KR2k0009 大清一統志-明-和珅 (master)


[020-1a]
大清一統志
 奉天府
︹名宦︺︹漢︺祭肜潁陽人建武十七年拜遼東太守時匈/奴鮮卑及赤山烏桓連和强盛數入塞
殺畧吏民肜勵兵馮廣斥堠冦至數破走之二十/一年秋鮮卑萬餘騎冦遼東肜率數千人迎擊之
自被甲陷陣斬首三千餘級獲馬數千匹鮮卑震/怖不敢復窺塞肜乃離其黨與撫以恩信威聲暢
於北方西自武威東盡元菟及樂浪皆來内附野/無風塵在遼東㡬三十年顯宗徴為太僕及卒烏
桓鮮卑每朝賀京師常過冡拜謁號泣/乃去遼東吏人為立祠四時奉祭焉耿夔扶風/茂陵
人拜遼東太守元興元年貊人寇郡界/䕫追斬其渠帥建光中拜度遼將軍陳禪巴郡/安漢
人安帝時為遼東太守邊人憚其威强退還數百/里襌不加兵但使吏卒往暁慰之單于隨使還郡
禪於學行禮為説道義/以感化之懷服而去龎參緱氏人河南尹龎奮/舉為孝廉厯官遼東
[020-1b]
太守恩信大著/後遷度遼將軍蔡諷拜遼東太守元初五年高句/驪王宫與&KR1070貊寇元菟諷乃
與元菟太守姚光等將兵出塞撃之捕斬&KR1070貊渠/帥後貊人復以八千人攻遼地殺掠吏人諷等追
擊於新昌戰殁功曹耿耗兵曹掾龍/端兵馬掾公孫酺以身捍諷俱殁馮緄巴郡宕/渠人順
帝末鮮卑寇邊以緄爲遼東/太守曉諭降集寇皆弭散段熲武威姑臧人桓/帝時爲遼東屬
國都尉鮮卑犯塞熲即率所領馳赴恐賊驚去乃/使驛騎詐齎璽書詔熲熲於道偽退潛於還路設
伏敵以爲信然乃入追熲/熲因大縱兵悉斬獲之种暠河南洛陽人桓帝/時爲遼東太守烏
桓望風率服/迎拜界上公沙穆北海膠東人永夀中遷遼東/屬國都尉善得吏人歡心
 度尚山陽湖陸人桓帝時爲遼東太守數月/鮮卑率兵來攻尚與戰破之邊人憚畏公孫
 域永康初爲元莵太守扶/餘王寇元菟域擊破之耿臨靈帝時爲元菟太/守貊王伯固犯遼
東臨討之斬首數百級/伯固降服乞屬元莵公孫瓚遼東令支人靈帝/時爲遼東屬國長
[020-2a]
史寇憚其勇/遠竄塞外︹遼︺耶律隆先義宗子封平王留守東/京薄賦税省刑獄恤鰥
寡數薦賢能之士後與統軍/耶律舒嚕同討高麗有功蕭孝穆欽皇后族為/南京留守改
東京留守為政寛簡撫納流徙/其民安之尋復為南京留守耶律博諾太祖弟/蘇之四
世孫太平中為東京統軍使莅政嚴肅諸部/懾服/耶律博諾舊作耶律蒲古今改正王棠
涿州新城人重熙進士遷東京户部使/大康二年遼東饑民多死請賑恤從之大公鼎渤/海
人咸雍中為瀋州觀察判官時遼東雨水傷稼北/樞密院大發瀕河丁壯以完隄防有司承令峻急
公鼎獨曰邊障甫安大興役亊非利國便民之道/乃疏奏其亊朝廷從之役罷水亦不為災瀕河千
里人莫不悅天祚時為東京户部使時盜殺留守/蕭保先始利其財因而創亂民亦互生猜忌家自
為鬬公鼎單騎行郡陳以禍福衆皆投兵/而拜曰是不我欺敢不聽命安輯如故︹金︺高昌
 福宛平人天會十年進士同知東京留守/以治最遷山東西路轉運使工部尚書完顏齊
[020-2b]
穆宗曾孫大定初授同知復州軍亊先是復州哈/斯罕關地方七百里因圍獵禁民樵捕齊言其肥
衍令富民開種則公私有益上然之為弛禁即募/民以居田收甚利因名其地曰哈斯罕明安/哈
斯罕改見前明安舊/作猛安今並改正承暉本名福興章宗初置九/路提刑司承暉為東京
咸平等路提刑/副使豪猾屏息伊喇富森東北路烏爾呼河明安/人充遼東宣撫副使歲
大饑富森出沿海倉粟先賑其民而後奏之優詔/獎諭/伊喇富森舊作移刺福僧烏爾呼河舊作
烏連苦河今並改/正明安改見前梁持勝絳州人累官咸平路宣/撫司經厯官興定初宣
撫使布希萬努有異志欲棄咸平徙海蘭路持勝/力止之萬努怒杖之八十持勝走上京告行省太
平是時太平已與萬努通謀口稱持勝忠而心實/不然署持勝左右司員外郎既而太平受萬努命
焚毁上京宗廟執元帥承充奪其軍持勝與提控/咸平治中費摩薩布萬户韓公恕約殺太平復推
承充行省亊共伐萬努亊泄俱被害/費摩薩布舊作裴满賽不今改正李晏澤州高/平人任
[020-3a]
遼陽推官/有政績伊喇子敬遼五院人除同知遼州事舊/本廰自有占地嵗入數百貫
子敬曰已有公田何為更取/民田竟不取/伊喇改見前︹元︺逹春蒙古札拉爾/氏初授東京
等路總管府達嚕噶齊以廉勤進開元等路宣慰/使東京行中書右丞遼東道宣慰使納延叛力戰
却之軍懿州州人羅拜道傍泣曰非公吾屬無遺/種矣至遼西討擒餘黨禁止俘掠復領軍討哈坦
帝嘉其功賜珍珠上服拜遼陽等處行中書省平/章政亊/逹春舊作塔岀札拉爾舊作扎刺兒哈
坦舊作哈丹/今並改正唐仁祖輝和爾人至元中授翰林學/士承㫖遼陽饑奉㫖偕左丞
實都往賑實都欲如户籍口數大小給之仁祖不/可曰昔籍之小口今己大矣皆以大口給之民賴
活者無數/輝和爾舊作畏/兀實都舊作忻都今並改正王結易州定興人性/敏悟從董朴受
經深於性命之學憲使王仁見之曰公輔器也泰/定帝元年拜遼陽行省參知政亊遼東大水糓價
翔踴結請於朝發粟數萬石賑之結平生非聖賢/之書不讀非仁義之言不談晩䆳於易著易書一
[020-3b]
卷及卒公卿唁于朝士大夫弔于家曰正人亡矣/卒贈資政大夫追封太原郡公諡文忠有詩文十
五卷行/於世趙洙至正閒為遼陽儒學提舉紅巾賊陷/遼陽洙與妻許氏避資善寺賊至不
屈厲聲叱之遂見殺許氏罵不/絶口亦遇害寺僧收其屍葬之︹明︺吳立鳳陽宿州/人洪武初
以人都督府斷事官招撫遼東遷蓋州衛指揮僉/事再破納克楚屢有軍功守蓋二十餘年治城郭
練兵甲課農興學勤勞夙夜由是兵食饒足政事/修舉人多頌之/納克楚舊作納哈岀今改正
 房暠仕元為遼陽行省左丞洪武初力贊平章劉/益奉表歸款及益被王保保所害暠與右丞
張良佐勒兵悉捕其黨馬彦翬等斬之迎呉立鎮/撫軍民攝遼東衞事太祖以立與良佐暠俱為指
揮簽事共守蓋州後調東寕衞皆有勞績未幾納/克楚至見城有備越蓋州至金州敗還暠等乘勝
追擊斬/獲甚衆張良佐元遼陽行省右丞洪武四年屯兵/金州壘土為城與左丞房暠力贊
劉益歸附詔以良佐為蓋州衞指揮僉事攝遼東/衛事納克楚至良佐擊敗之獲鼐爾布哈於火焰
[020-4a]
山調復州䘙僉事改金州䘙上嘉其功賜蟒衣四/襲侍卒三人大學士解縉為撰耆德記年九十五
卒/鼐爾布哈舊作/乃兒不花今改正韋富黄岡人洪武八年為金/州衞指揮其冬納克楚
率衆圍金州時城池未完富與指揮王勝督士卒/樹栅補城分守諸門敵蟻附欲登富令城中男女
以瓶盛沸惡於城上擲之著人無不糜爛敵驍將/鼐喇呼率精騎數百挑戰城下中伏弩仆獲之富
縱兵追擊遂敗走乃完城郭繕甲兵創衞治置屯/戍宣佈恩信撫綏勞來功績甚著/鼐喇呼舊作
乃刺吾/今改正關忠河南獲嘉人洪武中以功升瀋陽中/衞指揮僉事創治之𥘉能以撫恤為
事政理民安/家給人足莊鑑遼東人成化初襲定遼右衞指/揮使驍勇有膽決遇敵輒奮數
有功官至/都督同知鄧佐遼東人定遼前䘙指揮使儀表魁/梧天資剛勇善騎射有膽力提督
軍務王翺薦之擢署都指揮僉事成化三年春隨/總兵施英按奉集堡遇敵二千餘佐率五百騎為
前鋒奮擊敗之追至蘇珠埒峻山四壁復殺數人/鼓戰而前敵併力鏖戰久之有一校策馬西走衆
[020-4b]
遂潰惟餘五十騎佐悉令下馬扼其歸路督戰益/急右手拇指剔弦見骨餘卒死傷畧盡佐知不可
為遂引佩刀自刎五卜人無一生還者報未至遼/人遥見佐乘馬挾弓鼓吹前導自東而回僚屬皆
出迎竟不至佐家亦聞鼓吹聲入門老少驚惶逆/之竟不見事聞詔自司立祠致祭/蘇珠埒舊作
樹遮里/今改正許進河南人成化初為山東副使分巡遼/東威名震懾中官屏息辨疑折獄人
稱神/明許逵固始人正徳間分巡遼海東/寕道禮賢愛民聽獄詳明潘宗顏保/安
衞人萬厯中以户部郎中督餉遼東擢開原兵備/僉事四十六年總兵官馬林將出師宗顔上書經
畧楊鎬曰林庸懦不足當一面乞易池將以林為/後繼不然必敗鎬不從命宗顔監林軍出三岔口
營稗子峪夜聞杜松敗林軍遂譁及旦/大兵大/至林恐甚一戰而敗策馬先奔宗顔殿後奮呼衝
擊膽氣彌厲自辰至午力不支與遊擊竇永澄守/備江萬春贊理通判量爾礪等皆死焉事聞贈大
理卿諡節愍立祠奉祀/一年與竇永澄等俱/本朝乾隆四十/賜諡節愍何廷魁
[020-5a]
威遠䘙人天啟初以副使分巡遼陽袁應泰納降/廷魁爭不聽及瀋陽破同亊者遣孥歸廷魁曰吾
不敢爲民望/大兵渡濠廷魁請乘半濟急擊俄/薄城圍未合又請盡鋭出擊應泰並不從遼陽破
廷魁懷印率其妾高氏金氏投井死婢僕從死者/六人都司徐國全亦自經公署亊聞贈大理卿諡
忠節/本朝乾隆四十一年與/徐國全俱/賜諡節愍崔儒秀陜州人天/啟初爲開
原兵備僉亊時開原已失儒秀募壯士攜家辭墓/而行經畧袁應泰以兵馬甲仗不足侍爲憂儒秀
曰恃人有必死之心耳遼陽被圍分守東城矢集/如雨不少却會兵潰儒秀痛哭戎服北向拜自經
亊聞贈大理卿賜祠曰愍忠/本朝/乾隆四十一年/賜諡節愍陳輔堯揚州/人萬
厯末爲永平同知以轉餉出關駐瀋陽天啟元年/審陽破輔堯方奉命印烙左右以無守土責勸之
去輔堯曰孰非封疆臣何爲去望闕拜抜刀自剄/贈按察使僉亊/夲朝乾隆四十一年/賜
諡烈/愍段展涇陽人爲自在州知州駐瀋陽天啟元/年日暈異常展牒袁應泰言天象示警
[020-5b]
宜豫防踰月而瀋陽破展死之/本/朝乾隆四十一年/賜諡節愍
 ︹本朝︺張尚賢遼東人順治十一年知遼陽府郡方新/設地廣人稀尚賢善拊循居一二年人
民遂衆後升府尹新設州縣皆遵教/令户口日增及去遼陽人建祠祀之范時崇漢軍/鑲黄
旗人忠貞公承謨子康熙二十三年知遼陽州時/議撥屯田時崇以本州屯種有餘請不他徙遼陽
民得安/生業徐廷璽漢軍正白旗人康熙三十四年為/奉天府丞尋遷府尹抑奸暴扶善
良振興禮讓/旗民皆服
 ︹人物︺︹漢︺李久遼東人安帝時海賊張伯路寇東萊為/青州刺史法雄所破逃至遼東久率鄉
勇等共斬之/遼地以安李敏襄平人初為河内太守去官還/鄉里公孫度欲强用之敏乘舟
浮海莫/知所終李信敏子敏去後信追求積年浮海岀塞/竟無所見欲行喪制服則疑父尚存
情若舉喪而不聘娶燕國徐邈以不孝莫大於無/後勸使娶妻既生子遂絶房室恒如居喪禮不堪
[020-6a]
[020-7a]
武監國以同為佐輔/及即位進爵高陽公安難同子有巧思初從杜超/南伐以功為淸河太守
世祖時諸將頻征和龍皆以難為長史鑿山堙/谷省力兼功遷給亊中復以軍功賜爵清河子
 原同次子雅性矜嚴沈勇多智明元時鎮雲中寛/和愛下甚得衆心蠕蠕犯塞輒摧破之賜爵武
原侯子頡/亦有將畧高道悅遼東新昌人孝文時為諫議大/夫正色當官不憚强禦詔嘉其
謇諤以為主爵下大夫車駕將幸鄴又兼御史中/尉留守洛京時宫殿初基廟庫未構車駕將水路
幸鄴巳詔囘營構之材以造舟楫道悅表諫遂從/陸路轉太子中庶子宫官上下咸畏憚之卒贈散
騎常侍諡/曰貞侯竇瑗遼西遼陽人系出扶風平陵漢大/將軍武曾孫崇為遼西太守遂家
焉瑗仕魏為太常博士從爾朱榮東平葛榮封容/城伯乞以封讓兄叔珍宣武時為廷尉卿及釋奠
開講與温子昇魏季景李業興並為摘句天平中/除廣宗太守有清白稱轉中山太守為吏民所懷
累遷至大中正兼廷尉卿貧窘如布衣齊獻武/王頒書州郡嘗稱瑗政績以為勸厲卒諡曰明
[020-7b]
 清遼東人祖暉魏濟州刺史潁川公清襲爵例降/為伯為梁城戍將梁師攻圍糧盡城陷清抗節
不屈被殺宣武褒贈/樂陵太守諡曰忠高崇遼東人少聰敏以端謹/稱為尚書郎家資富厚
而崇志尚儉素景明中遷洛陽令為政清斷吏/民畏其威風縣内肅然卒贈滄州刺史諡曰成
 謙之崇子少事後母以孝聞及長專意經史該渉/羣書襲父爵孝昌中行河隂縣令先是有人
囊盛瓦礫指作錢物詐市人馬因逃去謙之偽枷/一囚於馬市宣言是前詐市馬賊密遣腹心察市
中私議者有二人相見欣然曰無復憂矣執問具/伏悉獲其黨舊制畿縣令得面陳得失時佞幸惡
其有所發聞遂奏罷謙之上疏諫為寵要所疾除/國子博士修涼書十卷後為李神軌所䜛賜死朝
士莫不冤之著文章百餘篇行於/世永安中贈營州刺史諡曰康高恭之謙之弟/學涉經
史所交皆名流儁士幼孤亊兄如父母御史中尉/元匡引為御史糾摘不避權豪正光中出使相州
前刺史李世哲尚書令崇之子貴盛一時多有非/法恭之發其贓貸具以表聞孝莊時除黄門侍郎
[020-8a]
遷御史中尉仍兼黄門恭之出秉直繩内參機密/凡是益國利民之亊必以奏聞諫諍盡言無所顧
憚選用御史皆當世名軰後為爾/朱世隆所害太昌中贈雍州刺史︹隋︺李衍襄平人/父弼為
周太師行少專武藝慷慨有志畧仕隋以行軍總/管討叛蠻平之進位柱國拜安州刺史有惠政
 ︹唐︺李謹行靺鞨人父突地稽初亊隋及唐武徳初/奉朝貢授總管以戰功封耆國公貞觀
初進右䘙將軍賜姓李謹行偉容貌勇冠軍中累/遷營州都督高宗時破高麗于發盧河之西妻劉
氏亦以伐匈奴功封燕國夫人上元元年發兵討/新羅以謹行為安東鎮撫大使三戰皆捷新羅乃
入貢謝罪三年破吐蕃于青/海封燕國公卒贈幽州都督侯希逸營州人天寶/末為州禆将
安祿山叛以其親將為平盧節度使希逸率兵與/安東都䕶王元志斬之數撃賊有功以孤軍無援
浮海保青州寶應初平史朝義/加檢校工部尚書圖形淩煙閣李澄遼東襄平人/隋蒲山公寛
之裔德宗時為滑州刺史李希烈陷汴滑州亦降/興元𥘉澄自永平遣盧融間道奉表謁行在徳宗
[020-8b]
嘉之署帛詔納蠟丸授澄刑部尚書汴滑節度使/澄密勒訓士馬以計誅希烈養子之戍白馬者及
希烈悉衆圍陳州澄遂引兵歸國貞元初遷檢校/尚書左僕射義成軍節度使封隴西王卒贈司空
 ︹遼︺高模翰一名松渤海人有膂力善騎射好談兵/太祖平渤海模翰避地高麗後亡歸卞
獄太祖知其才貰之唐師五十萬攻太原石敬塘/求救太宗遣模翰與唐師戰敗之太原圍解上諭
曰朕自起兵百餘戰卿功第一授上將軍及晉叛/盟出師南伐模翰爲前驅殺獲甚衆降杜重威車
駕入汴加特進應厯初召爲中臺省右相至東京/父老歡迎曰公起自戎行致身富貴爲鄉里榮相
如買臣軰不足/過也遷左相卒耶律休格少有公輔器乾亨𥘉將/兵救南京與宋戰于高
梁河及瓦橋關皆有功聖宗即位太后稱制今休/格總南面軍務休格均戍兵立更休法勸農桑修
武備省賦役恤孤寡戒戍兵無犯宋境雖馬牛逸/于北者悉還之遠近向化邊鄙以安休格智畧宏
遠料敵如神每戰勝讓功諸將故士卒樂爲之用/身更百戰未嘗殺一無辜及卒詔立祠南京/休
[020-9a]
格舊作休/哥今改正大康乂渤海人開泰閒累官南府宰相/出知黄龍府政善撫綏東郡懷
夏行美渤海人大平間總渤海軍于保州大延/琳使人説與俱叛行美執之復殺其黨
延琳謀沮嬰城自守數月而破超遷行美平章事/忠順軍節度使累遷至副部署致仕卒賜祭于家
 張琳瀋州人幼有志節壽隆末為祕書中允天祚/即位厯遷至南府宰相及中京陷天祚幸雲
中留琳與李處温佐魏王耶律淳守南京處温父/于欲立淳為帝琳阻之曰王雖帝胄初無上命攝
政則可即真則不可處温卒/立淳琳不與政鬱悒而卒綽爾齊遼陽人為桂/州觀察使高
永昌據東京率衆力戰不勝死之/綽爾齊舊作雛訛只今改正︹金︺王伯龍瀋州/雙城
人天輔初授世襲明安太祖攻臨潢伯龍以兵䕶/餉擊敗遼兵從攻下中京為静江軍節度使從宗
望伐宋破汴州拔北平取保州及下青州功第一/還攻莫州降之積功至延安尹寕昌軍節度使天
德中封廣平郡/王卒贈特進王政長州熊岳人當遼季亂浮沈/州里高永昌據遼東知政材
[020-9b]
畧欲用之政度其無成辭不就永昌敗渤海人爭/縛以為功政獨逡巡引退吳王棟摩聞而異之言
於太祖授盧州渤海軍穆昆及伐宋滑州降留政/為安撫使前此數州既降復殺守將及是人以為
政憂政從數騎入州䆁繫囚發倉廪民皆悅不復/叛改權侍衛親軍都指揮使兼掌軍資是時筦庫
綱紀未立政獨明會計金帛山積而出納無錙銖/之失厯保靜軍節度使卒/棟摩舊作闍母穆昆
舊作謀克/今並改正高彪辰州渤海人斡魯攻東京父祿格/率其鄉人迎降以為榆河州千户
彪代領其衆屢從戰有功天會五年授靜江軍節/度使夀州刺史攻城克敵數被重賞彪勇健絶人
能日行三百里臨敵身先士卒大小數十戰以少/擊衆無不勝㨗正隆時厯官樞密副使封舒國公
卒諡桓壯性機巧通音律人無貴賤皆/温顔接之/祿格舊作六哥今改正托卜嘉遼/陽
人天會中從宗望破汴京有功為河閒路都統已/克河閒棟摩縱軍大掠托卜嘉諫止之後為揚州
