KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[521-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷三百十九考證


 泗城州傳其明年總兵官栁溥奏豹退還利州地 舊
本作正徳六年 章宗瀛按正徳年中事尚在後
文此係正統六年其事本上下相承傳誤統為徳也
上文已有正統元年領起此處不湏複説正統謹酌


 泗城州傳永樂中置長官司 章宗瀛按上林長官
[521-1b]
司係永樂七年置不得言初謹據地理志改


 利州傳正統元年泗城岑豹侵據利州地 章宗瀛
按泗城州傳内載正統二年豹攻利州侵掠其叔顔
之妻子財物此作元年彼此互異謹識


 龍州傳唐始置龍州宋仍之 章宗瀛按唐始置龍
州隸安南都䕶府宋仍之改隸邕州太平寨則龍州
乃唐置非宋置也此云宋置誤謹據唐書及方輿紀
要改


[521-2a]
 龍州傳都御史楊旦討韋璋殺之 章宗瀛按楊旦
所討者僅韋璋一人伏誅至岑猛於嘉靖五年為姚
鏌所誅歸順州傳及沈希儀傳通鑑紀事蠻司合志
並同何縁於正徳年間旦得誅猛也謹據改


 向武州傳左副將軍魏觀 章宗瀛按韓觀為左副
將軍其右則都督宋晟也龍州奉議兩傳並作左字
此誤為右謹據明實録及各傳改


 思陵州傳唐始置宋仍之 章宗瀛按思陵州係唐
[521-2b]
置隸安南都䕶府此言宋置誤謹據唐書改


 思陵州傳以崖州吉陽軍儋州南寧軍萬州萬安軍俱
為州南建州為定安縣 章宗瀛按崖州為元吉
陽軍所改儋州為元南寧軍所改萬州為元萬安軍
所改傳誤脱南寧軍萬州五字而以萬安軍屬儋州
彼此舛錯定安縣誤作安定縣並據統志地理志増改


 思陵州傳命賢祐為儋州同知恵存禮為萬安縣主簿
章宗瀛按萬安軍所屬有萬寧縣宋末已改萬


[521-3a]
 寧縣為萬安縣元仍名萬安明正統年裁永樂時猶
存今仍舊稱萬寧者誤謹據統志改


 思陵州傳瓊州知府王伯貞執不可 章宗瀛按洪
武二年曽以瓊州為州其明年遂改府傳作知州者
誤謹據統志地理志改


 思陵州傳釀成今日南蛇之禍 章宗瀛按是時參
議劉信剿南蛇敗績幸伏羗將毛鋭率漢達狼土兵
十萬出儋州賊大潰斬殺幾盡見蠻司合志謹附考


[521-3b]
 思陵州傳嘉靖十九年總督張經 章宗瀛按張經
傳于嘉靖十六年總督兩廣嗣以平瓊州黎加兵部
尚書史誤張為蔡謹據改

 明史卷三百十九考證