定/二年勅建清涼慈氏二寺故名下有白
水泉少北爲狐神山下有泠/泉河盛夏則涸隆冬湧出高嶺山在盂縣西北/五十里下有
白龍洞危石下垂又南三里爲獨頭山高出衆山/下有獨頭泉又西南三里爲小徐峪山又南三里
[052-43b]
為千/佛山馬砦山在盂縣西北五十五里一名馬鞍山/大小黒白石皆有明星遠望如玉明
時傳有鑛衇採之不得其南曰/閣子崦有宋莊砦砦有朝陽洞石假山在盂縣西/北六十里
又西五里為杏樹山又三里為史家山牛蹄山又/三里為柏木皮山又三里為鄭兔坡山下皆為烏
河所/經孫江山在盂縣西北七墩村接定襄縣/界下有孫江峪南有車峪山竦岫
 山在盂縣北七里一曰孤山巒翠插天與諸峯/不相聯屬故名又縣北三十里亦有孤山
 仇山在盂縣北八里元和志在縣北三十里原仇/縣取此山為名上有仇猶廟俗名高神山又
東烈女泉相傳昔有烈女渴而思水/扣地泉湧飲畢自縊土人立廟祀之石門山在盂/縣北
二十里山半石穴如門又北二里/曰王家峪上有晏安砦尤險絶五花山在盂縣/北二十
五里層巒曡巘苦五花然亦名五花砦又名龍霧/砦又東北五里為徐峪山上有兜子砦高百有餘
丈砦半有水其形似櫃/盈而不溢名櫃子水藏山在盂縣北三十五里/寰宇通志相傳為程
[052-44a]
嬰公孫杵臼藏趙孤處上有二義士祠元吕思誠/有藏山神祠記/按忻州有程侯山定襄縣有武
峪山並傳藏趙氏孤兒遺蹟大抵皆後/人傅㑹不足為據姑各存之以備考白鹿山在/盂
縣北三十八里隋書地理志盂縣有白鹿山/縣志舊傳有一白鹿至此山觸石得泉故名百泉
  山在盂縣北四十里内有石泉湧出高百餘丈周/半畝餘上有石窯旁有石洞浮泉湧出清深不
見底又有水/窯石佛等泉蠶簇山在盂縣北一百二十里西二/里為王子峪有温泉水三穴
浴之愈疾東/流入滹沱河六嶺山在盂縣東北七十里一名六/嶺關其西有黄土窯亦名萬
花洞洞中二里許有河二道約七八里有一/大河北流深不可測怪石鏤刻如花因名白馬
  山在盂縣東北七十里山海經白馬之山其陽多/玉石其陰多鐵及赤銅木馬水出焉元和志在
縣東北六十里上有白馬關後魏所置舊志/在縣東北八十里接直隸正定府平山縣界黄毛
  山在盂縣東北接直隸正定府平山縣界周三十/里巉巖峭拔異木森然中有百靈泉下有黄毛
[052-44b]
巖西三里爲老蠶山下有老蠶峪又西北八里爲/界首山又西五里爲穽眼山山穴如穽故名滹沱
河經其下又南五里爲旱魃山下/有旱魃泉泉水遇旱益盛故名渦山在夀陽縣/南八十里
洞渦水經其下故名一名/過山以其高過羣山也燕巖山在夀陽縣西三/十里隋書地理
志受陽縣有燕巖寰/宇記嶺多蟄燕故名紫巖山在夀陽縣西八/十里土石皆紫䍐山
在夀陽縣西九十里接太原府陽曲榆次二縣/界亦謂之看山層巒起伏視諸山獨爲雄麗
 巖山在夀陽縣西北八里周五里喬松怪石厯落/如畫上有石佛古洞下有流水三曲環映左
尖山在夀陽縣北十五里孤峯秀出一名神山/後有神武村又玉泉山在縣北二十里前
有清/凉泉雙鳳山在夀陽縣北四十里兩峯突起形如/鳯翥上有五龍洞洞壁五色成龍形
滴水懸/珠不絶方山在夀陽縣東北四十里接盂縣界壁/立千仭頂方一里有池周百步水旱
不盈/縮七里嶺在州西南四十里山高七里/故名又黑沙嶺在州西五里鶴度嶺
[052-45a]
在州樂平鄉東九十里北有嶂石巖/南連臯落山接直隸趙州臨城縣界黄沙嶺在州/樂平
鄉東接直隸正/定府贊皇縣界馬嶺在州樂平鄉東南一百里舊/有關接直隸順德府邢臺縣
界五代末為/守險之地松子嶺在州樂平鄉南四十里/周三十里松溪水出焉沾嶺
在州樂平鄉/西五十里横嶺在州樂平鄉西一百/里山勢横截漳水殺熊嶺在/夀
陽縣西六十里接太原府榆/次縣界宋种師中殉節於此黄嶺在夀陽縣西北/五十里嶺皆黄
試劍峯在州東二十里山/形峭削如劍劈狀孔子巖在州樂平鄉/東北九十里
有孔子及/顔曾像鴉兒峪在夀陽縣東南三十里東北去/盂縣一百二十里亦名鴉鳴峪