都統經畧淮海高郵之閒皇統中拜右副元帥海/陵時進尚書右丞相後請老為東京留守拜太傅
[020-10a]
累封漢國王卒贈太師晉國王/托卜嘉舊作撻不野今改正趙隇遼陽人仕遼/為太子左衞
率歸金後以功累遷檢校尚書右僕射厯宿州防/禦使隇重義喜接儒士以亊至汴有故人子負官
錢百萬以槖金贈之其子悉為私費復代輸之/後坐事罷海陵時起為太子詹事鎮沁南卒
 松澄州析木人年十九從軍有力善戰宗弼聞其/名召置左右世宗即位充管押東京路渤海萬
户兵部尚書克實謀反前同知延安尹李老僧欲/與松共謀説松曰君有功舊人至今不得大官何
也松曰吾一縣令也毎念聖恩累世不能報尚敢/他望乎老僧遂不敢言從征斡罕以功遷咸平少
尹官至崇義軍節度使卒/克實舊/作可喜斡罕舊作窩斡今並改正高楨遼陽渤/海人少
好學嘗業進士斡魯破高永昌以楨同知東京留/守事海陵時厯遷御史大夫䇿拜司空封冀國公
楨久在臺彈劾無所避毎進對必以區别流品進/善退惡為言及疾革書空獨語曰某亊未決某亊
未奏死有餘恨卒年六十九楨性方嚴家居無聲/伎之奉雖盛暑未嘗解衣緩帶對妻孥危坐終日
[020-10b]
不一談笑其/簡黙如此盧克忠貴德州奉集人斡魯克東京/高永昌走長松島克忠追獲
之後定燕伐宋皆有功厯登州澧州刺史及同知/保大軍節度使能察冤獄大定二年除北京副留
守會民艱食令民有蓄積者計留一歲悉平其價/糶之由是無捐瘠之患後以靖難軍節度使致仕
 張浩遼陽渤海人天輔中以策干太祖太祖以浩/為承應御前文字天會八年進士及第厯遷
禮部尚書行六部亊簿書叢委決遣無留人服其/才改平陽尹郡中大治累拜太傅尚書令世宗即
位拜太師封南陽郡王致仕初近侍有欲罷科舉/者浩入見上曰自古帝王有不用文學者乎浩對
曰秦始皇上顧左右曰豈可使我為秦始皇乎亊/遂寢卒諡文康明昌中配享世宗廟庭五子汝為
汝霖汝能汝方汝猷皆貴顯而汝霖尤聰慧好學/浩嘗稱為千里駒貞元中進士大定九年授太子
諭德進禮部尚書後拜平章/政事明昌元年卒諡文襄張元素與浩同曽祖/以廕得官天
眷初知涿州察亷最累遷興平軍節度使正隆末/天下盜起元素發民夫増築城郭同僚諫止之不
[020-11a]
聽未幾寇掠鄰郡皆無備而興平獨安遷户部/尚書出鎮武定致仕元素厚重剛毅人畏憚之
 徳基遼陽渤海人皇統二年進士為尚書省令史/海陵為相專愎自用人莫敢拂其意德基每
與之詳辨大定九年遷刑部尚書有犯罪當死者/宰相欲從末減徳基曰法無二門失出猶失入也
不從上召諸尚書諭曰自朕即位以來以政亊與/宰相争是非者德基一人而己改户部尚書上書
乞免軍需房税等錢減農税及/鹽酒等課未報後降蘭州刺史大懷貞遼陽人皇/統五年除
閤門祇候累遷彰國安武軍節度使縣尉獲盜得/一旗上圖亢宿詰之有謀叛狀株連萬人懷貞請
誅首亂者十八人餘皆釋之嘗以私忌飯僧数人/一僧異常懷貞問曰汝何許人也對曰山西人復
問曾為盜殺人否曰無之後三日詰盜果引/此僧人皆服為明察改彰德軍節度使卒李石
遼陽人世宗母貞懿皇后弟敦厚寡言器識過人/天眷中累官景州刺史海陵時托疾還鄉里大定
元年以定策功為户部尚書拜參知政亊尋為御/史大夫圖克坦子温平章政亊喀齊喀之姪也贓
[020-11b]
濫不法石劾奏之聞者悚然九年領尚書事拜太/保進封廣平郡王致仕卒諡襄簡石以勲戚久處
腹心之寄内廷獻替多有足稱明昌五年配享世/宗廟庭/圖克坦舊作徒單喀齊喀舊作合喜今
並改/正納喇綽奇咸平路雅哈河明安人契丹科里/使人招之綽奇不從瓜里兵且至
綽奇遂團結旁近村寨為兵出家馬百餘匹給之/敎以戰陣擊刺之法相與拒瓜里於改渡口由是
賊衆月餘不得進既而瓜里兵四萬人大至綽奇/拒戰賊兵十倍遂見執臠而殺之超贈官兩階二
子皆得廕用/納喇綽奇舊作納蘭綽赤惟哈舊/作伊改瓜里舊作括里今並改正明安改見前
 鈕祜祿額特埒蓋州明安人大定七年授吏部主/亊厯右補闕修起居注累遷刑部
尚書參知政亊世宗嘗曰擇材最難如額特埒所/舉者頗稱朕意委提控代州阜通監進尚書右丞
兼樞密副使為上京留守還朝拜平章政亊封芮/國公卒謚成肅性温厚藴藉在相位十餘年甚見
寵遇/鈕祜祿額特埓舊/作粘割斡特刺今改正伊喇道本名趙三其先/伊蘇部人徙咸
[020-12a]
平為人寛厚有大志以篤孝著名通女直契丹漢/字為户部郎安撫山東招諭盜賊亊平還京師遷
翰林直學士世宗曰道清亷有幹濟宜翰林文雅/之職改同知中都路都轉運亊厯西北路招討使
諸部獻駝馬皆却之進尚書右丞除南京留守入/拜平章政亊二十三年罷為咸平尹封莘國公上
曰咸平卿故郷地涼亊少老者所宜明年卒是歲/上幸上京道過咸平遣使致祭詔圖像藏袐省
伊喇伊蘇/俱改見前高衎遼陽渤海人敏而好學自少有能/賦聲同舍生欲試其才使一日賦
十題未暮十賦皆就登進士調補漷隂丞/世宗時為吏部尚書銓亊修理選人便之沃哷忠
蓋州人習女直契丹字厯兵部樞密院尚書省令/史轉大理寺知法遷右三部司正練達邊事嘗奉
使北歸致馬四千餘匹詔褒之章宗時累官武寕/軍節度使性敦慤通法律以直自守不交權貴時
譽歸之/沃哷舊/作斡勒今改正王庭筠蓋州熊岳人父遵古官/至翰林直學士庭筠生
未期視書識十七字七歲學詩登大定十六年進/士調恩州軍亊判官臨政即有聲明昌元年詔試
[020-12b]
館職中選坐論亊罷卜居彰德讀書黄華山寺因/以自號三年召為應奉翰林文字遷修撰泰和元
年扈從秋山應制賦詩三十餘首上甚嘉之明年/卒詔求其平生詩文蔵之祕閣庭筠儀觀秀偉外
若簡貴人初不敢接既見和氣溢於顏面少有可/取極口稱道從遊及所薦引者皆一時名士世以
知人許之為文能道所欲言暮年詩律深嚴七言/長篇尤工險韻善書法及山水墨竹子曼慶亦能
詩并書仕至行省右/司郎中自號澹游云孟奎遼陽人大定進士調黎/陽主簿累遷同知中都
路都轉運使值旱詔審錄冤獄多所平反大安初/除博州防禦使凡屬縣亊應赴州者不得泊於逆
旅以防吏姦人使之官至北京臨/潢府等路按察轉運使諡莊肅瓜爾佳衡咸平/人原
名河爾布色天定十三年設女直進士衡舉第四/人補東平府教授明昌二年拜參知政事四年詔
諭之曰卿忠實公方審其是則執而不囘見其非/則去而能果度其亊勢有若權衡可賜名衡胥持
國言區種法衡曰若苟有利古巳行之且用功多/而所種少恐復荒廢土田無益勞民也承安二年
[020-13a]
轉上京留守以修完封界詔褒之四年拜平章政/事封英國公卒諡貞獻/瓜爾佳舊作夾谷阿爾
布色舊作阿里/不山今並改正瓜爾佳守中咸平人本名阿多古/大定二十二年進士
厯官通遠軍節度使後移彰德軍未行夏兵數萬/入鞏州守中乘城備守兵少不能支城陷不屈夏
人壯之載至平涼要以招降府人守中佯許至城/下大呼曰夏兵矢盡且遁矣慎勿降夏人交刃殺
之詔贈東京留守/瓜爾佳改見/前阿多古舊作阿土古今改正富察哲魯東京/路斡
爾逹畢喇明安人大定二十二年進士累遷北京/臨潢按察副使改順義軍節度使西京人李安兄
弟爭財府縣不能決哲魯不問會釋奠孔子廟乃/引安兄弟與諸生列坐會酒陳説古之友悌數事
安兄弟感悟誓不復爭禁㳺食簡兵衛盜息獄空/大定二年知慶陽夏人犯邊哲魯撃走之至寕元
年知平涼府夏人復來攻哲魯招潰卒為禦守計/乃退貞祐二年改東京留守致仕及卒取奏稿盡
焚之/富察哲魯舊作蒲察鄭留斡/爾達畢喇舊作斡底必喇今並改正費摩亨其先/世居
[020-13b]
遼東天輔間徙居臨潢大定間亨充奉職世宗謂/曰聞爾業進士其勿忘為學也二十八年擢第世
宗嘉之升為奉御亨性謹密出入宫禁數年讜論/忠言多所禆益未嘗顯示於人一日上問以上古
為治之道亨奏陛下欲興唐虞之治要在進賢退/不肖信賞罸薄徵斂而巳章宗即位擢監察御史
内侍梁道喇驕横亨劾奏之先是大名府豪猾縱/肆亨同知府事宣明約束境内肅然承安中遷中
都西京等路按察使時世襲家豪奪民田亨檢其/實悉還正之泰和五年改安武軍節度使歲大雪
民多凍餒捐俸賑恤又勸僚屬大姓共濟之轉河/東北路按察使卒於官/費摩亨舊作裴满亨今
改/正高守約遼陽人大定進士累官觀州刺史貞祐/元年元兵徇河朔郭邦獻已歸順從至
城下呼守約當計全家室守約不顧至再三守約/厲聲曰吾不汝識也城破被執不屈遂死詔贈崇
義軍節度/使諡忠敬高仲振遼東人其兄領開封鎮兵仲振/依之以居既而以家業付其兄
挈妻子入嵩山博極羣書尤深易皇極經世/學安貧自樂不入城市山野小人亦知敬之完顏
[020-14a]
 閭山蓋州明安人明昌二年進士累官沁南軍節/度使入為工部尚書尋改知鳳翔復移平涼
屢敗宋兵召為吏部尚書廷議選户部官多舉聚/斂苛刻以應詔閭山曰民勞至矣復用此輩將何
以堪識/者稱之温特赫達蓋州按春明安人性敦厚寡言/笑初舉進士廷試搜閲官易達
藐小謂之曰汝欲求作官耶達曰取人以才學不/以年貌衆皆異之明昌五年中第遷監察御史轉
太常少卿攝侍御史上疏言遼東興王之地當專/守以繫一方之心又言宰相繫天下輕重不宜權
攝宰相高琪高汝礪惡其言俄充陜州行樞密院/參議官仕終集慶軍節度使/温特赫舊作温迪
罕今/改正李英遼陽人明昌五年進士調通遠令遷監/察御史右副元帥高琪辟為經厯官乃
上書高琪曰中都之有居庸猶秦之崤函蜀之劍/閣也邇者撤居庸兵我勢遂去今土豪守之朝廷
當遣官節制琪奏其書即除工部員外郎充宣差/都提控居庸等關隘悉隷焉召還遷翰林侍制因
獻十䇿頗施行之為御史中丞督/糧運救中都與元兵戰敗死之烏庫哩仲温本/名
[020-14b]
呼喇蓋州按春明安人大定進士貞祐初為鎮西/軍節度使中都被圍以鄉兵馳救不能進還鎮元
兵大至城破不屈而死贈資德大夫博索路兵馬/都總管諡忠毅/烏庫哩舊作烏古論呼喇舊作
胡刺今並改正/博索改見前高錫德基子以廕補官貞祐初累/遷河北東路按察轉運使城
破自投城/下而死蒙古綱本名呼爾根咸平府明安人承/安五年進士興定初知東平府
二年拜右副元帥權行省參知政事遣將平賊於/曹濟詔以綱忠貞保完城邑進官二階賜金帶重
幣時益都張林據險為亂綱遣右監軍王庭玉討/擒之後改兼靖難軍節度使行省邳州綱御下嚴
賞罰必信卒為經畧使祿格所害/呼/爾根舊作胡里綱今改正祿格改見前完顏弼蓋/州
明安人充䕶軍從丞相襄戍邊功最除同知德州/防禦使入為武衞軍副都指揮使尋遷右副都點
撿是年東京不守弼為元帥左監軍捍禦遼東請/自募二萬人為一軍以應京師衛紹王怒謫為雲
内州防禦使貞祐初召赴中都厯知東平府事山/東西路宣撫副使招降劉二祖餘黨孫邦佐張汝
[020-15a]
楫等已而汝楫復謀作亂弼伏甲殺之手詔襃諭/封密國公元光末累官知東平府事山東西路兵
馬都總管元兵圍東平弼百計應戰久之乃解圍/去尋病疽卒弼生平好讀書延儒士治東平愛民
省費井邑之間軍民無/相訟有古良將之風焉龎鑄遼東人少擢第仕有/聲南渡後爲翰林待
制遷户部侍郎卒官京兆路轉運使鑄/博學工詩文造語奇健不凡世多傳之伊喇阿里
 哈遼人興定閒累遷霍州刺史四年移霍州治好/義堡元兵至阿里哈力戰不能敵兵敗𬒳執誘
使降阿里哈曰吾有死無二叱使跪但向闕而立/於是叢矢射殺之贈龍虎衞上將軍/伊喇改見
前阿哈舊作阿/里合今改正舒穆嚕元毅本名舒蘇咸平路人/以廕補吏部令史累
官彰德府治中前後著績尋以邊警授撫州刺史/會邊將失守元毅率吏卒三十餘人出州經畫軍
&KR4375猝與敵遇州倅暨從吏堅請還元毅曰我軰責/任邊守遇賊而奔如百姓何縱使自安復何面目
見朝廷衆感其忠爭爲效死鏖戰久之衆寡不敵/遂遇害贈信武將軍元毅性沉厚武勇過人每讀
[020-15b]
書見古人忠義亊未嘗不嗟歎賞慕故臨難/能死所亊云/舒穆嚕舊作石抹今改正鈕祜
 祿資祿本姓張氏咸平府人從軍有功興定五年/厯金安軍節度使将兵救鄜州城破被執
不肯降遂死贈中京留/守/鈕祜祿改見前高憲遼東人為博州防禦/判官後遼陽破死於
圖們色埒黙咸平路明安人知彰德府亊貞祐/四年元兵取彰德色埒黙死焉
圖們色埒默舊作/陀满斜烈今改正︹元︺舒穆嚕額森遼人祖格哷勒/誓不食金祿父
推勒博奇爾亦不仕額森年十歲問其父宗國之/所以亡即大憤及長勇力過人多智畧聞太祖起
朔方匹馬來歸首言東京可取太祖悅命從穆呼/哩取東京額森為先鋒諜知金人新易留守将至
獨與數騎邀而段之懷其所受誥命至東京入據/府中夜下令易置其將佐部伍三日穆呼哩至不
費一矢得地數千里定城邑三十二移師圍破北/京將屠之額森以上聞得赦進上將軍以御史大
夫提控諸路元帥府亊從穆呼哩攻蠡州先登中/石死/舒穆嚕改見前額森舊作也先格哷勒舊
[020-16a]
作庫烈兒推勒博奇爾舊/作脫羅畢察兒今並改正高宣遼陽人太宗元年/詔宣為元帥從睿
宗攻大名宣進曰奉命出師伐罪弔民願勿嗜殺/人以稱上意睿宗召元帥綽諾諭之下令軍中如
宣言及城破兵不血刃民心悦服四年從破金兵/三峯山降宣者三千餘户籍以獻以宣為鷹坊都
總管賜金符仍令子孫世其職卒封營/國公諡簡僖/綽諾舊作术乃今改正高天錫宣/子
事世祖潛邸甚見親幸中統二年授父官為鷹坊/都總管尋改燕京諸路總管按察副使天錫語丞
相博囉左丞張文謙曰農桑者衣食之本不務本/則衣食不足教化不興古之王政莫先於此願留
意焉丞相以聞帝悅命立司農司以天錫為中都/山北道巡行勸農使尋遷司農少卿進兵部尚書
卒諡莊懿封營國公子諒官至兵部尚書亦/封營國公諡宣靖/博囉舊作索羅今改正耶律
 有尚遼東丹王十世孫祖父官東平因家焉有尚/篤志好學受業許衡邃于性理而尤以誠為
主至元十年衡還鄉里朝廷乃以有尚為助敎嗣/領其學亊久之出知薊州以寛簡得民召為詹亊
[020-16b]
長史復除國子監司業時學館未建師弟子皆寓/居民屋有尚屢以為言二十四年朝廷乃大起學
舍始立國子監及監官而增廣弟子員于是有尚/升國子祭酒儒風為之丕振厯昭文館大學士前
後五居國學其立敎以義理為本而省察必真以/恭敬為先而踐履必端身為師表數十年海内宗
之猶昔之宗衡也以年致/仕卒年八十六諡文正塔斯布哈高天錫孫諒/子成宗命世
其祖父官以居喪辭累遷至大司農英宗居東宫/塔斯布哈撰集前代嘉言善行名曰承華事畧并
畫豳風圖以進帝覧之獎諭曰汝能輔太子以正/朕甚嘉之命置圖書東宫俾太子時時觀省後退
居於家卒/塔斯布哈/舊作塔失不花今改正李希賢遼東人延祐間為/臨武令愛民禮士
獄訟清明常語人曰君子學道則愛人自然生/明能斷去任後邑人立石頌德題其額曰學愛
 全遼陽人㓜喪母哀戚如成人及壯父庭玉又卒/居廬三年啜粥面墨亊繼母唐古氏甚孝唐古
氏生四子皆㓜全躬耕以奉養既長娶婦各求分/財異居全不能止凡四廬器物悉自取朽敝者奉
[020-17a]
唐古氏以居甘㫖無乏唐古氏卒全年六/十餘哀痛毁瘠廬其墓終喪狀聞褒表之︹明︺吳成
遼陽人從成祖起兵有功遷都指揮僉事永樂初/授都指揮使三從出塞洪熙元年以功進左都督
宣德𥘉以成嘗宿䘙東宫錄舊勞封淸平伯三年/帝北征從敗賊於寛河進侯卒贈渠國公諡壯勇
 張升定遼中䘙人㓜聰悟善屬文嘗謁巡撫王翺/試諭寇檄援筆立就辭氣沛然翺大驚異舉
正統十二年鄉薦授都司學訓導坐詿誤謫置隆/慶州用薦復為萬全都司學訓導學舍有井向苦
味鹽升濬之遂甘冽/士人呼為張先生井陳鑑蓋州䘙人正統十三年/進士及第遷翰林學士
使朝鮮還撰皇華集為人/所稱厯官祭酒禮部侍郎顧能定遼前䘙人天順/元年進士授户部
主亊有清操不妄受人一錢嘗監收通州糧盡革/諸弊再往淮安收錢計一歲所入九倍於昔尋遷
本部員外郎至京卒成化初天下淸官四員能居/都御史楊繼宗之次憲宗刻其名於便殿柱上惜
不及大/用云耿賢定遼前䘙人由指揮升都指揮僉亊/掌都司印備禦金復鐵嶺尋守備寕
[020-17b]
遠轉右叅將分守開原善撫士卒不妄交際致仕/歸所屬憫其清苦各饋金幣賢悉分之軍士後卒
葬城東杏林山與其師顧能墓相/近詩人弔之以為師弟雙清云胡深定遼後衞/人早孤育
於伯父登天順八年進士授監察御史剛正嫉邪/不避權倖成化初與同官鄭已等爭慈懿太后山
陵亊彗星見復與同官言大本未建異端太盛進/退賞罰未公財用工役未省賑濟無䇿備禦無方
凡八事帝優詔答之又上疏請斥奸邪痛詆大臣/不納深嘗巡按陜西諸大臣既被劾惡之坐以按
陜時杖殺人謫黔陽縣丞/稍遷鬱林知州卒於官劉旺三萬䘙人為都指/揮使成化間敵入
