KR2f0039 歷代名臣奏議-明-楊士奇 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部六
 厯代名臣奏議   詔令奏議類二奏議之/屬
 提要
  臣/等謹案厯代名臣奏議三百五十巻明永
  樂十四年楊士竒黄淮等奉勅編自商周迄
  金元分六十四門名目既繁區分徃徃失當
  又如文王周公太公孔子管仲晏嬰鮑叔慶
  鄭宫之竒師曠麥邱邑人諸言皆一時答問
[000-1b]
  之語悉目之為奏議則尚書颺言何一不可
  採入亦殊踳駁失倫然自漢以後收羅大備
  凡歴代典制沿革之由政治得失之故實可
  與通鑑三通互相考證當時書成刋印僅數
  百本頒諸學宫而藏版禁中世頗稀有天崇
  間太倉張溥號稱淹洽而自言生長三十年
  未嘗一見其書最後乃得太原藏本為刪節
  重刻巻目均依其舊所不同者此本有慎刑
[000-2a]
  一門張本無之張本有漕運此本無之葢溥
  意為改移至唐宋以後之文盡遭割裂幾於
  續鳬㫁鶴失其本來矣此本為永樂時頒行
  原書猶稱完善固亦古今奏議之淵海也乾
  隆四十四年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