圖經谷徑幽邃昔有人迷行谷/中者見鴉兒飛鳴得路因名狐妖洞在夀陽縣/西北五十
里其深莫測風從/洞出人不可近摩陽洞在夀陽縣北六十里洞/口風聲如吼俗名風洞
土人云與盂/縣山谷相通石門在夀陽縣東北二十五里石壁/如門中通流水縣東北諸山澗
[052-45b]
之總/峽嘉水在州東源出嘉山黑水泉/東流經城東入綿蔓水南川水在州/南出
州西南七里嶺下東北流至井陘縣界入冶河又/州南二十里有陽勝水源出州西南侯神嶺東流
至南交村入南川水/按南川水/舊志云入桃水今據輿圖訂正浮化水在州西/南出西
浮化山南流入洞渦水一名浮濼/水金史地理志平定縣有浮濼水綿蔓水在州東/北源發
夀陽縣東有二源一出鴉兒峪曰南芹泉一出太/平峪曰北芹泉水色赤濁合流名太平河東流至
州界曰桃水亦稱桃河又東流入直隸正定府井/陘縣界冶河漢書地理志上艾縣有綿蔓水東至
蒲吾入滹沱水水經注綿蔓水上承桃水出樂平/郡之上艾縣東逕靖陽亭南北流至井陘關下注
澤發水史記正義綿蔓水一名阜將水一名囘星/水自并州流入井陘界韓信背水陣即此水也州
志/本朝雍正二年/濬渠溉田四頃有奇澤發水在州東北九十里元/和志澤發水一名阜
漿水亦名妬女泉源出廣陽縣東南董卓壘東其/泉初出大如車輪水色青碧東北流入井陘縣界
[052-46a]
舊志澤發水源出縣東綿山妬女祠下一名畢發/水突起平地下赴絶澗懸流千尺俗謂之水簾洞
即井陘台河之上源金趙秉文有懸泉賦碑在故/關隘口又故關水在州東五十里東流入故關合
澤發水/按史記正義綿蔓水一名阜將水元和/志澤發水一名阜漿水阜將阜漿二水非同名也
葢冶河上源名阜將水而其發/源則一為綿蔓一為澤發耳松溪水在州樂平/鄉東源出
松子嶺西流逕州境東北流至/直隸正定府井陘縣入冶河清漳水在州樂平/鄉西南四
十里源出大黽谷南流入遼州和順縣界漢書地/理志沾縣大黽谷清漳水所出東北至阜城入大
河過郡五行一千六百八十里水經注水出/大要谷南流逕沾縣故城東又南逕昔陽城沾水
在州樂平鄉西源出沾嶺東流合鳴水小松水東/北流入直隸正定府井陘縣冶河鳴水出陡泉山
亦名陡泉水與石馬水合流東北入沾水小松水/出松子嶺東北流經樂平鄉東入沾水石馬水出
石馬山流至樂平鄉東入鳴水又有水峪水出遼/州和順縣界流逕樂平鄉東南古柏巖下伏流八
[052-46b]
十里復出又楊趙水在/白巖山北皆入沾水細水在盂縣南源出縣西/南流經雙鶴山下其
源微細瀠洄不絶東北/流入滹沱今名秀水河木馬水在盂縣北七十里/源出白馬山東北
流入滹沱明統/志謂之牧馬水滹沱水在盂縣北九十里自代州/五臺縣東流入又東流入
直隸正定府平山縣界通典盂縣有滹沱水自雁/門界來元和志滹沱水自五臺縣流入南去縣一
百/里夀水在夀陽縣南二里有二源俱出山峪中合/流至縣西南十里合黒水又有童子河源
出曹村一名曹河流經/縣西南四里入夀水洞渦水在夀陽縣南五十/里源出樂平鄉西
陡泉山西流經夀陽縣又西流入太原府榆次縣/界一名同過水水經注洞渦水出沾縣北山其水
西流與南谿水合又西北合黒水又西蒲水北注/之魏書地形志同過水一出木瓜嶺一出沾嶺一
出大廉山一出原過祠/下四水合道故曰同過黑水在夀陽縣西七十里/水經注黒水出西山
合三源同歸一川東流南屈經受陽故城東又西/南入洞渴水舊志源出縣之黒水村東南流合夀
[052-47a]
水龍門水至縣南五十里人洞渦水龍門河在縣/西北三十里有二源一出西可山一出西張山合
流而南/入黑水烏河在盂縣西南七十里東北流/入滹沱唐烏河縣以此名龍花河
在盂縣北四十里興道村東崖下瀦水為/潭曰興龍泉東北流至榆棗關口入滹沱清泉池
在州西/五十里鎖黄泉在州東南十五里又有温泉在州/西五十里由丹石崖流出大清泉
在州北瑞雲觀下平地突/出又有龍泉在五龍祠下温泉在盂縣北一百二/十里泉有三穴一
