KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[537-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷三百二十七考證


 韃靼𫝊時元主奔應昌其將王保保據定西為邉患
方煒按王保保即庫庫特穆爾本名見本𫝊謹附


 韃靼𫝊諡元主曰順帝 方煒按是時國人諡元主
曰恵宗見厯代建元考𫝊未及謹附識


 韃靼𫝊大將軍逹由中路出鴈門戰不利 方煒按
[537-1b]
是年五月徐逹與庫庫兵遇於嶺北中伏大敗死者
數萬人見明實録及庫庫本𫝊非僅不利也謹附考


 韃靼𫝊逹等尋召還 方煒按是年七月湯和又敗
於斷頭山見開國臣𫝊𫝊末載謹附考


 韃靼𫝊洪武十一年夏故元太子阿裕錫哩逹喇卒
方煒按阿裕錫哩逹喇在位十一年建元宣光其
卒也國人諡曰昭宗嗣子即位改元天元見髙麗志
此𫝊未詳謹附考


[537-2a]
 韃靼𫝊已將脱去為鄭國公常茂所傷 方煒按是
時納克楚意中變顧其下咄咄語鄭國公常荗麾下
有曉䝉古語者以告茂茂乃抽刀直前斫之後馮勝
以激變咎茂茂亦以行軍貪淫不律訐勝明祖收勝
總兵印而謫茂戍龍州見開國臣𫝊謹附考


 韃靼𫝊五𫝊至琨特穆爾咸被弑 方煒按朔漠國
考稱坤特穆爾以建文三年卒不言其被弑與𫝊互
異謹附考


[537-2b]
 韃靼𫝊驥被殺 方煒按郭驥被殺乃永樂七年事
見明實録謹附考


 韃靼𫝊遇王子額森托干率妻子部屬來降 方煒
按額森托干係䝉古王子與托歡之子額森異派時
隨阿嚕台北走為其所忌故率屬降見本𫝊謹附考


 韃靼𫝊太監苗逵監軍 方煒按是時監軍太監為
扶安見明實録與𫝊異謹附識


 韃靼𫝊劉瑾用事監軍皆閹人一清不得職去 
[537-3a]
煒按是時一清方議築邉牆修墎堡武宗已允其請發
帑金數十萬後因劉瑾憾之引疾去僅修築四十里
而已見獻徴錄及本𫝊謹附考


 韃靼𫝊帝幸陽和親部署督諸將往援 方煒按是
時武宗方以江彬之言出游宣府遂至陽和非因禦北
兵而去也𫝊敘次尚未明晰謹附考


 韃靼𫝊諳達下石嶺闗趣太原 方煒按是時三月
諳達掠蘭州㕘將鄭東戰死見明實錄𫝊未載謹附
[537-3b]


 韃靼𫝊諳達犯延綏宼及大同 方煒按是年諳達先
掠松子嶺守備張文瀚戰死見明實錄傳未載謹附


 韃靼𫝊既而帝意中變 方煒按是時嚴嵩與陸炳
相比傾言發其與邉將書稱闗節故河套之議中變
見明實錄及閹黨𫝊謹附考


 韃靼𫝊總兵李涞戰死 方煒按是時戰死者尚有
[537-4a]
㕘將馮恩見明實錄謹附考


 韃靼𫝊㕘將趙傾葵李光啓丁碧先後戰死 方煒
按明實錄是年㕘將李光啓被執不屈死𫝊云戰死
互異謹識


 韃靼𫝊秋復入大同右衛境 方煒按是年三月濟
農同時犯延綏副縂兵陳鳳戰死見明本紀𫝊未載
謹附考


 韃靼𫝊秋總兵楊照敗死 方煒按楊照因襲敵廣
[537-4b]
寜塞外戰死見明實錄𫝊未詳載謹附識


 韃靼𫝊自是敵數入成梁等數敗之 方煒按明實
錄萬厯九年土黙特犯錦州游撃周之望敗沒旋為
李成梁撃𫝊傳未詳敘謹附考


 韃靼𫝊總兵李如松逺出擣巢死之 方煒按如松
以中伏而敗事在是年四月見明實錄謹附考


 韃靼𫝊


 大清兵遂大㑹諸部於烏蘓河南岡頒軍律焉而胡土
[537-5a]
克圖已卒 方煒謹按胡土克圖即林丹汗以


 大兵入境西奔走於打草灘見


 實録𫝊未詳叙葢元裔之稱汗至此乃絶實與明相終始謹


 韃靼𫝊明未亡而察哈爾先斃諸部皆折入於


 大清 方煒恭考


 實録


 太宗文皇帝天聰六年平察哈爾維時為明崇禎五年謹識
[537-5b]
 明史卷三百二十七考證