KR2f0007 世宗憲皇帝上諭八旗-清-允祿 (master)


[000-1a]
 欽定四庫全書   史部六


 世宗憲皇帝上諭八旗  詔令奏議𩔖詔令之屬


 上諭旗務議覆


 諭行旗務奏議


 提要


 等謹案


 世宗憲皇帝上諭八旗十三卷


 上諭旗務議覆十二卷


[000-1b]
 諭行旗務奏議十三卷雍正九年和碩莊親王允禄
等奉


 勅編凡三集共為一書自康熙六十一年十一月十
七日以後所奉


 諭㫖涉于八旗政務者曰


 上諭八旗凡十三卷其前録


 諭㫖而附載八旗大臣所議于後者曰


 上諭旗務議覆凡十二卷其前錄八旗大臣所奏而
[000-2a]
恭録


 諭㫖于後者曰


 諭行旗務奏議凡十三卷並兼用


 國書漢書刋刻頒行伏考三代以上兵與民同
體文與武亦不分途故凡其著名版籍者十
六以下上所長六十以上上所養無事皆可
合以訓練有事即人人可以荷戈而當時之
將帥亦即以卿大夫為之未甞治民事不治
[000-2b]
兵治兵事不治民也三代以下時異勢殊雖
堯舜禹湯亦不能復行古法惟我


 國家八旗之制則古法猶存雖臂指相維統以
軍律而其人如比閭族黨之相保民事具焉
其官如郡國州縣之相𨽻吏事具焉故六職
百司之政八旗無不備而科條案牘亦遂至
劇至繁我


 世宗憲皇帝深維根本之重


[000-3a]
 睿謨規畫鉅細咸周故宣于


 綸綍者特多猶慮纎毫之或遺也謀及卿士而議覆
積而成帙詢于芻蕘而奏議亦積而成帙葢


 輦轂之側視聴至近


 籌度周詳


 咨詢周宻猶若此然則萬方廣逺百度殷繁


 睿慮精勤一息而周四海者不益可仰窺哉


 謹案


[000-3b]
 列聖御製及官撰諸書並恪遵


 聖諭冠於


 國朝著作之首惟詔令奏議一門例以專集居
前總集居後而所録漢唐詔令皆總集之屬
不應在專集之前是以恭錄


 聖訓


 聖諭弁冕此門前代詔令列後焉乾隆四十六年十
一月恭校上


[000-4a]
 總纂官紀昀陸錫熊孫士毅


 總 校 官 陸 費 墀[000-4b]


[000-5a]
 欽定四庫全書


 世宗憲皇帝上諭八旗


 和碩荘親王允祿和碩果親王允禮恭承


 勅旨編刋雍正元年至五年


 上諭告成謹奉


 表上


 進者等誠惶誠恐稽首頓首


 上言伏惟二典垂光示百王之模範六官成式備萬事
[000-5b]
之綱維咨岳牧以詢謀聿彰堯舜執中之用昭典常
而訓廸丕承文武佑啓之心蓋惟聖人實亶其聰明
然後天下咸歸於陶冶欽惟我


 皇上


 大德宜民


 至誠育物


 恩同覆載含生應候以皆昌


 光普照臨幽隱無微而不燭


[000-6a]
 綏猷建極儉勤常本於宫庭


 旰食宵衣敦敏率先乎臣庶固已立綱陳紀樹四海之
風聲尤思返樸還淳礪八旗之禮俗深惟


 祖宗開創之始嘉與先民純篤之風逮生齒之日繁漸流靡
而罔覺是以初膺大統疉沛


 恩施如天地之愛人涵濡周浹若父母之育子保惠殷勤
宿負則屢免再三特賞則動盈千萬計其衣食發内
帑以資生贍其喜喪裕公儲以待用詳服色定婚禮
[000-6b]
俾知崇儉以去奢設官學開譯科務使達材而成德
職官則勵以精白而深戒黨朋士子則敦以詩書而
勿弛武守軫戎行而恤羽衛大賚頻施延世爵以錫
舊勲


 鴻恩廣被幾微必加之籌畫纎悉備致其周詳或進百爾


 彤廷面遵


 懿訓或下十行之


[000-7a]
 丹詔手捧


 宸章或命讜論敷陳而疇咨博採或因憲章偶軼而渙號
重申凡兹敦本礪俗之良模悉協開國經邦之舊典
允宜編為令甲


 宣示各旗口頌心維共闡明倫之


 聖訓耳濡目染咸欽立政之


 天心僉曰大哉


 王言萬邦是式矧兹密邇内府


[000-7b]
 文誥宜頒


 爰命擇吉選員即行開館編次年經月緯謹據事以成書
律著例明亦分條以紀要政先旗務煥兵農禮樂之
章程令播


 禁城合官屬弁丁而懲勸則是彜是訓誦


 皇極之敷言永昭一代太平之治遵道遵路仰


 聖人之錫福長發萬年有道之祥矣等職叨藩列道幸
見知敢云元凱之儔親承


[000-8a]
 帝徳竊附臯䕫之侣颺拜


 聖謨授簡濡毫欽承固本寧邦之至意陳書捧策快覩化
隆俗美之休風所編次自雍正元年至五年


 上諭八旗清文一函漢文一函


 上諭旗務議覆


 諭行旗務奏議清漢文各二函共計三十冊謹隨表恭


 進以


[000-8b]
 聞等無任踴躍懽忭之至謹


 奏


 雍正九年十二月初八日