穴出盤石中尤熱/南流入滹沱河冷泉在夀陽縣南五十里西流/入洞渦水又有黄龍黑龍
金剛三泉俱/在方山下郗家泊在州北五里水自半崖湧落/數十丈崖西南平地有泉數
道合流入桃水州/人郗氏世居之白鹿浤在盂縣西北三十五里/一名白鹿泉史記趙世
家肅侯十六年遊大陵出於鹿門正義盂縣西有/白鹿浤出白鹿山南蓋鹿門在此山水之側也
 ︹古蹟︺廣陽故城在州東南元和志廣陽縣西至太原/府二百六十里本漢上艾縣後魏改
[052-47b]
石艾縣天寶元年改為廣陽縣因縣西南八十里/廣陽故城為名舊志宋太平興國四年改置平定
軍因移今治寰宇記所云舊廣陽縣城在軍東南/三里者是也其縣西南之廣陽城今為廣陽村
  沾縣故城在州西南元和志樂平縣本漢沾縣晉/於此置樂平郡又别置樂平縣後魏太
武省郡及縣孝明帝重置樂平郡及縣高齊移理/沾城即今縣舊志唐後又自沾城復移置晉樂平
故縣今縣治即晉時縣/治而隋唐之故城廢受州故城在州西北元和/志廢受州城在
廣陽縣西北三十里舊名賽魚城武德八/年因故蹟築移受州治此貞觀八年廢烏河故
  城在盂縣西舊唐書地理志武德元年并州領烏/河縣貞觀元年省舊志在縣西一百二十里或
曰隋末置撫城縣唐/武德初改名烏河仇猶故城在盂縣東北半里/即古仇猶國地也
韓非子智伯欲伐仇繇道不通因鑄大鐘遺之仇/繇除塗納之而仇繇亡隋書地理志盂縣開皇十
六年置曰原仇大業初改焉括地志盂縣外城俗/名原仇亦名仇猶元和志漢故盂縣城在今縣西
[052-48a]
南陽曲縣東北八十里後魏省地屬石艾縣隋開/皇十六年分石艾縣置原仇縣因原仇故城爲名
即今縣是也大業二年改原仇爲盂縣因漢舊名/九域圖并州有仇猶城史記樗里傳作仇猶韓非
子作仇繇吕覽作夙繇又作/仇猶高誘淮南子註作仇首廣牧故城在壽陽縣/北漢廣牧
縣屬朔方郡在今陜西河套内後漢建安末移置/陘南屬新興郡晉書地理志新興郡領廣牧縣石
勒載記劉琨遣將軍姬澹討勒琨次廣牧爲/聲援魏書地形志附化郡有廣牧縣後廢神武
  故城在夀陽縣北魏書地形志朔州孝昌中陷寄/治并州界領大安廣寕神武太平附化五郡
元和志神武故城後魏神武郡也在縣北三十里/周廢/按魏書地形志神武郡首領尖山縣今有
尖山在縣北又大安郡首領狄那縣今有大安鎮/及狄那寨在縣西又廣寕郡首領石門縣今有石
門在縣東又太平郡首領太平縣今有太平鄉太/平村在縣東北葢一州五郡皆僑置縣境不獨神
武/矣樂平故縣在州南五十里後漢建安中置樂平/縣屬樂平郡後魏太平真君九年併
[052-48b]
入沾縣屬太原郡孝昌二年復名樂平為樂平郡/治唐後復移治故城宋乾德初置平晉軍尋罷太
平興國四年改屬平定軍金興定四年升為臯州/元𥘉仍為樂平縣至元二年省入平定州七年復
置明屬平定州/本朝初/因之嘉慶元年省入州東山廢縣在州東南隋/書地理志開
皇十六年分樂平縣置/東山縣大業初廢入昔陽城在州東南左傳昭/公十二年晉荀呉
假道於鮮虞遂入昔陽秋滅肥以肥子緜臯歸杜/預曰昔陽肥國都樂平沾縣東有昔陽城元和志
昔陽城一名夕陽城在縣東/五十里七國時趙置戍於此平潭城在州西北二/十五里世傳
晉趙簡子所築/平潭驛置於此倉角城在州樂平鄉南二里一名/陽濠城又有龍且城在鄉
東五十里頭村之北又有庫城/在郷東七十里庫城村之南臯牢城在盂縣東/三十里舊
戍守/處馬首城在夀陽縣左傳昭公二十八年晉分/祁氏之田為七縣韓固為馬首大夫
元和志馬首城在縣東南/十五里縣志今為馬首村賀魯城在夀陽縣西北/三十里一名胡
[052-49a]
盧城相傳趙簡子所築又故燕城在縣西/二十五里北齊置尋廢今名南煙竹村廢晉州
在夀陽縣西北金史郭文振傳興定四年詔升夀/陽西張寨為晉州從文振之請也縣志寨在縣西
北五十里後為蒙/古所毁州亦廢獵閭村在州東顔氏家訓之推/嘗從齊王幸并州自井
陘關入上艾縣東數十里有獵閭村後百官受馬/糧在晉陽東百餘里元仇城側並不識二所是何