邊與其子塔斯於古城堡設伏伺之敵至出戰授/絶矢竭突圍不得出父子俱殁於陣/塔斯舊作
答厮今/改正蘭英蓋州軍成化初調廣寕守備役於總/兵歐信九年春隨信追敵於小黒山
敵因風縱火軍潰信馬中箭死英以已馬授/信得出英遇害巡撫李貢刻辭於墓以表之劉鼎
東寕䘙人成化中為鴻臚序班母姚殁鼎負土為/墳廬墓三年又有定遼左衞人劉定成化中亦以
[020-18a]
廬墓/旌表孫磐定遼右衞人少有氣節登宏治九年進/士初觀政即上疏言近日諌官以言為
諱請定建言者為四等最上不避禍患抗彈權貴/者其次楊清激濁能補闕拾遺又其次建白時政
有禆軍國皆分别擢敘而粉飾文具循黙不言者/則罷黜之庶言官知警不至曠&KR1539時不見用尋擢
吏部主事正徳元年宦官漸用事磐復上疏言今/日弊政莫甚於内臣典兵乞盡撒各鎮中官還京
專以兵務責將帥不從及劉瑾得志斥磐為奸/黨勒之歸瑾誅起河南按察使僉事坐累罷
 經瀋陽中衞人正德六年進士授新樂縣知縣擢/監察御史按宣府劾鎮守太監丁喜貪肆罪為
喜所訐逮繫詔獄都御史彭澤及兩京監官論辨/其誣謫河南河内縣典史憂憤卒於途妻子扶柩
歸葬嘉靖改元/贈光祿少卿范鏓其先江西樂平人遷瀋陽舉/正德十二年進士授二部主
事遷員外郎嘉靖三年伏闕爭大禮下獄廷杖遷/河南知府歲大饑巡撫潘塤駮諸請賑文牒候勘
實乃發鏓不待報輒開倉賑之全活十餘萬厯遷/右副都御史巡撫寕夏鏓為人持重有方畧既莅
[020-18b]
鎮不上首功一意練步騎廣儲蓄繕治關隘亭障/寇為遠徙居數年引疾歸起故官撫河南尋召為
兵部右侍郎奉詔總理邊關阨隘奏上經畧潮河/川居庸關諸處亊宜帝才鏓甚即命為兵部尚書
鏓以老辭帝怒削其籍時嚴嵩當國而鏓本由徐/階薦天下推為長者惜其去不以罪久之乃卒隆
慶元年/復官閻懋官定遼右衞人嘉靖中為中路遊撃/三十五年達喇蘇以卜餘萬騎入
廣寕總兵殷尚質急率懋官禦之塔兒山敵先突/懋官營不為動乃驰攻尚質懋官馳救遂戰死初
懋官父振先為叅將陣亡懋官繼之世濟忠義事/聞贈都督同知廕子立祠/達喇蘇舊作打乘孫
今改/正應時盛遼陽人起自小校立功至山西副總/兵為巡撫蔡懋德所信任賊李自成
來攻城城破懋德欲自刎為其下所救時盛呼曰/出西門懋徳不行時盛曰公不負國家時盛安敢
負公懋徳遂就縊時盛俟其既絶再拜訖抽弓絃/自絞死/本朝乾隆四十一年/賜諡忠烈
 趙允植遼陽人仕盧龍敎諭品行端方勤於訓士/崇禎庚午/大兵破盧龍允植與妻欽氏
[020-19a]
並殉難其女/亦殉難死高應詔遼東人以指揮同知分防水/冶鎮流賊東下應詔率兵連
戰破之賊大舉入寇復拒之於倪村孤軍援絶遂/戰死水冶卒全賊退民求得其屍瘞鎮之東源
本朝乾隆四十一年/賜諡烈愍王世泰遼東人崇禎時知内/邱縣流寇掠西山與
其弟禦之戰死/四十一年/本朝乾隆/賜諡烈愍吳良能蓋州人崇禎/時知滕縣十
五年城破良能拜辭其母單騎犯陣死/本朝乾隆四十一年/賜諡忠烈何可綱
遼東人天啟中為守備典袁崇煥寕遠道中軍亷/勇善撫士卒以功累遷署寕遠副將事崇禎初崇
煥再岀鎮仍以可綱為中軍加都督僉事進右都/督三年永平灤州失守可綱連戰有斬獲尋復永
平加太子太保已而錦州被圍督諸将赴救立功/郵馬山復進秩與祖大夀監䕶築城大淩河工甫
竣/大兵十萬攻之可綱堅守不下糧絶援盡諸/將皆欲降不從大夀令二人掖出城外殺之可綱
顏色不變亦不出一言含笑而死/本/朝乾隆四十一年/賜諡忠節黃龍遼東/人初
[020-19b]
以小校從復錦州累官至參將崇禎初從復灤州/功第一遷副總兵登萊巡撫請龍鎮東江充總兵
官從之龍抵皮島部將反陷登州龍急遣將撫定/諸島誅叛黨焚賊舟擊走賊高成友移駐旅順大
治兵賊拘龍母及妻子以脅之龍不顧勒兵攻賊/斬賊魁十六人奪還婦女無算明年/大兵攻之
龍被圍力盡自刎死贈左都督賜祠曰顯忠/本朝乾隆四十一年/賜諡忠烈李輔
  明遼東人累官副總兵崇禎八年從祖寛南伐屢/敗賊衆明年追破之於滁州加都督僉事擢山
西總兵官𬒳劾罷復官十六年/大兵攻寕遠輔/明力戰殁於陣贈右都督賜祭葬列壇前屯祀之
本朝乾隆四十一/年/賜諡烈愍祖寛遼東人少從軍有功累/官寕遠參將勇敢善戰
部卒多塞外降人所向克捷崇禎五年叛將李九/成圍萊州詔發關外兵討之寛爲前鋒率五百騎
遇賊兵於沙河寛殊死戰賊退走解萊州圍進都/督僉事八年爲總兵官討流賊挫張獻忠於焦村
復遇汝州賊擊敗之伏屍二十餘里李自成圍滁/州寛率軍至大敗之十二年被逮棄市寛敢戰有
[020-20a]
功稱良將性剛使氣不為文吏所喜/卒致大辟莫為論救人頗謂失刑云劉肇基遼東/人崇
禎末加都督同知提督南京大教場及史可法督/師淮揚屢加左都督太子太保及/大兵南下自
白洋河入援抵揚州分守北門城破率所部巷戰/死之/本朝乾隆四十一年/賜諡忠烈
 莊子固遼東人官副總兵屯徐州歸德間聞揚州/被圍率衆馳救城破死之/本朝乾隆四
十一年/賜諡烈愍曲從直遼東人官揚州府同知/大/兵圍揚州分守東門城破不
屈被殺/一年/本朝乾隆四十/賜諡烈愍黄得功開原䘙籍其先/合肥人少負奇
氣膽畧過人時邊亊起得功持刀雜行伍中隸經/畧為親軍累功至遊擊崇禎九年遷副總兵分管
京衛營十一年以禁軍從總督熊文燦擊賊於舞/陽又從擊賊馬光玉於淅川之呉村王家寨大破
之詔加太子太師署總兵銜十四年以總兵䕶鳳/陽泗州陵駐定遠張獻忠攻桐城得功與劉良佐
合兵擊之賊敗遁追斬賊将馬武王興國得功箭/傷面愈自奮轉戰十餘日所殺傷獨多十七年封
[020-20b]
靖南伯福王立江南進封侯命移家鎮太平一意/辦賊論功加柱國時/大兵巳渡江福王潜入其
營得功泣曰願効死得功戰荻港傷臂幾墮以帛/絡背督麾下八總兵前迎戰忽飛矢中其喉偏左
得功知不可為擲刀拾所拔箭刺喉死其妻聞之/亦自經得功忠義岀天性聞以國亊相規誠者輒
屈己改不旋踵其軍行紀律嚴下無敢犯所至人/感其德/本朝乾隆四十一年/賜諡忠桓
 ︹本朝︺武功郡王禮敦景祖翼皇帝長子/興祖直皇帝創業禮敦所向
克敵時有二强族曰額色納曰嘉瑚皆輕悍不服/禮敦同寕古塔諸貝勒討之破滅二族盡收五嶺
迤東蘇克素䕶河迤西二百里内諸部尋/卒崇徳閒追封為王配享/太廟慧哲郡
 王額爾衮景祖翼皇帝第二子順治十年/追封為王十一年配享/太廟
 宣獻郡王齋堪景祖翼皇帝第三子順治/十年追封為王十一年配享
太/廟誠毅貝勒穆爾哈齊顯祖宣皇帝第/二子也驍勇無前以功
[020-21a]
猝至/賜號誠毅常隨征哲陳部畧地深入敵兵/太祖高皇帝率穆爾哈齊延布祿烏
凌阿直前衝擊敵衆敗走追至吉林岡立其巔潰/卒十餘人忽趨上/太祖高皇帝射一人貫
其脊顛穆爾哈齊又射一人殪之餘驚悉/墜崖死順治十年追封多羅貝勒諡勇壯通達郡
 王雅爾哈齊顯祖宣皇帝第四子/太祖高皇帝同母弟也順治十年追
封為王十一年配享/太廟乾隆十九年與/武功慧哲宣獻三郡王並入祀賢王祠四十三年
並/命國史/館立四王專傳廣畧貝勒褚英太祖高/皇帝第一子也
初同巴雅喇台吉等征安楚拉庫路有功/賜號洪巴圖魯尋封貝勒瓦爾喀斐悠城人民苦
烏拉國布占泰之虐願聚族來歸丁未春禇英等/率兵收其屯寨五百户布占泰以萬人要諸路禇
英與弟代善策馬前擊破之布占泰棄甲而逃以/功/賜號廣畧戊申春復征烏拉圍宜罕山
城俘其衆以/歸乙卯年薨禮親王代善太祖高皇帝第/二子也忠果英勇從征
[020-21b]
哈達輝發葉赫等國論功授貝勒瓦爾喀斐悠城/人苦烏拉國布占泰之虐乞移家歸附丁未嵗
太祖高皇帝命與貝勒舒爾哈齊禇英等率/兵往徙之乘夜隂晦行見大纛之上有光衆以為
異取視無有復樹之光如初舒爾哈齊疑之欲回/兵代善曰或吉或凶兆已定吾等何所見而遽還
耶遂決意進兵盡收環城屯寨五百户令侍䘙扈/爾漢䕶之先行布占泰邀諸路不得進次日諸貝
勒至代善及禇英各率兵五百分路夾擊大敗之/代善從馬上攫貝勒博克多胄而斬之並斬其子
生擒貝勒瑚哩布及常住父子/太祖高皇/帝嘉其功/賜名古英巴圖魯癸丑年正月
太祖高皇帝征布占泰代善從時烏拉三/萬人越富勒哈城而軍諸貝勒大臣皆願戰
太祖高皇帝猶未欲加兵將遣使申諭代善進/曰我士飽馬騰利在速戰所慮者布占泰不出且
今彼兵既岀平原曠野可一鼓擒也舍此不戰厲/兵秣馬將何為耶/太祖高皇帝曰我用兵
以來無不身先搏戰但恐貝勒諸大臣或致有一/二被傷實深惜之耳衆志既孚即可決戰因
[020-22a]
命進兵代善隨/太祖高皇帝親突陣大/敗其兵遂克其城布占泰遁走天命元年
太祖高皇帝即帝位授大貝勒四人以代善為首/三年四月從/太祖高皇帝伐明會天雨代
善固請進兵/太祖髙皇帝善其言遂下撫/順等城及堡寨五百餘處大軍已出關明廣寕總
兵張承廕等來追時/太宗文皇帝為四貝/勒與代善率兵迎擊之盡殲其衆四年正月
命往守扎喀關二月明大發兵四路來侵/太祖高皇帝率師親征代善先行遂過扎喀關
集兵以待/太宗文皇帝以祀亊後至謂界/藩山築城夫役宜急防衞代善遂同督兵赴界藩
山斬敵衆百人復敗明總兵杜松等於薩爾滸山/又明總兵馬林營尚間崖潘宗顔營斐芬山互為
掎角/太祖高皇帝命歩兵接戰方傳諭敵/兵自西突至代善呼曰兵已進矣即怒馬迎戰直
入其陣遂敗敵兵明總兵劉綎由寛甸路來犯/太宗文皇帝督兵登岡從上衝擊代善率左
翼兵自西夾攻之敵衆披靡劉綎殁於陣六年三/月大軍取明瀋陽明總兵李秉誠以兵來援
[020-22b]
太宗文皇帝撃敗之代善及貝勒岳託共逐四/十里斬馘甚衆十一年八月/太祖高皇帝
上賓代善在諸子最長而我/太宗文皇帝/功德隆茂衆望尤屬代善遂與子岳託薩哈璘等
作議書言紹承大統必得聖君始能戡亂致治以/成一統自顧德薄願共推戴/四貝勒嗣位
入朝遍示諸貝勒大臣等衆皆喜/太宗文/皇帝辭讓再三代善言益懇切衆議亦堅
太宗文皇帝乃從之崇德元年四月封功臣晉代/善為和碩兄禮親王十二月從/太宗文皇
帝征朝鮮受其降以歸三年/太宗文皇帝/征喀爾喀同鄭親王濟爾哈朗等留守並監築遼
陽都爾弼城八年八月/太宗文皇帝上賓/世祖章皇帝嗣位郡王阿達禮及貝子碩
託謀立睿親王多爾衮代善發其謀俱伏誅碩託/為代善第二子阿達禮則其孫也順治元年朝元
旦/世祖章皇帝命上殿母拜以優異之五/年十月薨子滿達海襲是年新定諸王葬費親王
例給銀五千/世祖章皇帝以代善功德懋/著/特賜萬兩立碑紀功康熙十年五月追
[020-23a]
諡曰烈復立碑以表於墓乾隆四十三年特奉/諭㫖以禮親王誠心推戴勤勞王室懋著壯
猷克昭駿烈其後改封為康親王親賢世胄竟改/初封嘉號何以垂詒奕禩示酬庸追本之義著仍
復原稱封號並配/享/太廟鎮國公阿拜太祖高皇/帝第三子也天命
十年與弟塔拜巴布泰統兵征呼爾哈部俘其衆/以還以功授備禦升三等副將崇德間任吏部承
政尋封鎮國將軍復率兵往錦州南乳峯山駐防/順治四年晉二等鎮國将軍五年卒追封鎮國公
諡勤敏塔拜以征呼爾哈功授遊擊世職累封/三等輔國将軍卒順治間追封輔國公諡慤厚
 餘親王阿巴泰太祖高皇帝第七子也初/以戰功封台吉天命四年六月隨
伐明克撫順八年四月/太祖高皇帝命與/諸台吉往征喀爾喀札嚕特部昻安以其執我使
送葉赫故昻安傷我前鋒統領岱穆布阿巴泰大/怒斬昻安父子並從者俘其孥以還以功晉封貝
勒天聰元年五月/太宗文皇帝伐明阿巴/泰與貝勒杜度居守二年五月/命與岳託
[020-23b]
等率兵墮錦州城三年十月/太宗文皇帝/親統師伐明/命與貝勒阿濟格率兵攻龍
井關克之又撃斬明三屯營哨卒抵漢兒莊會大/貝勒莾古爾泰等降明守将李豐等十二月與濟
爾哈朗等率兵畧通州焚其船攻張家灣克之復/與大貝勒代善率護軍往畧薊州破山海關援兵
五千餘人五年初設六部/命理工部事七/年六月/詔問貝勒大臣用兵宜先伐何國
阿巴泰言宜選精兵襲明邊牆則關門可得大軍/屯於邊外擇諸貝勒將兵分路馳入若獲可用之
人送至大寨遣入内地則消息愈通錦州無足過/慮我兵既入是天時己至令祖大壽入山海關便
可與我兵相會合也八月同薩哈璘豪格等畧明/山海關俘獲無算崇德元年四月敘功封為饒餘
貝勒六月伐明至安州凡克十二城凱旋/太宗文皇帝親往迎之十二月/太宗文皇
帝親征朝鮮/命駐防噶海城三年二月/太宗文皇帝親征喀爾喀令留守/盛京併
監築遼陽等城五月修治/盛京至遼河大路與/多爾衮董其役四年九月畧明錦州寕遠五年六
[020-24a]
月與多爾衮等於義州築城屯田七月刈錦州城/西禾敗錦州兵與杜度截明運糧兵獲其米千石
牲畜百餘而還十二月同多爾衮豪格杜度率兵/往代濟爾哈朗等圍錦州六年六月擊敗關内援
兵于松山七年三月同濟爾哈朗等攻杏山以礮/撃墮其城降之十月/特授奉命大將軍率
師伐明直抵兖州府下樂陵等處自濟以東州縣/望風降附八年六月班師/賜銀萬兩是月
人令與諸貝勒分道伐明會師延慶州順治元年/四月/世祖章皇帝念開國宗勛晉封多羅
饒餘郡王二年正月/命為總統率官兵代/豪格剿土賊於山東二月遣凖塔等擊賊於徐州
賊衆奔潰赴河死者無算三年三月薨/賜諡曰敏尋以子岳樂晉封親王/贈如其爵
 親王多爾衮太祖高皇帝第十四子也生/而聰慧多智畧天聰二年三月從
太宗文皇帝征察哈爾大捷/特賜號/墨爾根岱青貝勒三年九月從伐明逼燕京五年
八月從/設六部/太宗文皇帝攻克大淩河是年初/命掌吏部亊八年五月從
[020-24b]
太宗文皇帝伐明分道入邊畧朔州至五臺山而/還崇德元年四月以功封和碩睿親王六年八月
大兵圍錦州明經畧洪承疇以兵十三萬來援/軍容甚盛/太宗文皇帝聞之親統大軍渡
遼河疾馳六日至七家堡多爾衮請進軍駐松山/杏山之間/太宗文皇帝從之明松山諸将
見黄幄羽葆軍逼山而營大懼謀夜遁多爾衮率/兵趨塔山大路横撃之潰兵沿山至海死者相枕
藉明總兵吳三桂等單騎奔入杏山乃率兵還七/年三月復同濟爾哈朗圍錦州明總兵祖大壽力
竭以城降四月又破塔山杏山關門以東盡入版/圖八年/世祖章皇帝即位代善等集諸貝
勒大臣議以多爾衮與濟爾哈朗同輔政順治元/年將大舉南征/世祖章皇帝御篤恭殿
賜多爾衮大将軍勅印時流賊李自成巳破/燕京山海關總兵吳三桂遣其将郭雲龍等致書
請兵多爾衮以書報之吳三桂復請速進兵多爾/衮得書率兵夜馳踰寕遠次沙河距山海關十里
三桂報賊已出邊立寨栅多爾衮隨令諸王等率/精兵迎擊之敗賊将唐通於一片石師至山海關
[020-25a]
三桂開關親出迎多爾衮謂三桂曰爾歸營令爾/兵繫白布為識恐與賊混致誤殺也使之先驅遂
入關時李自成所率賊二十餘萬皆久厯戰陣殊/剽悍恃其衆陣於關内自北山亙海我兵少對賊
布陣不能橫及海岸多爾衮集諸王貝勒大臣謂/曰流賊横行久獷且衆不可輕撃也吾觀其陣大
相去遠首尾不能顧可鱗次集我兵對賊陣尾伺/其氣衰突擊之必勝努力破此則大業成矣勿越
伍躁進違節制陣既列令三桂居右翼之末先悉/其衆搏戰賊力鬬圍開復合戰良久我兵從三桂
陣右突出衝賊中堅萬馬騰躍飛矢雨墮天大風/沙石飛走擊賊如雹自成方登高岡觀戰知為我
兵膽盡落急策馬下岡走我兵無不一當百追奔/四十里賊衆大潰自相踐踏僵尸遍野溝水盡赤
自成奔還五月整兵入京師遣武英郡王阿濟格/等分道追自成連破之自成走西安燕京附近各
城俱納款畿輔肅清乃定議迎/世祖章皇/帝都燕京時明南京諸臣擁立福王朱由崧稱帝
號其大學士史可法督師揚州多爾衮致書招之/可法遣人報書多爾衮得書知不能屈遂定議下
[020-25b]
江南九月/世祖章皇帝車駕至京師加封/多爾衮為叔父攝政王七年十二月薨於喀喇城
世祖章皇帝率王貝勒大臣等迎其喪於/東直門外八年二月蘇克薩哈等首吿多爾衮薨
時其侍女烏爾庫尼將殉呼近侍羅什博爾惠等/吿以多爾衮曽製八團龍補黄袍等衣屬令潛置
棺内羅什等如其言以殮又多爾衮欲於永平圈/房率衆移駐與和洛會羅什等密議巳定特以出
獵稽遲未行事/聞經王大臣等定議追削/王爵並黜宗室乾隆四十三年特奉/諭㫖
以睿親王首先統衆入關定國開基厥功最著顧/以誣吿謀逆經諸王定罪除封其時我/世
祖章皇帝尚在冲齡未嘗親政也朕毎覧/實錄見王之立心行事實能篤忠藎感/厚
恩深明君臣大義為史冊所罕覯乃令王之身後/久抱不白之冤於泉壤心甚憫焉假令當時王之
逆迹稍有左驗削除之罪果出我/世祖聖/裁朕亦寕敢復翻成案乃實由宵小奸謀搆成冤
