KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[525-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷三百二十一考證


 安南傳其婿陳日炬 章宗瀛按陳日炬宋史作日
照元史及識大録吾學編作日煚此又作日炬諸書
互異謹附考


 安南傳取他道至北江府新福縣 舊本作江北 
章宗瀛按一統志有北江府朱睦㮮所撰張輔傳並
作北江𫝊因下有大發江北民誤倒其文謹據改


[525-1b]
 安南傳十五府分轄三十六州 章宗瀛按識大録
作十七府無演州有升華又有太原宣化與此不同
通鑑紀事王世貞紀葉向髙志吾學編朱睦㮮撰張
輔傳亦俱作十七府謹附考


 安南傳及容貌魁偉語言便利 章宗瀛按吾學編
云容貌魁偉語言便利傳脱語言二字而以魁岸便
利相連成文於義殊為不順謹據添二字并刪下文
字以符匀刻


[525-2a]
 安南傳時阮師等推簡定為越上皇 章宗瀛按張
輔傳簡定已僭稱越上皇定本建國為越故以國號
冠上皇也陳季擴别為一姓不當如前黎季犛之傳
其子&KR1039因自稱為太上皇也傳作太字誤謹據改


 安南傳輔軍至乂安土黄 章宗瀛按乂安府所領
有土黄縣獻徵録輔傳作土黄此誤土為上謹據改


 安南傳明年春進軍政平 章宗瀛按張輔傳進至
政平州州為新平府所領傳作政和者誤謹據統志
[525-2b]
及輔傳改


 安南傳有楊公阮多皆自稱王 章宗瀛謹按楊恭
舊本誤作楊公謹據李彬傳改


 安南傳利在乂安聞之 章宗瀛按利在清化王通
傳及通鑑紀事並作利在乂安是時清化未破下文
明言羅通不從則利何由得在清化也舊本乂安誤
清化謹據改


 安南傳尚寳卿凌信 章宗瀛按凌信時以尚寳卿
[525-3a]
出使傳誤寳為書謹據明實録改


 安南傳時雲南鎮守中官錢能貪恣 章宗瀛按錢
能在雲南私與灝通闌結諸蠻奸宄驛騷雲南幾危
巡撫王恕盡發其奸乃止見葉向髙安南志謹附考


 安南傳晭臣都齋力士莫登庸 章宗瀛按通鑑紀
事莫登庸本都齋漁人有勇力𫝊中下文亦言移居
都齋海陽則都齋係安南地名舊本脱齋字謹増入


 安南傳乃共立琱兄灦之子譓 章宗瀛按識大録
[525-3b]
灝生二子長暉次玿暉生敬誼玿生灦及瀠灦又生
二子曰椅曰椿瀠即晭掎即譓也據此則譓為晭兄
灦之子且𫝊中本以晭為灝之孫今又以灝為晭兄
殊屬舛錯謹據改 舊本灦誤灝謹據改


 安南傳方瀛子福海嗣 章宗瀛按福海不能輯衆
為黎寧所逐居南海上朝廷亦置不問久之福海子
宏瀷復振卒逐黎氏有其國見通鑑紀事謹附考


 安南傳茂洽敗奔嘉林 章宗瀛按一統志安南北
[525-4a]
江府領嘉林縣傳誤嘉為喜謹據改
[525-4b]
 明史卷三百二十一考證