地博求古今皆未能曉及檢字林集乃知獵/閭舊是䜲餘聚元仇舊是䜱䜪亭悉屬上艾湧雲
 樓在州治後東北城角上創自宋初名思/武樓大觀四年改今名金趙秉文有詩雲日樓
在州西北十五里明統志元仁宗來/自懷孟嘗登其上吕思誠撰碑記知樂亭在州/北五
里郗湫上元學士歐陽原功有/記又有豐樂亭在州北嘉山上夀陽古驛在夀陽/縣城内
唐韓愈奉使鎮州/夕次夀陽驛即此
 ︹關隘︺故關在州東九十里接直隸正定府井陘縣界/魏書地形志石艾縣有井陘關通典廣陽
[052-49b]
縣東有故關甚險固元和志井陘故關在廣陽縣/東八十里即韓信張耳擊趙時所出道今亦名土
門明洪武十年置故關巡/司今廢詳見直隸正定府盤石故關在州東北唐/書地理志廣
陽縣有盤石故關元和志在縣東北七十/里州志一名石門口通正定府平山縣界葦澤故
 關在州東北一名娘子關接正定府井陘縣界魏/書地形志石艾縣有葦澤關元和志葦澤故關
在廣陽縣東北八十里通鑑注井陘娘子關西南/即承天寨西北即平定軍九域志建隆元年以娘
子關地建承天軍舊志唐乾元初置承天軍於此/長慶二年王庭湊以成德叛裴度將兵出承天故
關以討之五代梁石晉末趙王鎔會晉王存朂於/承天軍共謀伐梁石晉末劉智逺舉河東兵戍承
天軍既而遣人襲潰戍兵智逺復遣將克之蓋承/天軍近太原東鄙土門路西出之衝也北漢時軍
廢宋初復置明時爲承天鎮亦曰娘子關設兵戍/守嘉靖二十一年増置官兵明年築城與故關相
脣/齒六嶺關在盂縣東/北六十里白馬關在盂縣東北七十里/通直隸正定府平山
[052-50a]
縣界唐書地理志盂縣東北有白馬故關/後魏置州志一名牧馬關又名伏馬關榆棗關
在盂縣東北一百二十里路通直隸/正定府平山縣界滹沱河所經也靜陽鎮在州/樂平
鄉東南九十里又有店上寨裏二鎮在/鄉西南金史地理志樂平縣有靜陽鎮遂成鎮在/夀
陽縣西七十里安羅山中明嘉靖十三年置/又張淨鎮在縣東宗艾鎮解愁鎮俱在縣北石人
 寨在州樂平鄉東七十里周二百步山峻而盤折/下有大石窯可容數百人從窯門鳥道而上即
寨址金元時避兵於此巖間有一石如兩人相負/故名又有安陽寨在鄉東北界都村周一百五十
三步青花寨在鄉東野頭村周二百七十步黑石/寨在鄉東孔子村周一里石龕寨在鄉東南白陽
峪口周一/百五十步牛村寨在盂縣東二十里有市聚通直/隸正定府井陘平山二縣界又
牽牛寨在縣東南通正定府獲/鹿縣界又洪唐寨在縣東北饑虎寨在夀陽縣/西北三十
里俗名餓虎寨四面壁立高十丈餘廣十四五畝/有井深十三丈正北對峙為青龍寨相去僅數十
[052-50b]
步亦險/絶今廢西煙堡在盂縣西北七十里路通忻代二/州又山湖堡在縣西六十里又西
爲新莊蔣村等堡/又西南爲郭秋堡董卓壘在州城東北魏書地形/志石艾縣有董卓城元
和志在廣陽縣東北八十里水/經注云澤發水出董卓壘東厭谷口在州東一/百四十里
通直隸正定府元氏縣界又白城口在州/東南一百四十里通正定府贊皇縣界甘桃驛
在州城東南甘淘口接直隸正定府井陘縣界明/築城建新固關設千户所隘口置巡司今裁以驛
丞兼/管平潭驛舊在州城西二十五里平/潭鎮今移置下城西關柏井驛在/州
樂平鄉東北七十里其東四十餘里與故關相接/本柏井鎮有驛丞兼管巡司金史地理志平定縣
東有柏井鎮/按柏井鎮在州東五十里明嘉靖/中築爲柏井堡方二里四面據河地勢高二十丈
舊屬樂平/今改屬芹泉驛在盂縣南七十里接夀陽縣界/明洪武二年置舊屬夀陽縣今
改屬有驛丞/兼管巡司太安驛在夀陽縣西五十里太安鎮/即後魏太安郡地今有驛丞
[052-51a]
兼管/巡司方山市在盂縣西八十里通太原府陽曲縣/界又柴莊市在縣北通代州五臺縣
忻州定/襄縣界
 ︹津梁︺濟川橋在州城中跨嘉水明嘉靖中建相近有/利涉橋又州西十里有仙境橋皆跨嘉
丁峪口橋在州樂平鄉東明隆慶中建又鄉/西有司家溝橋鄉北有土巷橋
