KR2i0020 安南志略-元-黎崱 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部九
 安南志畧    載記𩔖
 提要
  臣/等謹案安南志畧二十卷元黎崱撰崱字
  景髙號東山安南國人東晉交州刺史阮敷
  之後世居愛州幼與黎琫為子因從其姓九
  嵗試童科仕其國至侍郎遷左静海軍節度
  使陳鍵幕至元中世祖伐安南鍵率崱等出
[000-1b]
  降其國邀擊之鍵歿於軍崱入朝授奉議大
  夫居於漢陽以鍵志不伸而名冺乃撰此志以
  致其意所紀安南事實與元史列傳多有異
  同如李公藴所奪是黎非丁張懐侯為國叔
  張憲侯為日烜兄子俱非壻遭興道王之難
  者乃明誠侯而非義國侯皆可證史氏之訛
  又史於至元二十三年詔書内數安南罪有
  戕害遺愛語而不著其事今志載至元十九
[000-2a]
  年授柴椿元帥以兵千人送遺愛就國至永
  平界安南勿納遺愛懼夜先逃歸世子廢遺
  愛為庶人更足明史有脱漏其他山川人物
  敘述亦皆詳贍洵可為參稽互考之助盖安
  南文字通於中國其開科取士制亦略同故
  所敘述彬彬然具有條理不在髙麗史下云
  乾隆四十六年十一月恭校上
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-2b]
       總 校 官臣/ 陸 費 墀