獄而王之政績載在/實録皆有大功而無/叛迹又豈可不為之昭雪著加恩復還睿親王封
[020-26a]
號追諡曰忠𥙷入/玉牒補繼襲封照親王/園寢制度修其塋墓仍令太常寺春秋致祭並配
享/太廟用/昭彰闡宗勛至意豫親王多鐸太祖高皇/帝第十五子也初
授貝勒天聰二年三月從/征察哈爾多羅特部大捷/太宗文皇帝往/賜號額爾克楚
呼爾五年九月/太宗文皇帝親率軍擊錦/州多鐸從以二百人敗錦州兵七千於城下七年
六月/詔問羣臣伐明與朝鮮察哈爾宜何/先多鐸言宜伐明直入長城圖久長之計八年五
月/太宗文皇帝親伐明多鐸從率兵入龍/門口敗明兵克保安州九年征山西/太宗
文皇帝以明必調寕遠錦州兵援山西/命/多鐸率精兵入廣寕以遅其救援敗祖大夀等兵
太宗文皇帝以多鐸初專閫外能出奇取/勝嘉獎之崇德元年四月晉封和碩豫親王六月
命掌禮部亊十二月從/太宗文皇/帝征朝鮮戰皆有功三年緣事降貝勒四年八月
命掌兵部事五年三月奉/命為左/翼總統與濟爾哈朗往修義州城駐師屯田六年
[020-26b]
三月代多爾衮圍錦州松山繞錦州城立壕為久/駐計城中惶懼守門䝉古諾木齊武巴什縋書約
降祖大夀知有異志欲以計擒之諾木齊等即執/兵拒外城䝉古亦執兵助既接戰聲聞關外多鐸
與濟爾哈朗至城下援之關内䝉古縋援兵入與/明兵戰於城上明兵敗大軍遂入關徙其民義州
捷奏至/太宗文皇帝大悦八月明經畧洪/承疇以八總兵十三萬衆來援錦州/太宗
文皇帝親統大軍征之簡精兵付多鐸令設伏遂/夾擊總兵吳三桂等兵敗之尋又奉/命圍
松山城内夜出兵來犯擊敗之斬首千餘級十二/月承疇自松山率兵夜出來犯多鐸令沿濠射之
悉敗去城中益困七年二月松山副將夏承徳密/遣約降為内應以其子舒出質夜半諸將士舉梯
登城城遂克生擒承疇及巡撫邱民仰等七月敘/功晉封多羅豫郡王順治元年四月從多爾衮入
關破流賊定燕京十月晉封和碩豫親王時明福/王朱由崧自立於南京遣兵扼淮徐為割據計而
李自成尚據陜右多鐸奉/命為定國大將/軍率師南征由河南進趨潼關大敗自成之衆自
[020-27a]
成精銳畧盡遁至西安二年正月多鐸度潼關師/破西安自成奔商州南走湖廣二月㨗聞
世祖章皇帝以流賊既竄西安平定關中綏撫亊/宜付英親王阿濟格等/命多鐸率大軍由
河南趨淮揚討江南四月渡淮趨揚州招諭守揚/閣部史可法等降不從攻克其城獲可法等斬之
五月南京平擒福王於蕪湖捷聞/皇帝嘉悦遣侍臣赴軍中勞之七月/世祖章/詔以
貝勒勒克徳渾為平南大将軍代多鐸還十月凱/旋晉封和碩徳豫親王三年五月蘇兄特部騰機
思等叛奔喀爾喀/詔以多鐸為揚威大將/軍往征七月多鐸等至營阿爾察克山聞騰機思
在衮噶嚕台星夜疾進三日追及於諤特克山獲/其妻子及牲畜喀爾喀土謝圖汗以兵二萬碩雷
汗以兵三萬先後邀大軍於扎濟布喇克之地多/鐸俱擊敗之各追逐數十里十月凱旋/世
祖章皇帝出安定門迎勞四年七月晉封輔政叔/德豫親王/賜金十兩銀萬兩鞍馬二册文
稱定鼎中原以來所建功勲卓越等倫云六年三/月薨/命立碑紀功九年三月鄭親王濟爾
[020-27b]
哈朗等會議多鐸係多爾衮同母弟追降郡王康/熙十年五月追諡曰通乾隆四十三年特奉
諭㫖以豫親王從睿親王入關肅清京輦即率/師西平流寇南定江浙實為開國諸王戰功之最
乃以睿親王誣獄株連降其親王之爵後又改封/信郡王以王之勛績超邁等倫自應世胙原封以
彰殊眷著仍追復親王還號/為豫並配享/太廟鄭親王濟爾哈朗舒/爾
哈齊第六子也㓜育於/太祖高皇帝宫中/號和碩貝勒天命十一年四月從禮親王征蒙古
五部有功天聰元年正月同貝勒岳託等伐朝鮮/及明皮島帥毛文龍大軍薄義州克之遂進拔安
州定州搗毛文龍所居鐡山直逼朝鮮平壤城朝/鮮遣使來請和議未決岳託與濟爾哈朗議濟爾
哈朗曰兵不可深入聞去此三十里有平山城者/可駐兵以待和議之成遂引軍駐平山朝鮮王李
倧遣使至議歲貢許之遂定盟振旅歸五月從/太宗文皇帝伐明至寕遠城與明總兵满桂
兵遇力戰被創氣彌奮大敗其衆三年九月同岳/託等率兵往畧明錦州寕遠焚其積聚而還十月
[020-28a]
太宗文皇帝親統大軍伐明/命同/岳託攻大安口毁其水門乘夜進兵明馬蘭營叅
将率兵來援我前鋒軍撃走之比明見明援兵立/營山上濟爾哈朗先縱兵往敗其衆追至馬蘭營
既而岳託復敗遵化州援兵自辰迄巳五戰皆㨗/十二月同貝勒阿巴泰等率兵往焚明通州船遂
攻張家灣克之五年七月初設六部/命理/刑部事七年五月與杜度等往迎明降將孔有德
耿仲明於江上獲明及朝鮮降人以歸八年五月/太宗文皇帝征察哈爾留守/盛京十年
四月改元崇德晉封和碩鄭親王十二月/太宗文皇帝征朝鮮復留守四年五月往畧明錦
州松山與明兵遇九戰九敗之俘獲甚衆五年九/月同阿濟格等率兵伐明代睿親王圍錦州松山
師至錦州敵伏兵皆驚遁六年三月復同阿濟格/多鐸等克錦州捷聞/太宗文皇帝大悅令
八門撃鼓召衆於/篤恭殿宣捷五月又敗明經/畧洪承疇兵六萬於松山八月洪承疇等率兵十
三萬來援錦州/太宗文皇帝親統大軍征/之/命留守九月復從圍錦州十二月承疇
[020-28b]
以兵六千夜犯正紅正黄兩旗營濟爾哈朗令軍/各依汛地沿濠射之敵敗去會松山城門閉不得
入盡降其衆七年四月同多爾衮等率兵攻塔山/克之進攻杏山城中懼開門降七月/賜鞍
馬一蟒緞百八年八月/世祖章皇帝嗣位/以濟爾哈朗與多爾衮輔理國政順治元年十月
晉封信義輔政叔王/賜金千兩銀萬兩緞/千疋五年三月貝子屯齊等訐吿兩旗大臣謀立
豪格濟爾哈朗知而不舉議罪降多羅郡王閏四/月復爵九月/命為定遠大將軍討湖廣流
賊李錦等收復府州縣六十餘城擒斬偽王以下/文武官以百計湖南貴州悉平七年正月振旅還
四月/賜金二百兩銀二萬兩嗣以與多爾/衮不合罷輔政九年二月晉封叔和碩鄭親王十
二年二月上疏言政事大畧言無蔽言路無弛武/備恤滿洲官兵疾苦立史官起居注官/世
祖章皇帝嘉其言五月病劇/有遺言乎泣對曰臣受/車駕臨問問/三朝深恩未能仰
答不勝感痛惟願以取雲貴滅吳三桂統一四海/為念且滿洲甚少而能破流寇取京都者應加撫
[020-29a]
卹/世祖章皇帝垂涕曰天何故不令朕叔/長年耶言巳大慟/詔畫工往圖其像留宫
中及薨輟朝七日/賜祭葬所給銀兩視定/例倍之十四年立碑紀功稱忠冠當時功昭後世
云康熙十年六月追諡曰獻乾隆四十三年特奉/諭㫖以鄭親王後改封簡親王親藩世冑
改易原封不足以昭彰闡宗勛襲慶承家至/意著仍復原封稱號並配享/太廟貝勒
 芬古舒爾哈齊第八子鄭親王弟也天聰初任都/統從征大凌河芬古圍城之西南斷其出入
太宗文皇帝幸松山營城中兵突出芬古/等夾擊敗之又令軍士偽為援兵自錦州至者以
誘城内兵而伏兵於山腹以待祖大夀望見果統/衆出芬古偕諸將又撃敗之敵不敢復出八年與
貝勒德格類入明獨石口取長安嶺攻赤城克其/郭九年從多鐸駐師寕錦制明援兵崇徳元年從
武英郡王阿濟格入長城破敵又同征朝鮮入其/城以功封固山貝子緣亊革爵尋復封輔國公六
年從圍明松山明兵遁追擊大破之七年從貝勒/阿巴泰征明至薊州克其城八年卒順治十年追
[020-29b]
封貝勒/諡靖定肅親王豪格太宗文皇帝第一子/也英毅多智畧從征蒙古諸
部功最著授貝勒天命十一年四月隨大貝勒代/善征蒙古五部有功天聰元年五月/太宗
文皇帝伐明豪格同諸貝勒往衞塔山糧運前軍/猝與明兵遇時明兵二萬我兵以八十人擊敗之
三年十月從/太宗文皇帝伐明/大兵進/逼北京大貝勒莾古爾泰率諸貝勒迎接明援兵
於廣渠門外敵以重兵設伏於右莾古爾泰令諸/貝勒擊其右豪格如命衝敵右敗其伏敵遂潰四
年正月與岳託還守瀋陽六年五月/太宗/文皇帝征察哈爾遂伐明豪格從畧歸化城等處
有功六月晉封和碩貝勒七年八月與阿巴泰等/畧明山海關有功八年七月伐明/太宗文
皇帝親統兵由宣府趨朔州豪格同揚古利毁邊/墻入/大兵遂由尚方堡分道進旋同貝勒多爾
衮畧朔州及五臺山而還復從攻大同撃敗明援/兵九年二月/命與多爾衮岳託薩哈璘統
兵往收察哈爾林丹汗子額哲帥至錫喇珠爾格/遇察哈爾汗妃及台吉索諾穆等以千五百户降
[020-30a]
遂抵託哩圖託哩圖者額哲所駐地也會天大霧/乘其無備遣葉赫貝勒錦台什之孫南楚等先往
見額哲母蘇泰福晉諭以奉/命招撫意額/哲母命額哲率衆迎諸貝勒入遂定盟次日率所
部降額哲以古玉璽獻文曰制誥之寳元順帝奔/應昌時所失後林丹汗得之者也崇德元年四月
晉封和碩肅親王兼攝户部五年六月同多爾衮/等屯田義州尋以多爾衮輕違/諭㫖豪格
亦坐罪降郡王六年六月同多爾衮等圍錦州敗/洪承疇兵九月還守/盛京十一月復/命
圍松山七年二月松山副將夏承德密遣人請降/太宗文皇帝許之用為内應時豪格同貝
勒等率兩翼兵梯城南先登遂克松山擒承疇等/四月同濟爾哈朗攻塔山克之七月敘功復原封
順治元年以語侵多爾衮為人訐告坐言詞悖妄/削爵/世祖章皇帝定鼎燕京大封諸王念
豪格從定中原有功仍復原封是冬山東土寇竊/發奉/命往征土寇悉平三年正月
命為靖遠大将軍西征盡復所陷州縣陜西平十/一月整兵入蜀至南部偵知賊首張獻忠據西充
[020-30b]
縣隨統大軍進抵西充獻忠來拒麾兵奮撃斬獻/忠於陣復分兵搜剿餘賊破賊營一百三十餘處
四年八月奏分定諸郡縣蜀寇悉平五年二月凱/旋/世祖章皇帝御太和殿宴勞之三月多
爾衮以豪格有徇隐等亊議罪下獄卒七年/世祖章皇帝親政念其枉復封和碩肅親王立
碑表之十三年追諡曰武乾隆四十三年特奉/諭㫖以肅親王後改封顯親王著仍復原封
稱號並配享/太廟安平貝勒杜度貝勒禇英之子也初/授台吉以功封貝勒
天聰元年從征朝鮮李倧乞和大貝勒阿敏欲弗/許杜度不從卒定盟還三年從征明至北京畧通
州克張家灣還至薊州遇明援兵杜度陷陣殲之/尋奉/命駐師遵化明兵來犯擊敗之七年
明叛帥孔有德耿仲明來降杜度逆之於鎮江岸/追兵不敢近崇德元年封安平貝勒防守海州復
從征朝鮮二年偕多爾衮取江華島敗朝鮮水帥/克其城三年從岳託伐明由墻子嶺入明境岳託
薨于軍遂代將西抵山西南抵濟南降城克敵四/年秋同貝勒濟爾哈朗等畧明錦州五年屯田義
[020-31a]
州屢敗明兵六年敗明兵於松山七年六月/薨/予祭葬雍正二年立碑紀其功克勤
 郡王岳託太祖高皇帝孫禮親王代善第/一子也有謀勇授台吉天命六年二月
大軍畧明奉集堡将旋有厮養卒指言明兵所在/岳託同諸台吉追擊之摩其壘而還三月攻明瀋
陽城我師追敗明總兵李秉誠等援兵於白塔鋪/岳託會兵同逐北四十里十一年八月/太
祖高皇帝上賓岳託與弟薩哈璘以/太宗/文皇帝有聖徳密議推戴告其父代善曰國不可
一日無君邦家大亊宜早定䇿/四貝勒才/徳冠世深契/先帝聖心衆皆悅服當速繼
大位代善曰此吾夙心也遂夜作議書翼日以書/徧示諸貝勒大臣於朝遂定議奉/太宗文
皇帝嗣位十月同弟薩哈璘貝勒豪格隨父代善/征蒙古五部有功是歲封貝勒天聰元年五月從
太宗文皇帝代明有功二年五月率兵畧/明邊墮錦州杏山高橋三城毁十三站以東墩臺
二十一處乃引還三年九月同諸貝勒畧明錦州/境焚其積聚十月/太宗文皇帝伐明師次
[020-31b]
喀喇沁之青城代善莽古爾泰見/上請班/師退/太宗文皇帝意不懌岳託同諸貝勒
見告之故因力贊進兵至午夜議定遂同濟爾哈/朗攻大安口毁水門入乘夜敗馬蘭營援兵於城
下比明遵化援兵來營於山之林木間顧謂濟爾/哈朗曰吾當獨往取之遂馳撃大破之五戰皆捷
馬蘭營馬蘭口大安營三城皆相繼降四年正月/與豪格還守瀋陽五年七月攻明大淩河
太宗文皇帝親統大軍自白土場趨廣寕岳託率/兵二萬别由義州進八月會大軍於大淩河圍其
城祖大夀遂以其城降翼日/命同諸貝勒/統兵四千偽作漢装偕大夀作潰奔狀夜襲錦州
會大霧止是夜錦州聞礮聲謂大淩河守兵潰圍/出分路來迎遇我師敗之是年初設六部
命攝兵部亊崇德元年正月晉封和碩成親王旋/以徇庇莽古爾泰碩託且有離間濟爾哈朗及豪
格於/上之心論死/太宗文皇帝特/寛之降多羅貝勒罷兵部任十一月復/命
領部亊如故三年十一月/命爲揚威大将/軍貝勒杜度副之統右翼兵與左翼奉命大將軍
[020-32a]
睿親王多爾衮分道伐明岳託兵至墻子嶺毁邊/墻入明密雲總督以兵六千入保墻子嶺堡外立
三寨為掎角我師攻其寨拔之復連敗明兵獲敵/卒知堡堅且有重兵不易技嶺東西高處有間道
可越於是分兵兩路攻其前以牽敵師潛以兩路/從間道踰嶺入克臺十有一處所向皆捷尋以疾
薨于軍四年三月多爾衮捷奏至/太宗文/皇帝覧奏無岳託名驚問知病卒慟哭久之令且
勿使禮親王知為輟飲食者三日四月喪還/駕至沙嶺設幄遥奠還/御崇政殿
命王以下及諸大臣往奠/封為多羅克/勤邵王/賜馬五駝二銀二萬兩是年九月
子羅洛渾襲封貝勒康熙二十七年/聖祖/仁皇帝為立碑以紀其功乾隆八年十九年四十
三年/高宗純皇帝巡幸/盛京俱/親酹其墓又四十三年正月特奉/諭㫖以
克勤郡王後改封平郡王著仍復原稱封號並配/享/太廟嘉慶十年二十三年/仁宗
睿皇帝巡幸/盛京/亦/親酹其墓穎親王薩哈璘太祖/高皇帝孫禮
[020-32b]
親王代善第三子也天姿聰敏通满漢蒙古文義/屢從征伐所向有㓛天命十一年封貝勒八月
太祖高皇帝上賓薩哈璘與兄岳託以/太宗文皇帝聖德神武深得人心密議擁戴告
其父大貝勒代善代善曰此我夙心也遂與諸貝/勒定議奉/太宗文皇帝即位十月隨父代
善北征喀爾喀扎嚕特部斬獲甚衆天聰元年五/月/太宗文皇帝親伐明薩哈璘與兄岳託
貝勒豪格率精騎為先鋒至寕遠城敗明總兵满/桂兵追至城下諸貝勒繼至分兵剿殺敵衆是役
也薩哈璘被創戰彌厲三年十月大軍次喀喇心/之青城代善莾古爾泰詣/御幄密議班師
太宗文皇帝不懌薩哈璘與兄岳託及諸/貝勒進見勸決計進取十一月從/太宗文
皇帝伐明逼北京同諸貝勒撃敗明袁崇煥祖大/夀援兵又南畧通州焚其船克張家灣還攻克香
河縣敗明三河縣山後之蒙古兵進克永平府五/年七月初設六部/命理禮部亊是月
太宗文皇帝親率大軍伐明薩哈璘與貝勤杜/度豪格留守都城七年六月/詔問用兵何
[020-33a]
先蕯哈璘言當寛朝鮮拒察哈爾而專征明并陳/方畧是年八月同貝勒阿巴泰等往畧明山海關
八年二月同貝勒多爾衮往迎明降將尚可喜次/廣鹿長山二島俘獲不可勝計九年二月同貝勒
多爾衮岳託豪格等統兵往收察哈爾途遇察哈/爾汗妃及台吉等率其屬來降遂盡收額哲全部
還師又同畧山西邊地諸州縣縱兵出入無敢當/者凱旋/太宗文皇帝親率諸貝勒大臣往
迎之先是諸貝勒大臣以遠人歸附國勢日隆合/詞請/太宗文皇帝進稱尊號/太宗
文皇帝卻之至是復請/太宗文皇帝仍不/允薩哈璘乃令内院大臣希福等奏曰臣等屢次
陳請未蒙/伏思/皇上俞允夙夜悚惶罔知所措/皇上不受尊號其咎實在諸貝勒諸
貝勒不能殫竭忠誠為久大之圖徒勸/上/早正大號是以/皇上不肯輕受今諸貝勒
誓圖改行竭忠輔國/皇上宜受尊號/太宗文皇帝善之曰貝勒薩哈璘為朕深謀欲
善承/皇考開創之基開陳及此實獲我心/爾身任禮部當主之諸貝勒果誓圖改行尊號之
[020-33b]
受與不受朕當再思翼日薩哈璘集諸貝勒於朝/各書誓詞以奏/太宗文皇帝以内外諸貝
勒勸進之誠難以固讓而朝鮮通好之國應與共/議因/命使往朝鮮薩哈璘乃與諸貝勒遣
人偕使臣同往告以内外勸進之誠并陳示各國/來附兵力强盛之實崇徳元年正月有疾
太宗文皇帝親視再三四月議薩哈璘功擬加封/多羅郡王五月薨/詔追封和碩頴親王六
月/太宗文皇帝在翔鳯閣夢人請曰頴親/王乞賜牛一如是者再寤以問内院大臣希福等
皆未知所謂後閱會典凡親王薨初祭例賜一牛/始大異之以/聞/太宗文皇帝即命
禮部致祭/賜以太牢/康熙十年五月追諡曰毅
[020-34a]


             前纂修官賈 楨恭纂輯
             總 纂官邵 燦恭 覆輯
             校對官張榮組恭 校
             校 對官賀式韓恭 覆校
[020-34b]
大淸一統志
 奉天府
︹夲朝︺︹人物︺費英東满洲鑲黄旗人姓瓜爾佳/國初/從其父索果率所部來歸授一等