 嶺橋在盂縣西一/百二十里張淨橋在夀陽縣東張淨鎮又/安定橋在縣西太安鎮
迎仙橋在縣/北童子河上
 ︹陵墓︺︹周︺仇猶墓在盂縣東/三十里︹南北朝︺︹魏︺關寶容墓在州/北四
十里城冢記寶容石艾人魏冀/州刺史有武定八年紀德碑︹宋︺苗訓墓在盂縣/東三十
高瓊墓在盂縣西/七十里︹金︺楊雲翼墓在州樂平/鄉南三里︹元︺吕
 允墓在州治北二里/子思誠墓在側︹明︺喬宇墓在州樂平/鄉南七里
[052-51b]
 ︹祠廟︺扁鵲祠在州西三里鵲山靈應池上宋/元豐八年建金元好問有記石甕神
 祠在州西北三十餘里宋建舊志獅子山旁有石/穴若井上覆以石名曰石甕遇旱往禱舉杖挑
石石開即雨因立/神祠每歲致祭韓愈祠在夀陽縣東郭外唐長/慶二年愈奉命宣撫鎮
州道經夀陽驛/後人立祠祀焉媧皇廟在州東東西兩浮化山俱/有有司以春秋仲月祭於
東浮化山明洪武初改稱女媧/氏之神併太昊祠徙置於此李勣廟在州東十/里勣嘗為
并州都督有惠/政民因廟祀之韓信廟在州東二十里試劍峯上/韓信擊趙曾駐兵於此後
人立廟/祀之蒲臺廟在州西二十五里宋崇寕中建祀/晉世子申生吕思誠廟記獅子山
麓有石臺菖蒲生其上宋時歲旱有童子置瓶蒲/下以禱蒲芒凝露墜瓶中俄有靈物出崇朝雨足
後祈禱屢應於是建祠石臺下名蒲臺神廟州志/祠壁間畫小臣獻胙狀宋封靈瞻公元封昭應王
 羊舌廟在夀陽縣治西南/四十餘步今廢
[052-52a]
 ︹寺觀︺天安寺在州治下城宋熙/寕中建内有雙塔崇教寺在州樂平鄉/城内宋熙寕
初建明洪武中/併夀聖寺入焉清涼寺在盂縣西慈氏/山金大定初建白鹿寺在/夀
陽縣西北五/十里湧泉山昭化寺在夀陽縣東北四十里方山/縣志方山一名神福山有上
寺下寺唐李通元建宋元祐間/重建下寺政和間重建上寺萬夀宫在州治下/城宋宣和
中建有徽/宗御製碑
 ︹名宦︺︹晉︺曹志譙人魏陳思王植之子為樂平太守在/郡上書以為宜尊儒重道請為博士置
吏/卒︹宋︺程琳博野人敏厲深嚴長於政事/大中祥符間知并州夀陽縣吕陶成都/人知
太原夀陽縣府帥唐/介重之辟僉書判祝公明麗水人盂縣主簿靖/康間金人犯河東令
棄官去公明攝縣事率保甲入援圍守/踰年城陷不屈死建炎中贈承事郎︹金︺趙秉文
滏陽人泰和三年為平定州刺史為政寛簡/旬月盜悉屏跡歲饑出粟倡賑全活甚衆︹元︺保
[052-52b]
 拜至正元年同知平定州事時春三月不雨至夏/六月禾稼皆槁保拜免冠跣足禱於神明日雨
大降秋七月復不雨禱如初雨/復降/保拜舊作保保今改正︹明︺程宗道舒城人/洪武三
年知平定州建州署學校壇/廟郵舍撫綏凋瘵民有起色呉原庸濠州人洪武/初知夀陽縣
招集流散敎之耕作設縣署/毁淫祠立學宫事多修舉李本淨崑山人永樂/中知盂縣仁
慈不苛期以德化境内多/生嘉禾人以爲善政之應梁昱崑山人景泰中知/平定州以文學政
事並稱卒於官/士民深悼惜之王子玉寶坻人成化中知樂平縣/歲存饑民多流亡子玉緩
賦均役悉力招徠流民歸者數百家逾年/增修學舍課諸生有方士民勒其政於石高光烈
膠州人嘉靖中知平定州廉潔寛平然賦辦事/集吏民畏服尋調絳州去皆攀車悲號送之
 尚質膚施人萬厯中知夀陽縣以勤儉爲治/邑素不諳紡績尚質始敎之民賴其利
 ︹本朝︺孔興範曲阜人康熙十九年知盂縣城西北隅/瀕河舊堤已圯興範築堤一百二十餘
[052-53a]
丈高十五尺厚稱之廟學頽廢以次告成興範性/節儉衣布衣見客在官六年寛嚴並濟盂人懷之
 ︹人物︺︹唐︺王行敏樂平人高祖興拜潞州刺史遷屯衞/將軍敗竇建德於武陟武德四年徇
燕趙與劉黑闥戰厯亭破之/既而爲所掩被執不屈見害︹宋︺李謙溥字德明盂/人父蕘晉
天福中使遼還上言屈節外國非長䇿出爲魯山/令卒官謙溥少通左氏春秋周世宗征劉崇遼州
刺史張乙堅壁不下遣謙溥單騎說之乙以城降/師還留爲晉州兵馬都監累立戰功建隆四年爲
