KR2g0015 寧海將軍固山貝子功績錄-清-闕名 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部七
 寧海將軍固山貝子功績錄傳記類二名人之屬/
 提要
  臣/等謹案寧海將軍固山貝子功績錄一巻
  不著撰人姓名所記乃惠獻貝子富喇塔討
  逆藩耿精忠由台州進兵之事富喇塔為追
  封貝勒篇古子康熙十三年耿精忠據福建
  反
[000-1b]
 聖祖仁皇帝命富喇塔為寧海將軍同奉命大將軍
  康親王傑書綂兵討之是年至台州破賊於
  黄瑞山又連破之紫雲山九重寺山十四年
  敗其衆於黄土嶺賊將曾養性乘夜遁去遂
  復黄巖縣直取温州浙東底定其詳具見宗
  室王公功績表𫝊及八旗通志中是書葢即
  台人所編自十三年四月耿逆初叛至十四
  年八月賊黨自台州遁還温州凡所聞見各
[000-2a]
  舉崖畧隨條紀錄貝子以懿親受寄盡瘁行
  間勦逆綏良勲猷懋著其間戰功次第自不
  若
  國史所載見於奏報者尤為明晰賅備而貝子
  撫恤軍民安輯士庻以及運籌决勝之實閭
  閻𫝊述覩記頗真以與本𫝊詳畧相校亦時
  有足資叅核者焉書前原有紀畧一篇别記
  貝子台温二郡戰績又撫嵊事實一篇紀嵊
[000-2b]
  縣土冦應賊貝子遣兵討定之事俱不言何
  人所撰又平閩功績聞見錄一篇為閩人金
  泳所作乃記貝子自浙進兵平閩之事其文
  亦頗詳盡謹各仍其舊附錄於末以備互攷
  惟原本各條下俱綴以七言絶句凡九十六
  首詞㫖淺俚無闗考證今並從刋刪云乾隆
  四十六年三月恭校上
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-3a]
     總 校 官臣/陸 費 墀