大臣其姊壻兑沁巴顔常懷逆志費英東擒誅之/從征瓦爾喀取噶家路殺其部長阿球又與褚英
等収安楚拉庫路屯寨二十餘處悉降其村落嵗/丁未偕貝勒舒爾哈齊收斐悠城尸口烏拉國布
占泰勒兵萬人扼我前軍於路費英東率兵繼至/大敗之是年及辛亥年兩討東海窩集部克其五
路癸丑從征烏拉抜其城天命三年從征明取撫/順明兵來援費英東馬驚礮逸諸軍欲退乃策馬
大呼麾衆直入大破之/太祖高皇帝曰此/萬人敵也四年以夲旗兵破明兵於薩爾滸山巔
八月攻葉赫城守陴者飛石投火/太祖高/皇帝命之退對曰勢垂克不可退也遂拔其城費
英東為人忠直敢强諫奬善黜惡畢智殫力佐成/大業以功封三等子世襲及卒/太祖高皇
[020-35a]
帝親臨其䘮崇德元年追封直議公配享/太廟順治十六年晉世爵三等公康熙三十七年
聖祖仁皇帝東巡/親酹其墓雍正/九年加封號曰信勇乾隆八年十九年四十三年
四十八年/高宗純皇帝巡幸/盛京俱/親酹其墓有/御製賜奠詩又四十三
年特奉/諭㫖以信勇公費英東為開國功/臣之冠所襲尚係三等公不足以昭酬庸茂典著
加恩晉封一等公嘉慶十年二十三年/仁/宗睿皇帝巡幸/盛京俱/親酹其墓有
御製/賜奠詩額亦都滿洲鑲黄旗人姓鈕祜祿世居/長白山父母為仇家所害年十
三手刃其讐避依其姑家/太祖高皇帝過/其地額亦都識為真主辭姑從行初令討尼堪外
蘭於圖倫城先登又攻塞克濟城取之還督兵攻/取舒爾格布瞻城丁亥年取巴勒達城會軍河漲
以繩聯軍士而度乘夜登城城上飛矢貫股著於/雉垣被五十餘創不退卒拔之/賜號巴圖
魯薩克齋入寇率數人敗之夜更襲取其城進攻/尼瑪蘭城破之復克章嘉諸城寨貝琿己顔謀叛
[020-35b]
[020-35b]
墓有/御製賜奠詩安費揚古滿洲鑲藍旗人姓覺爾察/父完布祿有忠節安費揚
古克繼父志自弱冠從征竭誠効力討兆嘉城攻/瑪爾墩寨皆爲軍鋒征哲陳部拔其城攻洞城及
章嘉尼瑪蘭赫徹穆等城取香潭寨皆著功績從/畧哈達富勒嘉齊寨師還/太祖高皇帝親
殿迎射追兵後騎乘閒來犯安費揚古盡斬之從/討訥殷克佛多和山寨從攻哈逹城先登從征東
海窩集部破其二路再征烏拉擊達拉穆台吉兵/擢其陣奮勇登城樹大纛於上/大兵繼至遂滅
烏拉天命元年偕扈爾漢征薩哈連部至烏勒閒/河水陸並進取河南北諸寨並取薩哈達部内十
一寨三年從攻明取撫順先擊破其左營援兵安/費揚古性貞亮有勇畧與額亦都等俱爲開國功
臣之首/大祖高皇帝嘉其功績/賜/號碩翁科囉巴圖魯列五大臣順治十六年追諡
敏壯子阿爾岱以忠節著次子逹爾岱/孫都爾德遜塔並著有功勲爲名臣扈爾漢滿/洲
正白旗人姓佟佳/國初從其父扈喇虎來歸/賜姓覺羅丁未年奉/命遷斐悠城之
[020-36a]
衆以兵三百䕶之先行烏拉遣萬人邀諸路扈爾/漢結寨山嶺分百人衞之身率二百人拒敵敵不
能犯次日諸將皆至大破其衆從征東海窩集部/有功己酉年率兵一千再征之降瑚葉路收二千
户以歸/賜號達爾漢辛亥年征呼爾哈路/圍扎庫塔城克之天命元年偕安費揚古征東海
薩哈連部進師黒龍江岸招降甚多四年從擊明/劉綎兵大破之扈爾漢毎戰輒爲先鋒奮不顧身
積功封三等子卒其第三弟薩木什/喀第七弟雅賚並著戰功厯加世職何和里滿洲/正紅
旗人其先居棟鄂爲部長因以地爲氏何和里㓜/而凝重志量寛和年二十六即長其部/太
祖高皇帝納妃哈達身率甲士䕶行遂率所部來/歸尚固倫公主授一等大臣從征烏拉及呼爾哈
路圍扎庫塔城皆有功癸丑年再征烏拉布占泰/拒戰何和里與費英東等力請進兵遂㓕烏拉天
命六年從取遼陽何和里自來歸後特蒙/眷注與費英東額亦都扈爾漢安費揚古爲五大
臣推誠宣力勤勞王室封世職三等子卒順/治十二年追諡温順雍正中進封勇勤公揚古
[020-36b]
 利滿洲正黄旗人姓舒穆嚕父郎柱為庫爾喀部/長命揚古利入侍郎柱為部人所害揚古利之
母攜㓜子屬鞬佩刀突圍來歸庫爾喀部衆尋亦/内附揚古利逆其仇家殺之時年甫十四
太祖高皇帝異之以女妻焉從征輝發取訥殷部/及珠舎哩路安楚拉庫路皆有功從討哈達蒙格
布祿先登拔其城擒其酋以歸收斐悠城户口烏/拉以萬人邀諸路揚古利戰甚力從取烏拉金州
城城中迎射外兵揚古利冒矢攻克之再征烏拉/敵勢銳甚/太祖高皇帝欲少退揚古利獨
麾衆薄城疾攻拔之擊明兵於界藩先馳敵被傷/裹創奮擊大破之天命六年取瀋陽乘勢進取遼
陽皆先登以功授一等子世職/命位次八/貝勒下十年明毛文龍夜入耀州揚古利撃之殱
其衆天聰三年從征明敗明總兵滿桂於都城北/明兵援薊州我偏師少却揚古利直前奮撃敗之
八年晉超品一等公復從攻宣武大同拔靈邱崇/德元年與武英郡王阿濟格入邊城克昌平等十
二城俘獲十餘萬二年從征朝觧有敗卒竄伏崖/閒竊發鳥鎗揚古利傷重而卒揚古利自弱冠從
[020-37a]
軍衝鋒挫銳大小百餘戰被創滿身戰功最著而/持身敬慎厯亊/兩朝恩遇殊絶殁之日
太宗文皇帝親臨喪次追封武勲王以子塔/贍襲超品公順治中配享/太廟康熙三十
七年/聖祖仁皇帝東巡/親酹其墓/三十九年有/御製碑文表其墓雍正九年
加封號曰英誠乾隆八年十九年四十三年四十/八年/高宗純皇帝巡幸/盛京俱
親酹其墓有/御製賜奠詩嘉慶十年二十/三年/仁宗睿皇帝巡幸/盛京惧
親酹其墓有/御製賜奠詩西喇布满洲鑲紅旗人世居完/顔以地爲姓/國初率
所部來歸列理亊十大臣/太祖高皇帝富/勒佳齊之役西喇布翼䘙大營哈逹錫特庫連發
兩矢西喇布以身當飛鏑中傷而殁贈三等輕車/都尉世職順治十二年追諡順壯子瑪拉希從入
關破賊又從征江南曰川湖廣廣東屢著戰/功累晉至二等男卒/賜祭葬諡忠僖赫臣
滿洲正黄旗人姓伊爾根覺羅天命初征烏拉有/功奉使葉赫抗節不屈被害子克宜福以勇著天
[020-37b]
聰初從攻永平崇德/時從圍錦州皆有功楊書满洲正藍旗人姓郭絡/羅/國初率其族自沾
可來歸尚公主爲額駙從征皆有功/卒時/太租高皇帝親臨奠之阿蘭珠滿洲/鑲紅
旗人姓棟鄂/國初從其父阿格巴顔率所部來/歸初授佐領尋擢理事大臣從征烏拉被創奮勇
衝入遂殁於陣贈三等輕車都尉世職順治十二/年迢諡順毅其從弟永順客爾瑚齊姪和託皆屢
從征討著有戰/功厯加世職巴篤禮滿洲正白旗人世居佟佳/以地爲姓天命初來歸有
才能列十大臣屢立戰功授三等輕車都尉世職/十年攻明旅順口克之十一年敗明毛文龍兵於
薩爾滸城天聰初從攻遵化先登八年攻王家荘/被創不退中矢死贈三等男順治十三年追諡敏
壯弟蒙阿圖/亦以軍功顯博爾晉滿洲鑲紅旗人世居完顔以/地爲姓/國初率户口來歸
授佐領尋授侍衞天命八年從征扎嚕特昻安貝/勒斬昻安及其子降其部衆十年授副都統率兵
征東海呼爾哈部降五百户尋列理亊十大臣天/聰初擢都統從征朝鮮又從征錦州以功累封至
[020-38a]
一等男尋卒康熙三年其子特錦具陳父績追諡/忠直特錦初授騎都尉世職從入關破賊征叛鎮
姜瓖剿平山西又征雲南貴州皆有功晉二等/男官至都統卒諡襄壯孫瑪沁亦著有軍功
 哈納滿洲鑲紅旗人姓那木都魯/國初從其父/明安圖巴顔來歸以佐領從征烏拉身被數
創猶力戰天命四年從破明四路兵取開原鐵嶺/皆有功六年從征遼陽敗敵援兵天聰初列十六
大臣八年畧錦州敗明兵於城下復進擊明兵所/乘馬仆於陣歩戰益力尋援耀州敗明兵於渾河
崇德元年入長城攻克昌平/涿州二城尋以創發致仕覺羅拜山鑲黃旗人/景
祖翼皇帝第五弟寶朗阿之曾孫天命六年從攻/明瀋陽斬其驍将號秃尾狼者明兵自城南來迎
戰拜山當之又斬一副将遂克遼東授三等輕車/都尉世職天聰初復從征錦州有功後殁於陣贈
三等/男納爾察满洲鑲黄旗人姓鈕祜禄/國初來/歸授騎都尉世職戊申年從征烏拉
攻伊罕阿林城先登擢副都統列十六大臣尋攻/沙嶺以不待集師奮勇獨進殁於陣順治十二年
[020-38b]
追諡端壯子瑚/沙亦著有戰功古爾布什滿洲鑲黄旗人姓博爾/濟吉特天命六年來歸
授三等子尚公主為額駙天聰五年圍大淩河崇/德初從征朝鮮攻皮島皆有功六年圍錦州七年
再圍錦州屢敗明兵順治元年入關擊敗流賊李/自成九年晉一等子卒/賜祭葬諡敏襄
 法譚滿洲正紅旗人姓他塔喇初以䕶軍校從滅/葉赫取遼陽擢佐領天聰崇德閒取旅順口
下山東克郯城征呼爾哈克雅克薩城圍錦州克/前屯衛中後所皆有功順治元年從入關討流賊
二年追敗賊黨於荆州宜昌連戰皆㨗以功累晉/世職至一等輕車都尉兼一雲騎尉康熙三年卒
賜祭葬佟飬性漢軍正藍旗人世居撫順為商販/養性有識量天命初密輸欵於我
為明所獲從獄中逃出來歸妻以宗女授三等男/尋從克遼陽晉二等子時漢人歸附者日衆以養
性統轄之天聰五年從攻大淩河克之復敗明援/兵以礮克魚子章臺降之復克馬家湖䑓盡毁諸
𤇺堠六年大閲養性軍容整肅/賜賚有加卒順治十三年追諡勤惠雅希禪滿/洲
[020-39a]
鑲黄旗人姓馬佳父尼媽禪任佐領雅希禪自其/父時屢從征有功天命初列理亊十大臣從征界
藩超伍先進破明總兵馬林於尚聞崖六年從征/遼陽以功晉三等男八年從征扎嚕特昻安貝勒
同逹音布先陣破敵尋卒順治十二年追諡敏果/次子訥爾特屢著戰功從征明戰三河攻山東克
武定城後殁於陣贈/三等輕車都尉世職布顏岱滿洲鑲紅旗人姓博/爾濟吉特尚公主為
額駙天命十一年取覺華島殱其衆天聰元年從/征朝鮮三年入龍井關克大安口取遵化四戰皆
㨗五年從圍大淩河身被創戰益厲六年畧宣府/大同降察哈爾部衆順治元年入關撃流賊再蹙
之潼關二年從征江南遇敵於黄河岸所乘馬/蹶身中數創猶殪敵不退尋以創發卒於軍
 們滿洲鑲藍旗人姓西林覺羅父屯台初自旺沁/率族來歸/太祖高皇帝以覺羅瓦爾哈
女弟妻之初設佐領即以屯台統其族屬及圖們/襲父職屢從五大臣征有功天聰五年從征明大
淩河首摧敵鋒明監軍道張春率衆數萬來援圖/們復身先迎敵礮中股筋絶而未殊猶奮勇不退
[020-39b]
大軍繼進遂破明兵/太宗文皇帝親臨撫/問奏言臣創雖深然觀敵勢剽輕易滅也尋復命
鄭親王視問謂王曰吾不能殺敵丐王奏請截吾/股以油炙之猶堪為/國司閽是夕竟卒
特賜騎都尉世職俾其子圖延圖襲焉仍帶叅領/本秩圖延圖於順治元年從睿親王入關擊流賊
有功遷户部郎中五月追賊至慶都縣斬獲甚衆/尋病卒以長子圖拜襲雍正三年建昭忠祠祀死
節諸臣圖/們與焉吉斯哈满洲鑲白旗人姓烏蘇與弟吉/巴克達來歸天命四年從征明
有功六年從圍遼陽先登天聰八年偕武巴海征/東海呼爾哈部九年偕巴奇蘭等征黒龍江皆有
功崇德元年從征朝鮮有明兵濳入鹻場擊走之/復敗朝鮮平壤兵再征瓦爾喀大捷以功累晉世
職至一等輕車都尉弟吉巴克達天命六年從攻/奉集堡遇明總兵李秉誠來援敗之追至城濠中
礮殁贈二等/輕車都尉穆克坦滿洲鑲藍旗人姓戴佳世居/哈逹部之杭澗/國初率屬
來歸毎從征必前驅扎海瑚色叛歸哈達穆克坦/從其父及兄追之父兄俱殁於陣從子額爾訥亦
[020-40a]
叛穆克坦隻身追擊殺之天命元年我師征瓦爾/喀舒賽阿爾琥達進戰不利䝉庫噶哈二人先走
穆克坦怒同延布理等八人直入賊陣賊皆披靡/舒賽阿爾㙈逹得免師還以蒙庫噶哈所獲
賜穆克坦六年從征明耀州先登克其城遂駐/防焉時有蒙古人叛去我兵追及之戰不利穆克
坦策馬大呼殺首逃者海色餘皆潰敘功授二等/男世職天聰初擢列十六大臣從征朝鮮兩以先
登獲賞五年從圍錦州穆克坦徑抵城濠舎騎步/戰敵兵矢礮齊發穆克坦鏖戰死贈一等男世職
順治十二年/追諡忠勇康古禮滿洲正白旗人姓那木都魯/嵗庚戌以綏芬屯長率其民
人來歸得壯丁千餘/太祖高皇帝妻以弟/穆爾哈齊之子授三等子世職天命三年從取撫
順六年從攻遼東瀋陽先登天聰初列十六大臣/授䕶軍統領後緣事免五年卒弟喀克篤哩亦授
三等子天聰元年從征朝鮮三年從攻明遵化五/年征明南海島及圍大淩河城皆有功八年卒康
古禮第四子賴塔崇德時屢立戰功順治初從平/江南福建湖廣南粤晉三等男康熙十三年為平
[020-40b]
南将軍厯著懋功卒/賜祭葬諡襄毅雍正/五年追封一等公八年入祀賢良祠九年加封號
曰褒/績綽和諾滿洲鑲紅旗人姓那木都魯父明安/圖巴顔/國初來歸綽和諾從征呼
爾哈部克扎庫塔城復以克瀋陽遼陽功授三等/輕車都尉世職列十六大臣任副都統天聰五年
從征大淩河力戰殁於陣贈一等輕/車都尉世職雍正七年入祀昭忠祠楞額哩满洲/正黃
旗人揚古利次弟屢從征有功授騎都尉世職任/副都統天命九年從破明将毛文龍島中兵焚其
糧復偕阿山入喀爾喀巴林地俘獲甚多天聰元/年從征朝鮮克義州三年海島漢人踞朝鮮鐵山
率精兵剿之五年征南島復從征大淩河皆有功/累晉至一等子八年卒順治十二年追諡武襄
 納穆泰滿洲正黄旗人揚古利第三弟天聰初擢/授都統從征明攻遵化城克之駐防灤洲
移守遵化擢兵部承政授三等輕車都尉世職復/畧錦州松山八年畧朔州抵上方堡攻王家荘先
登九年統右翼兵自應州趨平衞破/明兵敘功晉三等男是年十月卒多積禮滿洲/正紅
[020-41a]
旗人何和里次子從征烏拉及明俱著戰功授三/等輕車都尉世職崇德元年征瓦爾喀部俘獲甚
多凱旋/命禮官迎宴擢副都統四年緣事/革世職仍任副都統六年圍錦州戰松山皆殱敵
有功尋以年老罷其第五弟都類天聰時任都統/屢從征討所向有功順治元年入關追破流賊尋
從征四川克平川北州郡以/功累晉至二等伯十三年卒和碩圖滿洲正紅旗/人何和里第
四子襲父三等子世職通漢文/太祖高皇/帝愛之以禮親王女妻焉封和碩額駙天聰元年
任都統從征朝鮮及明錦州等處著有勞績二年/畧錦州克杏山松山征察哈爾敗其兵晉三等公
三年征明攻大安口屢敗援兵進取遵化戰盧溝/橋敗明四總兵於永定門外軍還取永平四年駐
防灤州敵兵掠我䑓站擊走之七年卒贈恤有加/順治十二年追諡端恪雍正九年加封號曰勇勤
 舒賽滿洲鑲藍旗人姓薩克達生而勇敢天命初/從征哈逹又征瓦爾喀皆有功授二等輕車
都尉世職天聰初列十六大臣從征朝鮮駐防義/州八年從鄭親王濟爾哈朗留守/盛京舒賽毎
[020-41b]
攻城衣棉甲奮身直前先後攻克十六城晉三等/男卒順治十二年追諡壯敏子西蘭從入關追討
流賊李自成克潼關三戰皆捷又從征江南福建/皆有功孫席特庫從征明前屯䘙及討流賊李自
成於延安追剿至/安陸並著戰功逹珠瑚满洲正藍旗人姓兆佳/初授佐領從征葉赫烏
拉諸部落俘獲甚多敘功晉三等男天聰閒擢列/十六大臣又從征東海瓦爾喀部落斬獲甚衆軍
還為俘卒所害順治十二年追諡襄敏子翁阿岱/亦屢以軍功顯崇德六年戰殁松山贈䘏甚厚晉
一等/男寗完我漢軍正紅旗人天命初來歸兼通蒙/古漢文任亊文館天聰四年偕達海
招諭永平從征大淩河招撫察哈爾部以功授騎/都尉世職六年疏陳伐明策後縁事罷革世職順
治元年起為學士二年擢宏文院大學士六年修/太宗文皇帝實錄充總裁官授二等輕車
都尉世職八年晉議政大臣十三年加少傅兼太/子太保十五年致仕康熙元年擢其子為學士四
年卒/賜祭葬立碑諡/文毅雍正二年入祀賢良祠逹爾漢滿洲正藍旗/人揚舒子亦
[020-42a]
尚公主為額駙兼管佐領從征葉赫錦台什以功/授一等男天聰初擢都統列八大臣征扎嚕特單
騎擒一台吉復征棟奎破其衆擒固穆楚庫爾等/父子又從征朝鮮及明永平大淩河皆有功九年
征明山西奉/命分兵列營牽制明師道遇/敵擊敗之崇德元年攻克順義以功累晉至一等
子後緣亊/削世職偉齊滿洲鑲黃旗人費英東第九弟征/呼爾哈部收獲五百户有功並以
其父索果歸附功授騎都尉天聰三年從征明畧/遵化屢敗敵兵晉三等輕車都尉嘗令留守/盛
京提督八門尋卒順治十三年追諡端/勤子卓布泰巴哈穆里瑪皆著戰功武訥格蒙/古
正白旗人姓博爾濟吉特先居葉赫/國初來歸/有勇畧通蒙古文及漢文/賜號巴克什從
征烏拉有功授三等男天命十一年别將兵擊明/覺華島破之天聰三年春從征察哈爾降二千户
是年冬從征明入龍井關克遵化袁崇煥等援師/至左翼蒙古兵先進卻武訥格率右翼進戰敗之
賜俘獲物以半犒其軍五年復從征明圍/明兵於大淩河明兵欲&KR0691圍出敗之八年敘功晉
[020-42b]
三等公復從征明率蒙古左右翼兵與諸貝勒俱/進獨石口攻撫悉稱/㫖尋自得勝堡收蒙
古之逃入陽和者四/百七十人九年卒喀三滿洲鑲藍旗人姓納喇/世居葉赫蘇完天命初