慈州刺史兼晉隰緣邊都巡檢累遷濟州團練使/後邊將失律復爲晉隰緣邊巡檢使邊民聞之喜
爭迎勞於道左云次子允正字修/己累典邊任有功徙知永興軍卒李允則字垂範/謙溥子
少以材畧聞厯知滄雄等州鎮定高陽三路行營/兵馬都監仁宗時領康州防禦使允則不事威儀
間或步出遇民有可語者延坐與語以是洞知人/情訟至立斷善撫士卒皆得其用在河北二十餘
年功/最多段德平定軍人五世同居真/宗時旌表蠲其課調侯可盂人父道/濟任丹徒
[052-53b]
令生女適程珦即程顥程頤之母也可博極羣書/尤熟於西北形勢以討儂智高功拜武爵不就改
文資厯殿中丞事蹟/詳程顥所作墓志銘︹金︺楊雲翼字之美樂平人明/昌五年進士第一
特授應奉翰林文字累官禮部尚書正大中設益/政院雲翼為選首每召見賜坐而不名卒諡文獻
雲翼天性雅重自律甚嚴與人交死生禍福不少/變國家之事知無不言議論忠讜務格君心文墨
政事皆有足傳兼精天文醫方與趙秉/文代掌文柄時號楊趙所著書甚多耿守直平/定
人由進士官總帥府教授金亡/不仕隱居鄉里自號方山居士︹元︺杜安盂人少有/謀畧從世
祖累立戰玏授龍虎衞指揮使擢鎮逺大將/軍南蠻叛遣安討之安撫以威信不戰而平王構
字嗣能父无咎自武安徙樂平遂為樂平人舉孝/廉為寕晉令縣適有盜聞構至即以贓歸主而去
曰恐辱賢宰也累官同知衢州路總管府事構性/至孝居喪廬墓六年白兔兩繞墓偙詔表其門閭
  吕思誠字仲實州人泰定初進士第為景州蓚縣/令有善政天厯時擢翰林編修文宗在奎
[052-54a]
章閣命取國史閲之院長貳無敢言思誠在末僚/獨跪閣下爭曰國史紀人君善惡自古天子無親
閲之者遂寢官至大司農卒諡忠肅思誠氣宇凝/定以剛廉勁直聞彈劾不法不為勢利屈三為祭
酒一法許衡之舊諸/生從化後多為名士聶珪字廷器平定人初授招/撫司副使以破武仙功
授都元帥自守令以下任賢使能各盡其長喜/賓客好吟咏與元好問友善卒贈西陽郡公
  禋字從禮平定人居家孝友厯中外官以名/德為世推重仕至工部尚書河南總管卒李朝
  英盂人至元中進士授汾州判官有/政聲五世同居奉詔旌表其門︹明︺閻察平定/八洪
武中進士除禮科給事改監察御史遇事敢言上/甚器之轉浙江布政司叅議有中官使折侵察察
擊殺之太祖赦不問/尋擢為左布政使王克己夀陽人母喪廬墓側/兵亂號泣不去賊感
其孝不忍害洪武初以文學孝行辟累/官吏部尚書甄拔得人尤以清介著石撰平定/人以
學行稱洪武中寕王府長史及燕兵起撰在大/寕輒為守禦計及城破被執憤詈不屈支解死
[052-54b]
 九疇字禹範平定人永樂進士由給事中任兩淮/鹽運同知痛革宿弊廉聲著聞尋入為刑部
侍郎力辨疑獄巡視鳳陽招流移七萬户撫陜西/極言邊衞增戍之非任至南京刑部尚書卒諡清
郭浩盂人由貢士厯工部主事從英宗北狩被/執不屈死贈員外郎又同縣韓能為隨駕
將軍兵敗執金瓜殺/賊甚衆力竭死之賈琮夀陽人永樂舉人授都/督府經厯從英宗駐蹕
土木戰死贈/奉直大夫郗䕫平定人宏治進士為禮科給事/中正德五年命覈延綏戰功劉
瑾屬其私人䕫正色拒之明日復遣中使脅諸途/䕫叱使者中使曰有駕帖械公䕫歎曰予天子耳
目臣豈從賊謀遂自/經死瑾誅追復原官李岱字宗岳樂平人成化進/士官南京刑科給事中
劾權倖數人置於法遷南京光祿少卿罷嶺/外上供物凡病民事必絶之以忤劉瑾致仕閻璽
夀陽人居官清廉遷河南/兵備副使以忤劉瑾克官喬宇字希大樂平人祖/毅工部左侍郎父
鳳職方郎中皆以清節顯宇成化進士武宗時官/南京兵部尚書宸濠反中官劉瑯通賊豫伏死士
[052-55a]
宇索得三百人皆斬之嚴爲警備宸濠遂不敢東/上至南京詔百官戎服以朝宇不可卒如禮江彬
矯㫖宣索每裁抑之彬爲稍戢論功加少保世宗/初爲吏部尚書銓政一清宇遇事不可無不力爭
而爭大禮尤切復爭召用席書張璁桂萼/等忤㫖奪官卒穆宗初贈少保諡莊簡楊思忠
