KR2g0019 卓異記-唐-李翱 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部七
 卓異記    傳記類三總錄之屬/
 提要
  臣/等謹案卓異記一巻舊本題唐李翺撰唐
  書藝文志則作陳翺案李翺為貞元㑹昌間
  人不應紀及昭宗陳翺唐志註曰憲穆時人
  亦不應紀及昭宗其非李翺亦非陳翺甚明
  宋史藝文志作陳翰而註曰一作翺亦不言
[000-1b]
   為何許人其序稱開成五年七月十一日乃
   文宗之末年其次年辛酉乃為武宗㑹昌元
   年何以書中兩稱武宗則非惟名姓舛訛併
   此序年月亦後人妄加而書則未及竄改矣
   其書皆紀唐代朝廷盛事故曰卓異然中宗
   昭宗皆已廢而復辟一幽囚於悍母一迫脅
   於亂臣皆國家不幸之事稱為卓異可謂無
   識之尤又讀書志稱所載凡二十七事今檢
[000-2a]
  其標目僅二十六條或佚其一或中宗昭宗
  誤合兩事為一事均未可知也乾隆四十六
  年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