來歸授佐領六年從取瀋陽遼陽授三等輕車都/尉世職九年明島帥毛文龍部將來犯康古禮額
駙莊喀三徃援盡殱其衆天聰六年從征察哈爾/偕呉拜等屢敗敵以目疾辭職以功累晉至二等
子順治十二/年卒諡敏壯武巴海滿洲鑲藍旗人姓瓜爾佳天/命初從征明有功授佐領天
聰元年從征朝鮮以登城功受賞從征錦州敵兵/來犯武巴海殿力戰敗之五年偕蒙阿圖征瓦爾
喀有功/賜號巴圖魯六年征烏扎拉俘獲/甚多七年征呼爾哈部又征瓦爾喀皆以凱旋九
年從岳託駐歸化城偵知上黙特部長博碩克圖/子茂罕隂通於明武巴海擒斬茂罕及明使人崇
徳二年敘功晉三等子/賜衣服僕馬莊田尋卒巴奇蘭满洲鑲紅旗/人姓納喇早
從征伐嘗以所部兵攻覺華島破之天聰初列十/六大臣三年從征明七年從征旅順口巴奇蘭與
[020-43a]
薩穆什喀並舟先入中數創號於軍曰孰能超躍/先登者於是永順珠瑪喇躍而登巴奇蘭率兵繼
之時我兵少動復號於軍曰敵敗矣整兵復入遂/克之八年將兵征呼爾哈諸部俘獲甚多所俘盡
以/賜之以前征旅順/口被創至是潰卒贈三等子武善滿洲鑲黄旗人/姓伊爾根覺羅
父噶蓋/國初來歸授理亊大臣後以牽連坐罪/誅武善初任佐領天命九年明毛文龍渡鴨緑江
入島屯田武善與楞額哩襲之破其島擊斬及墜/水死者無數焚其糧而還天聰初列十六大臣崇
德元年瑪福塔使朝鮮偵知明兵潛入鹻場奏/聞命武善偕吉斯哈等率兵助瑪福塔於鹻
場大破之三年緣事革職尋授工部叅政順/治元年卒弟布善亦以戰功授騎都尉世職庫爾
 禪滿洲鑲紅旗人姓鈕祜祿父索塔拉尚公主生/子四庫爾禪其次也好學問天命初召直文館
四年結喀爾喀五部盟誓九年結好科爾沁部授/佐領天聰元年從征朝鮮其王遁居海島
遣庫爾禪往議約誓定嵗幣朝鮮讋服三年/命同在庭儒臣編輯國史四年從征明灤州摧
[020-43b]
鋒陷陣五年/命往責諭朝鮮入貢愆期六/年因/遣諭明邊臣罷兵息民逾期始至又
以力保逃将劉興祚罪論死庫爾禪通習漢文與/達海齊名順治元年擢其子瑪拉為户部郎中弟
庫拜屢以戰功授/二等輕車都尉圖魯什满洲鑲黄旗人姓伊爾/根覺羅天命九年任佐
領天聰三年從征明攻大安口先至城下力戰克/其城/大兵營京城西南隅復偕副都統阿山覘
明帥满桂等以四萬衆列營永定門南還報圖魯/什請乘其不虞擊之先馳入明營遂斬滿桂等五
年從征大淩河又從攻錦州大敗之與明援兵監/軍道張春決戰凡三晝夜聞敵渡河圖魯什領兵
衝擊敗之是夕再戰圖魯什先進大破明兵八年/五月擢前鋒統領加三等男六月從征察哈爾七
月至歸化城收其降人一千二百户是月毁明邊/墻入至宣化攻懷遠圖魯什設伏於左䘙城擊敗
明總兵曹文詔兵又遇明總兵祖大弼兵圖魯什/以單騎衝入矢中腹力戰我兵繼至敵敗去圖魯
什以創重卒於軍/賜號碩翁科囉/巴圖魯贈三等子世爵順治中追諡忠宣滿逹爾
[020-44a]
 罕滿洲正黄旗人姓納喇父雅琥有功官佐領列/理亊十大臣滿達爾罕屢從征討招降呼爾哈
部天聰五年使朝鮮八年從征大同以㓛授騎都/尉世職擢禮部承政崇德二年從攻皮島有功
賜裘馬銀幣在禮部任職六年恪恭匪懈累/晉世職至二等輕車都尉卒諡敬敏弟瑪福塔初
任佐領後擢户部承政與兄满達/爾罕分掌户禮二部人以為榮景固勒岱满洲/正白
旗人世居扎庫塔以地為姓/屢從征有功天聰八年奉/國初來歸授佐領/命再征東海瓦
爾喀部收獲丁荘馬牛甚多以功晉/至三等男卒順治十二年追諡忠直齊爾格申滿/洲
鑲白旗人姓寕古塔初任佐領明人攻耀州率所/部往援敗之淤泥河明錦州兵來犯引軍迎敵面
被創戰益力天聰六年鎮守蓋州多俘獲崇德元/年從征大同再敗明兵以功累晉至三等男卒
賜祭葬弟多尼喀/以勇稱亦著有戰功勞薩滿洲鑲紅旗人姓瓜/爾佳屢從征敗明兵
於德勝門外天聰八年奉/命率兵沿彰武/臺河駐劄保守外藩䝉古並扼敵兵數年敵不敢
[020-44b]
[020-44b]
設伏敗敵八年卒順/治十二年追諡襄壮武賴满洲鑲黄旗人費英東/第五弟烏爾罕之子天
聰初從征大淩河及朝鮮皆有功崇德三年從貝/勒岳託攻山東連戰皆㨗授騎都尉世職八年從
征明至渾河敗其衆師旋至密雲遇明兵列火礮/以待奮勇衝突破之順治元年從入關撃敗流賊
以功累晉至二等男尋/卒諡康毅子固德知名伊勒慎滿洲鑲黄旗人姓/費莫世居薩齊庫
率衆來歸其族悉為烏拉所害/太祖高皇/帝憐之授騎都尉世職從征明有功天聰五年守
海州屢敗明兵襲奪敵船七年從征旅順口有功/先後守海州十餘年捕獲甚多明兵不敢犯以功
累晉至三等男後緣亊削職/旋復鎮守海州順治二年卒喀勒塔拉滿洲鑲白/旗人姓章
佳襲父圖爾坤煌詹佐領崇德三年擢䕶軍叅領/從入明邊屢敗敵兵順治元年從入關擊破流賊
復從定山西河南五年從征江西屢著戰績九年/擢䕶軍統領以功累晉世職至一等輕車都尉十
年從征湖南至衡州奮勇擊/賊殁於陣贈三等男諡忠壯徹爾格滿洲鑲黄旗/人額亦都第
[020-45a]
三子㓜從征討屢建功績授騎都尉世職晉三等/輕車都尉征東海瓦爾喀部大㨗凱旋晉三等子
天聰元年設八大臣理政亊徹爾格與焉是年從/征朝鮮其王李倧慴服納貢五年任兵部承政崇
德二年以攻皮島違軍令更緣亊罷任革世職三/年起授工部左叅政五年擢户部承政八年授騎
都尉世職順治二年卒長子/辰泰五子拉哈達俱知名圖爾格滿洲鑲黄旗/人額亦都第
八子㓜從征積功授一等輕車都尉世職天聰初/列十六大臣從攻遵化錦州大同山西昌平雄縣
皆有功崇德五年攻錦州身著二十餘創猶殿後/力戰授内大臣六年從圍松山明兵犯/御
營甚急軍中侍衞守營大臣俱未至圖爾格奮呼/發矢殺二人敵乃遁七年征明敗敵三十九次至
山東陷陣下城降獲無算以功累晉至三等公圖/爾格才氣過人有父風効力行閒勲伐尤異順治
二年卒九年追諡忠義配享/太廟雍正九年追加封號曰果毅伊爾登滿洲/鑲黄
旗人額亦都第十子㓜侍宫中長以侍衞從征天/命初築城界藩及薩爾滸有功晉三等男
[020-45b]
賜蟒衣列十六大臣天聰三年率兵剿獐子島及/攻明薄燕京克永平灤州等城皆有功晉一等男
又攻明旅順口及山西保安等州皆俘獲無算崇/德元年緣亊削世職三年復為䕶軍統領四年為
内大臣從征敗明祖大壽軍六年攻錦州洪承疇/以師赴援諸将失利伊爾登突入陷陣身被十餘
矢轉戰若無所見四戰皆㨗復加三等男世職累/晉至二等伯順治十三年以老致仕/命乘
騎入朝並圖其像康熙二年卒諡/忠直三十七年/遣官祭墓超哈爾滿洲鑲/黄旗人
額亦都第十三子屢以戰功授騎都尉世職崇德/元年從征明轉戰至盧溝橋擒斬無算二年擢議
政大臣三年征山東攻城克敵屢建奇功時任禮/部叅政五年轉兵部六年從攻錦州力戰陣亡贈
二等輕車都尉世職順/治十二年追諡果壯范文程瀋陽人隸鑲黄旗/漢軍天命初以明
生員來歸叅贊帷幄天聰三年解大安圍敗明兵/授三等輕車都尉世職五年招降大淩河城西山
一臺六年陳進取計是時初設八旗都統廷議首/推文程/太祖文皇帝曰此職一軍耳朕方
[020-46a]
資為心膂其別議之尋授祕書院大學士毎入對/必漏下數十刻始出凡/詔勅宣諭皆出其
手順治元年流賊李自成陷明都明將吳三桂乞/師文程勸進兵大兵遂發入關草檄人心帖然至
京疏請撫遺黎起廢斥定册籍減賦額/皆舉行五年/賜巴克什號六年修/詔
太宗文皇帝實錄充總裁官累晉至一等子任議/政大臣疏請興軍屯嚴保甲皆舉行加少保兼太
子太保以病乞休/特晉太傅兼太子太師/俟病起/召用康熙五年卒/賜祭立
碑諡文肅五十二年/御書元輔高風額其祠阿濟格尼堪滿洲正白/旗人姓他
塔喇父達音布累積戰功授三等輕車都尉世職/天命八年從征扎嚕特部殁於陣阿濟格尼堪襲
父職年少奮勇陷陣所至有功崇德六年從圍錦/州大破明兵於松山杏山八年取中前所等城順
治元年從入關進擊流寇復破賊西安從平江南/浙閩六年以叅贊大臣從征湖廣督兵轉戰下寶
慶破邵陽拔湘潭以功累晉至/三等伯授議政大臣卒諡勇敏石廷柱漢軍正白/旗人先世
[020-46b]
為遼東武弁父翰始家焉天命七年來歸授三等/輕車都尉世職十一年從征囊努克天聰三年率
兵剿明故将毛文龍所屬諸島有俘獲六年從征/察哈爾七年從克旅順口崇德四年戰松山屢破
敵兵六年奏取錦州策再圍松山乘夜破敵順治/元年從入關從平山西河南十四年乞休加少保
兼太子太保以功累晉至三等/伯致仕尋卒贈少傅諡忠勇葉赫珠瑪喇滿洲/鑲白
旗人姓碧魯自葉赫來歸初任佐領天聰三年從/征明入邊屢攻遵化張家灣永平昌黎下之以功
授騎都尉世職五年圍大淩河敗援兵六年征察/爾哈部獲布顔圖台吉七年攻旅順口裹創先登
拔其城九年圍錦州崇德元年征朝鮮擊開平斬/獲無算三年復圍錦州招降大淩河北山寨七年
征呼爾哈部屢戰有功順治元年從入關破流賊/二年駐防杭州敗方國安水軍征福建屢敗賊将
五年征江西叛鎮金聲桓大破之八年擢吏部尚/書十一年授靖南將軍征廣東破李定國軍戰三
水保新會撃興業俱大勝再敗賊於横州追躡定/國三戰三㨗高雷廉州郡邑悉平以功累晉至三
[020-47a]
等子十五年致仕康/熙元年卒諡襄敏蘇嚕邁滿洲正藍旗人姓嵩/佳天命六年授佐領
從攻遼陽瀋陽先登搏戰取之天聰元年征朝鮮/三年征明克紅山口授騎都尉世職四年圍永平
力戰被創卒克之/賜號巴圖魯崇德元年/攻鵰鶚堡飛礮傷其口獨戰未嘗反顧竟破之以
殘廢辭職以功累晉至三/等男康熙元年卒諡勤勇逹海滿洲正藍旗人姓/覺爾察祖博囉
國初来歸父愛密禪任散秩大臣達海九嵗即通/满漢文義/召直文館每草/詔令稱
㫖旋承/命譯明會典素書三畧諸/書天聰四年從征明克永平令達海立城上執黄
纛諭降其民是年譯書成授三等輕車都尉世職/五年/賜號巴克什征大淩河使招總兵祖
大夀反覆善諭大夀遂降六年病篤/太宗/文皇帝遣侍臣諭慰/賜以蟒綺卒謚文成
康熙八年/追立碑石希福滿洲正黄旗人姓赫舎里天命初/偕從兄碩色自哈達來歸以通蒙
古满漢文/天聰初/召直文館/賜號巴克什/太宗文皇帝征察哈爾使希福徵
[020-47b]
科爾沁部兵助戰冒險達/命從征大淩河/有功累晉世職至三等輕車都尉崇德元年改文
館為内三院授宏文院大學士修遼金元史充總/裁官三年疏請更定官制從之順治元年三史成
賜賚有加七年睿親王多爾衮惡之奪官/没產八年/世祖章皇帝察其枉再授宏文
院大學士復世職並還所籍九年修/太宗/文皇帝實錄充總裁官以功累晉至三等子授議
政大臣卒贈太保諡文簡康熙初以希福子帥顔/保為内院學士仕至漕運總督禮部尚書從子索
尼亦著有勲/名卒諡文忠哈什屯滿洲鑲黄旗人姓富察天聰/時官侍䘙擢禮部叅政崇德
二年征瓦爾喀多俘獲三年降明石城島六年圍/松山明總兵曹變蛟乘夜突犯/御營哈什
屯先衆捍禦中創不少欲順治初擢内大臣以功/累晉至一等男加太子太保康熙三年卒
賜祭葬諡恪僖乾隆元年入祀/賢良祠十三年追封一等公李國翰漢軍鑲藍/旗人副將
繼學子襲父三等男世職任侍衛/賜號墨/爾根天聰三年攻永平有斬獲五年克大淩河九
[020-48a]
年以善撫降者晉二等男崇德三年任刑部理事/官入邊敗明兵轉戰至山東克濟南還破獲鹿四
年授副部統五年圍錦州七年戰松山塔山皆有/功擢都統八年克前屯衞中後所順治元年入關
擊敗流賊進征山西拔太原山西既平征湖廣敗/賊於武昌二年征四川破叛鎮賀珍之衆三年敗
流寇於延安滅流賊張獻忠駐防漢中六年率兵/征階州克蒲城剿宜川清澗餘冦復剿叛鎮姜瓖
拔府谷九年進征四川斬賊帥王復臣等以功累/晉至三等侯十五年進攻遵義克開州招四川土
司酋長咸遵約法尋卒於軍贈太子太保諡敏壯/雍正十年入祀賢良祠乾隆十五年加封號曰懋
鄂齊爾桑滿洲鑲黄旗人姓博爾濟吉特初任/佐領從征棟奎有功天聰三年從征
薊州大㨗五年圍大淩河敗錦州援兵八年敘功/授三等輕車都尉世職攻大同擊明總兵曹文詔
軍大破之文詔素驍勇為明名将及/敗明人氣益懾順治初晉三等男辰泰滿洲鑲/黄旗人
徹爾格長子初為䕶軍叅領屢從攻明征朝鮮入/關追賊以功晉一等輕車都尉順治四年授禮部
[020-48b]
侍郎從征湖廣敗流賊一隻虎於荆州尋奉/命為靖南將軍同棟阿賴征福建五年平之七
年授刑部尚書十年遷吏部晉國史院大學士尋/罷九年復授禮部尚書十年/命為大将軍
征湖廣抵常德偽南安王劉文秀遣其將盧明臣/馮雙禮等帥兵六萬戰艦千艘蔽流而下分攻常
德岳州辰泰以精兵横撃其衆大破之又屢岀奇/計設伏誘賊轉戰千里尸骸相枕藉且戰且逐窮
之龍陽明臣赴水死雙禮被創遍體亡去文秀竄/黔中獲偽勅印降偽官四十餘人兵三千餘以功
累晉至一等子兼一雲騎尉尋卒於軍十三年正/月班師/世祖章皇帝諭從征諸臣曰大將
軍辰泰南征効力卒於戎行朕甚傷悼復/諭學士麻勒吉等持觴奠靈次/賜祭葬諡
忠襄子尼滿襲卒無嗣以弟喇哈/達子白啓襲職累任散秩大臣索海满洲鑲黄/旗人費英
東第六子天聰中官刑部承政崇德四年征臺倫/部有功五年從圍錦州敗明兵又從攻松山克之
順治二年從征四川卒於/軍子多頗囉以忠節著圖賚滿洲正黄旗人費/英東第七子初隸
[020-49a]
鑲黄旗後改正黄旗天聰初屢從征皆有功三年/從征明善陷陣以功授騎都尉世職四年從守永
平敗明兵五年從圍大淩河降沙河堡九年畧錦/州多俘獲崇德三年征明克十一臺征山東拔三
城六年圍錦州攻塔山杏山八年克中後所前屯/衞以功累晉至三等子順治元年入關破賊封三
等公征河南至孟津率兵先渡降沿河堡寨薄潼/關掩賊殱之二年征江南克揚州敗黄得功兵獲
福王朱由崧晉一等公三年征浙江江横十餘里/圖賚從上㳺躍馬獨渡没馬腹諸軍隨之大濟敵
将方國安等望之以為神進征福建克仙霞關拔/浦城遂獲唐王聿鍵閩海底定師旋卒於軍圖賚
勇而善謀能以寡覆衆屢立奇功未嘗挫䘐諡昭/勲配享/太廟雍正九年加封號曰雄勇
 額爾德尼满洲正黄旗人姓納喇㓜慧敏通蒙古/漢文/賜號巴克什凡師行
詔下諭降納款軍中必曰額爾徳尼以功授男/爵世職任理事大臣與噶蓋承/命擬製國
語文字旣成奏之自是一切/制詔章疏文/書簿籍不復用蒙古言卒年月不著順治十一年
[020-49b]
追諡/文成準塔满洲正白旗人扈爾漢第四子天聰八/年授騎都尉世職崇德二年從征皮島
城中堅守不下準塔鼇拜抗然起謂主將曰志不/强力不果氣不銳者不下此城準塔鼇拜文夫也
請旦而克之爭出相先冐矢石焉拔其城/賜號巴圖魯擢都統七年鎮錦州順治元年入關
破流寇於真定二年以左翼兵定山東擊走明徐/州屯兵攻宿遷破清河戰淮安皆捷遂下廬州鳯
陽偽官降者百餘人獲船隻馬駝器械十萬三年/從征四川下夔州遵義斬俘甚多復征陜西賊黨
武大定等破之川陜悉平四年凱旋卒以功累晉/至一等子無子以弟阿拉密襲十二年追諡襄毅
 阿爾津满洲正藍旗人姓伊爾根覺羅積功授二/等輕車都尉世職天聰九年擒追喀爾喀
諜閒崇德元年征朝鮮六年攻松山皆有功順治/元年入關追破流賊復以從征江南四川功累晉
至一等子加一雲騎尉九年授定南將軍剿湖廣/流寇十二年守荆州統兵破賊渠姚黄於夷陵招
撫蠻部洞酋十五年征雲南/卒於軍贈太子太保諡端果費雅思哈满洲正黄/旗人姓富
[020-50a]
察初爲䕶軍校天聰六年畧朔州崇德三年從征/明入墻子嶺敗密雲兵五年圍錦州敗松山杏山
援兵皆有功順治初從入關剿李自成於武昌屢/戰皆捷三年從征四川六年從討叛鎮姜瓖所向
克㨗十三年討孫可望於辰州殱賊甚衆以功累/晉至三等男康熙十一年卒/賜祭葬諡僖
莫洛渾鑲黄旗人覺羅拜山孫也父固納岱從/入關破賊屢有功又南征江浙所向克
㨗順治五年討叛鎮金聲桓進攻南昌中礮殁/賜一等子莫洛渾襲父職任事勤慎從安南
將軍達素征福建海宼鄭成功進攻厦門奮勇力/戰殁於陣贈三等伯諡剛勇碑文稱其三世陣亡
世篤忠/貞云褚庫滿洲正紅旗人姓薩爾圖年十七從/圍大淩河擒其驍將徹濟格以歸尋
攻明萬全左衞先登𬒳創力戰破其城授騎都尉/世職/賜號巴圖魯順治三年從平四川六
年從討叛鎮姜瓖連敗其衆九年征叛酋多爾濟/於賀蘭山多俘獲十三年敗海賊鄭成功之衆於
烏龍江及大江口以功累晉世職至一等輕車都/尉致仕康熙十四年卒/賜祭葬諡襄壮
[020-50b]
 額叅滿洲正黄旗人姓呉雅初任膳房總領洊至/内大臣崇德元年從征朝鮮朝鮮遣人致書
於明額叅見而射殺之明年同揚古利大破朝鮮/兵揚古利傷於賊見有卒走山巔東去或曰此即