字孝夫平定人嘉靖進士除清苑知縣治行最擢/給事中彈劾無所避孝烈皇后大祥欲豫祧仁宗
祔后太廟思忠與尚書徐階據禮力爭帝摘其疏/中語杖之百斥爲民隆慶初起掌吏科終南京户
部右/侍郎孫繼先字引甫盂人萬厯中由進士厯御史/疏請召吳中行趙用賢鄒元標諸人
又言魏學曽宋纁等皆海内正人當用由是諸人/咸得進後以劾兵部尚書張學顔謫臨清州判官
  葛凝秀平定人崇禎閒進士厯任户部郎中家居/李自成敗歸過平定欲授以官凝秀大罵
不屈/而死朱一統平定人由舉人知蒲城縣崇禎十六/年城陷赴井死/本朝乾隆四十一
年/賜諡烈愍安邦輔平定諸生闖賊過州偕友陳一/德抵賊營詆之俱投井死後並
[052-55b]
入祀忠/義祠耿升平定人偕妻避兵盗執之使為嚮導/升曰吾不忍禍延鄉里夫婦皆死州
帥義而/葬之趙之璽字如石樂平人父紱由進士官兵/部尚書里居時遇流賊至不屈死
之/本朝乾隆四十一年/賜諡節愍之璽/為紱長子由拔貢中解元助父拒賊父死賊挾之
入城索鏹無以應刃下如雨臂且斷之璽曰吾不/怖死所以不偕衆逸者以父柩在耳汝能留一椽
勿燼吾瞑矣賊太息曰何不蚤言使吾輩幾殺孝/子遂捨去巡按上於朝有才嫓班馬行法閔曾之
語後厯官叅政鼎革時死節燕京入/本朝/始歸葬焉乾隆四十一年/賜諡節愍
 ︹本朝︺武全文字藏夫本州人順治四年以進士知崇/信縣度汭水疏渠溉田民甚賴之遷衡
永郴守道/亦有惠政張景星宇伯顯本州人明季拔貢生為/保定府通判未任時子青雲於
州南拾遺金四百兩景星曰必公帑也已/而官吏來尋帑景星詣州報金在出付之趙曰爌
樂平人為人孝謹饒才畧順治初以進士知博野/縣邑多盜曰爌設科條洞中機宜期月盜靖獄空
[052-56a]
後官江南潁道賑/饑有紀民獲甦王纘先字接武盂人性孝謹十/歲從父遇賊賊執父纘
先捫懷曰金在是釋吾父父逸去探懷中止二銅/鎖賊怒欲殺之己而義之獲免嘗見盜其園果者
引身避之故家女鬻為婢典衣贖還之年九/十三卒于孫多登科甲人以為盛德之報云朱時
 亨本州人孝行著聞同州孝/子耿丹俱乾隆年間/旌趙德忭盂人孝德著/聞同縣孝子
舉人張拱鹿俱/乾隆年間/旌祁繼昌夀陽人孝行著聞/乾隆年間/旌張宗文
本州人任湖南永州府同知以/政績稱嘉慶二年入祀鄉賢祠劉鏸本州生員孝/行著聞嘉慶
六年/旌又同州義夫/孫𥙿嘉慶十八年/旌石維崲盂人孝行著聞同/縣孝子張作式張
作儀賈景璋孫書田/俱嘉慶年間/旌
 ︹流寓︺︹金︺王无咎武安人為昭義軍節度副使金/亡不仕徙樂平以山水自娯
 ︹列女︺︹唐︺張暌妻趙氏盂人會昌中暌戍邊十年趙/繡迴文詩詣闕獻之睽得歸︹宋︺
[052-56b]
  程珦妻侯氏盂人幼聰悟過人好讀史而不為詞/章年十九歸河南程珦相敬如賓雖
小事必稟命生二子顥頤纔數歲行而踣必責以/徐步嘗食絮羮亦呵止雖使令輩不得以惡言加
之其敎/子如此︹元︺郝義妻張氏平定人年二十夫亡子彌/月舅殁日灌畦蠶織以奉
姑嘗畜一牝羊孳息不勝計/人謂節孝所感至正中旌表王履謙妻齊氏平定/人履
謙為河東廉訪副使寇掠州境齊與二婦蕭氏吕/氏及一女避趙莊石巖寇圍急俱投崖死後旌表
  耿承祖妻康氏平定人承祖為太常太祝山東盜/起剽掠平定康攜幼子避盂陽石
洞中盜迫之遂以幼子付/婢投井死至正中旌表︹明︺黄鑑妻靳氏平定人/嘉靖中
北部入寇獲勒欲汚之不屈賊剖腹視胎以去時/其同宗有嬪於荆氏者有通名張氏子者俱義不
受辱同/時遇害郝麒妻任氏盂人嘉靖中與麒弟麟妻侯/氏俱被寇掠任至龍池投淵
死侯至河村先擲幼兒崖下/躍身從之人稱郝氏雙烈閻洪範妻季氏夀陽/人嘉
[052-57a]
靖中北寇至被掠/季肆罵不辱死之蔡芳妻尚氏平定人與姑避寇/於王德寨寇攻寨
急俱投崖死又王佇妻某氏為/闖卒所逼掣刀殺賊即自刎死潘雲翼妾石氏盂/人
十餘歲鬻於潘潘導以學遂通書史後納為妾闖/賊陷太原雲翼被拘拷掠家人悉逃石垢而服男
