KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[545-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷三百三十一考證


 按卷内繙繹各名過多難以增刪匀刻擬將全卷另刋
謹識


 烏斯藏大寶法王𫝊烏斯藏在雲南西徼外 方煒
按識大錄及廣輿記皇輿考烏斯藏其屬百餘種散
處河湟江岷間唐初為吐番所并謹識


 烏斯藏大寶法王𫝊元世祖尊帕克斯巴為大寶法王
[545-1b]
賜玉印 方煒按續通鑑綱目賜玉印時並令總
天下釋教謹識


 烏斯大寶法王𫝊冬元帝師之後索諾木戬巴藏布元
國公格埓克斯戬藏巴勒藏布並遣使乞玉印 
方煒按識大錄洪武六年並以元國公等為都指揮
同知宣慰司招討使等官謹識


 烏斯藏大寶法王𫝊永樂元年命司禮少監侯顯僧智
光齎書幣往徴 方煒按永樂三年往徴四年將
[545-2a]
至而識大録又云往返五年乃至與𫝊互異謹識


 烏斯藏大寶法王𫝊帝延見於奉天殿 方煒按明
成祖躬自行香時聞梵唄空樂自天而下學士胡廣
等獻聖孝瑞應歌詳識大錄謹識


 烏斯藏大寶法王𫝊命建普度大齋於靈谷寺 
煒按建普度大齋於靈谷寺時並建大法壇詳識大
錄謹識


 烏斯藏大寶法王𫝊帝惑近習言 方煒按帝惑近
[545-2b]
習言考識大錄係烏斯藏使綽爾吉鄂則爾之言也
謹識


 大慈法王𫝊其徒争欲見天子邀恩寵 方煒按識
大錄云其徒有曰司空曰司徒曰國公皆佩金印謹


 大慈法王𫝊既而武宗蠱惑佞倖 方煒按識大錄
明武宗信佛給番僧度牒至三萬之多謹識


 闡化王𫝊成祖嗣位遣僧智光往賜 方煒按識大
[545-3a]
錄明成祖嘗欲建壇雞鳴山之陽超度妖厲迎取烏
斯藏有道僧登壇作法有天雨寶花之異𫝊未之載
謹識


 䕶教王𫝊正德十三年遣番僧琳沁札克巴等 
煒按識大錄正德時明武宗習僧門自號大慶法王
被服如番僧建僧寺於西華門内悉封諸國師予誥
合於是法王佛子禪國師之號充滿京師謹識


 尼巴勒國𫝊在諸藏之西去國中絶逺其王皆畨僧為之
[545-3b]
方煒按識大錄明時自岷以南至松潘威茂各


 建僧寺番族叛亂仇殺遣沙門諭之即頂經説誓而
散諸番來貢多至千餘亦惟僧人是遣謹識


 朶甘𫝊乃改朶甘烏斯藏二衛為行都指揮使司 
方煒按行都指揮使司係洪武七年所改詳明實錄
謹識


 朶甘𫝊命僧置朶甘思宣慰司及招討等司 方煒
按招討司朶思部落也初附本司進貢而襲職成化
[545-4a]
後使専達詳識大錄謹識


 長河西魚通寧逺宣慰司𫝊今魚通九枝疆土及巖州
雜道二長官司 方煒按識大錄云雜道長官司
河西部落也初附本司進貢每貢僧徒百人成化十
六年始専達隆慶三年定三年一貢謹識


 董卜韓胡宣慰司𫝊俄饋四川巡撫李匡銀甖金珀求
御製大誥周易尚書毛詩小學方輿勝覽成都記諸
書乃聞之於朝 方煒按唐時吐番求毛詩春秋
[545-4b]
云云考識大錄係余子俊上疏之語與𫝊互異考子
俊𫝊又未載是事謹識


 董卜韓胡宣慰司𫝊遣國師貢珊瑚樹氆氌甲胄諸物
方煒按識大録廣輿記其地重兵死以累世戰


 殁者為甲門敗懦者垂狐尾於首以示辱謹識


 董卜韓胡宣慰司𫝊隆慶三年董卜及伯薩爾寨貢使
多至千七百餘人 方煒按識大錄云隆慶三年
定每貢千二百七十四人孝宗時又有新招撫士草
[545-5a]
坡克州等寨附屬本司謹識
[545-5b]
 明史卷三百三十一考證