傷揚古利者額叅逐之獲首以獻三年從征明攻/濟南大同皆有功授世管佐領雍正元年追封一
等/公伊爾德滿洲正黄旗人揚古利從姪天聰中屢/從征有功授騎都尉世職崇德五年從
圍錦州敗明兵復擊破援兵多斬獲順治元年駐/防錦州二年從征江南追福王敗黄得功軍五年
從征冮西分定撫州建昌以功累晉至一等伯緣/亊革十二年復/命為大將軍統兵往剿浙
江舟山賊率師乘舟趨定海分路進攻擒斬偽将/浙江底定十四年復世爵晉一等侯兼一雲騎尉
十五年統兵征雲南自貴陽進盤江屢破/賊兵遂克雲南十八年卒於軍諡襄敏敦拜满/洲
正黄旗人姓富察父本科理以戰功管佐領亊敦/拜襲其職天命十一年從征明有功天聰八年授
騎都尉世職崇德五年擢䕶軍統領從圍錦州六/年復圍錦州戰松山八年駐防錦州順治元年從
[020-51a]
入關追敗流賊隨擊流賊於陜州屢敗賦衆從征/江南追福王朱由崧截江口三年從平福建五年
討江西叛鎮金聲桓屢敗賊兵進下臨江收降城/邑六年剿撫河閒土寇十一年征廣東擊走逆渠
李定國克復廉雷等郡以功累進至一等子尋乞/休/特加太子太保致仕十四年起為都統
鎮守/盛京十/七年卒諡襄壯濟什哈满洲正黄旗人姓富察初/任佐領崇德五年從征索
倫部落多俘獲六年敗明松山兵擢副都統八年/任工部叅政順治元年從入關追擊流賊有功授
騎都尉世&KR1348從征浙江福建屢立戰功旋升刑部/尚書累晉世職至三等男十年剿山東流寇復移
兵鎮守湖南十四年調都統征貴州破偽将李定/國收降賊衆撫定郡邑十七年緣亊降世職為一
等輕車都尉十八年授靖東將軍剿山東土賊/于七平之康熙元年凱㫌卒六十年追謚勇壯
 拜满洲正白旗人姓瓜爾佳父武理堪率衆來歸/摧鋒陷陣屢建功績呉拜其長子也天命中從
滅葉赫下遼陽以功授騎都尉世職天聰五年畧/錦州從征察哈爾部八年征大同九年戰大淩河
[020-51b]
屢破敵兵崇德元年從征朝鮮統兵前哨二年列/議政大臣任前鋒統領三年從征明以八十人敗
明兵於紅山口八年取中後所前屯衞改副都統/順治元年從入關破流賊追至望都授内大臣三
年從征騰機思平之復征宣化以功累晉至二等/伯八年緣事革世職十五年復一等子世襲康熙
四年卒/諡果壯蘇拜满洲正白旗人吳拜弟也㓜從征伐/擢侍衞管佐領事天聰九年從收察
哈爾部衆敗明伏兵崇德元年從征朝鮮三年從/征明五年圍錦州擊敗松山杏山兵授騎都尉世
職六年從圍錦州七年從征山東克昌邑樂安順/治元年從入關撃破流賊追剿至延安七戰皆㨗
進征湖廣又從平四川以功累晉至一等子任䕶/軍統領七年緣事革世職尋復任副都統擢内大
臣復一等男世職康/熙三年卒諡勤僖葉克舒滿洲正紅旗人姓輝/和/國初從其父來
歸授佐領天命六年從征遼陽奮勇破敵授二等/輕車都尉世職少嶺之役以功晉三等男天聰五
年擢兵部承政任都統八年率兵入得勝堡晉二/等男九年入錦州擊明兵多俘獲崇德元年從征
[020-52a]
明克延慶州後縁亊削職二年從征瓦爾喀部遇/朝鮮援兵殺其将領降其衆大獲駝馬器械三年
授兵部左叅政四年征索倫部至雅克薩城俘獲/無算五年復任都統畧明邊境敗敵錦州八年復
緣亊削職順治元年起爲副都統從入關擊流賊/裏創力戰大破賊衆二年征山東滿家洞土寇大
破之三年授總管鎮守/盛京復以功累晉世職/至三等男十五年卒長子道喇屢著軍功加太子
少傅卒/諡勤襄碩詹滿洲正紅旗人姓富察父舒穆嚕任/佐領碩詹仍其任尋兼叅領天聰五
年入明邊擒哨長俘獲而歸八年授騎都尉世職/崇德元年從征朝鮮克覺華島三年任刑部理亊
官從征山東攻禹城平隂先登四年任户部叅政/五年從圍錦州多俘獲七年授副都統順治元年
追擊流賊潼關破其營五年從征湖南平定衡/州以功累晉至一等男康熙二年卒諡明敏
 丹满洲正紅旗人姓富察天命初率屬來歸仕前/鋒叅領天聰八年從攻萬全左䘙先登九年畧
錦州崇德元年從入邊攻涿州戰居庸關並克敵/多俘獲五年從圍錦州六年敗明松山援兵及店
[020-52b]
山騎兵順治元年從入關追敗流賊累晉世職至/一等輕車都尉仕至副都統十一年卒諡毅勤
 噶逹琿满洲正紅旗人姓納喇初任䕶軍㕘領天/聰八年從征山西破應州崇徳五年畧中
後所從圍錦州擊松山順治元年擢䕶軍統領從/入關破流賊皆有功授騎都尉世職二年從征四
川屢破賊營尋任户部侍郎五年轉吏部率兵征/叛鎮姜瓖克代州拔渾源大破賊兵克復郡邑六
年任都統八年統兵征鄂爾多斯殱其衆於賀蘭/山俘獲無算以功累晉至一等男官兵部尚書十
二年討海賊鄭成功克福州泉州十/四年凱旋卒贈太子太保諡敏壯伊拜滿洲正/藍旗人
姓赫舎里初任佐領天聰八年以功授雲騎尉世/職九年擢都統崇德六年從圍錦州擊破松山兵
順治元年入關追破流賊招撫山西二年擊敗流/賊於延安進至武昌連敗之五年從征湖南克復
衡州以功累晉至三等男授議政大/臣十五年卒贈太子太保諡勤直鄂莫克圖滿/洲
正藍旗人姓納喇初以䕶軍校隨征天聰三年從/圍保安州先登授三等輕車都尉世職/賜
[020-53a]
號巴圖魯崇徳三年征明畧地至山東濟南六年/圍錦州戰杏山多斬獲順治元年從入關擊破流
寇從定山西至陜西破延安二年從征湖廣流賊/三年從征四川皆有功累晉至一等男官副都統
卒諡/襄壯希爾根滿洲正黄旗人姓覺爾察屢從征討/有功授騎都尉世職崇德元年征明
分克昌平諸城擒明總兵巢丕昌師還獨以軍殿/二年從克皮島五年從闈錦州敗松山援兵七年
入黄崖口進圍薊州敗明總兵白騰蛟軍順治二/年從剿流賊於西安湖廣三年剿張獻忠於四川
六年討逆鎮姜瓖於山西以功累晉至一等男加/太子太保内大臣康熙十八年卒/賜祭葬
 佟圖賴初名盛年漢軍正藍旗人父養正天命初/來歸以功授三等輕車都尉世職圖賴襲
職天聰五年從征大淩河有功崇德三年授兵部/右叅政六年取塔口七年克塔山杏山授都統八
年取前屯䘙中後所順治元年師進山東降四府/七州三十二縣七月圍太原降九府二十七州百
四十一縣二年從定河南征江南拔陽州六年授/江南将軍征湖廣克廣西全州還駐衡州指授諸
[020-53b]
將破平賊衆以功累晉至三等子十三年乞休/特加太子太保致仕十五年卒贈少保諡勤
襄康熙十六年贈一等公子國綱襲改隷滿洲雍/正元年追封佟養正一等公諡忠烈與圖賴並贈
太師以養正殉節祀昭/忠祠圖賴建祠致祭沙爾琥逹满洲鑲藍旗人/姓瓜爾佳/國
初從其父來歸天命初從征瓦爾喀部以功授騎/都尉世職天聰元年從征錦州崇德元年從征朝
鮮皆有功三年畧歸化城敗明兵於紅山口斬獲/甚衆四年畧錦州七年率兵征呼爾哈部順治元
年征庫爾喀部擊流賊於潼關二年從征杭州六/年剿平河間流寇以功累晉至一等男十年擢都
統十五年擊敗俄羅斯兵俘其渠/卒十六年卒贈太子太保諡襄壯伯勒赫圖滿洲/正白
旗人姓納喇崇德中從圍錦州戰松山杏山皆有/功順治元年擊敗流賊李自成之衆於一片石及
安肅望都等處蹙之潼關二年下冮南平福建六/年平湖南執明大學士何騰蛟八年剿山東土寇
馘其渠十五年平雲南以功累晉至/三等子卒/賜祭葬諡忠勇鄂羅塞臣滿/洲
[020-54a]
正藍旗人額駙達爾漢于屢立戰功天聰五年授/二等輕車都尉世職崇德元年從征朝鮮六年從
圍錦州八年征黒龍江等部撫定其地順治二年/追流賊至潼關俘其渠卒以功累晉世職至三等
子任都察院左都御史鎮守荆州/康熙三年卒贈太子太保諡果毅覺善滿洲正紅/旗人姓李
佳父通果任佐領覺善襲職從取瀋陽遼陽滅葉/赫皆有功授騎都尉世職天聰四年守禦灤州屢
敗敵衆五年攻大淩河破張春軍崇德五年任副/都統七年圍錦州戰松山乘夜郤敵八年守錦州
屢敗敵兵順治元年從入關破流賊被創奮戰尋/從征湖廣破賊於荆州平山東土賊五年從討叛
鎮金聲桓等分下贛州信豐/賜號巴圖魯/八年遷都察院左都御史以功累晉至三等子康
熙三年卒/諡敏勇覺羅色埒鑲黄旗人武功郡王禮敦孫/天聰初列十六大臣授都統
五年攻明大淩河八年入邊攻赤城皆有功崇德/二年攻朝鮮江華島飛舸登岸破之獲李倧妻子
授騎都尉世職順治初累晉封至/二等子卒/賜祭葬諡勤慤布克沙滿洲鑲/黄旗人
[020-54b]
姓瓜爾佳初任䕶軍校駐防半莊崇德二年從征/皮島先登得/優賚五年從圍錦州擊杏山
松山皆有功授雲騎尉世職六年復從圍錦州敗/洪承疇三營歩兵七年從征明至山東畧萊州攻
蒙隂沂水先登順治二年從征流賊於陜西下綏/德破延安復追敗流賊於武昌轉九江復東至池
州俱多克獲三年從追騰機思擒賊於布爾哈圖/山又擊敗土謝圖汗及碩雷汗兵以功累晉世職
一等輕車都尉官户部侍郎卒子貴復/從征雲南及征逆藩耿精忠皆著戰功阿哈尼堪
滿洲鑲黄旗人姓富察天命初來歸任佐領崇德/二年從征朝鮮取江華島五年征呼爾哈部克雅
克薩等城以功授騎都尉世職六年從圍錦州多/俘獲順治元年入關撃流賊復從定河南江南攻
揚州先登三年從追騰機思俘獲無算四年任兵/部尚書六年從征湖廣殱賊渠王進才等師旋調
禮部以功累晉/至一等男卒蘇納滿洲正白旗人姓納喇當葉/赫未滅時棄其同族來歸尚
公主為額駙天命十年以功擢都統天聰元年從/征明錦州率勁兵截塔山路遇明援兵擊敗之三
[020-55a]
年追察哈爾逃衆收獲人口馬畜五年授䕶軍統/領擢兵部承政從征大淩河敗敵兵授三等輕車
都尉世職任都統崇德元年攻鵰鶚長安諸嶺及/昌平等城敗敵五十六次後緣事革都統順治五
年卒子蘇克薩哈以功授三等輕車都/尉尋又追復蘇訥原職併襲三等男瓦爾喀珠
 瑪喇滿洲正白旗人姓那木都魯世居瓦爾喀部/國初從其祖察哩來歸珠瑪喇少從征任
佐領時葉赫有同名者/賜稱瓦爾喀以别/之天聰八年授騎都尉世職崇德二年從征額赫
庫倫諸路多俘獲四年從征明入邊攻故城縣先/登擊敗其兵從畧錦州徒步衝入中創不退明兵
大潰又從征索倫部設伏兵大敗其衆六年從圍/錦州力戰松山礮傷頷幾殆三日復甦防守錦州
諸山寨明兵來犯撃斬其衆順治元年入關追破/流賊三年隨征四川六年從討叛鎮姜瓖屢立戰
功累晉至一等男十年/卒弟伊瑪喇亦著戰功藍拜滿洲鑲藍旗人姓佟/佳由佐領任䕶軍叅
領天聰八年畧錦州多俘獲崇德四年從征索倫/部設伏敗其衆拔雅克薩城授騎都尉世職六年
[020-55b]
從圍錦州戰松山有功擢兵部叅政又破洪承疇/三營兵調禮部叅政順治元年入關擊破流賊三
年從征湖南進兵長沙復桂陽拔道州進拔沅州/屢著戰功擢都統八年以都統兼工部尚書轉刑
部以功累晉至二等男十年鎮守湖南賊黨不敢/犯三年加太子太保致仕康熙四年卒/賜
祭/葬覺羅阿克善滿洲正黄旗人/景祖翼皇/帝兄索長阿之元孫崇德六年從
征錦州敗明總兵吳三桂及松山杏山援兵又連/敗明總督洪承疇兵授雲騎尉世職八年攻前屯
䘙先登順治七年任副都統兼工部侍郎尋轉兵/部再遇/恩詔累晉世職至一等輕車都尉
復緣亊降世職為騎都尉十一年從征湖南敗賊/於湘潭常德龍陽十三年從討海賊鄭成功率師
援羅源遇賊力戰陣/亡贈三等輕車都尉尼堪滿洲鑲白旗人姓納喇/國初率衆來歸以説
降科爾心功授騎都尉世職天命十年征呼爾哈/部獲五百餘户天聰初擢一等侍衞從征錦州有
功天聰九年隨貝勒岳託守歸化城獲喀爾喀約/明閒諜崇德二年征瓦爾喀部出吉木海境破朝
[020-56a]
鮮援兵順治元年從定河南又從追騰/機思斬俘無算以功累晉至二等子卒英俄爾岱
滿洲正白旗人姓他塔拉/國初從其祖岱圖庫/哈哩來歸天命四年從征開原斬明驍将阿布爾
六年從克瀋陽遼陽授二等輕車都尉世職天聰/三年從克遵化等城遂留守遵化五年任户部承
政崇德元年使朝鮮還遇明皮島兵擊敗之二年/從征朝鮮諭降李倧六年從圍錦州及松山杏山
八年晉三等子順治元年從入關追撃流賊敘功/封三等公四年復以考滿晉二等公任户部尚書
葉臣滿洲鑲紅旗人姓完顔天命四年從征明/明以蒙古兵拒於鐵領敗之六年從克遼
陽授三等輕車都尉世職天聰初列十六大臣從/征朝鮮以八十人殱明偵卒進克義州城先登尋
戌蒙古追斬逋逃四年從征明攻永平夜薄城破/之五年從攻大淩河殱祖大夀兵七年征旅順口
多斬獲八年入得勝堡畧大同崇德元年從征明/率偏師克安州及寶坻縣是年從征朝鮮率兵入
其國都二年攻皮島斬守島總兵沈世魁以功累/晉至一等子四年率師出太平寨克明青山關七
[020-56b]
年驻防錦川順治元年統兵平定山西降郡邑招/叛将撫居民山西底定振旅凱旋復平土賊於定
州二年率師平定湖廣流寇五年卒長子/徹爾布以戰功晉爵一等伯兼一雲騎尉洪尼雅
 喀满洲鑲紅旗人姓烏拉庫世居噶哈里爲烏拉/所虜棄之來歸授佐領天聰二年從征明薄錦
州城先登毁堞傷足其弟薩穆唐阿以䕶兄死焉/八年敘功授二等輕車都尉尋卒其弟薩蘇喀任
䕶軍叅領天聰三年從征明北京爲前哨有俘獲/五年從攻大淩河城兩敗明兵八年畧前屯衞戰
大同並多斬獲敘功授雲騎尉尋任禮部叅政崇/德五年從圍錦州分守穆魯河擊卻錦州兵六年
進圍松山敗洪承疇兵八年取中後所前屯䘙皆/有功順治元年從入關破流賊乘勝追擊殁於陣
贈三等輕車/都尉世職阿山满洲正藍旗人姓伊爾根覺羅/天命六年從征遼陽有功授二
等輕車都尉世職天聰元年列十六大臣從征扎/嚕特部多俘獲之從征朝鮮克義州三年從征明
與圖魯什往偵明兵獲諜還報請乘其不虞擊之/遂斬明總兵满桂等四年圍永平以猛士二十四
[020-57a]
人登城功最五年敗明兵於松山九年敗明副將/劉應選等於大淩河崇德二年攻皮島先登六年
攻錦州從下山東屢戰皆捷順治元年入關追破/流賊於平陽以功累晉至三等公復從定江南浙
江三年緣事削爵旋/授一等子四年卒棟阿賚滿洲鑲白旗人姓蒙/郭初任䕶軍叅領天
聰八年從征錦州破敵於南岡崇德三年從入邊/敗明將吳阿衡兵六年圍錦州破敵於松山北岡
八年從征呼爾哈部及中前所前屯衞皆有功順/治元年入關追撃流賊以功累晉騎都尉世職三
年從征湖廣敗賊黨李錦等於荆州四年駐防杭/州破孝豐栢山土賊時海賊鄭彩寇擾福建督右
翼兵征之驅出海又進剿興化/六年晉一等輕車都尉世職卓羅滿洲正白旗/人巴篤禮第
三子襲父爵三等男崇德中從征明下山東畧錦/州戰松山皆有功順治四年進剿湖南自岳州趨
長沙屢戰皆㨗九年以靖南將軍征廣東未定州/縣十三年再征湖廣敗賊於瀘溪十八年平雲南
以功累晉至二等伯卒/賜祭葬諡忠襄譚拜滿洲正白旗人姓他/塔拉父阿敦官都統
[020-57b]
從攻撫順招降李永芳譚拜初任佐領天聰五年/從圍大淩河敗明祖大夀兵八年授騎都尉世職
九年從征察哈爾還軍徇代州忻州崇德元年從/征明敗敵於盧溝橋二年敗明兵於清河四年畧
錦州破敵於城南敘功加一雲騎尉擢兵部叅政/兼副都統八年破明總督趙光忭等兵順治三年
擢兵部尚書從征陜西四川敗叛鎮賀珍於雞頭/關復敗賊渠袁韜於涪江及張獻忠㓕以功累晉
至二等男/七年卒薩弻圖滿洲正白旗人姓他塔拉父沙/津率衆來歸薩弻圖其長子也
㓜從征伐天聰八年授騎都尉世職崇德四年從/征呼爾哈部索倫部皆有功六年薄錦州城破洪
承疇兵七年入明邊敗明總兵馬科兵順治元年/從入關破流賊招撫山西下太原移師陜西破賊
於延安以功累晉至二等男十/八年卒弟博爾輝亦著有戰功薩璧翰滿洲正藍/旗人姓納
喇父三檀/國初率屬來歸及卒薩璧翰襲佐領/職天聰初列十六大臣五年圍大淩河有功崇德
六年從攻錦州明兵自松山挑戰薩璧翰先驅陷/陣身𬒳數創戰益酣大呼突圍出嗣以創發卒於
[020-58a]
哈寕阿滿洲鑲白旗人姓富察從其父阿勒都/山率衆來歸授佐領天聰二年以功授
䕶軍統領三年從征明以戰廣渠門功授騎都尉/世職五年從攻大淩河八年畧大同崇德二年擢
議政大臣三年緣事革世職六年從圍錦州攻松/山多所克獲八年征呼爾哈部俘虜無算得
優賚順治元年從入關撃破流賊二年敘功授/三等輕車都尉世職追敗賊寇於延安綏德又從
征武昌賊三年從征四川率偏師/屢破賊營晉一等輕車都尉尋卒雅秦滿洲正藍/旗人達海
長子襲父騎都尉世職崇德三年從征明由董家/口入所向克㨗師還出青山口雅秦以步戰敗明
兵又從圍錦州撃松山屢立戰功任吏部理事官/八年調户部順治元年入關擊破流賊尋擢吏部
侍郎國史院大學士累晉至三等男/卒康熙三十一年/遣官祭墓努山滿洲正/黄旗人
姓扎庫塔以功授前鋒叅領天聰八年從征大同/擒明哨卒崇德三年從征明擊敗明總督呉阿衡
