KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[533-1a]
  欽定四庫全書


  明史巻三百二十五考證


  浡泥傳福建行省都事沈秩往使 章宗瀛按浡泥
以金佩刀吉貝布贈秩秩辭之王曰中國使亷潔乃
如是耶闇婆人来討索毎無厭况強之而不受耶見
周咨錄謹附考


  浡泥傳自占城四十日可至 章宗瀛按浡泥宋史
言其去三佛齊四十日程去占城與摩逸各三十日
[533-1b]
程此言去占城四十日程與宋史異謹識


  滿刺加傳鶴頂瑣服 章宗瀛按瑣服以鳥毳為之
紋如紈綺周咨錄作瑣袱謹附考


  蘓門答剌傳老王子蘓幹剌逃山中 章宗瀛按老
王弟蘓幹剌獻徴錄續文獻通考識大錄並作漁翁
子鄭和傳亦云前偽王子傳作弟誤謹據改


  蘓門答剌傳其使者至廣東有司騐無印信勘合 
章宗瀛按成化二十二年番人馬力麻為海商詭稱
[533-2a]
蘓門答剌使臣私通販易廣東市舶中官韋眷利其
貨不究治之為左布政陳選所發以奸抵罪則本非
蘓答剌所使不徒無印信勘合也與陳選𫝊互異謹附


  南渤利傳南渤利在蘓門答剌之西 章宗瀛按南
渤利續文獻通考作南渤里吾學編作南泥里又云
或言即南巫里諸書互異謹識


  佛郎機傳其人無所獲則整衆犯漳泉之月港浯嶼
[533-2b]
章宗瀛按統志月港為漳州所轄浯嶼為泉州所
轄兵志並同傳作漳州誤謹據改


  和蘭傳即駕二大艦直抵澎湖時三十二年之七月
章宗瀛按元末於澎湖置巡司明洪武二十年盡
徙其民廢巡司而墟其地嘉靖中為海寇曾一本所
據以萬厯二十年倭犯朝鮮增設戍兵未幾即廢而
統志載紅毛䦨入之時乃在三十七年與此稍異謹
附考