子服乞食奉潘潘死/石仰天哀慟亦死
 ︹本朝︺潘一鳴妻劉氏本州人年二十夫卒遺娠生男/撫之成立厯五十有餘年順治
中/旌甄大冶妻葛氏本州人夫亡守節撫子昭/成進士康熙年間/旌
 綦隆妻常氏樂平人綦隆以生員從擊賊戰殁常/親往購屍哭幾斃苦節四十餘年訓
子有/成張氏夀陽人適李某年未笄偶歸母家紡績/牆下惡少逼汚被白刃不從母至乃解
招其夫告以故送之門訣曰妾不辱君遂自縊同/縣劉世輔妻李氏年十七于歸閲十月夫卒求殉
姑防甚至半載/後得間自縊張祿妻姚氏本州人守正捐軀同/州烈婦王立經妻李
[052-57b]
氐夫失名池氏王氏節婦王憲武妻郝氏白成懿/妻延氏李璧書妻張氏張灝妻劉氏景棉逺妻葛
氏趙宜妻趙氏王良臣妻張氏杜秉仁妻潘氏王/學士妻朱氏李正春妻張氏苗瑾妻劉氏楊錦妻
劉氏張元新妻霍氏梁鈺妻朱氏劉立誠妻杜氏/郭秀妻張氏史廷秀妻張氏王丕基妻楊氏賈綬
妻王氏盧登祚妻劉氏石耐妻李氏朱光繼妻張/氏黄玉亮妻丁氏劉大學妻曹氏黄振基妻竇氏
李文標妻宋氏竇淇妻薛氏潘時夏妻張氏李福/妻郭氏陳世璘妻張氏張成連妻杜氏荆如桂妻
李氏姚成德妻石氏王克勤妻朱氏耿遜志妻尚/氏竇克崇妻朱氏張志道妻趙氏楊升秀妻王氏
霍盡美妻李氏李奇芳妻周氏趙鑮妻郝氏郭祺/妻孟氏商廷輔妻郗氏魏元亨妻楊氏俱乾隆年
間/旌王端大妻竇氏樂平人守正被戕同縣烈婦/胡秉旺妻黄氏趙夀昌妻李
氏節婦毛宏化妻劉氏宋訓通妻李氏閆宏中妻/劉氏張克謙妻李氏馬從龍妻毛氏李明初妻趙
氏趙其勉妻宋氏趙明妻李氏翟雲翔妻/劉氏喬會同妻趙氏俱乾隆年間/旌榮旺妻
[052-58a]
  田氏盂人守正捐軀同縣節婦王德顯妻石氏劉/向智妻王氏龎紹貴妻趙氏栗春旺妻李氏
鄭國燦妻趙氏張燿繼妻白氏張作相/妻韓氏高璿妻張氏俱乾隆年間/旌李文明妻
  王氏夀陽人夫亡守節同縣節婦張苗妻李氏趙/如梅妻高氏王通妻胡氏傅龍妻王氏傅㺬
妻陳氏榮志士妻劉氏王廷鳳妻李氏王述義妻/王氏鈕遂性妻李氏王朝美妻郭氏張敷治妻韓
氏陳宗衍妻丁氏郝見龍妻苗氏陳元佐妻王氏/陳萬鍾妻武氏韓萬春妻孫氏尚應通妻聶氏俱
乾隆年/間/旌李鳴玉妾王氏本州人守正捐軀同州烈/婦韓某妻張氏苗昌霖妻
郝氏和鋭妻趙氏節婦董喜興妻王氏潘美珠妻/黄氏史秉忠妻周氏高步蟾繼妻郝氏李富書妻
石氏石山屏妻商氐王蔚文妻張氏李綬繼妻任/氏石丈貴妻高氏李鳴儀妻趙氏又樂平鄉節婦
李安仁繼妻董氏李池繼妻張氏冀來復妻宋氏/秦立藩妻宋氏陳鳳來妻李氏李承祚妻季氏俱
嘉慶年/間/旌趙凡受妻周氏盂人守正捐軀同縣貞女/史璘聘妻張氏節婦劉鐸
[052-58b]
妾孫氏聶青雲妻張氏張朝琮妻于/氏張作藩妾任氏俱嘉慶年間/旌王藴功妻郝
 氏夀陽人夫亡守節嘉/慶二十五年/旌
 ︹仙釋︺︹唐︺李通元號長者開元中自滄州來盂縣日食/十棗一柏葉小餅掩室著論無虚時
後至冠葢村逢一虎馴伏又至神福山得一龕居/之拔去一松化為一潭僭暘之歲祈求必應每製
作心窮元奥至夕輒出白光以代燈/燭著論既畢化於龕中年九十有六︹元︺普惠州人/號洞
雲住夀聖寺能詩有戒行與中書左丞吕思誠為/方外友吕嘗作洞雲歌贈之及吕北上惠貽詩曰
君王若問榆關郡地瘦民貧山水多/後徙獅子山石巖下年九十八化︹明︺讓大師號/納
空相傳陜右人筮仕長史後棄官雲遊得佛法於/五臺山達觀禪師遂棲獅子窟與憨山海印妙峯
輩五十三人為淨友達觀示寂乃卓錫方山之昭/化院戒行精嚴嘗貯粟於掌鳥雀馴集掌上就食
後無疾跏/趺而逝
[052-59a]
 ︹土産︺鐵本州出/有冶礬石本州出/有窯瓷器本州出/有窯盂縣/出
 炭夀陽/出
          纂修官馮 芝恭 纂
          總纂官臣顧/蒓/許應藻恭覆輯
          校對官楊景曾恭 校
[052-59b]