兵六年偵喜峯口從圍錦州攻杏山以功累晉世/職二等輕車都尉順治元年追擊流寇至陜州大
[020-58b]
㨗二年從征江南三年從征浙江福建五年征湖/廣流賊皆有功六年趨湘潭擒何騰蚊攻馬進忠
連戰皆㨗累晉至二等/男任内大臣十五年卒安達哩滿洲正紅旗人姓/納喇天命初遣兵
刈鐡嶺田禾有降明之蒙古拒阻安逹哩擊走之/天聰中戌牛莊追斬逃兵攻永平同猛士胃礮先
登克其城擢前鋒叅領尋率兵攻崞縣拔其城還/伏忻口敗敵兵多虜獲崇德元年授騎都尉世職
任副都統三年由墻子嶺入攻畧地至山東五年/圍錦州明兵自松山來犯安達哩連戰皆㨗六年
復圍錦州有功七年卒子阿濟賚以追破流賊從/征山西湖南皆有功晉世職至一等輕車都尉
 錫特庫满洲鑲藍旗人姓佟佳父努顔/國初率/屬來歸任佐領錫特庫襲父職天聰五年
擢前鋒叅領敗明兵之犯耀州者從征大淩河七/年殱降明蒙古兵百人於西喇穆倫河崇德三年
攻真定三敗敵兵於運河六年圍錦州戰松山敗/其游兵七年克松山追明兵於連山多俘獲復入
邊破明總兵白廣恩授前鋒統領順治元年入關/破流賊從定山西二年從征湖廣追賊至安陸獲
[020-59a]
其戰艦三年從征騰機思斬獲無算/以功累晉至一等男康熙五年卒舒里琿滿洲/正黄
旗人姓棟鄂初任䕶軍校天聰五年從征大淩河/順治二年從追流賊至延安七戰皆㨗三年從追
騰機思斬獲無算六年從討叛鎮姜瓖撃敗賊衆/十五年從征雲南破賊將李成蛟營多斬俘以功
累晉至三等男/官至副都統卒岱松阿滿洲正紅旗人姓佟佳初/授佐領天聰八年以克副
任使授騎都尉世職九年從征黒龍江崇德元年/從征明昌平皆有功二年自蓋州躡敵蹤至旅順
口斬俘甚衆六年卒子阿納海順治初從征陜西/四川山西𢡟著戰功十八年從征山東土賊于七
中創卒贈/三等男宜永貴遼陽人隸止白旗漢軍初任佐/領兼叅領崇徳五年從圍錦州
以礮攻克凉馬山等處六年復圍錦州戰松山克/髙橋南三臺七年克塔山附近各臺及其城順治
元年任兵部理事官從征江南進克揚州六年破/土賊杜全等九年任都統尋授倉場侍郎十年授
南贛巡撫十二年調福建會海寇鄭成功率衆猝/薄城下時官兵俱赴漳泉城守單弱永貴竭力拒
[020-59b]
守乘閒岀城斬俘無算賊鋒頓挫一月解圍康熙/四年致仕以功累晉世職至一等輕車都尉卒
賜/祭葬金世德漢軍正黄旗人父維城任兵部侍/郎世德以廕生補内院博士康熙
初累遷都察院左副都御史尋授直隸巡/撫清白自矢多惠政十九年卒諡淸惠王克寛
漢軍正白旗人兼通滿漢文/國初選授尚陽堡/四品官凡以罪徙者皆隷焉克寛除科派濟貧苦
流人徳之及率天建郡縣流人俱赦為民克/寛改授佐領尤善其職後子孫遂世襲佐領錫罕
滿洲正白旗人姓棟鄂隨征朝鮮攻義州先登取/其城後遇敵於三塔力戰身亡贈三等輕車都尉
子鄂碩屢立戰功晉三等伯卒/贈侯/賜祭葬諡剛毅勞翰滿洲正藍旗/人姓他塔拉
在行閒十四年大小五十餘戰攻拔數十城皆獲/全勝天聰元年圍義州久不下値夜雲密布城上
寂無聲勞翰乃潛迹緣城將登伏/發矢如雨下重創而死贈騎都尉逹素滿洲鑲黄/旗人姓章
佳初為護軍校天聰五年從征明撃敗明叅政張/春兵於長山擢䕶軍叅領崇德中從圍錦州者再
[020-60a]
攻呼爾哈部並有功順治初從定山西湖廣四川/屢破流賊五年從討叛鎮姜瓖敗賊右衞已而賊
大至達素直前搏戰被重創裹創奮呼而進賊披/靡九年討李定國等於湖廣十六年剿海賊鄭成
功於福建並著懋勲以功累晉世/職至一等輕車都尉康熙初卒額色赫滿洲鑲/白旗人
姓富察初爲䕶軍校以功授兵部理事官天聰九/年從征黒龍江崇德七年大軍克錦州祖大夀降
額色赫宣/諭招撫其衆八年從征明至山/東下兖州順治九年修/太宗文皇帝實錄
充總裁官列議政大臣累晉世職至一等輕車都/尉厯官至保和殿大學士洊加少師兼太子太師
康熙十八年卒/賜祭葬諡文恪徐大貴漢軍正白旗人初任/佐領崇德五年從圍
錦州屢敗松山杏山兵克高橋南三臺七年克塔/山杏山二城八年取中後所前屯䘙皆有功順治
初從定山西河南江南九年破海賊鄭成功於海/澄十三年敗舟山賊多斬獲以功累晉至二等男
加太子少保卒/賜祭葬諡勤果金礪遼東人隸鑲紅旗漢軍/天命七年來歸天聰五
[020-60b]
年任兵部承政以訓練有方/賜鞍馬崇德/八年攻前屯衞中後所有功順治元年招撫山西
攻克太原三年從征湖廣敗賊於武昌進師衡州/長沙皆奏㨗六年授平南將軍鎮守浙江七年破
明魯王朱以海於舟山九年剿海賊於萬松關七/戰皆捷以功累晉至一等男兼一雲騎尉加太子
太保卒/賜祭葬趙廷臣漢軍鑲黄旗人姓至孝由江/南山陽令厯官至貴州巡撫
清幹廉直多惠政民閒稱為趙佛晉雲貴總督時/兵燹初定力救殘黎於湯大康熙初調浙閩總督
去之日士民擁道攀號者萬人及之浙撫馭有/方海洋綏靖八年卒/賜祭葬諡清獻
 國柱遼陽人隷正白旗漢軍天聰八年直内院崇/德三年授都察院理事官順治元年巡撫山
西馘土賊閻汝龍等境内悉平四年擢江南江西/總督厯剿江北諸巨寇皆就擒復剿叛鎮金聲桓
賊黨江西江北以次撫定先是偽國公張名振奉/明魯王朱以海竄舟山偽侯呉凱據大蘭山助之
國柱招凱降之名振勢遂孤十一年名振犯崇明/等處國柱橔水師擊敗之靖江又湖廣賊賴龍等
[020-61a]
犯江西國柱會祖澤遠搗其巢斬之加/太子太保卒/賜祭葬祀名宦祠王國光漢/軍
正紅旗人初任佐領崇德中以副都統兼户部叅/政八年從克前屯衞中後所二城順治初剿流賊
孫守法等於西安討平叛鎮姜瓖擊敗李定國等/於永州破海賊於舟山皆著戰功十三年授兩廣
總督加太子太保為政嚴明果斷十八年授鎮海/將軍駐防潮州康熙三年馘碣石叛將蘇利等以
功累晉至一等男卒/賜祭葬諡襄壯/子永譽任提督屢戰有功祀河南名宦祠趙國
 祚漢軍鑲紅旗人崇德八年從征黒龍江有功順/治初從征江南克江隂十五年總督浙江十六
年剿海賊鄭成功於温州尋以疏防罪奪嵗俸康/熙十三年逆藩吳三桂反以提督駐九江會逆藩
耿精忠叛應三桂移師駐南昌屢敗賊兵及精忠/降轉剿三桂十五年連敗賊於長沙寶慶武岡尋
以創發卒/賜祭葬諡敏/壮姪槤亦著有軍功卒諡襄勤車克滿洲鑲白旗/人姓瓜爾佳
天聰八年入大同薄左衞城敗明將曹文詔騎兵/畧地至代州五臺山還遇明將祖大弻兵敗之崇
[020-61b]
德六年從圍錦州破洪承疇三營兵順治五年隨/剿逆鎮姜瓖分兵援太原有功累官秘書院大學
士卒/賜/祭葬諡文端祝世昌遼東人隷鑲紅旗漢軍天/聰五年從征大淩河六年
以訓練有方得/優賞順治五年巡撫山西/時叛鎮姜瓖作亂世昌力請殄滅理餉數十萬民
不見擾賊平疏請豁逋賊並省徭丁晉民獲安卒/於官百姓巷哭贈兵部侍郎/賜祭葬諡僖
靖祀名/宦祠柯汝極遼陽人隸鑲紅旗漢軍天命六年/克遼陽有降人欲叛汝極發其謀
獲閒諜十四人順治初累晉世職一等輕車都尉/駐防杭州卒嗣子永蓁以都統討明偽伯阮思等
於衡水洋定舟山敘功晉三等男從子永盛崇德/中從圍錦州克杏山塔山前屯衞中後所皆有功
順治初厯平山東江西湖廣諸巨寇進師衡州屢/破賊厯官膠州南贛總兵湖廣山西提督康熙五
年加左都督太子少保卒/賜祭葬永盛弟/永昇康熙中巡撫湖廣殉難雍正中入祀昭忠祠
 察哈泰滿洲鑲紅旗人姓薩克逹天聰時屢從征/有功授佐領崇德元年征朝鮮敗敵於納
[020-62a]
穆山三年從攻明山東下濟南六年圍錦州敗洪/承疇於松山八年從取前屯衞中後所順治初入
關破流賊進師西安從平福建江西皆有功六年/剿獻縣任邱諸賊平之尋征山東土賊于七搗平
賊巢康熙初加太子少保進剿逆/藩呉三桂卒於軍/賜祭葬根特滿洲鑲藍/旗人姓瓜
爾佳父尼努/國初率衆來歸以功授雲騎尉世/職根特襲職順治元年從入關敗賊将唐通於一
片石追剿至望都六年剿逆鎮姜瓖叛黨於山西/皆有功十年剿賊於寶慶武岡十三年隨剿浙江
舟山賊復舟山以功累晉至一等男康熙三十二/年卒/賜祭葬諡襄壯雍正十年入祀賢良
羅繡錦奉天人隸鑲藍旗漢軍天聰時為國史/院學士順治元年擢河南巡撫有剿撫
功二年總督四川湖廣時湖南請寇叛服不常繡/錦疏請分寘諸降人於腹地以防餘孽煽誘
詔嘉納其言九年卒/賜祭葬贈兵部尚書覺羅郎球正黄旗人/景祖翼
皇帝兄索長阿之曽孫崇徳六年從圍錦州設伏/髙橋截擊明兵追敗之塔山殱其衆順治二年從
[020-62b]
征湖廣有功累官禮部户部尚書加少保/兼太子太保康熙初卒/賜祭葬雷興遼/陽
人隸正黄旗漢軍崇德閒由秘書院擢都察院理/事官順治元年授天津巡撫剿土賊李聯芳平之
並請設戰船等於大沽口以備海防二年遷陜西/巡撫陜地甫經流賊擾亂後興拊循綏緝與民休
息得/㫖嘉奨/賜冠服襲馬尋會肅/親王破走叛鎮賀珍請於隴洮鞏昌設鎮分屯以
防要害十一年卒/賜祭葬祀陜西名宦祠劉宏遇遼東人隷正藍/旗漢軍天命初
與弟奇遇來歸崇德時任宏文院副理事官順治/元年任山西朔州道二年擢陜西藩司四年考績
稱最五年擢安徽巡撫剿英山等縣賊平之七/年巡撫山西卹民救災多惠政卒祀名宦祠
 國英奉天人隷正紅旗漢軍順治三年從平四川/留鎮保順閒治兵閬中爲政有體剿賊黨譚
洪等平之十四年以兵部尚書總督川陜興屯田/之利康熙初會剿茅麓山賊其渠李來亨授首寇
孽悉平國英前後鎮蜀二十有一年以勞卒於官/晉二等男/賜祭葬諡勤襄雍正十年入祀
[020-63a]
賢良/祠徐勇遼東人順治二年以總兵鎮長沙五年/流寇犯安仁勇一鼓殱之是冬賊黨一
隻虎等率衆薄長沙勇勒兵與戰賊益衆乃嬰城/堅守賊攻不下遁去尋調辰常總兵賊黨張光翠
等犯辰州勇與叅將張鵬等力戰城陷死之妻曹/氏子祚泰闔門三十九人遇害事/聞贈太
子太傅爵一等男諡忠節乾隆三十二年/上念綠旗官弁致命疆場者於世職襲滿時
特予恩騎尉世/襲罔替徐勇與焉陳啓泰蓋平人隸鑲紅旗漢軍/任福建巡海道值逆藩
耿精忠叛啓泰密與海澄公黄梧拒守會梧病事/不可支妻劉氏及女先自縊婢妾二十餘口相繼
死啓泰從容引僚屬入視皆相顧失色啓泰慷慨/陳義無異平時具朝服再拜乃自盡累贈至工部
侍郎諡忠毅雍正中入祀昭忠祠乾/隆十七年/特予恩騎尉世職李曰芃遼東/人隸
正藍旗漢軍順治初由永平府知府厯遷至操江/六年攝安慶巡撫事十年剿平徽州等處巨盜十
一年屢敗偽安西侯張名振兵名振遁入海/累官兵部尚書太子太保十二年卒諡忠敏李懋
[020-63b]
 祖奉天人順治初官湖廣郴桂兵備道僉事署廣/西巡撫駐永州明何騰蛟兵逼之城破懋祖及
其子廷/賡殉難甘體垣奉天人順治初守海澄縣死鄭成/功之難又黃巖令劉登龍甌甯令
王紹基曹縣教諭蔡廷棟東平知/州李芝桂俱奉天人以殉難著林中瑜遼陽人/順治初
恊鎮太平奉檄剿撫麻姑巷口兩建膚功郡/東小醜竊發中瑜領兵搗賊馬陷深塹死之郭之
 秀藩陽人順治三年任福建知縣時寇方熾之秀/竭力禦撫會明末餘寇聚衆焚掠督兵與戰為
流矢所/中死張必科蓋平人隸鑲黄旗漢軍順治四年/知慶雲縣甫兩月宿弊盡革遇寇
至即聚步騎親逐之會寇猝集勵衆戰且守必科/箭無虚發忽弦斷手傷擲其弓曰命矣提戈下城
至一書齋/自焚死李向禹鐵嶺人隷正黄旗漢軍順治五/年任陵川令姜瓖之亂禹妻王
氏謂禹曰君職守土宜竭力報國勿以家為念禹/出禦賊王氏與二女先自縊城破禹死之又兄向
堯任助馬路參将合門盡節兄向舜官參領攻揚/州中礟死弟向日官遊撃征湖廣罵賊死又遼東
[020-64a]
人佟養昇養馬大同/姜瓖之亂巷戰死之王昌齡遼陽人官冀寕道姜/瓖之叛殉於難又寕
武兵備道金光祥潞安知府楊致祥汾州知府黄/廷柏井坪參將佟國仕臨縣令張耀祖定襄令祝
文光垣曲令李榮宗繁峙令崔尚賢襄垣令佟學/詩屯留令陳思忠河東鹽運同知鄭禹圖皆遼東
人俱殉姜/瓖之難王來覲遼東人任河東分守道降霍州/知州姜瓖之亂以霍為南北孔
道攻益力來覲督兵以守城陷血戰死又長子令/李允升文水令曹之賢岢嵐兵備僉事徐淳俱殉
姜瓖/之難宋賢都奉天人順治五年知城武縣時李化/鯨變賢都猝不及備先以甘言怠其
謀化鯨遂攻曹縣賢都募死士夜薄其營化鯨覺/還攻城武賢都力戰死闔門二十八人皆𬒳屠戮
 朱衣助遼東人順治五年知深州時土寇未盡𬒳/堅執鋭為士卒先捍衞撫循士民德之厯
任操江為海賊鄭成/功兵所獲不屈而死吳國用遼東人順治六年知/霍邱縣時陳伯紹倡
亂擁衆入城國用揮刀躍/馬率甲士巷戰力盡自刎塗廓遼東人任河南河/北兵巡道順治六
[020-64b]
年寇陷隆平延及武安/廓親率剿捕馬蹶陣亡王希舜遼陽人順治六年/任河西分巡道寛
簡愛民王永彊/作亂不屈死之李文學奉天人順治六年知定陶/縣時李化鯨餘黨邢可觀
猶負固榆園文學莅任三月遇賊於/白塔坡挺身與戰身被數創而死唐士傑遼東/人順
治閒除南漳縣時土賊盤踞西山岀沒無常士/傑每挺身勦戰賊勢蜂擁力不能支自焚死
 大用奉天人厯任參議道分守萊州順治十年膠/州總兵官海時行嗾兵爲逆逼勒大用同入
海不從/𬒳害劉登科奉天人知黄巖縣順治十四年海/冦陷城脅降不從遂縛投三江水
中/死文運亨遼東人順治十六年任新田令值猺賊/犯城運亨率兵拒守賊衆大至城陷𬒳
范承謨漢軍鑲黄旗人文程次子康熙七年巡/撫浙江有惠政十一年總督福建會耿
精忠反欲脅承謨降承謨不屈囚之罵不絶口卒/爲所殺贈兵部尚書加太子少保諡忠貞雍正中
入祀昭忠祠承謨被幽時/有畫壁吟自述人多傳之馬雄鎮漢軍鑲紅旗人/由廕生任廣西
[020-65a]
巡撫康熙十二年逆藩呉三桂反孫延齡叛應之/雄鎮密檄提督馬雄會剿雄遷延不至因蠟疏具
狀並遣其子世濟世永閒道入京乞師後賊擁之/脅降罵不屈闔門死賊者百餘人贈太子太保兵
部尚書諡文毅雍正中入祀昭忠祠乾/隆十六年/特予恩騎尉世襲甘文焜遼/東
人隷正藍旗漢軍康熙八年任雲貴總督密陳吳/三桂不法狀十二年三桂反提督李本深以安順
應之文焜以省城不可守馳赴鎮遠思招集楚兵/扼險至則守將江義先自從賊各屬郷應文焜知
不可爲赴吉祥寺自刎其子國城及筆帖式和善/雅圖從死贈兵部尚書諡忠果時按察使李興元
貴陽府同知楊應鶚皆/以不屈死皆遼東人李成功遼東人任參將隷/湖鎮劉進忠麾下
康熙十三年耿精忠叛密授進忠偽職成/功謀與于國連共誅之機泄𬒳執不屈死于國連
遼東人康熙十三年授防禦職與參將李成功謀/誅叛鎮劉進忠亊泄進忠擊連連射進忠中臂力
戰三晝/夜死之魏萬侯奉天人武進士任浙江温鎮左營/遊擊康熙甲寅夏閩冦圍瑞安縣
[020-65b]
萬侯率師援擊至北湖嶺斬馘甚衆以後軍不至/退保慈湖既而羣賊蜂集勢不能支力戰死之長
子棟亦/殁於陣廖有功瀋陽人官福州千總康熙甲寅三/月耿逆會文武諸僚脅制府為亂
有功不從手刃/十數賊力盡死滕天成漢軍正白旗人承襲佐領/康熙十五年征浙閩力戰
海澄豬兒/山死之王忠孝遼東人康熙十五年署左翼鎮/總兵進剿滇南衝鋒破敵身先
士卒引兵逼城/深入陷陣死段應舉遼陽人隸鑲藍旗漢軍以/功累遷至福建提督康熙
十五年從征耿精忠克復全省誓師戒殺秋毫無/犯十六年剿海賊鄭錦屢著戰功十七年以失利
退保海澄調副都統會賊衆併力犯之/食盡援絶城陷自縊死入祀昭忠祠王之鼎漢/軍
正紅旗人康熙十九年以定海将軍提督四川恢/復全蜀提兵進援永寕為賊所困三閲月糧盡援
絶猶率兵挑戰士卒益奮賊以火藥轟城陷被執/拔刀自刎未絶舁至貴陽賊黨百方勸脅不屈遂
與總兵何成德等十二人同時遇害贈太子少保/諡忠毅廕其子三等伯世襲雍正七年入祀昭忠
[020-66a]
高天爵鐵嶺人初隷鑲白旗漢軍後改鑲黄旗/知建昌府耿精忠之變出募丁壮固繕
城垣躬擐甲胄與賊戰𬒳執不屈死贈太/僕寺卿諡忠烈雍正四年加禮部尚書銜喻三畏
遼東人任建寕同知耿精忠難作與福/州守王之儀侯官令劉嘉猷同𬒳害于成龍奉/天
人隸鑲紅旗漢軍康熙初知江寕府興利除弊知/無不為斷獄尤明允二十五年巡撫直隸政治嚴
明貴近有犯必懲事不便於民者悉除之遷河南/總督去三十七年復以總督管直隷巡撫事民聞
其來無不歡躍成龍所至有/聲與永寕于公並稱於世繆鴻業海城人親/殁廬墓
 範金承德人康熙丁丑進士官翰林院檢/討母疾篤範金割腕肉以進母立甦祁祖西
奉天正白旗人素有孝行母/殁廬墓三年康熙年閒/旌王瓚漢軍正白旗人/抜貢生素行純
篤其母病殁廬墓三年哀/毁盡禮乾隆六年/旌
[020-66b]