KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[535-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷三百二十六考證


 古里傳柯枝國逺在西南鉅海之濱 章宗瀛按柯
枝在大海之中不得有濱可詎獻徴錄作詎謹據改


 錫蘭山傳錫蘭山或云即古狼牙修 章宗瀛按錫
蘭山統志言自古不通中國𫝊言或云即古狼牙修
梁時曾通中國据梁書天監十四年狼牙修入貢其
國在南海中此則言在西洋且所紀風俗亦與狼牙
[535-1b]
修稍異謹識


 榜葛刺傳左右設孔雀翎扇盖百餘 章宗瀛按續
文獻通考列孔雀翎扇盖數百𫝊作傘葢傘與葢義
嫌相複謹據改又云王正殿髙座㠌八寳不以八寳
餙冠也亦與此異謹附考


 麻林傳麻林去中國甚逺 章宗瀛按麻林嚴從簡
殊域周咨録作麻剌永樂初其王哇来頓本率其臣
来朝至福州卒詔諡康靖傳中不載謹附考


[535-2a]
 忽魯謨斯傳所貢有獅子麒麟駝雞福祿靈羊 
宗瀛按福禄識大録作福鹿云似駝而花文可愛與
𫝊中禄字不同謹附考


 南巫里傳南巫里在西南海中 章宗瀛按南巫里
或云即南泥里𨽻浡泥自蘓門答剌行三晝夜可至
東距黎伐西北距海南連大山山南際海僅千餘家
皆囘囘人見識大錄謹附考


 加異勒傳加異勒西洋小國也 章宗瀛按加異勒
[535-2b]
居人不及千家貧窶乏食常傭鄰國見吾學編謹附


 拂菻𫝊拂菻即漢大秦 章宗瀛按拂菻一日海西
國見新唐書謹附考
 明史卷三百二十六考證